سوالات آزمون کارشناسي‎ ‎ارشد ( ریسندگی)

*lemon*

کاربر فعال مهندسی نساجی
11 - از كشيدن الياف از لابه لاي هم و تاب دادن كامل به آن ها كدام محصول به دست مي آيد ؟
‏1 - فتيله ‏ ‏ 2 - روبان ‏ ‏ 3 - نيمچه نخ ‏ ‏ 4 - نخ

‏12 - جدا كردن دانه از پنبه الياف وظيفه كدام ماشين است ؟
1 - حلاجي ‏ ‏ 2 - كارد 3 - جين 4 - شانه ‏

‏13 - در ريسندگي پنبه كارد شده ( ‏Carded Cotton‏ ) از كدام ماشين استفاده نمي شود ؟
1 ) رينگ 2) فلاير 3 ) كشش 4 ) شانه

‏14 - باز كردن الياف به صورت تك ليف در كدام مرحله انجام مي شود ؟‏
‏1 ) حلاجي و كاردينگ 2) كاردينگ و چرخانه اي 3 ) حلاجي و شانه زني 4 ) كشش و شانه زني ‏

‏15 - با كدام يك از ماشين هاي ريسندگي مي توان لايه الياف را به فتيله تبديل كرد ؟
1 ) كارد 2) كشش 3 ) بالشچه 4 ) روبان ‏

‏16 - حالت قرار گرفتن خارهاي تيكرين و سيلندر اصلي نسبت به هم چگونه است و چه عملي انجام مي گيرد؟
1 ) نوك به نوك وعمل كاردينگ 2) نوك به پشت و عمل استرپينگ
3 ) نوك به نوك و عمل انتقال دادن 4 ) پشت به پشت و عمل براشينگ

‏17 - كدام مورد از وظايف اصلي ماشين كشش است ؟
1 ) موازي كردن و شانه كردن الياف 2) كشش دادن و تاب دادن فتيله
3 ) گرفتن گردو خاك و نپ 4 ) چند لا كردن و كشش دادن فتيله ‏

‏18 - فرق مهم فتيله ماشين كشش و فتيله ماشن كاردكدام است ؟
1 ) كم تر بودن ناخالصي ها در فتيله كارد 2) موازي تر بودن الياف در فتيله ماشين كشش
3 ) كم تر بودن الياف كوتاه در فتيله كارد 4 ) ضخيم تر بودن فتيله ماشين كشش ‏

‏19 - كشش كل ...................... از حاصل ضرب كشش هاي ناحيه اي به دست مي آيد ؟
1 ) معمولاً 2) اغلب 3 ) هميشه 4 ) بعضي وقت ها ‏

‏20 - عمل جدا سازي الياف كوتاه توسط كدام ماشين ها انجام مي گيرد ؟
1 ) كارد و كشش 2) كشش و فلاير 3 ) كارد و شانه 4 ) شانه و رينگ ‏

‏21 - وظيفه كله قندي ها در ماشين فلاير كدام است ؟
1 ) تامين سرعت غلتك تغذيه 2) تامين سرعت غلتك توليد
3 ) ايجاد تاب 4 ) دادن سرعت متغير به ديفرانسيل و ميز بوبين ‏

‏22 - در ماشين فلاير ، نمره نيمچه نخ به كدام عامل بستگي دارد ؟
1 ) اختلاف سرعت غلتك هاي كشش 2) اختلاف سرعت پروانه و بوبين
3 ) سرعت بوبين 4 ) سرعت پروانه

‏23 - اگر نمره انگليسي نيمچه نخ پنبه اي برابر با 4 و ضريب تاب انگليسي برابر 1 باشد تاب در اينچ مورد نياز نيمچه نخ چه قدر است ؟
1 ) 25/0 2) 5/0 3 ) 2 4 ) 4 ‏

‏24 - در ماشين فلاير ، جابه جايي تسمه روي كله قندي ها توسط كدام قسمت انجام مي شود ؟
1 ) مكانيزم شيب 2) كله قندي ها 3 ) ديفرانسيل 4 ) دستگاه سازنده ‏

‏25 - باتوجه به مفروضات زير ، مقدار كشش نمره اي چه قدر است ؟
1 ) 05/0 2) 20 نمره نيمچه نخ تغذيه شده
‏3 ) 38 4 ) 42 نمره نخ توليد شده

‏26 - اگر ثابت تاب در اينچ ماشين رينگ برابر با 22 و دنده تاب حركت دهنده 44 دندانه و دنده تاب حركت گيرنده 40 دندانه داشته باشد تاب در اينچ ماشيني چه قدر است ؟
1 ) 26 2) 24 3 ) 22 4 ) 20 ‏

‏27 - كدام يك از نخ ها ي زير به شيطانك سبك تري نياز دارند ؟
1 ) ‏Nec‏ 40 2) ‏‎ Nec ‎‏30 3 ) ‏‎ Nec ‎‏ 22 4 ) ‏Nec ‎‏ 10 ‏

‏28 - وظيفه صفحات جدا كننده در ماشين رينگ كدام است ؟
1 ) كوتاه كردن طول بالن 2) كم كردن قطر بالن
3 ) جلوگيري از گير كردن بالن ها به هم 4 ) كمك در امر تاب دادن نخ ها

‏29 - وظيفه اصلي دوك در ماشين رينگ كدام است ؟
1 ) كشش دادن 2) ايجاد شيب 3 ) ايجاد بالن 4 ) تاب دادن نخ ‏

‏30 - در ريسندگي چرخانه اي كدام يك از مراحل زير حذف مي شوند ؟
1 ) كاردينگ ، كشش و فلاير 2) فلاير ، رينگ و بوبين پيچي
3 ) كشش ، فلاير و رينگ 4 ) كشش ، رينگ و دولاتابي
 

*lemon*

کاربر فعال مهندسی نساجی
سوالات آزمون کارشناسي‎ ‎ارشد (بافندگی)

سوالات آزمون کارشناسي‎ ‎ارشد (بافندگی)

* بافندگي ‏
‏31 - مقدمات بافندگي به ترتيب شامل كدام قسمت ها مي باشد ؟
1 ) بوبين پيچي ، چله پيچي ، آهار زني و نخ كشي 2) ماسوره پيچي ،بوبين پيچي ،آهار زني و چله پيچي
3 ) آهار زني ، نخ كشي ، چله پيچي و بوبين پيچي 4 ) چله پيچي ، بوبين پيچي ، آهار زني و نخ كشي ‏

‏32 - در ماشين بوبين پيچي ، بوبين نخ حركت خود را از كدام قسمت دريافت مي كند ؟
1 ) موتور 2) تراورس 3 ) درام شياردار 4 ) نگه دارنده بوبين ‏

‏33 - در يك ماشين بوبين پيچي اگر ‏L‏ طول تراورس 150 ميلي متر و ‏NC‏ تعداد دوبله تراورس 500 باشد ‏T‏ سرعت تراورس نخ به متر در دقيقه از كدام رابطه حاصل مي شود ؟
1 ) 500×150/0 2) 500 × 0 15/0 ×2 3 ) 4 ) ‏

‏34 - توليد ماشين بوبين پيچي با كدام مورد نسبت عكس دارد ؟
1 ) تعداد ماشين 2) كيفيت نخ 3 ) وزن نخ روي ماسوره 4 ) نمره انگليسي نخ

‏35 - درصد راندمان كار با كدام نوع قفسه هاي چله پيچي بيش تر است ؟
1 ) ساده تكي 2) مگازين 3 ) ‏V‏ شكل 4 ) دوبله ‏

‏36 - چله پيچي مستقيم دركدام مورد كاربرد ندارد؟
‏1 ) آهار زني 2) توليد انبوه 3 ) تريكو تاري 4 ) نخ هاي دو لا تابيده ‏

‏37- زاويه شيب در چله پيچي بخشي نسبت به كدام مورد تنظيم مي شود ؟
‏1 ) عرض باندها 2) نمره نخ ومتراژ نخ روي نورد
3 ) رنگ بندي 4 ) تراكم نخ هاي تار و پود ‏

‏38 - عمليات آهار زني چله باعث ايجاد كدام مورد مي شود ؟
1 ) افزايش قابليت بافت پارچه 2) ثابت باقي ماندن مقدار تاب موجوددر نخ هاي چله
3 ) در گيري بهتر مابين نخ هاي تارو پود 4 ) جلوگيري از صدمه ديدن سطوح ماشين بافندگي ‏

‏39 - براي نخ هاي استيپل و فيلامنت نايلون از كدام مواد استفاده مي شود ؟
1 ) نشاسته گندم و اسيد پلي آكريليك 2) ‏PVA‏ و ‏CMC
‏3 ) چسب آكريليك و چربي 4 ) اكريلات و نشاسته ذرت ‏

‏40 - مجموعه عمليات لازم براي بافت يك پود را چه مي نامند ؟
1 ) سيكل ميل بادامك 2) سيكل ميل لنگ 3 ) سيكل بافندگي 4 ) سيكل وردها

‏41 - ترتيب نخ كشي از چله تار كدام است ؟
1 ) لامل ، شانه و ميل ميلك 2) لامل ، ميل ميلك و شانه
3 ) ميل ميلك ، شانه و لامل 4 ) ميل ميلك ، لامل و شانه ‏

‏42 - فرق ماشين هاي بافندگي با ماكو و بي ماكو كدام است ؟
1 ) سرعت و راندمان در ماشين هاي بي ماكو بيش تر است 2) تعداد ورد در ماشين ها با ماكو محدود است 3 ) عرض پارجه بافته شده در ماشين هاي بي ماكو كم تر است 4 ) تعداد نخ هاي تار در ماشين هاي باماكوبيش تر است ‏

‏43 - كدام مورد جزء عمليات اصلي ماشين هاي بافندگي نيست ؟
1 ) تشكيل دهنه 2) پود گذاري 3 ) دفتين كردن 4 ) روغن زدن ‏

‏44 - براي زياد كردن تراكم پودها در ماشين بافندگي بايد ...................؟
1 ) ضربه دفتين را زياد كرد 2) نمره شانه را كم كرد
3 ) ميزان پيچش پارچه را كم كرد 4 ) تعداد ميل ميلك ها را زياد كرد ‏

‏45 - در ماشين هاي بافندگي ژاكارد ، عمل كارت هاي فرمان كدام است ؟
1 ) كنترل تشكيل دهنه 2) فرمان دادن به حركت ماكو
3 ) كنترل حركت سيلندر بافت 4 ) كنترل كشش نخ هاي تار ‏

‏46 - در ماشين هاي بافندگي ژاكارد ، دهنه به وسيله كدام مورد تشكيل مي شود ؟ ‏
‏1 ) دفتين 2) شانه 3 ) تخته ريسمان ها 4 ) ريسمان ها

‏47 - وظيفه نقشه ضربه در ماشين هاي بافندگي كدام است ؟
1 ) حركت دفتين 2) حركت وردها 3 ) حركت ضربه ماكو 4 ) ارتفاع شانه ‏

‏48 - درپارچه خام ، جهت نخ تار از پود از كدام مورد زير مشخص مي شود ؟
1 ) از جهت نخ پود 2) از پشت و روي پارچه 3 ) از بافت پارچه 4 ) از خط دندانه شانه ‏

‏49 - در ماشين هاي بافندگي محور ميل لنگ ، حركت خود را از كدام قسمت دريافت مي كند ؟
1 ) بادامك طرح 2) بادامك ضربه 3 ) موتور 4 ) جعبه دنده ‏

‏50 - براي بافت پارچه هاي فاستوني ، طرح دار ، فرش ماشيني ، پتو وحوله از كدام ماشين بافندگي استفاده
مي شود ؟
1 ) جت هوا 2) پروژكتايل 3 ) راپيري 4 ) جت آب
 

*lemon*

کاربر فعال مهندسی نساجی
سوالات آزمون کارشناسي‎ ‎ارشد( رنگرزي)

سوالات آزمون کارشناسي‎ ‎ارشد( رنگرزي)

51 - كدام ماده رنگزار براي رنگرزي پنبه به كار نمي رود ؟
1 ) آزوئيك 2) اسيدي 3 ) خمي 4 ) گوگردي محلول ‏

‏52 - ثبات شستشو بر اساس كدام مقياس ارزيابي مي شود ؟
1 ) 1 تا 5 2) 1 تا 8 3 ) 3 تا 7 4 ) 4 تا 8

‏53 - كدام يك از مواد زير ، حلال نفتل در روش گرم است ؟
1 ) آب سرد و الكل 2) آب جوش و سود 3 ) اسيد و الكل اتيليك 4 ) سود و الكل اتيليك ‏

‏54 - براي تثبيت رنگهاي پيگمنت در رنگرزي از كدام ماده استفاده مي شود ؟
1 ) سولفيد سديم 2) كلريد سديم 3 ) فسفات دي آمونيم 4 ) هيدروسولفيت سديم ‏

‏55 - خار وخاشاكي كه در پشم وجود دارد با چه عملي بر طرف مي شود ؟
1 ) شستشو با آب 2) شستشو با صابون 3 ) كالندر كردن 4 ) كربنيزه كردن ‏

‏56 - ئيدرات سديم و ئيدرو سولفيت دو سود در كدام رنگرزي به كار مي رود ؟
1 ) اسيدي 2) خمي 3 ) راكتيو 4 ) مستقيم ‏

‏57 - كدام مورد، رنگ بازيك را از رنگ هاي ديگر بر روي كالاي پشمي متمايز مي كند ؟
1 ) ثبات نوري 2) ثبات شستشويي 3 ) درخشندگي 4 ) گران تر بودن ‏

‏58 - عمل ريتاردر در رنگ بازيك كدام است ؟
1 ) بالا بردن جذب رنگ 2) كند كردن جذب رنگ
3 ) كند كردن درجه حرارت 4 ) كندكردن جذب اسيد

‏59 - از ماشين وينچ براي رنگرزي كدام مورد بيش تر استفاده مي شود ؟
1 ) ويسكوز نرشته 2) استات نرشته 3 ) پارچه هاي پشمي 4 ) پارچه هاي نايلوني با بافت متراكم ‏

‏60 - پيك آپ در كدام يك از ماشين هاي رنگرزي اهميت دارد ؟
1 ) جت 2) فولارد 3 ) ژيگر 4 ) وينچ ‏

‏* چاپ و تكميل
61 - سرعت چاپ كدام ماشين هاي زير بيش تر است ؟
1 ) چاپ اسكرين غير اتوماتيك 2) چاپ اسكرين اتوماتيك
3 ) چاپ غلتكي 4 ) چاپ روتاري ‏

‏62 - اسيد آلجينيك محصول كدام واكنش است ؟
1 ) رسوب آلجينات كلسيم بايك اسيد 2) رسوب آلجينات سدم با يك اسيد
3 ) كلريد كلسيم با يك اسيد 4 ) كربنات سديم با يك اسيد ‏

‏63 - كدام غلطت دهنده غير يوني است ؟
1 ) صمغ عربي 2) صمغ اقاقيا 3 ) كتيرا 4 ) گوار ‏

‏64 - كدام ماده برداشت كننده در چاپ منسوجات مصنوعي به كاربرده مي شود ؟
1 ) سولفيد سديم 2) رنگاليت ‏C‏ 3 ) كلريد قلع 4 ) هيدروسولفيت سديم

‏65 - براي خمير كردن نفتل از كدام ماده استفاده مي شود ؟
1 ) اسيد استيك 2) سود 3 ) فرمالدوئيد 4 ) روغن قرمز ترك ‏

‏66 - كدام رنگ را مي توان روي اكثر پارچه ها چاپ كرد ؟
1 ) دسپرس 2) مستقيم 3 ) پيگمنت 4 ) كرمي ‏

‏67 - اضافه كردن كدام يك از مواد زير براي چاپ رنگ متال كمپلكس 2 : 1 صحيح است ؟
1 ) بيكربنات سديم 2) سولفات آمونيم 3 ) سولفات سديم 4 ) كربنات سديم ‏

‏68 - رنگ بازيك از كدام بار برخودار است ؟
1 ) خنثي 2) منفي 3 ) مثبت 4 ) مثبت و منفي ‏

‏69 - كدام عمليات مربوط به تكميل فيزيكي نيست ؟
1 ) تراش دادن 2) خارزدن 3 ) پرس كردن 4 ) سفيد كردن ‏
‏70 - آهار نشاسته معمولاً باكدام يك از مواد زير از روي كالاي سلولزي برطرف مي شود ؟
1 ) آنزيم ها 2) آب سرد 3 ) اسيد هاي چرب 4 ) اسيدهاي آمينه
 

hadi.textile64

مدیر تالار مهندسی نساجی
مدیر تالار
مهندس جان ممنون
شما که زحمت گذاشتن سوالا رو میکشی
میشه بعد یه مدتی هم جواب سوالارو بذاری تا بچه ها قبلش خودشونو یه محکی هم بزنن
یا کسایی که جواب کاملو میدونن بیان و در مورد هر سوال توضیح بدن یا همون جواب تشریحیشو
تا هر کسی هم مشکلی داره یا سوالی تو ذهنشه همینجا بر طرف شه و کامل جواب سوال رو درک کنه
:gol:
 

*lemon*

کاربر فعال مهندسی نساجی
مهندس جان ممنون
شما که زحمت گذاشتن سوالا رو میکشی
میشه بعد یه مدتی هم جواب سوالارو بذاری تا بچه ها قبلش خودشونو یه محکی هم بزنن
یا کسایی که جواب کاملو میدونن بیان و در مورد هر سوال توضیح بدن یا همون جواب تشریحیشو
تا هر کسی هم مشکلی داره یا سوالی تو ذهنشه همینجا بر طرف شه و کامل جواب سوال رو درک کنه
:gol:

منم باهات موافقم ولی نظرم اینه که اول سوالا توسط کساییکه مشتاق هستند جواب داده بشه و بعد روی اونا بحث بشه . به نظرم بحث بشه بهتر از اینه که جواب یکباره گذاشته بشه . بعد از بحثها جواب هم میزارم
 

Setayesh

مدیر تالار کتابخانه الکترونیکی
مدیر تالار
منم باهات موافقم ولی نظرم اینه که اول سوالا توسط کساییکه مشتاق هستند جواب داده بشه و بعد روی اونا بحث بشه . به نظرم بحث بشه بهتر از اینه که جواب یکباره گذاشته بشه . بعد از بحثها جواب هم میزارم

ممنون حامد جان
ولی شما که میبینی.
اولا تعداد بچه هایی که میان کمه.
ثانیا همشون هم ارشد ندارن.
بعدشم اینکه تعداد سوالات زیاده و نمیشه تک تک روی همشون بحث کرد.
پیشنهاد منم اینه که جوابها رو بذاری روی هر سوالی که بچه ها مشکل داشتن بحث میکنیم.
:w27:
 

Setayesh

مدیر تالار کتابخانه الکترونیکی
مدیر تالار
حامد جان اشکالی نداره اینو با اون یکی تاپیکت ترکیب کنم تا سوالا همه یه جا باشه؟
 
بالا