سنگهای قیمتی

lo30

عضو جدید
کاربر ممتاز
[FONT=&quot]فيروزه[/FONT]Turquoise


ترکيب شيميايى
: فسفات آلومینیوم مسآبدار
معدن فيروزه نزديک مصر در 3000 سال قبل از ميلادشد.نام آن از نام Pierre turquoise فرانسوى گرفته شده است.

خصيوصيات فيزيکى ونورى :فيروزه به شکل آگرکارتهاى نهان بلور متخلخل آبى شکل مى گيرند.رنگ آبىآن به علت وجود مس ويا آهن است.فيروزه هاى آمريکايى متخلخل تر از فيروزه هاى ايرانىاست وبه سرعت هم دگرگون مى شوند.فيروزه ها نيمه شفافند وجذب طيفى آنها بسيار ضعيفودر يک باند صورت مى گيرد.

محل پيدايشسنگها:بهترين فيروزه ها به رنگ آبى آسمانى در ايراناست.در تبت فيروزه هاى سبز داراى ارزش زيادى هستند ديگر مناطقى که فيروزه در آنهاوجود دارد عبارتند از آمريکا در ايالت هاى نوادا،کلرادو،آريزونا فيرزو هاى آمريکاروشن تر از فيرزوه هاى مکزيکى وايرانى چون متخلخل ترند.در روسيه، انگلستان،شيلىواستراليا هم موجود مى باشند.
 
آخرین ویرایش:

lo30

عضو جدید
کاربر ممتاز
[FONT=&quot]لاجورد[/FONT]

[FONT=&quot]ترکيب شيميايى[/FONT]
[FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot]هیدروکسی[/FONT][FONT=&quot]آلومینیوم منیزیم[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]رنگ سنگ لاجورد[/FONT][FONT=&quot]از آبى مايل به سبز تا آبى ارغوانى متغيير است.رنگ آبى براى اين سنگ ان را به سنگى[/FONT][FONT=&quot]قيمتى تبديل مى کند.نام از کلمه لاجورد در فارسى به معنى آبى گرفته شده[/FONT][FONT=&quot]است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]خصوصيات فيزيکى ونورى[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]زير طول موج فرابنفش نقاط نارنجى آن نمايش داده مى[/FONT][FONT=&quot]شود .انواع مهم آن در افغانستان وشيلى وجود دارد.سنگ لاجورد تشعشع سفيد رنگى را در[/FONT][FONT=&quot]زير طول موج ماوراء بنفش به همراه نقاط نارنجى نمايش مى[/FONT][FONT=&quot]دهد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]محل پيدايش سنگها[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]افغانستان مشهورترين محل يافت سنگ لاجورد است که معدن آن را براى محل[/FONT][FONT=&quot]يافت سنگ لاجورد است که معدن آن را براى 6000 سال دارد.معدن آن توسط مارکوپولو در[/FONT][FONT=&quot] 1271 [/FONT][FONT=&quot]به ثبت رسيده است.سنگ لاجورد در سنگ آهک هاى سياه وسفيد کوهستانها پيدا مى[/FONT][FONT=&quot]شود.تخته هاى آبى روشن در رودخانه هاى جنوبى درياچه بايکال روسيه پيدا مى شود.معدن[/FONT][FONT=&quot]رنگ هاى روشن تر آن در کوه هاى آندشيلى وجود دارد.سنگ لاجوردهاى هاى آبى تيره در[/FONT][FONT=&quot]کوه هاى راکى کلرادو در مناطق متامرفيکى شکل مى گيرند که حاوى پيريت است.از مناطق[/FONT][FONT=&quot]ديگر مى توان به موارد زير اشاره کرد[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]کاليفرنيا ،برمه،[/FONT][FONT=&quot]آنگولا، پاکستان،وکانادا،لاجوردهاى کانادايى، خاکسترى-آبى هستند اما به علت[/FONT][FONT=&quot]تخلخلشان نمى توان آنها را صيقل داد[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT]
 
آخرین ویرایش:

lo30

عضو جدید
کاربر ممتاز
[FONT=&quot]کهرباى سياه[/FONT][FONT=&quot] Jet[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]گروه سنگ هاى آلى[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]ترکيب شيميايى[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]هيدروکربن[/FONT][FONT=&quot]خصوصيات فيزيکى ونورى[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]کهربا نوعى زغال است.آن زمانى به وجود مى[/FONT][FONT=&quot]آيد که چوب فاسد شده در آب راکد قرار بگيرد و مسطح شود وتحت تاثير فشار سالها مدفون[/FONT][FONT=&quot]مى شود.بوى آن شبيه زغال است و جنس آن سوزنى است تعدادى از کهرباهاى سياه قدرت[/FONT][FONT=&quot]الکتريسيته دارند يعنى زمانى که آنها را مالش مى دهيم مقدارى الکتريسيته توليد مى[/FONT][FONT=&quot]کنند.به همين دليل آنها را کهرباى سياه مى نامند .نام از نام فرانسوى قديمى که به[/FONT][FONT=&quot]سواحل مديترانه اطلاق مى شد مشتق شده است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]][/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]محل پيدايش و انواع سنگ ها[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT][FONT=&quot]مدارک[/FONT][FONT=&quot]وشواهدى وجود دارد که معدن کهرباى سياه قبل از 1400 ميلادى در روم وجود داشته واز[/FONT][FONT=&quot]طريق کشتى از انگلستان به روم فرستاده مى شد.آن يک سن معمولى بود که در زمان[/FONT][FONT=&quot]ويکتوريا به عنوان زيورآلات عزادارى مورد استفاده قرار مى گرفتند.معادن کهرباى سياه[/FONT][FONT=&quot]در استراليا واسپانيا نيز وجود داشته از ديگر منابع آن مى توان به فرانسه، آمريکا،[/FONT][FONT=&quot]آلمان، وروسيه اشاره کرد ودر کشورهاى ديگر به صورت مصنوعى ساخته مى[/FONT][FONT=&quot]شود[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT]

ژادئیت
[FONT=&quot]ترکيب شيميايى[/FONT]
[FONT=&quot] : [/FONT][FONT=&quot]سيليکات[/FONT][FONT=&quot]آلومینیوم سدیم[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]ژادئيت نوع بسيار[/FONT][FONT=&quot]کمياب شيم است.آن به رنگ سبز زمردى است که در جواهرسازى بسيار ارزشمند است .ژادئيت[/FONT][FONT=&quot]ها ممکن است رنگهاى ،سفيد ،صورتى، قهوه اى، ،قرمز ،نارنجى، زرد،بنفش مايل به[/FONT][FONT=&quot]ارغوانى ،آبى،بنفش ،سياه سبز را بهمراه داشتند باشند.حضور آهن در ژادئيت باعث ايجاد[/FONT][FONT=&quot]رنگ سبز آن مى شود[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]خصوصيات فيزيکى و نورى[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]ژادئيت در توده هاى به هم پيوسته کريستالهاى گرانولار يافت مى شود سختى[/FONT][FONT=&quot]کمترى نسبت تيريت دارد.ژادئيت جذب طيفى قوى در باند آلى ودر بقيه باند ها ضعيف عمل[/FONT][FONT=&quot]مى کند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]سنگهاى سفيد،زرد وسبز کمرنگ يک درخشندگى مايل به[/FONT][FONT=&quot]سفيد زير طول موج بلند ماوراء بنفش واشعه[/FONT][FONT=&quot] x [/FONT][FONT=&quot]را نشان مى دهند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]محل پيدايش سنگها[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot]برمه مهمترين منبع زادئيت است.زادئيت هاى برمه اى در سنگ هاى دگرگونى[/FONT][FONT=&quot]ودر تخته سنگ هاى آلوويايى پيدا مى شوند.تخته سنگها داراى پوسته قهوه اى رنگ به[/FONT][FONT=&quot]دليل هوازدگيند.اين تخته سنگ ها تا سال 1930 در کاليفرنيا به رنگ هاى سفيد ،سبز[/FONT][FONT=&quot]کمرنگ ،سبز تيره و آبى مايل به سبز وجود داشتند اما آنها در حال حاضر نيمه کدرند[/FONT][FONT=&quot]وبه اندازه سنگ هاى برمه با کيفيت نيستند.ژادئيت هاى سبز در ژاپن هم وجود دارند اما[/FONT][FONT=&quot]از کيفيت پايين ترى نسبت به برمه ايها برخوردارند[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
 
آخرین ویرایش:

lo30

عضو جدید
کاربر ممتاز
عقیق جگری Carnelian
گروه کوارتز
ترکیبشیمیایی: سیلیس
]
خصوصیات فیزیکی و نوری: عقیق جگری با نام کارنلیان هم شناخته می شود که از نوع کلسدونی قرمزنیمه شفاف می باشد. رنگ قرمز آن به دلیل حضور اکسید آهن در ترکیبش میباشد.
]
محل پیدایش سنگها: عقیق جگری در برزیل، چین، مصر و هند یافت می شود. دیگر مکانها شامل کلمبیا، آلمان، ژاپن، اسکاتلند و آمریکا میباشد.
 

lo30

عضو جدید
کاربر ممتاز
[FONT=&quot]مروارید[/FONT][FONT=&quot] Pearl[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]گروه آلی[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]ترکیب[/FONT][FONT=&quot]شیمیایی[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]کربنات کلسیم، آب و صدف[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]خصوصیات فیزیکی و نوری[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]همه صدفها می توانند مروارید تولید کنند اما تنها صدفهای حاوی خط[/FONT][FONT=&quot]مروارید می توانند مروارید زینتی را ایجاد کنند. مرواریدها وقتی که تکه ای از[/FONT][FONT=&quot]سنگریزه به میان صدف در بخش بیرونی جانور نرم تن قرار گیرد به وجود می آید[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]درخشندگی مروارید در مرواریدهای شرقی شناخته شده است[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]محل پیدایش[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]مروارید آبهاب تازه در رودخانه های اروپا و دریای آمریکا گرفته می شود[/FONT][FONT=&quot]و در خلیج فارس، اقیانوس هند، دریای سرخ و شمال غربی استرالیا و خلیج کالیفرنیا[/FONT][FONT=&quot]موجود است. رنگ آنها بسته به نوع صدفشان و محل تشکیلشان متفاوت[/FONT][FONT=&quot]است[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT]
 

Green stone

عضو جدید
سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى در ايران

سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى در ايران

نگاهى اجمالى به سنگهاى قيمتى ونيمه قيمتى در ايران:
سنگهاي قيمتي يكي از منابع درآمدزا و اشتغالزا در دنيا به شمار مي رود كه پتانسيل هنگفت پرسودي را در خود نگاه داشته است .
نام سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي معمولا ‌براي دسته اي از كاني ها به كار برده مي شود كه با داشتن برخي ويژگي ها آنها را از ساير سنگها متمايز می كند، از آن جمله مي توان برخي مواد آلي نيز كه پايداري و زيبايي ويژه دارند و در زينت بكار مي روند را نام برد، به غير از مرواريد، مرجان، كهربا و چند ماده ديگر كه جزء گوهرها به شمار مي روند، بيشتر گوهرها از جمله مواد متبلور معدني اند.
زيبايي و درخشش و جلاي دل پسند-   استحكام-   كم ياب بودن-  رنگ وقابليت حمل ونقل از    ويژگي هايي كه باعث مي شود يك سنگ و يا به طور كلي يك ماده معدني يا غيرمعدني در ردة سنگهاي گرانبها جاي گيرد.
در ایران  از همان آغاز تاریخ ، استفاده از زیورها معمول بوده است. آبادانی کشور،ثروتمند بودن، علاقه مندی مردم این سرزمین به زندگانی پر تجمل و با شکوه توام با زیبایی پسندی همراه گوهرها و زیورها را مورد توجه به آنها قرار داده است.
استان‌هاي قم، خراسان، كرمان، همدان، اصفهان، سمنان و كردستان از مهم‌ترين مناطق داراي معادن سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي در كشورمان به شمار مي‌روند
اگرچه قسمت عمده‌اي از بازار سنگ‌هاي قيمتي دنيا در اختيار الماس است كه معادن آن در ايران موجود نيست، اما بايد گفت در ايران معادن گارنت، فيروزه، آگات، ياقوت، زيركن، لاجورد و برخي ديگر از سنگ‌‌هاي قيمتي و نيز انواعي از سنگ‌هاي نيمه‌قيمتي وجود دارد و از نظر كيفيت و اعتبار برخي از كاني‌هاي قيمتي ايران از اعتبار جهاني بالايي برخوردار هستند.
به دليل وجود ذخاير مناسب سنگ‌هاي قيمتي در كشور و هم‌چنين موقعيت مناسب و ‏همسايگي با كشورهاي توليد‌كننده اين سنگ‌ها مثل افغانستان مي‌توان از يك سو از تجارت اين محصول ارزش افزوده بالايي را نصيب كشور كرد و از سوي ديگر با توجه با اشتغال‌زايي مناسب، به آن رويكرد اشتغال‌زايي داشت.
فقدان قوانين و تعرفه‌هاي مشخص، ‌عدم سرمايه‌گذاري دولت بر روي معادن و مراكز تراش‌دهنده، پردازش و سازنده جواهرات، نبود قوانين حمايتي، كمبود مؤسسات آموزشي و پژوهشي خاص اين صنعت، عدم شناسايي دقيق معادن كشور به همراه كاستي‌هايي چون فقدان بورس و بازار سنگ‌هاي قيمتي، نبود تكنولوژي‌هاي نوين و نيروي كار متخصص، از مهم‌ترين مشكلات فعاليت در حوزه صنعت سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي در ايران هستند.
اكنون تنها فيروزه و عقيق كه جزء سنگ‌هاى نيمه‌قيمتى هستند، در ايران استخراج مى‌شوند و هنوز سنگ قيمتى بجز گارنت قطارگز شركت اٌيل مينرال اينوست منت در مقياس تجارى استخراج نشده‌ است، بنابراين تمام سنگ‌هاى قيمتى در بازار ايران، از طريق قاچاق وارد كشور مى‌شوند. كمبود كارشناس در كشورمان سبب شده ورود و خروج اين مواد پرارزش از هيچ قانون و ضابطه‌اى برخوردار نباشد. ]​
 

Green stone

عضو جدید
فيروزه:

فيروزه:

فیروزه نیشابور:

نیشابور را قبل از آنکه با عطار و خیام و یا حتی کهن دژش که در حمله مغولها ویران شد، بشناسند؛ با فیروزه اش که گفته می شود قدمتی چند هزار ساله دارد، می شناسند.قدیمی ترین معدن دنیا با پیشینه بیش از 8000 سال معدن فیروزه نیشابور می باشد . اسکلت یافت شده در شهر شادیاخ در منطقه قدیم نیشابور که با کربن 14 تعیین سن شده و سنی حدود 6000 سال را نشان میدهد، کمربندی از فیروزه بر کمر دارد که نشانه قدمت استخراج فیروزه از این معدن می باشد . براساس شواهد باستان شناسی و معدن کاری قدیمی، مرکز، شرق و شمال ایران دارای کهنترین پیشینه فلزگری می باشند. اواخر هزاره هفتم در ایران را مرحله گذر از عصرنوسنگی به عصر فلزات می دانند، در حالیکه عصر نوسنگی در اروپا تا هزاره چهارم ادامه داشته است.در سال 1966 درفرانسه مجسمه گوسفندی که از فیروزه ساخته شده بود و در موزه ای به نام هنر 7000 ساله ایران به تماشای همگان گذاشته شده بود، این موضوع نیز نشان از آن دارد که تاریخچه استخراج فیروزه در ایران به بیش از 7000 سال میرسد.  معدن فیروزه نیشابور سفره ای فراخ برای گرد آمدن روزی  مردم منطقه می باشد . در میان مردمان اعتقاد بر این است که فیروزه باعث رفع چشم زخم و افزایش رزق و روزی می شود .

افسانه هایی راجع به فیروزه :
فيروزه و رنگ دلرباي آن براي قرنها همواره با بشر زندگي کرده است و بتدريج خرافاتي نيز در رابطه با فيروزه بوجود آمده است. در قرن سوم عقيده بر اين بود که با استفاده از جواهرات تزيين شده با فيروزه از افتادن سوار از اسب جلوگيري به عمل مي آيد. تغيير رنگ فيروزه خيانت زن به مرد را آشکار مي کرد. در قرن 12نويسندگان عرب مي نويسند که:  فيروزه در هواي پاک و تميز مي درخشد و در هواي تاريک کم رنگ مي شود. حتي بر اين عقيده بودند که تغييرات رنگ آن باعث دگرگونی آب و هوا مي شود. پارسيان بر اين عقيده بودند که بازتاب ماه روي سنگ فيروزه براي آنان خوش شانسي مي آورد و از آنان در مقابل شيطان محافظت مي کنند. بعضي بر اين عقيده بودند که نگاه کردن به سنگ فيروزه اثر شفا بخشي روي چشم دارد. در قرن 15ميلادي فلاسفه بر اين عقيده بودند که تغيير رنگ فيروزه از خواص اين سنگ به هنگام جذب سم است. مارکوپولو نيز راجع به اين سنگ مطالبي نوشته است.
بحث :
عملیات استخراج در معدن فیروزه نیشابور تا 70 سال پیش به صورت روباز انجام می شده است و تا جاییکه امکان داشته رگه را دنبال می کردند تا اینکه کارها به سوی علمی شدن پیش رفته و توسط یک مهندس روس تونل امروزی تعبیه شده که 2 کیلومتر تا سینه ی کوه فاصله دارد(عمق تونل).
استخراج از این معدن به روش اتاق پایه انجام میگیرد. روش اتاق پایه یکی از روش های استخراج است که با توجه به نوع ماده معدنی و پراکندگی آن قسمتهایی را به عنوان پایه باقی می گذاریم و قسمت هایی را استخراج میکنیم. حال با توجه به سنگ درونگیر وگسل ها و سختی سنگ درونگیر سقف اتاق و فاصله ی پایه ها را تعیین می کنند. ممکن مجبور شویم سنگ فیروزه دار را حتی به عنوان پایه انتخاب کنیم.
طبق پروانه استخراج ،از معدن فیروزه نیشابور سالیانه 12 تن فیروزه قابل استخراج است ، اما در حال حاضر با کمک روش های علمی و واگذاری معدن به بخش خصوصی به مقدار 40 تا 50 تن در سال رسیده است.
تخمین میزان ماده معدنی این کانسار مربوط به 15 سال پیش است و اصلاً دقیق نیست چون تا سطح آبهای زیر زمینی است ولی فیروزه باید در محیط اکسیدان تشکیل می شده و زیر زون اکسیدان تصور بر این بوده که فیروزه تشکیل نمی شده اما در حال حاضر فیروزه ای که ما داریم زیر زون اکسیدان است چون مشخص نیست زمانی که فیروزه تشکیل شده عمق آبهای زیر زمینی کجا بوده است. ژنز فیروزه در داخل گسل ها می باشد، گسل مشکان در معدن فیروزه نیشابور نمود دارد .در اواخر ائوسن و اوایل الیگوسن توده ی ماگمایی با ترکیب فسفر دار داشته ایم که موادی مثل اورانیوم ، مس ، و مولیبدن همراه آن بوده سپس یک توده ی دیگر ماگمایی با ترکیب هیدروترمال شامل مس و آهن وارد محیط شده،آبهای فرو رو مس و آهن را حل کرده و در کنار فسفر و آلومینیوم نهشته می کند.فسفات مس آبدار فیروزه آبی رنگ را ایجاد می کند و هر چه کاتیون های آهن اضافه شود به سمت سبز میل می کند.
آلونیت که در زبان محلی پی نامیده می شود یک نشانه ی مهم برای یافت فیروزه می باشد ،معمولاً هر جا آلونیت باشد بعد از آن فیروزه است .
جایی که درزه ها با هم تداخل دارند بهترین فیروزه آنجا یافت می شود.
زمانی که یک سنگ درونگیر تیره سرشار از اکسیدهای منیتیت ، منگنز ، مولیبدن داشته باشیم یک فیروزه محکم و خوش رنگ داریم.
تغییرات آزمایشگاهی روی فیروزه :
 
متاسفانه در سالهاي اخير بعضي افراد سودجو در بعضي نقاط دنيا با سوء استفاده از نام و شهرت جهاني فيروزه  نيشابوري اقدام به تغييراتي روي فيروزه نامرغوب و بدون کيفيت خود کرده و با انجام عملياتي آن را به شکل فيروزه نيشابوري تبديل مي کنند. چند نمونه از اين روشها به شرح زير است.
Wax treated:
بسياري از فيروزه هايي که چين صادر مي کند با استفاده از نوع خاصي از واکس رنگ ثابتي (البته به مرور زمان کم رنگ خواهد شد) به خود مي گيرد که اثر آن فقط در سطح فيروزه نمايان مي شود.
 
Stabilization :  
در اين روش از مواد به چسبناک استفاده مي شود و در طي فرآيند فشار و گرمادهي حفره هاي درون سنگ که بسيار ريز است را با يک سري رزين پر مي کنند. اين روش از تغيير رنگ فيروزه جلوگيري کند.
در هر دو روش بالا فيروزه بدست آمده مناسب جواهر سازي نيست ولي متأسفانه برخي با سوء استفاده از عدم اطلاع مشتري سنگهاي کم ارزش را با قيمت بالا و به اسم فيروزه  نيشابوري به مشتريان مي فروشند.
 
:Block
  در آن مخلوطي از رزين پلاستيک و رنگ بصورت بلوکهاي کوچکي با هم مخلوط مي شوند. در اين روش اصلاً از هيچ فيروزه اي استفاده نمي شود و تنها با مخلوط کردن، مواد را
به شکل فيروزه در مي آورند که مي توان آن را به هر رنگ دلخواه ديگري نيز در مي آورد.
فیروزه های مصری معمولاً کریزوکلایا کانیهای آبی رنگ دیگر هستند.فیروزه های آمریکایی به صورت شیمیایی رنگ شده اند. و فیروزه های چینی به صورت رزین و پلاستیکی هستند. کریزوکلا بر خلاف فیروزه به زبان می چسبد ولی هنوز در بازار به شکل گسترده گسترش نیافته است.
انواع فیروزه نیشابور :
فيروزه نيشابوري را به 2 دسته اصلي تقسيم مي کنند:
1- عجمي 2- شجري که این دسته بندی خود شامل موارد زیر است:
انواع فیروزه قبل از تراش:
 
فیروزه عجمی:
گرد و درشت است و دارای فیروزه خالص به رنگ آبی سیر که گران قیمت ترین نوع فیروزه است.
فیروزه عجمی نیم رنگ:
از نوع قبلی کم رنگ تر است.
فیروزه عربی:
فیروزه ای تخت با رنگ آبی سیر است.
فیروزه توفال:
مانند عربی است ولی سنگ آن از میان رفته و فقط لایه ای از فیروزه با رنگ آبی سیر باقی مانده است.
فیروزه توفال نیم رنگ:
از نوع قبلی کمی روشن تر است.
فیروزه توفال سفید رنگ:
رنگ آبی خیلی روشن دارد.
فیروزه چغاله:
فیروزه ای است درشت شبیه فیروزه عجمی اما به رنگ آبی کم رنگ.
فیروزه شجری:
فیروزه رگه دار را گویند.
فیروزه شکوفه:
فیروزه ای است  ریز تر از چغاله و فیروزه کمی دارد.
فیروزه چال یا نرم:
این فیروزه کمی بزرگتر از عدسی در سنگهای معدن دیده می شود.
فیروزه درشت:
سنگهای نسبتا درشتی است که در آن رگه های باریک و  پراکنده و نازک فیروزه دیده می شود که از نازلترین نوع فیروزه نیشابوری است.
شايد باورکردني نباشد ولي فيروزه عجمي باندازه ناخن انگشت يک انسان بالغ در آمريکا تا مرز 2000 دلاربه فروش مي رسد.
فرمول شیمیایی
  فرمول شيميايي فيروزه فسفات هيدرات شده مس و آلومينيوم CuAl6(PO4)4(OH)8.4H2o   است. براي تشکيل فيروزه نياز به شرايط خاصي است. ابتدا بايستي در آن ناحيه چنين ويژگي وجود داشته باشد که اين ويژگي باعث محدود شدن معادن فيروزه در دنيا مي شود. همچنين بايستي اين معادن داراي ترکيبات فسفري نيز باشد. همچنين وجود فلداسپار براي تشکيل فيروزه مهم است زيرا تغييرات هيدرو نرمال باعث آزاد شدن آلومينيوم فلداسپار مي شود. فسفر نيز معمولاً در اثر تشکيل اسيد فسفريک در تحولات هيدرو ترمال بوجود مي آيد.
در جدول زير خواص فيزيکي و شيميايي فيروزه آمده است.
Classification
Mineral
Birthstone
December & 11th anniversary
Main Source
Iran(neyshabour)
Color
Blue,Green,Blue-green
formula
CuAl6(P04)8.4H20
Crystal structure
Triclinic(massive)
Color/Spectrum
Greenish gamma.
Composition
Salt of phosphoric acid.
Crystal Shape
Asymmetric.
Light interaction
None-Vitreous
Atomic (Crystal )Structure
No crystallization.
Index of Refraction
1.62
Density (Relative)
2.6 - 2.9
Hardness (Mohs Scale)
5.5
Uses
Healing properties,Jewelry, ornamenta, decorative
منابع
/www.aftab.ir
/www.azadun.blogsky.com
/www.firoozeh-iran.com
/http://fa.wikipedia.org
/www.khorasan.ir
/www.ngdir.com
 و با استناد به گفته های کارشناسان معدن فیروزه نیشابور
Www.oilmineralinvestment.com
 

Green stone

عضو جدید
فيروزه:

فيروزه:

فیروزه نیشابور:

نیشابور را قبل از آنکه با عطار و خیام و یا حتی کهن دژش که در حمله مغولها ویران شد، بشناسند؛ با فیروزه اش که گفته می شود قدمتی چند هزار ساله دارد، می شناسند.قدیمی ترین معدن دنیا با پیشینه بیش از 8000 سال معدن فیروزه نیشابور می باشد . اسکلت یافت شده در شهر شادیاخ در منطقه قدیم نیشابور که با کربن 14 تعیین سن شده و سنی حدود 6000 سال را نشان میدهد، کمربندی از فیروزه بر کمر دارد که نشانه قدمت استخراج فیروزه از این معدن می باشد . براساس شواهد باستان شناسی و معدن کاری قدیمی، مرکز، شرق و شمال ایران دارای کهنترین پیشینه فلزگری می باشند. اواخر هزاره هفتم در ایران را مرحله گذر از عصرنوسنگی به عصر فلزات می دانند، در حالیکه عصر نوسنگی در اروپا تا هزاره چهارم ادامه داشته است.در سال 1966 درفرانسه مجسمه گوسفندی که از فیروزه ساخته شده بود و در موزه ای به نام هنر 7000 ساله ایران به تماشای همگان گذاشته شده بود، این موضوع نیز نشان از آن دارد که تاریخچه استخراج فیروزه در ایران به بیش از 7000 سال میرسد.  معدن فیروزه نیشابور سفره ای فراخ برای گرد آمدن روزی  مردم منطقه می باشد . در میان مردمان اعتقاد بر این است که فیروزه باعث رفع چشم زخم و افزایش رزق و روزی می شود .

افسانه هایی راجع به فیروزه :
فيروزه و رنگ دلرباي آن براي قرنها همواره با بشر زندگي کرده است و بتدريج خرافاتي نيز در رابطه با فيروزه بوجود آمده است. در قرن سوم عقيده بر اين بود که با استفاده از جواهرات تزيين شده با فيروزه از افتادن سوار از اسب جلوگيري به عمل مي آيد. تغيير رنگ فيروزه خيانت زن به مرد را آشکار مي کرد. در قرن 12نويسندگان عرب مي نويسند که:  فيروزه در هواي پاک و تميز مي درخشد و در هواي تاريک کم رنگ مي شود. حتي بر اين عقيده بودند که تغييرات رنگ آن باعث دگرگونی آب و هوا مي شود. پارسيان بر اين عقيده بودند که بازتاب ماه روي سنگ فيروزه براي آنان خوش شانسي مي آورد و از آنان در مقابل شيطان محافظت مي کنند. بعضي بر اين عقيده بودند که نگاه کردن به سنگ فيروزه اثر شفا بخشي روي چشم دارد. در قرن 15ميلادي فلاسفه بر اين عقيده بودند که تغيير رنگ فيروزه از خواص اين سنگ به هنگام جذب سم است. مارکوپولو نيز راجع به اين سنگ مطالبي نوشته است.
بحث :
عملیات استخراج در معدن فیروزه نیشابور تا 70 سال پیش به صورت روباز انجام می شده است و تا جاییکه امکان داشته رگه را دنبال می کردند تا اینکه کارها به سوی علمی شدن پیش رفته و توسط یک مهندس روس تونل امروزی تعبیه شده که 2 کیلومتر تا سینه ی کوه فاصله دارد(عمق تونل).
استخراج از این معدن به روش اتاق پایه انجام میگیرد. روش اتاق پایه یکی از روش های استخراج است که با توجه به نوع ماده معدنی و پراکندگی آن قسمتهایی را به عنوان پایه باقی می گذاریم و قسمت هایی را استخراج میکنیم. حال با توجه به سنگ درونگیر وگسل ها و سختی سنگ درونگیر سقف اتاق و فاصله ی پایه ها را تعیین می کنند. ممکن مجبور شویم سنگ فیروزه دار را حتی به عنوان پایه انتخاب کنیم.
طبق پروانه استخراج ،از معدن فیروزه نیشابور سالیانه 12 تن فیروزه قابل استخراج است ، اما در حال حاضر با کمک روش های علمی و واگذاری معدن به بخش خصوصی به مقدار 40 تا 50 تن در سال رسیده است.
تخمین میزان ماده معدنی این کانسار مربوط به 15 سال پیش است و اصلاً دقیق نیست چون تا سطح آبهای زیر زمینی است ولی فیروزه باید در محیط اکسیدان تشکیل می شده و زیر زون اکسیدان تصور بر این بوده که فیروزه تشکیل نمی شده اما در حال حاضر فیروزه ای که ما داریم زیر زون اکسیدان است چون مشخص نیست زمانی که فیروزه تشکیل شده عمق آبهای زیر زمینی کجا بوده است. ژنز فیروزه در داخل گسل ها می باشد، گسل مشکان در معدن فیروزه نیشابور نمود دارد .در اواخر ائوسن و اوایل الیگوسن توده ی ماگمایی با ترکیب فسفر دار داشته ایم که موادی مثل اورانیوم ، مس ، و مولیبدن همراه آن بوده سپس یک توده ی دیگر ماگمایی با ترکیب هیدروترمال شامل مس و آهن وارد محیط شده،آبهای فرو رو مس و آهن را حل کرده و در کنار فسفر و آلومینیوم نهشته می کند.فسفات مس آبدار فیروزه آبی رنگ را ایجاد می کند و هر چه کاتیون های آهن اضافه شود به سمت سبز میل می کند.
آلونیت که در زبان محلی پی نامیده می شود یک نشانه ی مهم برای یافت فیروزه می باشد ،معمولاً هر جا آلونیت باشد بعد از آن فیروزه است .
جایی که درزه ها با هم تداخل دارند بهترین فیروزه آنجا یافت می شود.
زمانی که یک سنگ درونگیر تیره سرشار از اکسیدهای منیتیت ، منگنز ، مولیبدن داشته باشیم یک فیروزه محکم و خوش رنگ داریم.
تغییرات آزمایشگاهی روی فیروزه :
 
متاسفانه در سالهاي اخير بعضي افراد سودجو در بعضي نقاط دنيا با سوء استفاده از نام و شهرت جهاني فيروزه  نيشابوري اقدام به تغييراتي روي فيروزه نامرغوب و بدون کيفيت خود کرده و با انجام عملياتي آن را به شکل فيروزه نيشابوري تبديل مي کنند. چند نمونه از اين روشها به شرح زير است.
Wax treated:
بسياري از فيروزه هايي که چين صادر مي کند با استفاده از نوع خاصي از واکس رنگ ثابتي (البته به مرور زمان کم رنگ خواهد شد) به خود مي گيرد که اثر آن فقط در سطح فيروزه نمايان مي شود.
 
Stabilization :  
در اين روش از مواد به چسبناک استفاده مي شود و در طي فرآيند فشار و گرمادهي حفره هاي درون سنگ که بسيار ريز است را با يک سري رزين پر مي کنند. اين روش از تغيير رنگ فيروزه جلوگيري کند.
در هر دو روش بالا فيروزه بدست آمده مناسب جواهر سازي نيست ولي متأسفانه برخي با سوء استفاده از عدم اطلاع مشتري سنگهاي کم ارزش را با قيمت بالا و به اسم فيروزه  نيشابوري به مشتريان مي فروشند.
 
:Block
  در آن مخلوطي از رزين پلاستيک و رنگ بصورت بلوکهاي کوچکي با هم مخلوط مي شوند. در اين روش اصلاً از هيچ فيروزه اي استفاده نمي شود و تنها با مخلوط کردن، مواد را
به شکل فيروزه در مي آورند که مي توان آن را به هر رنگ دلخواه ديگري نيز در مي آورد.
فیروزه های مصری معمولاً کریزوکلایا کانیهای آبی رنگ دیگر هستند.فیروزه های آمریکایی به صورت شیمیایی رنگ شده اند. و فیروزه های چینی به صورت رزین و پلاستیکی هستند. کریزوکلا بر خلاف فیروزه به زبان می چسبد ولی هنوز در بازار به شکل گسترده گسترش نیافته است.
انواع فیروزه نیشابور :
فيروزه نيشابوري را به 2 دسته اصلي تقسيم مي کنند:
1- عجمي 2- شجري که این دسته بندی خود شامل موارد زیر است:
انواع فیروزه قبل از تراش:
 
فیروزه عجمی:
گرد و درشت است و دارای فیروزه خالص به رنگ آبی سیر که گران قیمت ترین نوع فیروزه است.
فیروزه عجمی نیم رنگ:
از نوع قبلی کم رنگ تر است.
فیروزه عربی:
فیروزه ای تخت با رنگ آبی سیر است.
فیروزه توفال:
مانند عربی است ولی سنگ آن از میان رفته و فقط لایه ای از فیروزه با رنگ آبی سیر باقی مانده است.
فیروزه توفال نیم رنگ:
از نوع قبلی کمی روشن تر است.
فیروزه توفال سفید رنگ:
رنگ آبی خیلی روشن دارد.
فیروزه چغاله:
فیروزه ای است درشت شبیه فیروزه عجمی اما به رنگ آبی کم رنگ.
فیروزه شجری:
فیروزه رگه دار را گویند.
فیروزه شکوفه:
فیروزه ای است  ریز تر از چغاله و فیروزه کمی دارد.
فیروزه چال یا نرم:
این فیروزه کمی بزرگتر از عدسی در سنگهای معدن دیده می شود.
فیروزه درشت:
سنگهای نسبتا درشتی است که در آن رگه های باریک و  پراکنده و نازک فیروزه دیده می شود که از نازلترین نوع فیروزه نیشابوری است.
شايد باورکردني نباشد ولي فيروزه عجمي باندازه ناخن انگشت يک انسان بالغ در آمريکا تا مرز 2000 دلاربه فروش مي رسد.
فرمول شیمیایی
  فرمول شيميايي فيروزه فسفات هيدرات شده مس و آلومينيوم CuAl6(PO4)4(OH)8.4H2o   است. براي تشکيل فيروزه نياز به شرايط خاصي است. ابتدا بايستي در آن ناحيه چنين ويژگي وجود داشته باشد که اين ويژگي باعث محدود شدن معادن فيروزه در دنيا مي شود. همچنين بايستي اين معادن داراي ترکيبات فسفري نيز باشد. همچنين وجود فلداسپار براي تشکيل فيروزه مهم است زيرا تغييرات هيدرو نرمال باعث آزاد شدن آلومينيوم فلداسپار مي شود. فسفر نيز معمولاً در اثر تشکيل اسيد فسفريک در تحولات هيدرو ترمال بوجود مي آيد.
در جدول زير خواص فيزيکي و شيميايي فيروزه آمده است.
Classification
Mineral
Birthstone
December & 11th anniversary
Main Source
Iran(neyshabour)
Color
Blue,Green,Blue-green
formula
CuAl6(P04)8.4H20
Crystal structure
Triclinic(massive)
Color/Spectrum
Greenish gamma.
Composition
Salt of phosphoric acid.
Crystal Shape
Asymmetric.
Light interaction
None-Vitreous
Atomic (Crystal )Structure
No crystallization.
Index of Refraction
1.62
Density (Relative)
2.6 - 2.9
Hardness (Mohs Scale)
5.5
Uses
Healing properties,Jewelry, ornamenta, decorative
منابع
/www.aftab.ir
/www.azadun.blogsky.com
/www.firoozeh-iran.com
/http://fa.wikipedia.org
/www.khorasan.ir
/www.ngdir.com
 و با استناد به گفته های کارشناسان معدن فیروزه نیشابور
Www.oilmineralinvestment.com
 

Green stone

عضو جدید
كانى شناسى ، سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى

كانى شناسى ، سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى

کانى شناسى 

عنوان کتاب : پژوهش هايى پيرامون سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى در ايران و جهان 
نويسنده : حسین خواجه بیدختی
تاريخ نشر : فروردين 1388
عنوان فصل : سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
عنوان زير فصل : تجارت جهانى سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى و جايگاه ايران در بازار جهانى
نویسنده مقاله : مهندس نيلوفر موسوى پاک 
چکيده :

بنابر تاريخ ،سنگهاى قيمتى ، براى نخستين بار ،در سومر ،بين النهرين مرکزى ،دره نيل و نواحى شرقى مديترانه معمول گرديد .در مناطق مختلف آسياى شرقى نيز استفاده از سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى ،اهميت داشته است .امروزه ،حدود 100 کانى در زمزه سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى  قرار مى گيرند .تجارت سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى ،يکى از پر سودترين تجارت هاى دنيا است ؛ به طورى که بخش مهمى از اقتصاد کشورهايى ،چون آفريقاى جنوبى ،برمه ،تايلند ، چين ،هند را تشکيل مى دهد .تصور حذف اين صنعت ،به مثابه حذف صنعت نفت ،در کشور ما مى باشد . ارزش افزوده  حاصل از فرآورى گوهر ها ،بسيار زياد بوده ،حدود 300 تا 500 درصد است .متاسفانه ،کشور ايران ،با وجود پيشينه تاريخى و پتانسيل طبيعى و نيز وجود نيروى عظيم قشر جوان ،در اين زمينه  ، دچار يک عقب افتادگى مزمن و غفلت تاريخى ؛ بطورى که سهم اين کشور در اين تجارت پرسود ،تنها 002% است .

مقدمه :

پيشينه تاريخى صنعت استخراج و فرآورى گوهر ها  و سنگ هاى قيمتى  در ايران  ،به پيش از تاريخ  باز مى گرد د.با بررسى کتب و مدارک موجود از قرون دوم تايازدهم هجرى ،نزديک به 35 عنوان کتاب در اين زمينه موجود است و به جرئت  مى توان دانشمندان ايرانى ،همچون ابوريحان بيرونى ،جابربن حيان و شيخ احمد سفارى را بنيانگذاران  علم گوهر شناسى دانست .اولين سنگ هايى که براى جواهر سازى ،مورد استفاده قرار گرفتند ،عبارتند از :کهربا ،آميتيست ،مرجان ،الماس ،زمرد ،گارنت ،ژاد ،ژاسپر ،لاپيس لازولى ،مرواريد در کوهى ،ياقوت قرمز ،سرپانتين  و فيروزه . اين سنگ  ها ،نمايانگر ميزان ثروت و جايگاه اجتماعى دارنده آن محسوب مى شد .امروزه ،تجارت سنگ هاى قيمتى ،پس از تجارت  اسلحه و مواد مخدر ،سومين ،تجارت پرسود جهان است .از حدود 4000 نمونه کانى فقط 100 نمونه ،به عنوان گوهر مورد استفاد ه قرار مى گيرند. در حال حاضر ،بر اساس نشريه mining  انگلستان ،ارزش توليد و تجارت جهانى سنگ هاى قيمتى ،به بيش از 700ميليارد دلار رسيده که سهم ايران ،تنها 002%است .به طور کلى ،کشورهاى ،آفريقايى ،به عنوان توليد کنندگان سنگ هاى قيمتى خام ،کشورهاى اروپا يى به عنوان توليد کننده سنگ هاى مصنوعى ،کشورهاى آسياى دور ،به عنوان صادر کننده سنگ هاى قيميتى خام و فرآورى شده و کشورهاى عربى و ايران،وارد کننده محصولات نهايى اين کشورها مى باشند .

توليد جهانى سنگ هاى قيمتى

قاره آفريقا ،بزرگترين  توليد کننده الماس است .مهمترين ذخاير الماس جهان ،در آفريقاى جنوبى ،استراليا ،کانادا و روسيه قرار دارد و قاره آسيا ،بزرگترين توليد کننده ساير سنگ هاى قيمتى است .

جدول 1. کشورهاى توليد کننده کانى هاى گرانبها(قربانى 1382)

               قاره
         کشورهاى توليد کننده
            کانى و سنگ قيمتى
 
        آسيا
                برمه  ،سريلانکا
ياقوت قرمز و کبود ،لعل و زيرکن
               افغانستان
لاپيس لازولى ،لعل
                 برمه و چين
يشم
              هندوستان
الماس،کوارتز
 
 
آمريکاى جنوبى
                برزيل
زمرد ،بريل ،کوارتز ،توپاز ،تورمالين
                 شيلى
لازوريت
                 کلمبيا
زمرد
                 ونزويلا
الماس
 
          آفريقا
آفريقا جنوبى ،غنا ،آنگولا ،تانزانيا ،زيير
الماس
آفريقاى جنوبى ، ،تانزانيا
کريزو بريل ،زمرد ،گارنت ،ياقوت کبود و قرمز ،تورمالين ،زيرکن
 مصر
اوليوين ،فيروزه
نامبيا
تورمالين
 
           اروپا
       شوروى سابق
الماس ،کريزو بريل ،زمرد ،بريل ،گارنت ،کوارتز
       فرانسه ،ايتاليا
پيريت ، مارکازيت
        چک و اسلواکى سابق
گارنت
            استراليا
                 استراليا
   ياقوت کبود ،الماس ،اپال
 آمريکاى شمالى
    ايالت متحده آمريکا
ياقوت ،يشم ،اسپودومن ،تورمالين ،فيروزه،کوارتز ،اپال

سنگهاى نيمه قيمتى موجود در ايران

کانى تورمالين :

در رگه هاى پگماتيتى گرانيت هاى مشهد توده گرانيتى الوند ،واقع در روستاى ترکمان همدان ،در روستاى منگاوى و همچنين کنار جاده همدان  - تويسر کان ديده مى شوند .

کانى توپاز :

در برخى رگه هاى پگماتيتى  گرانيت الوند ديده شده است .همچنين آثار آن در جزيره هرمز،مشاهده گرديده است.

کانى زير کن :

در برخى از آپليت هايى که در توده گرانيتى الوند را در دره عباس آباد ،قطع مى کند ،ديده مى شود .در بزمان ،واقع در استان سيستان و بلوچستان  ،گرانيتى وجود دارد که داراى دانه هاى زير کن مى باشد ( نوگل سادات  - شفاهى ) .توده گرانيتى زريگان ،در استان يزد نيز از اين نوع است .

فلوريت :

کانسار پاچى مينا در نزديکى سواد کوه ،کانسار کمر مهدى در طبس و قهرآباد ،در سقز کوه لعل کان در نزديکى کان در نزديکى معدن سرب و روى انگوران .

فيروزه :

نيشابور ،شهر بابک کرمان ،دامغان (باغو ) و مشهد (نيگنان).

در کوهى:

منطقه کوه تشتاب ،در جنوب خاورى خور ،در حاشيه کوير ،محدوده کوه گبرى ،در 25 کيلومترى خاور رفسنجان ،جنوب باخترى ترود.

آميتيست :

محدوده کوه گبرى ،در 25 کيلومترى خاور رفسنجان ،در منطقه ميانه (ترکمان چاى )،در ميان سنگ هاى آندزيتى ،کنار اتوبان تهران – قزوين ،رو به روى نيروگاه شهيد رجايى ،در يک تپه بازالتى  رخنمون دارند و جنوب باخترى ترود .

ژاسپر:

در پيرامون کوه هموتيت ،در جنوب خاورى ايرانشهر.

عقيق:

در منطقه خاورى  قاين ،نزديک شاهرخت ؛در دشتى به نام بمرود ؛جنوب باخترى ترود ،ميانه ،البرز مرکزى ،کرمان و خراسان جنوبى .

ژئود :
منطقه ميان جاده  قم – تهران و در منطقه خاور قاين ،نزديک شاهرخت ،در دشتى به نام بمرود

گارنت :
مهمترين وبزرگترين معدن گارنت جهان قطار گز خراسان و دومين ذخيره بزرگ جهانى در آريزوناى آمريكا قرار دارد
گارنت سبز در باغ مينوى کرمان ،در منطقه خلج مشهد ،در شيست هاى ميکادار  جاده همدان  - ملاير (حواشى زمان اباد ) ،در اسکارن هاى متورق تنگ حنا ،در نيريز فارس ، منطقه کوه گبرى رفسنجان ،کوه اهر ،در اتسان زنجان ،دره شاهسون ملاير ،در ناحيه زند اهر ،ناحيه علياى دره مراد بيگ همدان ،منطقه تفت يزد ،منطقه ساغند و منطقه تکاب .

بريل :
در ميکاشيست ها ى کوه سنگى  مشهد ،در حوالى خواجه مراد و در برخى پگماتيت هاى منطقه همدان ،وجود دارد .

ارزش نسبى کانى هاى قيمتى ، به جز الماس و مرواريد ،د رشکل 1 نشان داده شده است .ميزان توليد معدنى سنگ هاى قيمتى کل جهان به جز الماس ،در سال 1999 ميلادى ،برابر با 2/56 قيراط بوده است .ده کشور اصلى توليد کننده سنگ هاى قيمتى ،در شکل 2 نشان داده شده است .در شکل 3،ميزان توليد الماس ،در کشورهاى مختلف ،در سه  سال متوالى آورده شده است .

فرآورى و ايجاد ارزش افزوده

ارزش افزوده حاصل از فرآورى گوهرها ،بسيار و حدود 300 تا 500 درصد است .مهمترين مراکز تراش الماس در جهان ،کشورهاى هند ،چين ،استراليا ،تايلند و اتريش مى باشند .بزرگترين مرکز تراش و فرآورى جهان در شهر ايداراوبر اشتاين ،در آلمان است که سابقه طولانى دارد .به دليل پيشرفت  صنعت تراش ،غالبا" کارگاه  ها هر يک به صورت تخصصى ،تنها بر روى يک نوع تراش تمرکز دارند .پس از جنگ جهانى دوم ،مرکز مهم ديگرى در هنگ کنگ ايجاد شد.در ژاپن نيز کارگاه هاى تراش خانوادگى ،در شهر فوکو وجود دارد و بيشتر سنگ هاى وارداتى را تراش و حکاکى مى کنند .در چين ،170 ميليون نفر ،در کار کشف ،فرآورى و تجارت سنگ ،فعاليت دارند و در کشور هندوستان نيز 60 ميليون نفر،مشغول فعاليت در اين زمينه مى باشند .اين صنعت ،به صورت قابل توجهى در حال پيشرفت است .

در سريلانکا،لندن و پاريس نيز مراکز مهمى از تراش وجود دارند .نگين هاى بسيار مرغوبى در لندن ،پاريس ،برزيل ،نيويورک ،شيکاگو و لس آنجلس توليد مى شود .

امروزه بانکوک (تايلند ) ،فعاليت  مهمى در اين صنعت دارد. دراين کشور ،واردات  سنگ هاى قيمتى و الماس جهت تراش و صادرات مجدد رونق فراوانى دارد تعادلى از کيفيت و هزينه پايين تراش توجه سرمايه گذاران خارجى را به خود جلب کرده است .

در ايران به دليل عدم شناخت کافى از ارزش و سود اقتصادى ،اين سنگها به صورت خام مورد بهره بردارى قرار گرفته و براى فرآورى به کشورهايى مانند  هند و پاکستان برده و بعد از فراورى دوباره به صورت قاچاق وارد کشور مى شود که اين معضل ناشى از عدم وجود نيروى متخصص و ماهر و عدم دستگاههاى پيرفته است .تراش سنگ قيمتى  در ايران گذشته اى ديرين دارد؟ اما متاسفانه ،به همان شکل ابتدايى و سنتى باقيمانده است مهمترين مرکز سنگ تراشى در مشهد ،در استان خراسان رضوى است .سنگ تراشان مشهد از وسايل بسيار ساده و ابتدايى براى توليد سنگ محدب استفاد  مى کنند و توليد نگين چند وجهى رواج ندارد .حکاکى در حد نقش متون دينى و اسامى متبرکه است و جنبه هاى ايمنى و استاندارد کار ،به هيچ عنوان رعايت نمى شود .در تهران نيز تعداد معدودى سنگ تراش وجود دارد ؛اما از اين تعداد  تنها 3 نفر توانايى تراش نگين چند  وجهى را دارند .در اصفهان نيز با تحقيقات به عمل آمده ،تنها چند نفر اين کار را انجام مى دهند که از اين تعداد انگشت شمار نيز فقط تراش يک نفر مورد تاييد بازار مى باشد .علاوه بر تراش سنگ ،عمل آورى کيفى سنگ در ايران به طور محدود و فقط در مشهد مشاهده شدهاست ؛سه نفر در مشهد به رنگ آميزى شيميايى عقيق به رنگ قرمز مى پردازند .

واردات سنگ هاى قيمتى

کشورهاى بزرگ واردکننده سنگ هاى قيمتى در جهان به ترتيب عبارتند از از ايالات متحده آمريکا اروپا و ژاپن که تقريبا" 70 تا 80 درصد واردات را به خود اختصاص دادهاند .ايالات متحده  به تنها يى 35% تقاضاى جهانى را در سال 2001 داشته است .در شکل 4 ميزان واردات سنگ هاى قيمتى آمريکا در سال هاى 1994 تا 2006 ،نشان داده شده است .

دومين واردکننده بزرگ جواهرات ،ملل متحد اروپا ميباشد که 60% اين واردات مربوط به 4 کشور انگليس ،آلمان ،فرانسه ،ايتاليا و از 40% باقيمانده 20% مربوط به کشور سويس مى باشد .عمده ترين واردات اين کشور ها از کشور تايلند صورت مى گيرد.(شکل 5و6).

ژاپن ،سومين وارد کننده جواهرات در دنيا ميباشد  که در حال حاضر به يکى از کشورهاى بزرگ صادر کننده تبديل شده و ميزان  واردات سنگ قيمتى به اين کشور ،در سال هاى اخير سير نزولى داشته است .

 صادرات  سنگ قيمتى

سه کشور هنگ کنگ ،تايلند و هند ،بزرگترين صادر کننده سنگ قيمتى هستند .از هر 12 الماس موجود در بازار جهانى 11 عدد آن در هند تراش خورده و سهم هند از نظر ارزش 60%،ميزان 80 % و از نظر تعداد قطعاتا 92% است و اين صنعت در ميزان صادرات طى سال 2004 ،40% رشد داشته است و 30% صادرات هند را سنگ هاى قيمتى تشکيل مى دهند  .بيشترين صاردات هند به آمريکا مى باشد .تايلند 70%  ياقوت کبود و 90% ياقوت قرمز دنيا را تامين مى کند .به طور کلى به جز الماس و تا حدودى زمرد قسمت بزرگى از معادلات سنگ هاى قيمتى ،در تايلند صورت مى گيرد .

قيمت گذارى و کنترل بازار

قيمت سنگ هاى زينتى ،براساس عوامل و خصوصيات کيفى ،شامل زيبايى ،شفافيت ،عيوب ،تقاضاى بازار دوام و کميابى تعيين مى شود .قيمت الماس به طورى ويژه متغير و به طور جدى با توجه به زمان ،مکان  ،عرضه و تقاضا متفاوت است .بيش از 14000 طبقه بندى و 100000 ترکيب مختلف از وزن ،شفافيت ،رنگ و برش براى ارزش گذارى الماس هاى برش يافته  وجود دارند .قيمت گوهر هاى ديگر به طور کلى به وسيله موجودى بازار و تقاضا و قيمت الماس توسط نظارت هاى توليد کنندگان بر کميت و کيفيت نمونه هاى موجود در بازار تعيين مى گردد.

شرکت هاى گروه De Beers  نيرويى قوى براى قيمت گذارى الماس در سرتاسر جهان هستند؛زيرا در حدود نيمى از الماس هاى توليد شده ساليانه را استخراج مى نمايند .اين شرکت ها و نيز شرکت  تجارى الماس DTC، توافق هايى را براى بازاريابى با يکديگر توليد کنندگان الماس دارند .

اولين آمار مربوط به گردش تجارى سنگ هاى قيمتى سنگ هاى قيمتى در ايران  مربوط به سال 1380 است که حدود 45 ميليون دلار برآورد شده و 70% آن مربوط به الماس ،ياقوت و زمرد و 30% مربوط به بقيه سنگها است که با نظر کارشناسان حرفه اى غير دولتى (315 ميليون دلار )،بسيار متفاوت است . طبق يک برآورد ميزان واردات  سنگ هاى قيمتى ايران 400 ميليون دلار تخمينزده شده است که نزديک به 100% سنگ هاى موجود در بازار را شامل مى شود .

نتيجه گيرى و پيشنهاد

ايران ،به دليل توليد نفت فراوان ،على رغم قدمت ،تمدن و استعداد ذاتى ،از حجم عظيم جهانى مبادله تجارى سنگهاى قيمتى ،سهم بسيار ناچيزى دارد. با توجه به پتانسيل زمين شناسى  ايران و نيز پيشينه تاريخى ايران چه از ديدگاه علمى و چه هنرى ،اين صنعت در خور توجه مى باشد.

عدم سياستگذارى صحيح و مدون در زمينه سنگ هاى قيمتى موجب شده که به اين صنعت پر سود تنها  به چشم تجملات نگريسته شود و سياستهاى دولت با تغيير مديران در اين زمينه به صورت سليقه اى اعمال شود .عدم وجود يک متولى آگاه و واحد در اين صنعت موجبات آشفتگى بازار سنگهاى قيمتى در ايران شده است به گونه اى که سنگهاى قيمتى (مانند گارنت هاى سبز کرمان ) موجود در کشور به صورت خام و قاچاق توسط سود جريان از کشور خارج مى شود .

با توجه به قرار گرفتن ايران در منطقه اى بسيار مناسب از نظر جغرافيايى که از سويى به کشورهاى عربى خليج فارس ؛يعنى بزرگترين وارد کنندگان طلا و جواهرات نزديک است و از سوى ديگر نزديکى به افغانستان و پاکستان که داراى منابع غنى از سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى مى باشند و نيز با توجه به نيروى جوان کشور ،پيشنهاد  مى شود کهسرمايه گذارى دولت در جهت پيشبرد صنعت تراش و فرآورى سنگهاى قيمتى متمرکز گرددودر اين زمينه از تجربه کشورهايى همچون هند وتايلند ،بهره مند شود.
 

Green stone

عضو جدید
كريزوكلا (فيروزه قوچان)

كريزوكلا (فيروزه قوچان)

سنگ کریزوکولا در واقع یک سیلیکات مس به رنگ سبز و ابی و با منشأ ثانویه است و از اکسیداسیون در مناطقی که معادن مس وجود دارد به صورت خوشه انگور یا اجرام گرد در بین سنگ ها شکل می گیرد. توده های کریزوکولا همراه با کوارتز رشد می کنند واز در هم ادغام شدن توده های این کانی با توده های فیروزه و مالاکیت سنگی موسوم به سنگ ائیلات به وجود می آید که در معدن حضرت سلیمان واقع در فلسطین اشغالی یافت می شود. عده ای بر این اعتقادند که استفاده از این کانی موجب آرامش عصبی شده و در تسکین درد ها مؤثر می باشد همچنین حالت طراوت، تازگی و خنکی را برای مالک خود به همراه دارد. در طبیعت از لحاظ ظاهری سنگ هایی شبیه این کانی وجود دارد مه می توان به مالاکیت، فیروزه، واریسیت، کلسدونی رنگ شده، آزوریت اشاره کرد. کشور های شیلی، فلسطین اشغالی، مکزیک، پرو، روسیه، آمریکا و زئیر از تولید کنندگان عمده این کانی هستند. اسامی دیگر: فیروزه قوچان، .کریزوکولا Chrysocollaخصوصیات گوهررنگ: شفافیت: مات تا کدر سختی مو: 4-2 وزن مخصوص: 2.4-1.9ضریب شکست نوری: 1.57-1.46خواص نوری: U تک محوره (+) بازگشت نوری: DRشکست دوگانه: 0.040-0.023تفرق نور: _سیستم کریستالی: منوکلینیک رنگ سائیدگی: سبز روشنفرم شکستگی: صدفی،ناهموارکیلواژ: نداردجلاء: شیشه ای،ماتترکیب شیمیایی: (CU-AL)2H2Si2O5(OH)4H2O جرم مولکولی (gm): 382.42 فلورسانس: ندارد طیف نوریBisbeeite
 

Green stone

عضو جدید
گارنت

گارنت

 تاریخچه گارنت
محدوده وسیع ترکیب شیمیایی گارنتها که وسیعتر از هر کانی گوهری دیگر است به صورت تنوع و دیگر خواص فیزیکی در گونه‌های مختلف آن بروز می‌کند. از زمان مسیح تا کنون گارنتی که به عنوان گوهر استفاده می‌شود، به رنگ سرخ تیره بوده و بنابراین به باور بسیار تنها رنگ کانی همین رنگ است. در حالی که گارنت به تمام رنگها غير از آبی یافت می‌شود. پیروپ و آلماندین و محلول جامدهای بین آنها به رنگ سرخ و بنفش با سایه‌های گوناگون یافت می‌شوند. از این گارنتها در روزگار باستان به عنوان گوهر استفاده می‌شد. 

گروسولار می‌تواند به رنگ سرخ نیز باشد، اما بیشتر به رنگ زرد نارنجی تا قهوه‌ای مایل به نارنجی است که به عنوان گوهر استفاده زیادی دارد. اخیرا گونه‌ای گارنت شفاف به رنگ سر زمردی به نام تساووریت در پارک تساووکنیا یافت شده است. گونه توده ای سبز یشمی گروسولار آفریقای جنوبی به عنوان جانشین یشم استفاده می‌شود. آندرادیت می‌تواند به رنگ سبز مایل به زرد تا سیاه باشد، اما گونه شفاف سبز آن یعنی امانتویند اهمیت گوهری دارد. اسپسارتین گوهری کمیاب است، اواروویت یا گارنت کروم‌دار به صورت بلورهای سبز سیر درخشان یافت می‌شود. 
ریشه لغوی
نام گارنت از یک واژه یونانی به معنی دانه‌ای شکل گرفته شده است که در فارسی به آن لعل گویند. 
خواص فیزیکی
سختی گارنتها 6.5 تا 7 چگالی آن در حدود 3.5 تا 4.3 کیلوگرم بر متر مکعب است که بسته به نوع ترکیب تغییر می‌کند. جلای آنها شیشه‌ای تا صمغی است. رنگ گارنتها متغیر است و اساسا به ترکیب شیمیایی آنها بستگی دارد. بیشتر قرمز رنگ هستند ولی به رنگهای قهوه‌ای ، زرد ، سفید ، سبز و سیاه نیز دیده می‌شود. رنگ خاکه آنها سفید است و کانیهای شفاف تا نیمه شفاف هستند. 
ترکیب شیمیایی
ترکیب شیمیایی گارنتها با فرمول ساختمان کلی A3B2(SiO4)3 بیان می‌شود. در این فرمول موضع A با کاتیونهای Ca و Mg ، Fe+2 یا Mn+2 و موضع B با کاتیونهای Fe+3 ، Cr+3 اشغال می‌شود. گارنتها بر اساس فرمول شیمیایی به انواع زیر تقسیم می‌شوند:


پیروپ 

در ترکیب آن معمولا مقداری Ca و Fe+2 وجود دارد. رنگ آن از قرمز تیره تا تقریبا سیاه تغییر می‌کند. اغلب شفاف است و به همین خاطر در جواهر سازی مصرف می‌شود. نام آن از یک واژه یونانی به معنی آتش‌سان گرفته شده است. رودولیت نامی است که به گارنت ارغوانی یا قرمز مایل به صورتی روشن داده شده و ترکیب آن با دو بخش پیروپ و یک بخش آلماندین مطابقت دارد.

آلماندین 
در ترکیب این کانی ممکن است Fe+3 جایگزین Al می‌شود و نیز mg به جای Fe+2 قرار گیرد. رنگ آن از قرمز کاملا تیره در انوع شفاف و قیمتی تا قرمز مایل به قهوه ای در گارنتهای نیمه شفاف و معمولی تغییر می کند. نام این کانی از محلی در آسیای صغیر معروف به آلاباندا ، که در زمانهای گذشته گارنتها در آنجا تراش و صیقل داده می‌شدند، گرفته شده است.

اسپسارتین 
در ترکیب آن معمولا Fe+2 جای مقداری Mn را می‌گیرد و Fe+3 تا حدودی جانشین Al می‌شود. رنگ مایل به قهوه‌ای تا قرمز دارد.

گروسولار  (آمونیت یا سنگ دارچین) :
در این کانی اغلب Fe2+ جایگزین Ca می‌شود و Fe+3 به جای Al قرار می‌گیرد. به رنگهای سفید ، سبز ، زرد ، قهوه‌ای دارچینی ، قرمز کمرنگ یافت می‌شود. نام آن از واژه‌ای در گیاه شناسی برای نوعی انگور فرنگی ، به علت رنگ سبز روشن اولین گروسولار ، گرفته شده است.

آنداردیت  :
کانی نسبتا فراوانی است. در ترکیب آن ممکن است جایگزینی Al به جای Fe+3 و نیز Fe+2 ، Mn+2 و Mg به جای Ca رخ دهد. رنگ آن سایه‌های مختلفی از زرد ، سبز ، قهوه‌ای تا سیاه را نشان می‌دهد. رمانتویید نوعی آندرادیت سبز رنگ ، با جلای الماسی است که به عنوان جواهرات مصرف می شود. آندرادیت از نام کانی شناس پرتغالی دی آندردا گرفته شده است.

اوارویت  :
رنگ سبز زمردی دارد و از نام کنت کنت اوارو گرفته شده است.
وجوه مشخصه
گارنتها معمولا از بلورهای مکعبی مشخص ، سختی و رنگ شناخته می‌شوند. بطور کلی چگالی ، ضریب شکست در تشخیص اعضای این گروه بسیار موثر است. به استثنای اوارویت که در برابر فوتک تقریبا گدازناپذیر است. سایر گارنتها در درجه 3 الی 3.5 (از مقیاس گدازپذیری) گداخته می‌شوند. گارنتهای آهندار یعنی آلماندین و آندرادیت در مقابل شعله فوتک گداخته می‌شوند و گلوله‌های مغناطیسی تولید می‌کنند. مخلوط اسپسارتین و کربنات سدیم ، چنانچه روی ذغال تا حد گداخت گرم شوند مهره‌ای به رنگ سبز مایل به آبی (تشخیص منگنز) پدید می‌آورند. اوارویت همراه با فسفات مهره سبز رنگی (تشخیص کروم) تولید می‌کند. 
محل پیدایش
گارنت یکی از کانیهای مهم و با گسترش وسیع است که به مقدار فراوان در بعضی از سنگهای دگرگونی و به صورت سازه فرعی در بعضی از سنگهای آذرین یافت می‌شود. این کانی بیش از همه درشتیهای میکادار ، شیستهای هورنبلند دار و گناسیها مشاهده می‌شود به همین خاطر بارها به عنوان کانی شاخص دگرگونی به کار برده شده است. 
پیدایش در ایران، معدن گارنت قطارگزبعنوان بالاترين ذخيره آلماندين و پيروپ وجود دارد.
در شیستهای میکادار منطقه خلج مشهد ، آلماندین همراه با استارولیت یافت می‌شود. در شیستهای میکادار جاده بین همدان و ملایر آلماندین با آندالوزیت همراه است. در منطقه کوه گبری رفسنجان بلورهای گارنت معمولا از نوع آندرادیت و گروسولاریت هستند. برخی بلورهای سبز رنگ حاوی 1.5 درصد کروم اند و بنابراین از نوع رمانتویید هستند که برای تزیین استفاده می شوند. در کرندونیت کوه اهر - زنجان ، گارنت همراه با کرندوم دیده می‌شود. گارنتهای نوع گروسولار در سنگی که یکسره از این کانی تشکیل شده است. در ناحیه زند - اهر و معدن آهن سمنان و ناحیه علیای دره مرادبیگ یافت شده‌اند. 
موارد استفاده
به استثنای اوارویت سایر گارنتها در جواهر سازی استفاده می‌شوند
گارنتها به خاطر شکستگیهای زاویه‌دار غیر معمول و سختی زیاد در تهیه انواع ساینده‌ها از جمله کاغذ سمباده از گارنت استفاده می‌شود.
تهيه و تدوين: از سايتها و منابع مختلف
 

Green stone

عضو جدید
تفاوت الماس و برليان

تفاوت الماس و برليان

 تاریخچه گارنتمحدوده وسیع ترکیب شیمیایی گارنتها که وسیعتر از هر کانی گوهری دیگر است به صورت تنوع و دیگر خواص فیزیکی در گونه‌های مختلف آن بروز می‌کند. از زمان مسیح تا کنون گارنتی که به عنوان گوهر استفاده می‌شود، به رنگ سرخ تیره بوده و بنابراین به باور بسیار تنها رنگ کانی همین رنگ است. در حالی که گارنت به تمام رنگها غير از آبی یافت می‌شود. پیروپ و آلماندین و محلول جامدهای بین آنها به رنگ سرخ و بنفش با سایه‌های گوناگون یافت می‌شوند. از این گارنتها در روزگار باستان به عنوان گوهر استفاده می‌شد. گروسولار می‌تواند به رنگ سرخ نیز باشد، اما بیشتر به رنگ زرد نارنجی تا قهوه‌ای مایل به نارنجی است که به عنوان گوهر استفاده زیادی دارد. اخیرا گونه‌ای گارنت شفاف به رنگ سر زمردی به نام تساووریت در پارک تساووکنیا یافت شده است. گونه توده ای سبز یشمی گروسولار آفریقای جنوبی به عنوان جانشین یشم استفاده می‌شود. آندرادیت می‌تواند به رنگ سبز مایل به زرد تا سیاه باشد، اما گونه شفاف سبز آن یعنی امانتویند اهمیت گوهری دارد. اسپسارتین گوهری کمیاب است، اواروویت یا گارنت کروم‌دار به صورت بلورهای سبز سیر درخشان یافت می‌شود. ریشه لغوینام گارنت از یک واژه یونانی به معنی دانه‌ای شکل گرفته شده است که در فارسی به آن لعل گویند. خواص فیزیکیسختی گارنتها 6.5 تا 7 چگالی آن در حدود 3.5 تا 4.3 کیلوگرم بر متر مکعب است که بسته به نوع ترکیب تغییر می‌کند. جلای آنها شیشه‌ای تا صمغی است. رنگ گارنتها متغیر است و اساسا به ترکیب شیمیایی آنها بستگی دارد. بیشتر قرمز رنگ هستند ولی به رنگهای قهوه‌ای ، زرد ، سفید ، سبز و سیاه نیز دیده می‌شود. رنگ خاکه آنها سفید است و کانیهای شفاف تا نیمه شفاف هستند. ترکیب شیمیاییترکیب شیمیایی گارنتها با فرمول ساختمان کلی A3B2(SiO4)3 بیان می‌شود. در این فرمول موضع A با کاتیونهای Ca و Mg ، Fe+2 یا Mn+2 و موضع B با کاتیونهای Fe+3 ، Cr+3 اشغال می‌شود. گارنتها بر اساس فرمول شیمیایی به انواع زیر تقسیم می‌شوند:پیروپ در ترکیب آن معمولا مقداری Ca و Fe+2 وجود دارد. رنگ آن از قرمز تیره تا تقریبا سیاه تغییر می‌کند. اغلب شفاف است و به همین خاطر در جواهر سازی مصرف می‌شود. نام آن از یک واژه یونانی به معنی آتش‌سان گرفته شده است. رودولیت نامی است که به گارنت ارغوانی یا قرمز مایل به صورتی روشن داده شده و ترکیب آن با دو بخش پیروپ و یک بخش آلماندین مطابقت دارد.آلماندین در ترکیب این کانی ممکن است Fe+3 جایگزین Al می‌شود و نیز mg به جای Fe+2 قرار گیرد. رنگ آن از قرمز کاملا تیره در انوع شفاف و قیمتی تا قرمز مایل به قهوه ای در گارنتهای نیمه شفاف و معمولی تغییر می کند. نام این کانی از محلی در آسیای صغیر معروف به آلاباندا ، که در زمانهای گذشته گارنتها در آنجا تراش و صیقل داده می‌شدند، گرفته شده است.اسپسارتین در ترکیب آن معمولا Fe+2 جای مقداری Mn را می‌گیرد و Fe+3 تا حدودی جانشین Al می‌شود. رنگ مایل به قهوه‌ای تا قرمز دارد.گروسولار  (آمونیت یا سنگ دارچین) :در این کانی اغلب Fe2+ جایگزین Ca می‌شود و Fe+3 به جای Al قرار می‌گیرد. به رنگهای سفید ، سبز ، زرد ، قهوه‌ای دارچینی ، قرمز کمرنگ یافت می‌شود. نام آن از واژه‌ای در گیاه شناسی برای نوعی انگور فرنگی ، به علت رنگ سبز روشن اولین گروسولار ، گرفته شده است.آنداردیت  :کانی نسبتا فراوانی است. در ترکیب آن ممکن است جایگزینی Al به جای Fe+3 و نیز Fe+2 ، Mn+2 و Mg به جای Ca رخ دهد. رنگ آن سایه‌های مختلفی از زرد ، سبز ، قهوه‌ای تا سیاه را نشان می‌دهد. رمانتویید نوعی آندرادیت سبز رنگ ، با جلای الماسی است که به عنوان جواهرات مصرف می شود. آندرادیت از نام کانی شناس پرتغالی دی آندردا گرفته شده است.اوارویت  :رنگ سبز زمردی دارد و از نام کنت کنت اوارو گرفته شده است.وجوه مشخصهگارنتها معمولا از بلورهای مکعبی مشخص ، سختی و رنگ شناخته می‌شوند. بطور کلی چگالی ، ضریب شکست در تشخیص اعضای این گروه بسیار موثر است. به استثنای اوارویت که در برابر فوتک تقریبا گدازناپذیر است. سایر گارنتها در درجه 3 الی 3.5 (از مقیاس گدازپذیری) گداخته می‌شوند. گارنتهای آهندار یعنی آلماندین و آندرادیت در مقابل شعله فوتک گداخته می‌شوند و گلوله‌های مغناطیسی تولید می‌کنند. مخلوط اسپسارتین و کربنات سدیم ، چنانچه روی ذغال تا حد گداخت گرم شوند مهره‌ای به رنگ سبز مایل به آبی (تشخیص منگنز) پدید می‌آورند. اوارویت همراه با فسفات مهره سبز رنگی (تشخیص کروم) تولید می‌کند. محل پیدایشگارنت یکی از کانیهای مهم و با گسترش وسیع است که به مقدار فراوان در بعضی از سنگهای دگرگونی و به صورت سازه فرعی در بعضی از سنگهای آذرین یافت می‌شود. این کانی بیش از همه درشتیهای میکادار ، شیستهای هورنبلند دار و گناسیها مشاهده می‌شود به همین خاطر بارها به عنوان کانی شاخص دگرگونی به کار برده شده است. پیدایش در ایران، معدن گارنت قطارگزبعنوان بالاترين ذخيره آلماندين و پيروپ وجود دارد.در شیستهای میکادار منطقه خلج مشهد ، آلماندین همراه با استارولیت یافت می‌شود. در شیستهای میکادار جاده بین همدان و ملایر آلماندین با آندالوزیت همراه است. در منطقه کوه گبری رفسنجان بلورهای گارنت معمولا از نوع آندرادیت و گروسولاریت هستند. برخی بلورهای سبز رنگ حاوی 1.5 درصد کروم اند و بنابراین از نوع رمانتویید هستند که برای تزیین استفاده می شوند. در کرندونیت کوه اهر - زنجان ، گارنت همراه با کرندوم دیده می‌شود. گارنتهای نوع گروسولار در سنگی که یکسره از این کانی تشکیل شده است. در ناحیه زند - اهر و معدن آهن سمنان و ناحیه علیای دره مرادبیگ یافت شده‌اند. موارد استفادهبه استثنای اوارویت سایر گارنتها در جواهر سازی استفاده می‌شوندگارنتها به خاطر شکستگیهای زاویه‌دار غیر معمول و سختی زیاد در تهیه انواع ساینده‌ها از جمله کاغذ سمباده از گارنت استفاده می‌شود.تهيه و تدوين: از سايتها و منابع مختلف
 

Green stone

عضو جدید
تفاوت الماس و برليان

برلیان نوعی تراش است که برای سنگ الماس استفاده میشود این نوع تراش فرزند تراشی است به نام تراش سوییسی که برای انواع و اقسام سنگهای مختلف در گذشته استفاده می شده است.
با عمومیت یافتن استفاده از جواهرات به عنوان زیورآلات اصطلاحات نادرستی در بین افراد شاغل در این زمینه رایج شد که عموما به دلیل نا آگاهی این افراد بود و این اصطلاحات غلط به عموم مردم هم سرایت کرد.
یکی از این اصطلاحات غلط که اکثرا بین مردم استفاده می شود و استفاده از آن توسط مخاطبین من همیشه برای من به نوعی آزار دهنده بوده است، استفاده از واژه ی “برلیان” برای سنگ قیمتی “الماس” است و قصد دارم در مورد واژه برلیان و الماس توضیحاتی را  با بررسى منابع مختلف و جمع بندى آنهادر ادامه ارائه کنم.
برلیان Brilliant : 
برلیان نوعی تراش است که برای سنگ الماس استفاده میشود این نوع تراش فرزند تراشی است به نام تراش سوییسی که برای انواع و اقسام سنگهای مختلف در گذشته استفاده می شده است. در تراش برلیان امروزه سعی بر آن است که هر چه بیشتر از قبل جلوه های بصری سنگ الماس را به نمایش بگذراند و زوایای و نوع برش را به شکلی تنظیم کنند که نور وارده شده به سنگ الماس با صفحات بیشتری از سنگ برخورده کرده و در انتها به چشم ما برخورد کند. برای دست یافتن به این مساله دانشمندان موسسات بزرگ آمریکا و بلژیک همیشه برای بهتر کردن نوع تراش الماس ها تلاش می کنند و سال به سال استاندارهای جدیدی را برای اینکار ارائه می دهند. و در اصل تراشندگان الماس چه کسانی که به روش سنتی مباردت به تراش الماس میکنند و چه کسانی که با دستگاه های پیشرفته بایستی پیرو این استاندار باشند.
الماس Diamond: 
در مورد الماس کما بیش اکثر مردم اطلاعات خوبی ظ، من جمله اینکه، بالاترین درجه ی سختی را در بین سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی دارد، سنگی بسیار گران قیمت است گاهی اوقات الماسهایی که تاریخچه ی مختص به خود را با خود به همراه دارند پشتوانه ی پول مملکت ها هستند، نوع شفاف و بی رنگ آن معروفترین نوع آن است ولی امروز برای تنوع هم که شده از رنگهای مختلف آن هم استقبال به عمل می آید و غیره ….
پس به دلیل اینکه این نوع تراش یعنی تراش برلیان صرفا برای سنگ الماس روز به روز در حال پیشرفت و بهبود هست عموم افراد این سنگی قیمتی را به اسم برلیان میشناسند در صورتی که در اصل بایستی به خاطر داشته باشیم که نام این سنگ الماس است و تراش آن برلیان، ممکن است یک نوع سنگ با استفاده از نوع دیگری از تراشها، تراش خورده باشد پس نباید برای آن سنگ واژه ی برلیان را بکار ببریم.
نویسنده: على زاده
منبع: گردآوری:پرسش از استاد دكتر اوليانتسُف انستيتو اورال روسيه
 

Green stone

عضو جدید
ياقوت

ياقوت

یاقوت در افغانستانیاقوت انارینوع یاقوت سرخانواع کورندم که نامهای محلی نیز دارندمعدن یاقوت در افغانستان: این ماده معدنی پس از الماس و زمرد سومین سنگ قیمتی در جهان می‌باشد. معدن این سنگ قیمتی در ناحیه جگدلک واقع ۱۰۰ کیلومتری سرک میان کابل و جلال آباد قرار دارد. یاقوت معمولاً درمیان سنگ مرمر سفید (چقماق) به شکل قرمز کم رنگ، قرمز، کبود، و رنگ‌های دیگر پیدا می‌شود. در بازار تجارتی افغانستان یاقوت سرخ را «اناری» و یاقوت کبود را بنام «لعل پیازی» یا «لعل بدخشان» می‌گویند.از جمله معادن لعل در ولایت بدخشان ولسوالی اشکاشم محلی به نام غران وجود دارد. یاقوت از نوع سنگ متحوله بوده و اندازه سختی آن ۹ می‌باشد. یاقوت از اکسید آلومینیوم در شرایط ویژه ساخته شده‌است. رنگ سرخ این کانی را یاقوت و رنگ‌های دیگر آن از قبیل سفید زرد نصواری و سایر رنگ‌ها را به نام «کورندم» می‌نامند که در افغانستان و ایران از خود نامهای محلی دارند. یاقوت در معادن بشکل پخته و خام یافت می‌شود. یاقوت پخته شفاف و نور از آن می‌گذرد. یاقوت خام شکنند و شفاف نمی‌باشد و ارزش تجارتی ندارد به همین ترتیب رنگهای دیگر نیز خام و پخته دارد. وزن مخصوص این کانی ۴٫۰۰ ضریب شکست آن ۱٫۷۶۵-۱٫۷۷۰ است؛ از این رو در برابر پرتو ایکس موج کوتاه و بلند مقاومت نشان می‌دهد.تاریخچهدر جهان معادن یاقوت در کشورهای تایلند و برمه و سریلانکا و افغانستان وجود دارد. استخراج این معدن از زمانه‌های قدیم رواج داشته است. شماری ازتاریخ‌دانان ایرانی و عرب در نوشته‌های خود از یاقوت افغانستان ذکر نموده‌اند چنانچه اصطخری درسال ۹۵۱ میلادی، الطالبی در سال ۹۶۱-۱۰۳۸، ابن هواکل در سال ۹۷۸ میلادی، المقصدی در قرن دهم، بیرونی ۹۷۳-۱۰۵۰، و ابن بطوطه درسال ۱۳۲۵-۱۳۵۴ میلادی از یاقوت افغانستان نام برده‌اند. گفته می‌شود تاج ملکه انگلیس از این یاقوت ساخته شده‌است. امیر تیمور نیز از این یاقوت برای دربار خود استفاده نموده‌است. این معادن درقرن ۱۶۰۰ در دسترس مفولان هند بود. در ۱۶۳۷ شاه جهان پادشاه هند برای ساخت تاج محل از سنگ مرمر این معادن استفاده نمود.معادن جگدلک و غران بدخشان توسط وسایلی چون دیناميت و چکش و کلنگ اسخراج می‌گردد. در سال ۱۳۹۲ یاقوتی به وزن ۲۰۰ قیراط بدست آمد. سنگهای این معدن بشکل رسمی و قاچاق فروخته می‌شوند.
 

Green stone

عضو جدید
افغانستان سرزمين سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى

افغانستان سرزمين سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى

افغانستان؛ بهشت معدنى دنیا .براساس بررسیهاى زمین‌شناختى ایالات متحده آمریکا، افغانستان از کشورهایى محسوب مى‌شود که صاحب بزرگترین معادن دست‌ نخورده مس در جهان است.هرات از نظر داشتن معادن مختلف مانند طلا، آهن، مس و غیره از جمله ولایات غنى افغانستان به شمار مى‌رود. افغانستان همچنین از ذخائر اورانیوم غنى برخوردار بوده که بر اساس اطلاعات به ‌دست آمده، اورانیوم این کشور از مرغوب‌ترین نوع اورانیوم در جهان به شمار مى‌رود. به طور کلى ذخائر معدنى افغانستان را مى‌توان در چهار گروه مواد معدنى فلزى، ذخائر نفت و گاز، غیرفلزى و سنگهاى قیمتى تقسیم‌بندى کرد.مهمترین ذخایر معدنى افغانستان، آهن، سرب و روى، مس، کروم، طلا، نقره، جیوه، پلاتین، اورانیوم، آلومینیوم و غیره هستند.این کشور در زمینه سنگهاى قیمتى نیز از شهرت خاصى در منطقه و جهان برخوردار است. کانى‌ها و سنگهاى قیمتى این کشور از بهترین و مشهورترین نمونه‌هاى جهان است.امروزه افغانستان با داشتن جواهرات زیبایى همچون زمرد، یاقوت کبود و سنگهاى قیمتى همچون لاجورد و سنگهاى بسیار زیباى دیگر به عنوان قطب تولید جواهرات، کانیها و سنگهاى قیمتى در دنیا مطرح شده است.
 

شب نما

عضو
سلام به بچه هاي گل و نازنين معدن....
درصنعت رنگ و رزين كدوم يك از اين سنگها باعث ايجاد رنگ ميشن؟
ارزش قيمتي گرانيت ساليانه چقدره؟
اگه جواب بديد ممنون ميشم.......
 

Green stone

عضو جدید
آلمانديت - آلماندين

آلمانديت - آلماندين

آلماندیت(Almandite)شیمی: Fe3Al2(SiO4)3طبقه:سیلیکاتها زیرطبقه: نزوسیلیکاتها گروه: گارنت کاربرد:به عنوان سنگ قیمتی و همچنین به عنوان ماده ساینده رنگ: قرمز تا قهوه ای و گاه با سایه هایی از بنفش،گاه از قرمزی به سیاه می خورد. جلا: شیشه ای شفافیت:بلورها شفاف تا نیمه شفاف هستند. سیستم بلوری:ایزومتریک، فشار 4/m بار 3 2/m رفتار بلوری:به صورت رومبوئدری دوازده وجهی، همچنین به صورت trapezohedron . تجمع این دو حالات معمولا رایج بوده و گاه حالت hexoctahedron می تواند با حالت های قبلی تلفیق شده و بلورهای پیچیده و جذاب را به وجود آورد. رخنمون های توده ای نیز گاهی دیده می شوند. رخ: وجود ندارد.شکستگی: صدفى سختی:6.5 تا 7.5وزن مخصوص:٣/٨ تا ٤/٢ ( بالاتر از وزن مخصوص کانی های نیمه شفاف و در بین کانی های خانواده گارنت، بالاترین وزن مخصوص را داراست) خط اثر:سفید کانی های همراه: میکا، استارولیت،کوارتز و فلدسپار دیگر خصوصیات: شاخص انکسار1.83 و تعدد سطوح باعث ایجاد سیمای خط وارگی برسطح بلورها شده است.
بهترین رخنمون: Wrangel در آلاسکا،نروژ و هند،آريزوناى آمريكا و معدن گارنت قطارگز خراسان ايران با بالاترين ذخيره در ميان معادن فعلى جهان
نحوه شناسایی : رفتار بلوری، رنگ، چگالی و سختی
 
آخرین ویرایش:

Green stone

عضو جدید
كوارتز(دٌرّ)

كوارتز(دٌرّ)

اکسید سیلیسیم SiO4 می تواند به صورت 9 چند ریختی تشکیل گردد که یکی از آنها مصنوعی و بقیه به اسامی کوارتز β و α، تریدیمیت β و α، کریستوبالیت β و α، استیشویت و کوئزیت در طبیعت تشکیل می گ ردد. کئاتیت چند ریختی مصنوعی اکسید سیلیس است. کوارتز آلفا معمولترین نوع اکسید سیلیس می باشد. کوارتز دارای خاصیت شدید پیزوالکتریک 1 و پیروالکتریک است . منظور از خاصیت پیزوالکتریک این است که اگر بلور کوارتز در جهت مشخصی تحت فشار قرار گیرد یک بار الکتریکی در آن ایجاد می شود و باعث عبور جریان الکتریکی از بلور کوارتز می گردد . پس از قطع فشار، بلور کوارتز به صورت جسم عایق عمل می کند . در صورتی که تغییرات مشخص حرارتی موجب تشکیل بارهای الکتریکی مخالف در دو سوی بلور شود به آن بلور پیروالکتریک گویند. کوارتز به رنگهای شیر ی، زرد، قرمز، سیاه، بنفش و بی رنگ شفاف مشاهده می شود. برخی از انواع کوارتز به صورت درشت بلور بوده که می توان از کوارتز شفاف، آمتیست و سیترین نام برد و برخی از انواع کوارتز به صورت ریز بلور می باشد که می توان به کلسدون ، کارنلین ، عقیق ، انیکس ، فلینت ، ژاسپ و چرت اشاره کرد.محیط های پیدایش کوارتزکوارتز در بسیاری از سنگهای آذرین از جمله در سنگهای آذرین درونی و یا خروجی اسیدی و حد واسط مثل گرانیت، ریولیت، گرانودیوریت، کوارتز لاتیت، تونالیت، داسیت، پگماتیت، مونزونیت، لاتیت، سینیت و تراکیت دیده می شود. کوارتز فراوانترین باطله در کانی سازیهای فلزی با منشأ هیدروترمالی است . این کانسارها همیشه به صورت رگه ای بوده و با توده های نفوذی اسیدی وابستگی دارند . خلوص این رگه ها بسیار متفاوت است . گرچه ممکن است بلورهای بزرگ کوارتز به صورت کاملاً شفاف در آنها پیدا شود ولی اغلب به دلیل وجود سیالات درگیر به صورت شیری رنگ بوده و نمی توانند در تولید شیشه های شفاف استفاده شوند.کاربرد های کوارتزبشر از حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح از کوارتز در ساخت اشیاء هنری و زینتی استفاده می کرده است . بیشترین استفاده کوارتز در صنایع شیشه سازی است . بیش از 99 درصد ماده اولیه تولید انواع شیشه، کوارتز می باشد . از کوارتز و سیلیس در تولید آجرهای ماسه سیلیسی، آجرهای نسوز سیلیسی برای کوره ها، ماسه ریخته گری، صنایع سرامیک وچینی، رنگ سازی، پرکننده چوب، تولید ساینده ها و شستشوی ماسه ای استفاده می گردد . از برخی از انواع کوارتز مثل آمتیست، کارنلین، کوارتز چشم ببری و عقیق به عنوان کانی زینتی و قیمتی استفاده می شود. با توجه به خاصیت پیزوالکتریک کوارتز، از این کانی در صنایع برق، الکترونیک و اپتیک به وفور استفاده می گردد . پس از تراش بلورهای بسیار شفاف کوارتز از آنها در ساخت منشورهای میکرسکپهای مختلف استفاده می شود. به دلیل خاصیت پیزوالکتریک از کوارتز به عنوان نوسانگر 1های رادیویی در فرستنده ها و گیرنده های امواج با فرکانس ثابت، تولید ساعتهای دیجیتالی، اندازه گیری فشارهای لحظه ای و زودگذر مثل فش ار حاصل از شلیک توپ یا انفجار اتمی استفاده می گردد. از سال 1900 به بعد استفاده از کوارتز در مصارف رادیو، بی سیم و انواع وسایل نقلیه دریایی، هوایی، زمینی و نیز مسایل نظامی افزایش چشمگیری یافت . بعد از جنگ جهانی دوم به علت پیدایش مواد دیگری که دارای خاصیت پ یزوالکتریکی بودند، مصرف کوارتز کاهش پیدا کرد ولی در عوض مصرف آن در رادا ر ، تلویزیون ، مدارهای تلفنی اتوماتیک راه دور و وسایل مشابه بیشتر شدتولید کوارتزهای مصنوعیاز سال 1947 تولید کوارتز مصنوعی برای هدفهای نوری و پیزوالکتریکی آغاز شده است. شرکت وس ترن الکتریک 2 اولین تولید کننده کوارتز مصنوعی در دنیا می باشد  ابعاد بلورهای رشد یافته به بیش از 25 سانتی متر می رسد. در کشورهای انگلستان، روسیه و ژاپن نیز کوارتز مصنوعی تولید می شود . کوارتزهایی که جنبه زینتی دارند نیز به صورت مصنوعی و در رنگهای متنوع تولید می شوند.کشورهای مهم تولیدکننده کوارتز دنیاکوارتز شفاف در برزیل، ماداگاسکار، ژاپن، امریکا و کوههای آلپ یافت می شود . آمیتیست (کوارتز بنفش ) در رشته کوههای اورال، چک و اسلوواکی، اتریش، زامبیا، امریکا و برزیل یافت می شود . منبع اصلی عقیق در حال حاضر جنوب برزیل و شمال اروگوئه است . برزیل بزرگترین تولیدکننده شفاف از داخل رسوبات رودخانه ای است که فقط 01/0 درصد کوارتزهای تولید شده، قابلیت مصر ف در صنایع و الکترونیکی را دارند.حدود 80 معدن فعال و نیمه فعال سیلیس در ایران وجود دارد که تولیدات آنها عمدتاً در صنایع شیشه سازی و تولید ماسه ریخته گری مصرف می شود . سیلیس بیشتر از واحدهای رسوبی به دست می آید . از این 80 م عدن تعداد 35 معدن در کوههای البرز و استانهای سمنان، تهران، قزوین و زنجان، 7 معدن در استان یزد، 7 معدن در استان کرمان، 1 معدن در خراسان، 1 معدن در سیستان و بلوچستان، 27 معدن در زون سنندج- سیرجان و استانهای کردستان، همدان، کرمانشاه، مرکزی و لرستان، 1 معدن در استان آذربایجان شرقی و 1 معدن در استان آذربایجان غربی قرار دارد.کاربرد کوارتز در ساعت هامیلیاردها نفر هر روز از کوارتز استفاده می‌کنند، اما تعداد کمی از آنها از این موضوع خبر دارند، زیرا بلورهای ریز کوارتزی که از آن استفاده می‌کنند، درون ساعت‌های مچی و دیواری آنها پنهان شده است.اما این بلورهای سفید یا شفاف که در سراسر جهان یافت می‌شوند، چه ارتباطی با اندازه‌گیری زمان دارند؟برخی از مواد مانند برخی از سرامیک‌ها و بلورهای کوارتز، هنگامی که تحت فشار مکانیکی قرار گیرند، می‌توانند الکتریسیته تولید کنند. توانایی تبدیل دوجانبه فشار مکانیکی و الکتریسیته را به یکدیگر "خاصیت پیزوالکتریک" می نامند.بلورهای کوارتز که دارای این خاصیت هستند، با یک ولتاژ معین برق همیشه با بسامد یا فرکانس خاصی مرتعش می‌شوند. بنابراین این بلورها معیار دقیقی از بسامد یا فرکانس را حفظ می‌کنند، که به تنظیم حرکت ساعت کمک می‌کند و دقت آن را بسیار بالا می‌برد.نخستین ساعت کوارتز که با ارتعاشات یک بلور کوارتز هنگام بکار افتادن ولتاژ برقی کار می کند،در سال 1929 ساخته شد.ساعت کوارتز چنان دقیق است که در هر ده سال یک ثانیه خطا می کند.کوارتز در رادیوها، ریزپردازشگرها (میکروپروسسورها)،و بسیاری از دستگاه‌های صنعتی دیگر نیز به کار می‌رود.منبع: O.M.I. CO
 

Behzaad

عضو جدید


Rose Quartz


 

پیوست ها

  • ea7vk.jpg
    ea7vk.jpg
    38.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Green stone

عضو جدید
تورمالين

تورمالين

تورمالين(Tormaline)
تاريخچه: تورمالين به رنگهاي سياه، آبي، سبز و صورتي موجود است.
ترکيب شيميايي: NaFe2 + 3(AlFe3+) 6(OH)4 (BO3)3 Si6O18
خواص درماني روحي، رواني: اين سنگ به خاطر تنوع در رنگ در رها سازي انرژي بلوکه شده در چاکرها بسيار مؤثر است اين انرژي بلوکه شده باعث استرس و اضطراب مي گردد و بنابراين اين سنگ در درمان تشويش و اضطراب بسيار مفيد است و در متعادل سازي روح و جسم و روان بسيار مفيد است.
تورمالين سبز: اين سنگ براي درمان مشکلات قلبي و بيماريهاي خوني، کاربرد داشته است. تورمالين سبز متعادل کننده احساسات است و باعث ترميم آلام و آسيب هاي گذشته مي شود. اين سنگ افسردگي را از بين مي برد و باعث رفع بي خوابي وتقويت اعصاب و کم شدن استرس مي شود. 
تورمالين سياه: اين سنگ انرژيهاي منفي را دفع مي کند و باعث تقويت قلب و تنظيم دستگاه گردش خون مي شود. 
تورمالين آبي: گذاشتن اين سنگ روي چاکراي گلو، سبب تقويت ريه و تنظيم غده تيروئيد مي شود. و براي رفع التهاب مفيد است. 
تورمالين صورتي: اين سنگ با چاکراي قلب در ارتباط است و سيستم ايمني بدن را تقويت مي کند. به علت آرامش بخشيدن به چاکراي قلب، آرامش عميقي را در فرد ايجاد مي کند و باعث شور و اشتياق و نشاط در زندگي مي شود.
خواص درماني جسمي: سنگ تورمالين براي درمان اضطراب بسيار مفيد است و تأثير بسيار خوبي بر سيستم عصبي دارد و براي درمان وسواس و ترس بسيار مفيد است. براي درمان بيماريهاي روده و طحال بسيار مفيد است. براي درمان آسم و بيماريهاي تنفسي بسيار مفيد است. براي درمان ميگرن استفاده از اين سنگ توصيه شده است. دردهاي ناحيه پشت را تسکين مي دهد.
ارتباط با چاکرا: تورمالين سياه با چاکراي 1، تورمالين سبز با چاکراي 4- در ارتباط است.
 
تطهير و پاکسازي بلور: تورمالين را براي پاکسازي بايد در آب جاري شستشو داده شود و سپس بايد آن را 24 ساعت در مقابل نور ماه قرار داد.
منبع:
http://www.persiajewels.com
 

Green stone

عضو جدید
آميتيست

آميتيست

آمتيست (Amethyst)
 
تاريخچه: سنگ آمتیست از ديرباز به عنوان سنگي ارزشمند در جواهرات و تاج پادشاهان به کار مي رفته است. اين سنگ در برزيل، کانادا، سري لانکا و آفريقاي شرقي يافت مي شود. اين سنگ، سنگ محبوب ملکه ويکتوريا در انگلستان است.
ترکيب شيميايي : ترکيب شيميايي اين سنگ (Sio2+Fe) است.
خواص درماني روحي-رواني: اين سنگ توانايي هاي ذهني را افزايش مي دهد و برای رفع اضطراب بسيار سودمند است. باعث افزايش انگيزه هاي فرد در رسيدن به اهدافش می شود. باعث پرورش خلاقيت و ابتکار مي گردد و ارمغان آور آرامش اعصاب است. اين سنگ در دفع عصبانيت، افزايش بردباري و کاهش نگراني بسيار مفيد است.
خواص درماني جسمي:  اين سنگ سيستم هورموني و متابوليسم بدن را تنظيم مي کند. در رفع اعتيادهاي غذايي، جنسي، دارويي و الکلي بسيار مفيد است و براي درمان دردهاي ناحيه سر، ميگرن و فشارهاي عصبي توصيه شده است . مهم ترين تأثير جسمي اين سنگ تسکين سيستم عصبي است.
ارتباط با چاکراها: اين سنگ بيشترين ارتباط را با Crown Chakra ( چاکراي 7) داراست.
 
تطهير و پاکسازي بلور: سنگهايي مانند آمتیست و آکوآمارين در مقابل آفتاب رنگ خود را از دست مي دهند براي پاک کردن آميتسيت از انرژيهاي منفي آن را در پارچه اي کتاني پيچيده و روي خاکي که کود شيميايي و آفت کشي نداشته باشد بگذاريد تا انرژي زمين را بگيرد و از انرژي هاي منفي پاک گردد. قدرت انرژي دهي سنگ آمتیست آنقدر بالاست که بعضي معتقدند براي زدودن ديگر سنگها از انرژي هاي منفي مي توان آنها را روي آمتیست قرار داد.
O.M.I. CO
 

Green stone

عضو جدید
مالاكيت (Malachite(

مالاكيت (Malachite(

مالاکيت (Malachite )
تاريخچه:  مالاکيت سنگ جواهري است که بسيار مورد توجه مصريان باستان، يونانيان و رومي ها بوده است و براي ساخت زيورآلات استفاده مي شده است. قديمي ترين سنگ يافت شده مالاکيت مربوط به چهار هزار سال قبل از ميلاد مسيح است.
ترکيب شيميايي:  اين سنگ از کربنات طبيعي مس در نزديکي معادن مس در رنگ هاي سبز روشن تا تيره و سبز مايل به آبي پديد مي آيد.
 
خواص درماني روحي، رواني: مالاکيت انرژي هاي منفي دروني و بيروني را در فرد از بين مي برد و روح اميد و نشاط زندگي را در او پديد مي آورد. اين سنگ در تسکين دردهاي روحي ناشي از خاطرات گذشته بسيار سودمند است.
 
خواص درماني جسمي: مالاکيت براي درمان اختلالات قاعدگي زنان مؤثر است و به زنان حامله کمک مي کند تا زايمان آسانتري داشته باشند به همين دليل اين سنگ در قرون وسطي به سنگ قابله مشهور بوده است. مالاکيت براي تسکين دردهاي ناشي از ضرب ديدگي و انقباض عضلاب سودمند است. اين سنگ براي درمان آسم و آرتريت نيز مؤثر است و باعث تسکين دردهاي مفصلي مي گردد.
 
ارتباط با چاکراها: اين سنگ با Heart Chakra( چاکراي 4) در ارتباط است.
 
تطهير و پاکسازي بلور:  اين سنگ بايد بعد از چند بار استفاده از انرژي هاي منفي پاک گردد براي اين کار چند روش وجود دارد:
1- مي توان مالاکيت را در کاسه اي سراميکي که پر از نمک دريا است قرار داد و سپس آن را در مجاورت نور ماه گذاشت .
2- مي توان در خاک حفره اي ايجاد کرد و سنگ را براي مدت چند روز براي شارژ مجدد در خاک قرار داد.
3- مي توان يک شبانه روز آن را روي سنگ کوارتز قرار داد چرا که کوارتز سنگي است که قابليت جذب انرژي منفي سنگهاي ديگر و شارژ آنها را دارد.
 

armanmohamady

عضو جدید
ُلام دوستان ممنون بابت مطالب مفیدتون من هم یک تایپیکی ارسال کردم خوشحال میشم که درمورد سنگها نظر بدینو بگیند از چه نوعی هستندو ارزش دارند یانه.
یک سوالم داشتم اونم اینکه من با چه وزن خاصی چگالی سنگهارو بگیرم؟اخه من از سنگ عقیقی که تو پست گذاشتم هم چگالی گرفتم دوروبرای 2.6 شد از یک سنگ معمولیم چگالی گرفتم همون چگالی یکمی بالا پایین داشت اومد قضیه چیه؟ایا برای گرفتن چگالی باید وزن مشخص سنگ داشته باشه؟مثلا پنجاه گرم یا صد یاچی؟ممنون میشم راهنماییم کنیدو تو تایپیکم به سنگام نظر بدین که کدوماش ارزش دارند.
 
Similar threads

Similar threads

بالا