نرخ سود تسهیلات بانکی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
نرخ تسهیلات در عقود مبادله ای؛ معادل ۱۲ درصد است و در عقود مشارکتی با توجه به ماهیت این دسته از عقود، نرخ سود قطعی از قبل پیش بینی نمیشود.

در عقود مشارکتی، حداقل نرخ سود مورد انتظار، با توجه به موضوع تسهیلات و مدت زمان بازگشت سرمایه محاسبه میشود.

نرخ سود مورد انتظار تسهیلات سرمایه در گردش در عقود مشارکتی که دوره باز پرداخت آنها سه ماهه است، حداقل ۱۶ درصد میباشد. همچنین حداقل نرخ سود مورد انتظار سرمایه در گردش در عقود مشارکتی، تا شش ماه ۱۸ درصد، تا نه ماه ۲۱ درصد و تا دوازده ماه ۲۳ درصد است.

حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات سرمایه گذاری ثابت در عقود مشارکتی، در هنگامی که شرکت بخواهد نسبت به احداث و ایجاد طرح های تولیدی و خدماتی اقدام کند ۱۶ درصد است. باید توجه داشت، در صورتی که سازمان ها و دستگاه های اجرایی، نسبت به پرداخت یارانه سود تسهیلات اقدام کنند، به میزان درصد یارانه تخصیصی، از حداقل نرخ سود کسر خواهد شد.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 

Similar threads

بالا