معرفی منابع مهم پیشنهادی آزمون دکتراریاضی

nice_Alice

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
جبر۱:
۱- جبر-هانگرفورد ۲- جبر-هرشتاین ۳- جبر -فرالی

جبر پیشرفته:

۱- جبر هانگرفورد ۲- نظریه مدولها-یاسمی-پور نکی ۳-جبر تعویضپذیر-شارپ

آنالیز۱:

۱- اصول آنالیز ریاضی-رودین ۲- آنالیر ریاضی-تام آپوستل

آنالیز حقیقی۱:

۱- آنالیز حقیقی-رویدن ۲- آنالیز حقیقی-فولند ۳-آنالیز حقیقی-آلیپرانتیس ۴-آنالیز حقیقی-رودین

آنالیز عددی پیشرفته:

۱- آنالیز عددی استوئر ۲- آنالیز عددی کین کید(Kincaid)

جبر خطی:

۱-جبر خطی هافمن ۲-نظریه و مسائل جبر خطی- سیمور لیپ شوتس

تحقیق در عملیات:

1-برنامه ریزی خطی و غیر خطی-بازارا

2-Linear and Nonlinear Programming-David G. Luenberger, Yinyu Ye
 
بالا