متن پرسشها و پاسخنامه آزمون وکالت ۱۳۹۱

نگار20

عضو جدید
بخش اول
حقوق مدنی ـ آیین دادرسی مدنی ـ حقوق تجارت


حقوق مدني

۱ – آقاي «الف» (زوج) ضمن عقد نكاح و در دفترچه ازدواج به خانم «ب» (زوجه) وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده است كه چنانچه بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند، زوجه مي‌تواند پس از اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد. در خصوص نحوه اعمال وكالت در طلاق زوجه كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) تنها هنگامي كه ازدواج دوم زوج بدون اجازه دادگاه باشد، شرط فوق قابل اعمال است.
۲ ) چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه و به دليل عدم تمكين زن بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نيست.
۳ ) در هر حال چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نيست.
۴ ) با عنايت به اين كه شرط فوق نوعي شرط نتيجه است، به محض ازدواج دوم زوج بدون رضايت زوجه، اين شرط محقق مي‌شود و زوجه وكيل بلاعزل زوج
در طلاق خواهد شد و مي‌تواند براي طلاق به دادگاه مراجعه كند.


۲ – قرارداد اجاره‌اي در سال ۱۳۷۹ در بنگاه معاملات املاك تنظيم شده و به امضاي موجر و مستاجر رسيده است، اما ذيل قرارداد توسط دو نفر شاهد گواهي نشده است. قرارداد ياد شده از لحاظ حقوقي چه وضعيتي دارد؟

۱ ) غير قابل استناد است.
۲ ) تابع قانون روابط مالك و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواهد بود.
۳ ) در محاكم پذيرفته نخواهد شد.
۴ ) صحيح و تابع قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني است.


۳ – زن و مردي با يكديگر نامزد شده‌اند. مرد در دوران نامزدي يك حلقه انگشتر به زن هديه مي‌دهد، اما انگشتر مزبور در دست زن تلف مي‌شود. متعاقب آن بر اثر فوت مرد نامزدي به هم مي‌خورد. در خصوص امكان مطالبه قيمت انگشتر از سوي وراث مرد كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) وراث مرد حق رجوع به قيمت آن را خواهند داشت.
۲ ) تنها در صورتي كه تلف آن در نتيجه حوادث قهري باشد، وراث مرد حق رجوع به قيمت را ندارند.
۳ ) در هيچ صورت وراث مرد حق رجوع به قيمت انگشتر را ندارند.
۴ ) چنانچه تلف انگشتر به دليل تقصير زن بوده باشد، وراث مرد حق رجوع به قيمت انگشتر را خواهند داشت.۴ – خيار شرط مختص كدام دسته از عقود است؟

۱ ) در تمام عقود، غير از عقود جايز، امكان درج خيار شرط وجود دارد.
۲ ) خيار شرط جزو قواعد عمومي معاملات است و در تمام عقود راه دارد.
۳ ) خيار شرط مختص عقود لازم است و در تمام اين عقود امكان درج خيار شرط وجود دارد.
۴ ) در تمام عقود، غير از عقود جايز و پاره‌اي از عقود لازم، امكان درج خيار شرط وجود دارد.


۵ – ملاك و معيار تشخيص عقد بيع و معاوضه چيست؟

۱ ) بر خلاف بيع، در معاوضه برابري ارزش دو عوض لازم است.
۲ ) ملاك و معيار تشخيص بيع از معاوضه، قصد مشترك طرفين است.
۳ ) بيع مبادله كالا با پول است، ولي معاوضه مبادله كالا با كالا است.
۴ ) در بيع مبيع بايد عين باشد، اما در معاوضه هر دو عوض بايد عين باشد.

۶ – شخص «الف» از بانك مبلغي وام دريافت مي‌كند و براي تضمين بازپرداخت وام، تمامي شش دانگ مغازه ملكي خود را در رهن بانك (مرتهن) قرار مي‌دهد. بانك پس از قبض مورد رهن مجدداً آن را براي استفاده در اختيار شخص «الف» قرار مي‌دهد، در خصوص تصرفات شخص الف (راهن) در عين مرهونه كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) انتقال سرقفلي مال مرهون منافي حق مرتهن است.
۲ ) هرگونه تصرف مادي راهن در مال مرهون منافي حق بانك (مرتهن) است.
۳ ) تنها تصرفات ناقل ملكيت منافي حق مرتهن (بانك) است.
۴ ) با عنايت به اين كه تصرف راهن در مال مرهون مسبوق به اذن بانك (مرتهن) است، انتقال سرقفلي مال مرهون منافي حق مرتهن نيست.


۷ – آقاي «الف» با وجود اطلاع از علائم راهنمايي و رانندگي منصوب شده در سواره رو، شتابان و با كمال سهل‌انگاري از غير محل خط‌كشي شده مخصوص عابران عبور مي‌كند. آقاي «ب» كه در آن مسير در حال رانندگي با خودروي سواري است و بيمه‌نامه شخص ثالث دارد، با رعايت كامل قوانين و مقررات و بدون اين كه هيچ‌گونه تقصيري مرتكب شده باشد و حتي قادر به جلوگيري از تصادف باشد با آقاي «الف» برخورد مي‌كند و در نتيجه آقاي «الف» مصدوم مي‌شود. در اين حادثه چه شخص مسوول پرداخت خسارات بدني وارد شده به آقاي «الف» است؟

۱ ) بيمه‌گر مسووليت در حدود تعهدات موضوع بيمه‌نامه مكلف به جبران خسارت آقاي «الف» است.
۲ ) با توجه به تقصير آقاي «الف»، بيمه‌گر مسووليت تنها مكلف به پرداخت پنجاه درصد از خسارات وارد شده به آقاي «الف» است و مابقي با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامي به دليل تقصير خود وي قابل جبران نيست.
۳ ) با توجه به تقصير آقاي «الف» موضوع مشمول قاعده اقدام خواهد بود و هيچ شخص در مقابل او مسوول جبران خسارت نيست.
۴ ) با عنايت به اين كه آقاي «ب» مرتكب هيچ تقصيري نشده است، در نتيجه بيمه‌گر وي نيز در اين زمينه تكليفي به پرداخت خسارت ندارد و خسارات
بدني آقاي «الف» از محل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني موضوع قانون بيمه اجباري سال ۱۳۸۷ (در حدود تعهدات آن صندوق) جبران خواهد شد.


۸ – خانم «الف» منزل مسكوني خود را به برادرش (آقاي ب) صلح مي‌كند و در مقابل، برادر وي تعهد مي‌كند كه به مدت ۱۰ سال، هر ماه مبلغ دو ميليون تومان به عنوان نفقه به خانم «الف» پرداخت كند. ۵ سال بعد، آقاي «ب» به دليل اعسار نمي‌تواند مبلغ مورد تعهد را به خانم «ب» بپردازد، در اين صورت عقد صلح چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟

۱ ) عقد صلح منفسخ مي‌شود.
۲ ) اعسار آقاي «ب» تاثيري در عقد مصلح ندارد.
۳ ) عقد صلح به حكم قانون قابل فسخ است.
۴ ) اعسار آقاي «ب» تاثيري در عقد صلح ندارد، مگر اين كه شرط خيار شده باشد كه در اين صورت عقد صلح قابل فسخ است.


۹ – تفاوت عقد اجاره با عقدي كه به موجب آن شخصي حق انتفاع از مالي را به دست مي‌آورد چيست؟

۱ ) عقد اجاره لازم است، ولي عقدي كه بر اساس آن حق انتفاع ايجاد شده جايز است.
۲ ) مستاجر اصولاً طبق قانون مدني مي‌تواند عين مستاجره را به ديگري اجاره دهد، اما صاحب حق انتفاع نمي‌تواند مال موضوع حق انتفاع را به ديگري اجاره دهد.
۳ ) در اجاره، مستاجر اصولاً مي‌تواند عين مستاجره را به ديگري واگذار كند، اما در حق انتفاع، منتفع نمي‌تواند حق انتفاع را به ديگري منتقل نمايد.
۴ ) انتقال عين مستاجره از طرف مالك موجب بطلان اجاره نمي‌شود، ولي در حق انتفاع انتقال عين از طرف مالك به غير موجب از بين رفتن حق انتفاع مي‌شود، مگر اين كه حق انتفاع مدت نداشته باشد.


۱۰ – كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) مضطر مسووليت مدني دارد.
۲ ) بعد از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدني در سال ۱۳۸۷، زوج و زوجه از لحاظ شرايط ارث بردن برابر شده‌اند.
۳ ) وصيت براي يكي از ورثه منوط به تنفيذ ساير وراث است.
۴ ) در حقوق ايران در حقوق تجارت مسووليت اصولاً تضامني است، مگر اين كه خلاف آن شرط شود، اما در حقوق مدني مسووليت تضامني وجود ندراد، مگر اين كه در ضمن قرارداد شرط شده باشد.


۱۱ – در خصوص مسووليت مدني كودك غير مميز كدام عبارت صحيح نيست؟

۱ ) كودك غير مميز در قبال ضرر و زيان ناشي از جرم مسووليت مدني دارد.
۲ ) چنانچه خسارات ناشي از فعل كودك غيرمميز منحصراً به دليل تقصير سرپرست كودك در نگهداري او باشد، خود كودك در هيچ فرضي تكليفي به پرداخت خسارت ندارد.
۳ ) كودك غيرمميز در قبال خسارات بدني كه به ديگران وارد مي‌كند تا ميزان ديه مسووليت مدني ندارد.
۴ ) چنانچه خسارات ناشي از فعل كودك غيرمميز منحصراً به دليل تقصير سرپرست كودك در نگهداري او وارد شده باشد و سرپرست به دليل عدم تمكن مالي توانايي پرداخت بخشي از خسارات زيان ديده را نداشته باشد، مابقي خسارت از اموال خود كودك پرداخت مي‌شود.۱۲ – خانم «الف» كه يك ايراني غيرشيعه است و ۱۷ سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش در زمينه امور مالي و غير مالي رشيد محسوب مي‌شود. آيا نامبرده مي‌تواند آپارتماني را كه در مالكيت دارد بفروشد؟

۱ ) موضوع تابع مقررات عام قانون مدني است.
۲ ) چنانچه خانم «الف» از دادگاه حكم رشد بگيرد معامله آپارتمان صحيح است، در غير اين صورت معامله غير نافذ محسوب مي‌شود.
۳ ) با توجه به اين كه اهليت جزو احوال شخصيه است، چنانچه خانم «الف» طبق مقررات مذهب خود براي معامله كردن رشيد شناخته شود، انجام معامله توسط او صحيح است، در غير اين صورت معامله غيرنافذ محسوب مي‌شود.
۴ ) موارد ۱ و ۲ صحيح است.


۱۳ – شخص «الف» مبلغي به شخص «ب» بدهكار است. طلبكار (شخص ب)، بدهكار (شخص الف) را براي پرداخت بدهي تحت فشار قرار داده است. در اين قضيه، چنانچه شخص «ج» حاضر شود در مقابل طلبكار متعهد به پرداخت بدهي بدهكار گردد، در اين صورت رضايت چه شخصي (يا اشخاصي) ضروري است؟

۱ ) رضايت طلبكار (شخص ب) ضروري است.
۲ ) رضايت هيچ كدام از بدهكار (شخص الف) و طلبكار (شخص ب) لازم نيست.
۳ ) رضايت بدهكار (شخص الف) ضروري است.
۴ ) هم رضايت بدهكار (شخص الف) و هم رضايت طلبكار (شخص ب) ضروري است.

۱۴ – قتل مورث توسط وارث، در كدام مورد جزو موانع ارث است؟

۱ ) قتل عمدي فرزند توسط پدر
۲ ) سقط عمدي و غير قانوني حملي كه مرتكب جرم از وي ارث مي‌برد.
۳ ) قتل عمدي مورث غير مسلمان توسط وارث مسلمان.
۴ ) هر سه مورد صحيح است.


۱۵ – موجبات متعددي كه شخص ممكن است به جهت تمام آن موجبات ارث ببرد، كدام است؟

۱ ) جمع شدن دو موجب نسبي
۲ ) جمع شدن دو موجب سببي
۳ ) جمع شدن دو موجب سببي و نسبي
۴ ) موارد ۱ و ۳ صحيح است.

۱۶ – شخص «الف» به شخص «ب» وكالت مي‌دهد تا زمين متعلق به او را بفروشد. چند روز بعد به شخص «ج» وكالت مي‌دهد تا همان زمين را وقف كند، در اين صورت وكالت او چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟

۱ ) منفسخ مي‌شود.
۲ ) وكالت دوم تاثيري در وكالت اول ندارد.
۳ ) وكالت دوم اعتبار ندارد.
۴ ) هر كدام از دو وكيل زودتر اقدام به بيع يا وقف نمايد عمل او نافذ است، هر چند كه از وكالت ديگري مطلع باشند.

۱۷ – شخص «الف» بابت باختن در گروبندي مبلغ ۱۰ ميليون تومان به شخص «ب» پرداخت كرده است، آيا شخص «الف» مي‌تواند از دادگاه تقاضاي استرداد اين مبلغ را بنمايد؟

۱ ) موضوع بستگي به علم يا جهل شخص «ب» نسبت به حكم ماده ۶۵۴ قانون مدني دارد.
۲ ) شخص «الف» مي‌تواند تقاضاي استرداد مبلغ پرداخت شده را بنمايد و شخص «ب» مكلف به استرداد آن است.
۳ ) موضوع بستگي به عمل يا جهل شخص «الف» نسبت به حكم ماده ۶۵۴ قانون مدني دارد.
۴ ) با توجه به اين كه قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نيست، دعواي استرداد اين مبلغ پذيرفته نمي‌شود.

۱۸ – با عنايت به مواد قانون مدني در خصوص عقد هبه، كدام مورد صحيح است؟

۱ ) هبه دين صحيح است.
۲ ) هبه در مواردي ايفاع است.
۳ ) هبه منفعت باطل است.
۴ ) در هبه زوج به زوجه، واهب نمي‌تواند از هبه رجوع كند.

۱۹ – وصيتي كه طبق مقررات فصل ششم قانون امور حسبي (مواد ۲۷۶ تا ۲۲۹) مصوب ۱۳۱۹ واقع نشده باشد، چه حكمي دارد؟

۱ ) از درجه اعتبار ساقط است.
۲ ) نسبت به سهم وراثي كه به صحت آن اقرار نمايند، نافذ است و نسبت به سايرين فاقد اعتبار است.
۳ ) تنها هنگامي اعتبار دارد كه تمامي ورثه به صحت آن اقرار نمايند.
۴ ) چنانچه وصيت عهدي باشد نافذ است، در غير اين صورت هنگامي اعتبار دارد كه تمامي ورثه به صحت آن اقرار نمايند.

۲۰ – شخصي يك راس گاو را به ديگري مي‌فروشد، يك روز پس از معامله و تسليم مبيع، گاو در دست خريدار تلف مي‌شود، در اين صورت خسارات ناشي از تلف گاو را چه كسي بايد متحمل شود؟

۱ ) خسارات ناشي از تلف بر عهده خريدار است.
۲ ) خسارات ناشي از تلف بر عهده فروشنده است.
۳ ) خريدار مي‌تواند معامله را فسخ كند، در غير اين صورت تلف بر عهده اوست.
۴ ) تنها اگر مبيع بر اثر تعدي و تفريط فروشنده تلف شده باشد، خسارت بر عهده او قرار مي‌گيرد.


آيين دادرسي مدني


۲۱ – اگر خواندگان دعوا محصور و بيش از سي نفر باشند، خواهان مكلف است مشخصات ..........

۱ ) همه‌ي خواندگان را در دادخواست قيد كند، و دادخواست بايد به همه خواندگان ابلاغ شود.
۲ ) همه‌ي خواندگان را در دادخواست قيد كند ولي دادخواست به معارض اصلي كه خواهان مشخص كرده ابلاغ و مراتب يك نوبت آگهي مي‌شود.
۳ ) همه‌ي خواندگان را در دادخواست قيد كند ولي مراتب يك نوبت در روزنامه‌ي كثيرالانتشار آگهي مي‌شود.
۴ ) خوانده يا خواندگان اصلي را قيد كند و مراتب يك نوبت در روزنامه‌ي كثيرالانتشار آگهي مي‌شود.

۲۲ – چنانچه دادگاه تجديدنظر، در رسيدگي تجديدنظر تشخيص دهد كه سمت دادخواست دهنده‌ي نخستين محرز نيست بايد ..........

۱ ) راي تجديدنظر خواسته را فسخ و قرار رد دعواي نخستين را صادر نمايد.
۲ ) راي تجديدنظر خواسته را فسخ و پرونده را براي صدور راي شايسته به دادگاه نخستين برگرداند.
۳ ) راي تجديدنظر خواسته را فسخ و خواهان دعوا را محكوم به بي‌حقي نمايد.
۴ ) پرونده را به دفتر دادگاه تجديدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده‌ي نخستين اظهار رفع نقص نمايد.

۲۳ – چنانچه حكمي قطعي از دادگاه صادر شود و شخص ثالثي به آن اعتراض نمايد و به تشخيص دادگاه، جبران خسارات ناشي از اجراي حكم مقدور نباشد، آنگاه:

۱ ) حكم اجرا مي‌شود اما محكوم‌له مكلف به جبران خسارت مي‌شود.
۲ ) دادگاه دستور لازم را براي جلوگيري از ورود خسارت به شخص ثالث صادر مي‌نمايد.
۳ ) دادگاه با صدور دستور موقت اجراي حكم را معلق مي‌نمايد به شرط آن كه رئيس حوزه‌ي قضايي با آن موافقت نمايد.
۴ ) دادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تامين متناسب، قرار تاخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌نمايد.

۲۴ – چنانچه دارنده‌ي چك براي مطالبه‌ي وجه آن عليه صادر كننده اقامه‌ي دعوا نمايد و خوانده سند را اصيل نداند در اين صورت خوانده ...........

۱ ) تنها مي‌تواند ادعاي جعل نمايد و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ي خواهان است.
۲ ) مي‌تواند ادعاي جعل نمايد و يا اصالت سند را انكار نمايد و در هر حال بار اثبات اصالت سند به عهده‌ي خواهان است.
۳ ) تنهاي مي‌تواند اصالت سند را انكار نمايد و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ي خواهان است.
۴ ) مي‌تواند ادعاي جعل نمايد كه بار اثبات جعليت به عهده‌ي خوانده است. و يا اصالت سند را انكار نمايد كه بار اثبات اصالت به عهده‌ي خواهان است.

۲۵ – دعواي ابطال دستور اجراي سند رسمي در صلاحيت .......... است.

۱ ) هيئت نظارت استان
۲ ) شوراي عالي ثبت
۳ ) دادگاه محل صدور دستور اجرا
۴ ) دادگاه محل اقامت متعهد سند

۲۶ – چنانچه شخصي ملك خود را براي مدت دو سال به فرمانداري شهري اجاره دهد اما مستاجر پس از پايان مدت اجاره، به دستور وزير كشور، از تخليه ملك خودداري نمايد، مالك، براي تخليه ملك بايد به .......... مراجعه نمايد.

۱ ) ديوان عدالت اداري
۲ ) شوراي حل اختلاف محل اقامت خوانده
۳ ) دادگاه عمومي محل وقوع ملك
۴ ) شوراي حل اختلاف مستقر در ديوان عدالت اداري

۲۷ – دعوايي به خواسته‌ي اثبات نسب اقامه مي‌شود و شخصي به عنوان ثالث وارد دعوا مي‌شود و محكوم مي‌گردد. حكم محكوميت در دادگاه تجديدنظر استان استوار مي‌شود، در اين صورت يا علي‌القاعده شخص ثالث مي‌تواند نسبت به اين حكم .......... نمايد.

۱ ) تنها فرجام خواهي
۲ ) فرجام خواهي و اعاده‌ي دادرسي
۳ ) تنها اعاده‌ي دادرسي
۴ ) اعتراض ثالث و فرجام خواهي

۲۸ – چنانچه صدور قرار كارشناسي به درخواست خواهان باشد دستمزد كارشناس .......... و اگر توزيع (توديع ) ننمايد دادگاه بايد .......... نمايد.


۱ ) به عهده‌ي خواهان – قرار توقيف دادرسي صادر
۲ ) به عهده‌ي خواهان – كارشناسي را از عداد دلايل خارج
۳ ) به عهده‌ي خواهان – قرار ابطال دادخواست صادر
۴ ) بالسويه به عهده‌ي طرفين – قرار توقيف دادرسي صادر

۲۹ – چنانچه خواهان در اولين جلسه‌ي دادرسي درخواست تامين خواسته نمايد و خوانده در همين جلسه نسبت به مستند دعوا ادعاي جعل نمايد صدور قرار تامين خواسته، پيش از روشن شدن جعليت يا اصالت سند .......... و اجراي قرار تامين خواسته تا آن زمان ..........

۱ ) مجاز – مجاز است.
۲ ) مجاز – ممنوع است.
۳ ) ممنوع – مجاز است.
۴ ) مجاز – بستگي به نظر دادگاه دارد.

۳۰ – حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.

۳۱ – چنانچه در پي «ايراد تامين دعواي واهي» خواهان تاميني را كه دادگاه تعيين نموده در مهلت مقرر ندهد دادگاه، به درخواست خوانده، بايد ..........

۱ ) قرار رد دادخواست صادر نمايد كه قطعي است.
۲ ) قرار رد دادخواست صادر نمايد كه مي‌تواند تنها قابل تجديدنظر باشد.
۳ ) حكم بر بطلان دعوا صادر نمايد كه مي‌تواند تنها قابل تجديدنظر باشد.
۴ ) قرار رد دادخواست صادر نمايد كه مي‌تواند قابل تجديدنظر و اعتراض ثالث باشد.

۳۲ – چنانچه دعوايي غير مالي در دادگاه عمومي مطرح شود و خوانده در جلسه‌ي دادرسي حاضر نشود و لايحه ندهد و وكيل نيز معرفي ننمايد و محكوم شود اين حكم نسبت به خوانده ..........

۱ ) در هر حال حضوري است.
۲ ) غيابي است مگر اخطاريه به خوانده ابلاغ قانوني شده باشد.
۳ ) غيابي است مگر اخطاريه به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد.
۴ ) غيابي است مگر اخطاريه و حكم به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد.

۳۳ – چنانچه موضوع دعوا عين معين باشد و در اجراي قرار تامين خواسته توقيف شده باشد و حكم به استرداد آن نيز صادر شده باشد خواهان نسبت به اين مال، در برابر بستانكاران .......... و محكوم به محول (مشمول) مستثنيات دين ..........

۱ ) حق تقدم دارد – مي‌باشد.
۲ ) حق تقدم ندارد – مي‌باشد.
۳ ) حق تقدم دارد به شرط آن كه خوانده تاجر ورشكسته نباشد – نمي‌باشد.
۴ ) حق تقدم دارد اگر چه خوانده تاجر بوده و ورشكسته شده باشد – نمي‌باشد.

۳۴ – دعوايي اقامه مي‌شود و دادگاه عمومي، به علت عدم توجه دعوا به خوانده، حكم بر بطلان دعوا صادر مي‌نمايد، چنانچه از اين راي تجديدنظرخواهي شود، دادگاه تجديدنظر بايد راي را ..........

۱ ) قرار تلقي و آن را فسخ نمايد.
۲ ) در هر حال فسخ و خود رسيدگي نمايد.
۳ ) قرار تلقي راي را استوار نمايد.
۴ ) قرار تلقي و حسب مورد آن را فسخ يا استوار نمايد.

۳۵ – چنانچه خوانده دعوا شركت خصوصي باشد و در نشاني تعيين شده در دادخواست شناخته نشود ..........

۱ ) مفاد دادخواست يك نوبت در روزنامه‌ي رسمي آگهي شود.
۲ ) مفاد دادخواست يك نوبت در روزنامه‌ي رسمي منتشر مي‌شود.
۳ ) دادخواست بايد به آخرين محل سكونت مدير شركت ابلاغ شود.
۴ ) دادخواست بايد به آخرين محلي كه به اداره‌ي ثبت شركت‌ها معرفي شده ابلاغ شود.

۳۶ – چنانچه در جريان رسيدگي به دعوايي كه در دادگاه عمومي اقامه شده به موجب قانون بعدي، مرجع ديگري ذاتاً صالح شود دادگاه عمومي بايد ..........

۱ ) در هر حال به رسيدگي ادامه دهد.
۲ ) به رسيدگي ادامه دهد مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
۳ ) در هر حال قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.
۴ ) قرار عدم صلاحيت صادر نمايد مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

۳۷ – چنانچه خواسته‌ي دعوا مطالبه‌ي يكصد تن گندم باشد كه يكصد ميليون ريال تقويم شده باشد و به موجب قراردادي كه در كرمانشاه منعقد شده بايد در تهران تحويل شود، خواهان مي‌تواند دعوا را تنها در دادگاه عمومي .......... اقامه نمايد.
۱ ) كرمانشاه يا تهران
۲ ) كرمانشاه يا محل اقامت خوانده
۳ ) تهران يا محل اقامت خوانده
۴ ) كرمانشاه، تهران يا محل اقامت خوانده

۳۸ – چنانچه مالك باغي در تصرفات مالك منزل مسكوني مجاور اخلال جزيي ايجاد نموده باشد بي‌آنكه در منزل مسكوني تصرف كرده باشد عمل مالك باغ .......... است، ..........

۱ ) مزاحمت – مگر منزل مسكوني سند مالكيت داشته باشد.
۲) مزاحمت – حتي اگر منزل مسكوني سند مالكيت نداشته باشد.
۳ ) در هر حال ممانعت از حق - .
۴ ) ممانعت از حق – حتي اگر منزل مسكوني سند مالكيت داشته باشد.

۳۹ – درخواست صدور دستور موقت در دعواي متقابل .......... است و در دعواي جلب ثالث اصلي ..........

۱ ) مجاز – مجاز
۲ ) ممنوع – مجاز
۳ ) مجاز – ممنوع
۴ ) ممنوع – ممنوع

۴۰ – چنانچه طرفين قرارداد براي رسيدگي به اختلاف احتمالي شخص معيني را به دادرسي (داوري )انتخاب نمايند كه به طور مطلق از دادرسي (داوري) ممنوع است، در صورت بروز اختلاف ناشي از قرارداد بين طرفين، دعوا ..........

۱ ) در صلاحيت داور است.
۲ ) در صلاحيت داور است به شرط آن كه به صلاحيت داور ايراد نشود.
۳ ) در صلاحيت دادگاه است.
۴ ) در صلاحيت دادگاه است به شرط آن كه به صلاحيت دادگاه ايراد نشود.حقوق تجارت


۴۱ - اصولاً حق‌العمل‌كار در برابر طرف معامله مسوول اجراي تعهد آمر .......... در برابر آمر مسوول اجراي تعهدات طرف معامله .......... .

۱ ) نيست اما – است
۲ ) است همچنانكه – است
۳ ) است اما – نيست
۴ ) نيست همچنانكه – نيست

۴۲ - انتخاب اولين مديران شركت سهامي ........... .

۱ ) در مجمع عمومي موسس صورت مي‌پذيرد
۲ ) خاص لزوماً در مجمع عمومي موسس صورت مي‌پذيرد
۳ ) خاص ممكن است در مجمع عمومي موسس صورت پذيرد
۴ ) عام بايد در صورتجلسه‌اي قيد و به امضاء كليه سهامدارن برسد

۴۳ - در شركت سهامي خاص، نصاب جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده عبارت است از:

۱ ) حضور دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند.
۲ ) حضور دارندگان بيش از نصف سرمايه شركت.
۳ ) حضور بيش از نصف دارندگان سهامي كه حق راي دارند.
۴ ) نصف به علاوه يك سهامداران شركت.


۴۴ - طبق مقررات فعلي، مجمع عمومي عادي شركت سهامي بايد ..........، براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل تشكيل شود.

۱ ) ظرف مدت ۴ ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت
۲ ) ظرف مدت سه ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت
۳ ) ظرف مدت ده ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت
۴ ) در هر موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده كه ممكن است ۵ ماه يا بيشتر از پايان سال مالي شركت باشد.


۴۵ - شركت سهامي خاص مي‌تواند .......... شركت، سهام ممتاز ترتيب دهد.

۱ ) با تصويب كليه سهامداران
۲ ) با تصويب بيش از نصف سهامداران
۳ ) فقط با تصويب مجمع عمومي
۴ ) با تصويب دارندگان بيش از نصف سهام

۴۶ - تاجر ورشكسته به عنوان مدير عامل يك شركت سهامي خاص انتخاب شده است. در اين حالت، تصميمات وي .......... معتبر است.

۱ ) فقط در مقابل اشخاص ثالث
۲ ) در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث
۳ ) فقط در مقابل صاحبان سهام
۴ ) فقط در مقابل هيات مديره همان شركت


۴۷ - در صورتي كه شركت سهامي ورشكست شود، مديراني كه ورشكستگي شركت معلول تخلف آنان است، .......... مسوول پرداخت باقيمانده ديون شركت هستند.

۱ ) منفرداً
۲ ) منفرداً يا مشتركاً
۳ ) متضامناً
۴ ) منفرداً يا متضامناً

۴۸ - شركت سهامي خاص مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي .......... و رعايت ساير شرايط مربوط، به شركت سهامي عام تبديل شود.

۱ ) فوق‌العاده
۲ ) فوق‌العاده يا مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده
۳ ) عادي به طور فوق‌العاده
۴ ) فوق‌العاده كه لزوماً با حضور تمام سهامداران تشكيل شود

۴۹ - در شركت با مسووليت محدود،تعداد آراي هر شريك، .......... است كه در شركت دارد ..........


۱ ) به تعداد سهمي – و اساسنامه نمي‌تواند خلاف آن را مقرر كند.
۲ ) به نسبت سهمي - و اساسنامه نمي‌تواند خلاف آن را مقرركند.
۳ ) به تعداد سهامي – مگر در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
۴ ) به نسبت سهمي – مگر در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

۵۰ – در طول تصفيه شركت سهامي ورشكسته، نقل و انتقال سهام .......... است.

۱ ) مجاز
۲ ) ممنوع اما صحيح
۳ ) ممنوع و باطل
۴ ) فقط بين خود سهامداران مجاز

۵۱ – در تصفيه ارادي شركت سهامي عام ...........

۱ ) طلبكاران شركت و سهامداران بر يكديگر تقدمي ندارند.
۲ ) فقط سهامداران ممتاز نسبت به طلبكاران شركت داراي حق تقدم هستند.
۳ ) طلبكاران شركت نسبت به سهامداران، داراي حق تقدم هستند.
۴ ) طلبكاران شركت و سهامداران به اندازه مبلغ اسمي سهم بر يكديگر تقدمي ندارند.


۵۲ - شخص «الف» سهم‌الشركه خود در يك شركت نسبي را به شخص «ب» منتقل مي‌نمايد. در اين صورت نسبت به مطالباتي كه اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم‌الشركه از شركت داشته‌اند ...........

۱ ) «الف» و «ب» مسووليتي ندارند.
۲ ) فقط «ب» با ساير شركا متناسباً مسوول است.
۳ ) فقط «الف» با ساير شركا متناسباً مسوول است.
۴ ) «الف» و «ب» متضامناً به نسبت سهم‌الشركه موضوع انتقال مسوول هستند.


۵۳ - مقنن دارنده چك را از توديع خسارات احتمالي براي صدور قرار تامين خواسته معاف نموده است، زيرا .......... است.

۱ ) چك سندي رسمي
۲ ) چك درحكم اسناد رسمي لازم‌الاجرا
۳ ) بدهكاري صادر كننده چك مسلم
۴ ) احتمال بدهكار بودن صادر كننده چك زياد

۵۴ – در مورد اثر توقيف شدن موجودي حساب جاري يا بسته بودن آن هنگام صدورچك، كدام عبارت صحيح است؟


۱ ) موجب سلب عنوان چك از سند مي‌شود.
۲ ) موجب سلب عنوان چك از سند نمي‌گردد.
۳ ) فقط بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چك از سند مي‌شود.
۴ ) فقط توقيف شدن موجودي، موجب سلب عنوان چك از سند مي‌گردد.

۵۵ - شخص «الف» چكي را در وجه شخص «ب» يا به حواله كرد او صادر نموده و «ب» نيز آن را در وجه شخص «ج» ظهرنويسي مي‌نمايد. در اين صورت ايراد «الف» مبني بر بدهكار نبودن به «ب» و وقوع اشتباه در صدور چك در صورتي در برابر «ج» قابل استناد است كه «ج» ..........

۱ ) از وقوع اشتباه مطلقاً آگاه نباشد.
۲ ) پس از دارنده شدن به هر نحو از وقوع اشتباه آگاه شده باشد.
۳ ) هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آگاه بوده است.
۴ ) از وقوع اشتباه فقط به وسيله «الف» و هنگام دارنده شدن آگاه بوده باشد.


۵۶ - سفته صادره از سوي شركت «الف» پنج ماه پس از سررسيد واخواست مي‌گردد. در اين صورت به لحاظ فاصله پنج ماهه ميان صدور و ارائه ..........

۱ ) هيچ يك از مسوولين سفته بري‌الذمه نمي‌شوند.
۲ ) فقط ظهرنويسان و نمايندگان شركت صادركننده بري‌الذمه مي‌شوند.
۳ ) فقط ظهرنويسان و ضامنين آنها بري‌الذمه مي‌شوند.
۴ ) ظهرنويسان و ضامنين آنها و ضامنين صادركننده بري‌الذمه مي‌شوند.


۵۷ - در مورد برائت ذمه شخص حقيقي ورشكسته، كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون است.
۲ ) ختم عمليات تصفيه امور ورشكسته موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست.
۳ ) فقط حكم اعاده اعتبار حقي موجب برائت ذمه از مانده ديون است.
۴ ) ختم عمليات تصفيه يا حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست.

۵۸ - كدام عبارت صحيح است ؟

۱ ) شركت‌هاي تضامني تاجر هستند و مشمول مقررات ورشكستگي نيز هستند.
۲ ) شركت‌هاي تضامني تاجر نيستند و از شمول مقررات ورشكستگي نيز خارج هستند.
۳ ) شركت‌هاي تضامني تاجر هستند اما از شمول مقررات ورشكستگي خارج هستند.
۴ ) شركت‌هاي تضامني، تاجر نيستند اما شركت‌هاي تضامني كه موضوع آنها تجاري است، مشمول مقررات ورشكستگي هستند.

۵۹ - با صدور حكم ورشكستگي .......... ورشكسته حال مي‌شود.

۱ ) فقط ديون
۲ ) فقط مطالبات تجارتي
۳ ) مطالبات و ديون
۴ ) مطالبات تجارتي و ديون

۶۰ - در مورد ترتيب تقسيم اموال ورشكسته، كدام مورد صحيح است ؟

۱ ) اول هزينه‌هاي ورشكستگي و ممتازها، دوم غرما
۲ ) اول هزينه‌هاي ورشكستگي، دوم ممتازها، سوم غرما
۳ ) اول ممتازها، دوم غرما، سوم هزينه‌هاي ورشكستگي
۴ ) اول ممتازها، دوم هزينه‌هاي ورشكستگي، سوم غرما

 

Similar threads

بالا