راهنمای سموم کشاورزی

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پروپانيل

پروپانيل

پروپانيل
علف‌کش تماسي، انتخابي از گروه آنيليد
فرمولاسیون:
1. استام افStam F %25 EC
2. استام اف EC Stam F %36
3. استام افStam F %48 EC
تاریخ ثبت: سال 1347
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده عمل فتوسنتز از طريق اخلال در انتقال الكترون در فتوسيستم 2
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و برگ و قابل انتقال در گياه به صورت محدود
علائم تأثير در گياه: ايجاد كلروز و سپس نكروز در برگ‌هاي گونه‌هاي حساس.
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): اين علف‌كش به سرعت در خاك تجزيه مي‌شود.
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ و باريك برگ و جگن‌ها در مزارع برنج ] 10 تا 15 لیتر در هکتار[
راهنماي مصرف:
•براي کنترل علف‌هاي هرز برنج در خزانه و زمين اصلي به ميزان 10 تا 15 ليتر در هکتار بعد از رويش توصيه مي‌شود.
•بهترين زمان مصرف مرحله 1 تا 3 برگي علف‌هاي هرز است.
•پروپانيل هم در كشت خشكه كار و هم در كشت غرقابي برنج كاربرد دارد.
•اين علف‌كش مي‌تواند در اختلاط با MCPA در محصول گندم نيز بكار رود.
•كاربرد همزمان اين علف‌كش با كودهاي مايع(بصورت مخلوط) توصيه نمي‌شود.
•اين علف‌كش مي‌تواند با بسياري از آفت‌كش‌ها و به خصوص كارباماتها و ارگانوفسفاتها به صورت مخلوط بكار رود.
•در صورت مسموميت با اين علف‌كش پادزهر آن باربيتورات مي‌باشد.
احتیاط‌های لازم:
•طول دوره فعاليت اين علف‌كش بسيار كوتاه است.
•اين علف‌كش براي محصولات زراعي پهن‌برگ توصيه نمي‌شود.
•چنانچه در فاصله 14 روز پيش يا پس از مصرف پرپانيل از حشره‌كشهاي فسفره استفاده شود، اين علف‌كش به برنج نيز آسيب جدي وارد خواهد ساخت.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):2500 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 196 تا 375 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 8 تا 11ميلي‌گرم یر ليتر براي ماهي‌ها
propanil
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پروپوكسور

پروپوكسور

پروپوكسور
حشره‌كش غيرسيستميك تماسي و گوارشي با اثر ضربه اي از گروه کاربامات‌ها
فرمولاسيون:
1. بايگون (Bayegon) % 25EC
2. قوطي تحت فشار %1 با % 2 Spray
3. طعمه %1 P,B
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: از طریق مهارآنزیم كولين استراز سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره و مرگ آن می شود.
موارد مصرف در ايران:
حشرات خانگي و عمومی (سوسك ، پشه ، مگس ، كنه ، مورچه و ساير حشرات خانگي)
موارد مصرف در ساير كشورها:
سوسري‌ها، مگس‌ها، کک‌ها، پشه، سن‌ها، مورچه‌ها، هزارپايان و ديگر آفات حشره اي در سطوح انباري خانه و حيوانات اهلي و غيره، آفات مکنده و جونده در درختان ميوه، سبزيجات، گياهان زينتي، تاکستانها، ذرت، يونجه، سويا، پنبه، نيشکر، برنج، جنگلي؛ ملخ‌های بومي و مهاجر
راهنماي مصرف:
• مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد.
• شکوفه‌های نازک درختان ممکن است صدمه ببينند.
• روي گياهان داوودي، Caration ، Hydranges در دز بالا ممکن است گياه‌سوزي ايجاد کند.
• در اختلاط با ترکيبات قليايي ناپايدار است
ملاحظات زيست محيطی:
• ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50برای پستانداران50 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان 5000-2828 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 6/13-2/6 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 15/0 میلی‌گرم بر لیتر
• براي پرندگان کم خطر است.
• برای زنبور عسل خیلی سمی است.
• براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي متوسط سمي است.
propoxur
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پروپيكونازول

پروپيكونازول

پروپيكونازول
قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي و معالج از گروه تري‌آزول‌ها
فرمولاسيون:
1. تيلت Tilt % 25 EC
تاریخ ثبت: /11/77 تمديد به مدت 5 سال عليه سوختگي غلاف برنج، 21/1/75 عليه زنگ گندم به مدت 3 سال، 9/6/77 عليه فوزاريوم سنبله گندم به مدت 3 سال – تمديد لغايت 86
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ايران:
سیاهک هندی گندم، فوزاریوم سنبله گندم، سپتوریوز گندم، سوختگی غلاف برنج، سیاهک آشکار نیشکرو زنگ‌های غلات.
موارد مصرف در ساير كشورها:
كنترل طيف وسيعي از بيماري‌هاي قارچي از جمله زنگ‌هاي غلات، سفيدك پودري غلات، لكه‌ قهوه‌اي، لكه چشمي، سپتوريوز و كپك دوده‌اي در غلات، لكه‌برگي رامولاريايي، زنگ و سفيدك پودري در چغندرقند، لكه قهوه‌اي و سوختگي غلاف در برنج، زنگ سير و تره و غيره.
راهنماي مصرف:
•سیاهک هندی گندم: نيم ليتر در هكتار به‌صورت محلول‌پاشي و در زماني كه 80% بوته‌ها به سنبله رفته باشند.
•فوزاریوم سنبله گندم: يك ليتر در هكتار به صورت محلول‌پاشي حداقل يك نوبت در مرحله گلدهي و در صورت لزوم، تكرار سم‌پاشي به فاصله 7 روز؛ زنگ‌های غلات: نيم ليتر در هكتار
• سوختگی غلاف برنج: در صورت آلودگي 20% از ساقه‌هاي برنج، يك ليتر در هكتار به صورت محلول‌پاشي.
•سیاهک آشکار نیشکر: فرو بردن قلمه قبل از کاشت در محلول دو در هزارسم.
•بهترین نتیجه سم‌پاشي در مراحل اولیه بیماری حاصل می شود.
احتياط‌هاي لازم:
•پروپیکونازول ممکن است باعث ایجاد حساسیت شود.
. ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 1517 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 2223 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 8/6 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 2/10 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا. اين تركيب برای زنبور عسل غیرسمی است.
• براي ماهي‌ها و ساير آبزيان خطرناك است، لذا بايد از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب گردد.
propiconazole
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پروفنفوس

پروفنفوس

پروفنفوس
حشره‌كش نفوذی با اثر تماسي، گوارشي از گروه فسفره آلي
فرمولاسيون:
1. كوآكرون Curacron %50 EC
2. كوآكرون Curacron w/v%40 EC
تاریخ ثبت: 29/5/58 و 30/10/58
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی و از طریق مهارآنزیم كولين استراز سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره و مرگ آن می شود.
موارد مصرف در ايران:
كرم غوزه پنبه 5/2 ليتر در هکتار (2)
موارد مصرف در ساير كشورها:
حشرات (خصوصاً بال‌پولک‌داران) و کنه‌ها در پنبه، ذرت، چغندرقند، سويا، سيب زميني، سبزيجات، توتون و ديگر محصولات
راهنماي مصرف:
•بصورت محلول‌پاشي به ميزان 5/2 ليتر در هكتار (2)
•مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادي که براساس توصيه پزشکي از کارکردن با ترکيبات ضدکلين استراز ممنوع شده اند نبايد از اين حشره‌کش استفاده کنند.
•سبب کندي رشد در پنبه مي گردد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران3300 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان 1000-70 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 3/0-08/0 میلی‌گرم بر لیتر
•براي پرندگان متوسط سمي است.
•براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي خيلي خطرناک است.
profenofos
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پروكلراز

پروكلراز

پروكلراز
قارچ‌كش غيرسيستميك با اثرحفاظتي و معالج از گروه ايميدآزول‌ها
فرمولاسيون:
1. اسپروگون Sprogon %50 WP
تاریخ ثبت: 19/2/84 براي مدت 3 سال موقت
نحوه اثر: جلوگيري از سنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ايران:
پوسيدگي قارچ خوراكي ناشي از Verticillium fungicola
موارد مصرف در ساير كشورها:
توليد پروكلراز، ابتدا به دليل پتانسيل آن در كنترل سفيدك‌هاي پودري بوده است، اما در آزمايش‌هاي مزرعه‌اي اين تركيب، تأثير قابل توجهي در مهار بيماري لكه چشمي غلات ناشي از Pseudocercosporella herpotrichoides نشان داده و در حد وسيعي براي كنترل اين بيماري مورد استفاده قرار گرفت. در غلات، پروكلراز علاوه بر اين براي كنترل Pyrenophora ، Rhynchosporium، Septoria و Fusarium قابل كاربرد بوده و تأثير مثبتي نيز در كنترل سفيدك پودري غلات دارد. اين تركيب همچنين براي كنترل Alternaria، Botrytis، Phoma و Sclerotinia در كلزا، Ascochyta و Botrytis در بقولات، Cercospora و Erysiphe در چغندرقند، Pyricularia در برنج، Verticillium fungicola و Mycogone perniciosa در قارچ‌هاي خوراكي، ضدعفوني بذر كتان به منظور كنترلAlternaria و كنترل بسياري از بيماري‌هاي قارچي در گياهان زينتي توصيه شده است. پروكلراز همچنين به عنوان يك قارچ‌كش پس از برداشت براي حفاظت مركبات و ميوه‌هاي گرمسيري در برابر بيماري‌هاي انباري كاربرد دارد.
راهنماي مصرف:
•كاربرد يك نوبت قارچ‌كش به ميزان 9/0 گرم در متر مربع، 10 تا 70 روز بعد از دادن خاك پوششي.
. ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 2400- 1600 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 662 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 5/1 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 3/4 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 50 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
• براي ماهي‌ها و ساير آبزيان خطرناك است، لذا بايد از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب گردد.
prochloraz
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پرومترين

پرومترين

پرومترين
علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه تريازين
فرمولاسیون:
گزاگارد Gesagard %80 WP
تاریخ ثبت: سال 1350
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده فتوسنتز در فتوسيستم 2
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و برگ‌ها با قابليت انتقال در آوندهاي چوب و تجمع در مريستم انتهايي
علائم تأثير در گياه: كلروز برگ‌ها و به دنبال آن مرگ برگ، از بين رفتن غشاء سلولها و نابودي كلروپلاست
ماندگاري درخاك(نيمه عمر علف‌كش): بسته به شرايط خاك 14 تا 158 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريک برگ و پهن‌برگ در مزارع پنبه ] 1 تا 2 لیتر در هکتار[ و عدس]5/1 کیلوگرم در هکتار[
موارد مصرف در ساير کشورها:
كاربرد پيش رويشي در پنبه، بادام زميني، آفتابگردان، سيب زميني، هويج، نخود و لوبيا و كاربرد پس رويش در مقادير مصرف كمتر در مزارع هويج، پنبه ، سيب زميني، كرفس
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف1 تا 2 كيلو گرم در هكتار به صورت پس رويشي و بلافاصله بعد از كاشت
•رطوبت مناسب جهت تأثير بهتر علف‌کش ضروري است. در مورد عدس، بعد از کاشت محصول و قبل از سبز شدن علف هرز و محصول بکار برده مي‌شود.
•گاهي ممکن است طی 8 هفته از کاربرد علف‌کش به محصول نیز خسارت وارد شود. در این مدت تنها محصولاتی همچون نخود، سيب زميني، هويج، جعفري و کرفس آسیب نخواهند دید. بعد از 8 هفته از سمپاشی و قبل از کاشت محصول بعدی، باید مزرعه حداقل تا عمق 15 سانتی متری شخم زده شود.
•بهترين نتيجه زماني بدست مي آيد که سمپاشی تا زمانی که ارتفاع علف‌هاي هرز جوان به 5 سانتی متر می رسد صورت گیرد. این علف‌کش را نباید در زمینهایی که خیلی کلوخه اي هستند استفاده کرد.
•در خاکهاي آلي فقط در زمان توصیه شده استفاده شود. درصورت لزوم، سم‌پاشي تکرار شود.
•ممکن است وقوع باران بيش از حد بعد از سمپاشی به محصول نیز آسیب وارد آورد.
•بيشترين دوز معادل با يک دوز کامل براي تيمار در تمام محصولات است.
•آخرين بار سمپاشی در مزرعه سير 3 هفته بعد از نشاکاري اين گياه است.
•استفاده روي هويج، کرفس، جعفري در زمان ظهور مرحله 2 برگي يا بعد از جابجايي نشاکاري مي‌باشد.
•کاربرد روي تره فرنگي‌های نشاء شده يا کرفس‌هاس نشاء شده بعد از استقرار نشاءها.
•قبل از مصرف در سطح وسيع ابتدا در سطح کوچک روي رقم مورد نظر آزمايش کنيد. ميزان مصرف ارتباط مستقيم با جنس خاک و درصد مواد آلي آن دارد.
•در صورت مسموميت با اين علف‌كش از مواد تهوع آور استفاده شود.
احتیاط‌های لازم:
•در مزارع نخودفرنگي بذري بکار نبريد.
ملاحظات زيست محيطي:
•براي موجودات زنده سمي است. امکان ايجاد اثر طولاني مدت و زيان آور روي محيط زيست وجود دارد.
•براي ماهي‌ها و ساير آبزيان خطرناک است.
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):5235 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 16140 > ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 5/2 تا 10 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
• پرومترين از جمله علف‌كشهايي است كه كاربرد مداوم آن موجب بروز مقاومت در علف‌هاي هرز مي‌شود.
prometryn
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پريميکارب

پريميکارب

پريميکارب
حشره‌كش انتخابي سیستمیک، تماسي، تدخيني و نفوذي از گروه دي متيل کاربامات
فرمولاسيون:
1. پريمور Pirimor 50% WP 2. پريمور Pirimor 50% DF تاریخ ثبت: 25/4/57 (1) 24/2/75 ثبت موقت سه سال و تمديد ثبت لغايت78
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی(مهارکننده آنزيم کولين استراز) وشته کش انتخابي است که عليه شته‌های مقاوم به سموم فسفره مصرف مي‌شود و به وسيله ريشه جذب و به تمام بافت‌های چوبي منتقل مي‌شود.
موارد مصرف در ايران:
شته در توتون، سبزيجات و جاليز؛ شته در رز 5/0 تا 7/0 در هزار(1و2)
موارد مصرف در ساير كشورها:
شته‌ها در سيب، انواع لوبيا، انواع کلم‌ها، گندم، جو، چاودار، گلابي، نخود، سيب زميني، کلزا، ذرت، انواع سبزيجات برگي، ريشه‌اي و ميوه‌اي، گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، شته‌ها در هسته دارها، شته‌های آردآلود در هسته دارها، تريپس در آنديو و سبزيجات
راهنماي مصرف:
•در شرايط آب و هوايي گرم زماني که گياهان درحالت پژمرده نيستند ومحلول پاشيده شده در سطح گیاه سريعا خشک نشود بهترين نتيجه را مي دهد، در درجه حرارت کمتر از 15 درجه سانتی گراد تبخير نسبتاً پايين است.
•به محض مشاهده شته‌ها سم‌پاشي گردد و درصورت نياز عمل سم‌پاشي تکرار شود.
•از خيس کننده‌های غيريوني براي محلول پاشي کلم‌ها استفاده شود.
•کنترل شيميايي به روش آبياري براي گوجه فرنگي و خيار نسبت به روش محلول پاشي ترجيح داده مي‌شود،خصوصا زماني که از شکارچي‌ها در کنترل تلفيقي استفاده شود.
•درصورت وجود مقاومت ممکن است کنترل رضايت بخش نباشد.
احتیاط‌های لازم:
•اين ترکيب از مهارکننده‌های آنزيم کولين استراز خون مي‌باشد، درصورت وجود توصيه پزشکي برای بعضی ازکارگران مبني بر ممنوعيت کار با اين مواد، از استفاده آن خودداري شود.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي دوبار در هر محصول مي‌باشد.
•قبل از سم‌پاشي گياهان زينتي در سطح کوچک تست شود.
•در سم‌پاشي با کمک جريان هوا حتماً بايد از تجهيزات سم‌پاشي (لباس کار محافظ) استفاده شود.
•دوره کارنس براي کلزا، ذرت، کاهو گلخانه‌اي و غلات 14 روز؛ ذرت شيرين 3 روز؛ آلو، کاسني و مراتع 7 روز؛ خيار، گوجه و فلفل گلخانه‌اي 2 روز؛ سبزيجات 24 ساعت؛ ساير محصولات خوردني 3 روز؛ گل‌ها و گياهان زينتي صفر مي‌باشد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران200-100 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 50-25 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 100-55 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 017/0 میلی‌گرم بر لیتر
•خطرناک براي محيط زيست
•براي موجودات آبزي خيلي خطرناک بوده، ممکن است براي محيط آبي داراي اثرات سوء بلند مدت باشد.
•براي ماهي‌ها و ديگر آبزيان خطرناک است، بايد از آلودگي نهرها و جويبارها خودداري کرد.
•داراي تأثير سوء کمتر روي کفشدوزک‌ها و حشرات ديگر و براي کنترل تلفيقي حشره‌کش مناسبي است.
•تا 7 روز بعد از سم‌پاشي از ورود چارپايان به آن مناطق بايد خودداري کرد.
primicarb
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پندي متالين

پندي متالين

پندي متالين
علف‌کش انتخابي از گروه دي نيتروآنيلين
فرمولاسیون:
استامپ Stomp %33 EC
تاریخ ثبت: سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده تقسيم سلولي
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و برگ، بدون انتقال در گياه
علائم تأثير در گياه: بوته‌های تيمار شده در مدت زمان كوتاهي پس از جوانه‌‌زني و يا سبز شدن از بين مي روند.
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 3 تا 4 ماه
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز در مزارع عدس ] 3 تا 5/4 لیتر در هکتار بعد از کشت محصول و قبل از سبز شدن علفهای هرز[، توتون و گلرنگ، تاكستانها]5 لیتر در هکتار قبل از سبز شدن علفهای هرز یک نوبت در سال[
موارد مصرف در ساير کشورها:
گياهان تک لپه يکساله در درختان ميوه دانه دار و هسته دار، سبزيجات و صيفي جات، گياهان زينتي، دانه‌هاي روغني، حبوبات، غلات، علف‌هاي چمني يکساله در درختان ميوه دانه دار و هسته دار، سبزيجات و صيفي جات، گياهان زينتي، دانه‌هاي روغني، حبوبات، غلات.
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف در محصولات زراعي 3 تا 4.5 ليتر در هكتار و در تاكستانها 5 ليتر در هكتار به صورت پيش رويش
•اين علف‌كش معمولا به صورت پيش كاشت يا پيش رويش آميخته با خاك مصرف مي‌شود.
•مصرف پيش رويش بايد در زماني صورت گيرد كه طي چند روز بعد از مصرف، توسط آبياري يا باران علف‌كش وارد خاك شود.
•پنديمتالين مجموعه علف‌هاي هرز سبز شده را کنترل مي‌كند اما قادر به كنترل بوته‌هایي كه بصورت تکي ظاهر مي‌شوند نيست. اين علف‌كش بيشتر توسط علف‌هاي هرز پهن‌برگ جذب مي‌شود.
•پنديمتالين را مي‌توان با فرمولاسیون:‌های ايزوپروتورن و کلوروتورن نيز به صورت مخلوط بکار برد.
•براي کنترل علف‌هاي هرز مزرعه ذرت علوفه اي، در اختلاط با آترازين قابل توصيه است.
•اثر پنديمتالين با طولاني شدن هواي خشک كاهش مي‌يابد.
•در صورتيكه كشاورز قصد استفاده از اين علف‌كش را دارد، بايد قبل از كاشت نسبت به اختلاط بقاياي گياهي با خاك اقدام كند.
•در كشت بهاره نخود بهتر است اين علف‌كش در اختلاط با سيانازين استفاده شود.
•پس از کاشت و آماده نمودن بستر سيب زميني و مرزبندي مزرعه، مي‌توان پنديمتالين را در اختلاط با سيانازين يا متريبوزين نيز استفاده نمود اما بسته به نوع واريته ممکن است استفاده از سيانازين يا متريبوزين محدود شود.
•براي تأثير بهتر پنديمتالين، وجود رطوبت کافي در سطح خاک و تا مدتي بعد از سم‌پاشي اين علف‌کش ضروري است.
•پنديمتالين براي کنترل علف‌هاي هرز ذرت نيز قابل توصيه است. در آزمايش‌های مقدماتي انجام شده در مغان، اين علف‌کش نتايج مطلوبي در کنترل قياق بذري، سوروف، نشانه واش داشته است.
•بعد از کاشت و قبل از رويش پياز و علف‌هاي هرز و تا حداکثر اوائل رويش علف‌هاي هرز (5/1-1 برگي باريك برگ‌ها و 2 برگي پهن‌برگ‌ها) قابل مصرف است. بذر پياز نبايد در عمق کمتر از 3 سانتي متر کشت شود و نيز در خاک‌های شني سبک يا وقتي روي پياز با ماسه پوشيده شده باشد، احتمال خسارت وجود دارد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي يک بار براي هرمحصول مي‌باشد. براي تره فرنگي مي‌توان تا 2 مرتبه نيز استفاده نمود.
•آخرين کاربرد پنديمتالين براي جو بهاره ، هويج، کاهو، ذرت علوفه اي، هويج وحشي، جعفري، نخودفرنگي، لوبيا، سيب زميني، پيازها، تره فرنگي در مراحل اوليه رشد، براي کدوئيان قبل از نشاء و براي غلات قبل از ظهور برگ پرچم ، براي انگور و نيشکر و رازک قبل از باز شدن جوانه‌ها و براي توت فرنگي قبل از گلدهي.
•در سيب زميني 7 روز قبل از ظهور اندام‌هاي هوايي بکار مي رود.
•بهترين زمان استفاده در باغهاي ميوه در پائيز و بهار و موقعي است که درختان در خواب هستند.
احتیاط‌های لازم:
•در خاک‌هایي با بيش از 6 درصد ماده آلي اثرش کاهش يافته و زماني که ماده آلي بيش از 10 درصد باشد به کار نبريد.
•در شرايط آب و هواي خشک در بهار استفاده نمي‌شود مگر اين که باران ببارد.
•از مصرف پندي متالين در سورگوم و ذرت دانه اي خودداري شود و تنها در صورتي که بذر سورگوم با مواد ايمن کننده مخصوص بذر آغشته شود مي‌توان از آن استفاده کرد.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50،LC50 ،EC50):1250 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
•از ورود آب‌هاي سطحي آلوده به اين علف‌كش به بركه‌ها و آبگيرها جلوگيري كنيد.
•خطر آب‌شويي اين علف‌كش كم است.
•كاربرد اين علف‌كش نسبتا بي خطر است.
pendimethalin
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پنكونازول

پنكونازول

پنكونازول
قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي و معالج از گروه تري‌آزول‌ها
فرمولاسيون:
1. توپاس Topas % 20 EW
تاریخ ثبت: ثبت موقت اوليه 15/12/79 تمديد لغايت 85
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ايران:
سفیدک پودري انگور(محلول‌پاشي به نسبت 125/0 در هزار)
موارد مصرف در ساير كشورها:
كنترل سفيدك‌هاي پودري، لكه سياه سيب و بسياري ديگر از عوامل بيماريزاي قارچي متعلق به گروه آسكوميست‌ها، بازيديوميست‌ها و قارچ‌هاي ناقص در انگور، درختان ميوه دانه‌دار و هسته‌دار، گياهان زينتي و سبزيجات.
راهنماي مصرف:
محلول‌پاشي به نسبت 125/0 در هزار.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 2125 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 2424 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 3/4- 7/1 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 11/7 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 5 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
penconazole
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پي پروفوس + توفوردي

پي پروفوس + توفوردي

پي پروفوس + توفوردي
علف‌کش انتخابي با طيف وسيع از گروه ارگانوفسفره + فنوکسي استيک اسيد
فرمولاسیون:
ريلوف- اچ Rilof- H w/v %35 EC
تاریخ ثبت: سال 1367
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده تقسيم سلول
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه، كولئوپتيل و برگ‌هاي جوان و قابل انتقال در گياه
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): كمتر از 30 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ و باريك برگ در برنج ]2 لیتر در هکتار[
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 2 ليتر در هكتار
•براي کنترل علف‌هاي هرز برنج قبل از دو برگي شدن سوروف توصيه مي‌شود.
•در صورت مسموميت با اين علف‌كش از آتروپين همراه با تركيبات اكسيم (مانند پام يا توكزوگونين) استفاده شود.
احتیاط‌های لازم:
•در نزديکي مزارع پنبه و گوجه فرنگي و به طور کلي مزارع حساس به توفوردي مصرف نشود.
•از مصرف اين سم درصورتي که درجه حرارت محيط کمتر از 12 درجه باشد خودداري شود زيرا در هواي سرد خود برنج را نيز مي سوزاند.
ملاحظات زيست محيطي:
ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):500 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
piperophos + 2,4- D
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پي متروزين

پي متروزين

پي متروزين
حشره‌کش انتخابي(شته کش) از گروه تري آزين
فرمولاسيون:
چس Chess % 25 WP
تاریخ ثبت: 8/5/75 (ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت 87 عليه شته توتون؛ 29/12/82 (ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت 87 عليه شته جاليز؛ 4/4/80 ( ثبت موقت اوليه ) تمديد لغايت 86 عليه شته جاليز مزارع پنبه؛ 16/7/80 (ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت 86 ؛ 8/5/75 (ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت 87 عليه شته توتون؛ 29/12/82 (ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت 87 عليه شته جاليز؛ 4/4/80 (ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت 86 عليه شته جاليز مزارع پنبه ؛ 16/7/80 ( ثبت موقت اوليه) تمديد لغايت 86
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: شته کش انتخابي، به صورت سيستميک در داخل گياه حرکت کرده واز طریق فلج کردن خرطوم شته مانع تغذيه آن مي‌شود و سبب مي‌شود شته‌ها يک تا چهار روز بعد به خاطر گرسنگي از بين بروند.
موارد مصرف در ايران:
شته در توتون و جاليز يک کيلوگرم در هكتار(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
شته در انواع سبزيجات برگي، ميوه، انواع گياهان زينتي، انواع سبزيجات گلخانه‌اي، مزارع پنبه و توتون، سفيدبالک گلخانه در گوجه فرنگي گلخانه‌اي
راهنماي مصرف:
•يك كيلوگرم در هكتار از فرمولاسيون 25% WP، 5/0 كيلوگرم در هكتار از فرمولاسيون 50% WG توصيه مي‌شود.
•شته‌های مقاوم به سموم فسفره آلي و کارباماتي را کنترل مي کند.
•براي جلوگيري از رشد مقاومت نبايد به طور مداوم مصرف شود.
•بهترين نتيجه زماني حاصل مي‌شود که با مشاهده اولين شته سم‌پاشي شروع گردد و در صورت نياز مجدداً تکرار گردد.
•براي محدود کردن انتشار ويروس‌های پايا مانند ويروس پيچيدگي برگ سيب زميني، زماني که 90 درصد مزرعه سبز شد، سم‌پاشي را انجام دهيد.
•حداکثر دز براي سيب زميني دو برابر دز توصيه شده، براي محصولات خوردني سه برابر دز، براي گياهان زينتي چهار برابر دز توصيه شده مي‌باشد.
احتیاط‌های لازم:
•قبل از سم‌پاشي روي سيب زميني با متخصصين مشاوره گردد.
•قبل از سم‌پاشي روي گياهان زينتي در سطح وسيع در سطح کوچک آزمايش شود، ليست گیاهان زینتی توصيه شده براي سم‌پاشي در برچسب آن مطالعه شود.
•دوره کارنس براي فلفل و خيار سه روز، سيب زميني هفت روز، سبزيجات برگي هفت روز مي‌باشد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران5820 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان 2000میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 100میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی87 میلی‌گرم بر لیتر
•براي زنبور خيلي خطرناک است ، در زمان گلدهي نبايد مصرف شود.
•براي کاهش اثرات سوء آن روي حشرات مفيد و زنبور شش متر از حاشيه مزرعه نبايد سم‌پاشي شود.
pymetrozine
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پيرترين

پيرترين

پيرترين
حشره‌کش غيرسيستميک و تماسي با اثر ضربتي از گروه پیرترین(عصاره گیاهی)
فرمولاسيون:
1. پيرتروم Pyrethrum %25 EC
2. آلفادکس Alfadex %25 L
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌كش عصبی با اثر روی کانالهای سدیم در طناب عصبی
موارد مصرف در ايران:
حشره‌کش خانگي و بهداشت عمومی
موارد مصرف در ساير كشورها:
مگس‌ها در اصطبل‌ها، دامپروري‌ها، مرغداري‌ها
راهنماي مصرف:
•به صورت محلول پاشي يا آئروسل يا کاغذها و نوارهاي مگس کش و ساير فرم‌ها مصرف مي‌شود.
•جهت کنترل مگس‌ها در محيط‌های بسته به صورت دود استفاده شود.
•در محيط‌های باز بايد سم‌پاشي در اوايل صبح و اواخر بعد از ظهر انجام گيرد زماني که هوا آرام است.
•تمامي سطوح بايد با حشره‌کش سم‌پاشي شود.
احتیاط‌های لازم:
•براي جلوگيري از رشد مقاومت، نبايد سم‌پاشي بيش از يک بار در هفته انجام گيرد.
•در موقع سم‌پاشي از تماس سم با مواد غذايي وسايل و دستگاه‌های مواد غذايي جلوگيري گردد.
•قبل از سم‌پاشي شير و تخم مرغ را بايد از محيط مورد نظر خارج کرد.
•نبايد گياهان را سم‌پاشي کرد.
•محيط‌هایي که با پيرترين و پايروتروئيدها سم‌پاشي شده‌اند نبايد بيش از يک بار در هفته سم‌پاشي کرد، براي جلوگيري از رشد مقاومت، توصيه مي‌شود از سموم و روشهای ديگر کنترل استفاده شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران1030-273 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان 10000میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 114-005/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی12 میکروگرم بر لیتر
•نبايد مستقيماً چارپايان را سم‌پاشي کرد.
•براي ماهي‌ها و آبزيان خطرناک است، از احتمال آلودگي آب‌هاي سطحي جلوگيري کرد.
•در زمان سم‌پاشي همه اشخاص و حيوانات بايد از محيط سم‌پاشي خارج شوند.
pyrethrin
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پيري پروكسي فن

پيري پروكسي فن

پيري پروكسي فن
شبه هورمون جواني، هورموني كه مانع تبديل لارو به شفیره و حشره كامل مي‌شود.
فرمولاسيون:
آدميرال Admiral %10 EC
تاریخ ثبت: براي مركبات : 20/7/77 بمدت 3 سال، تمديد لغايت 86 ؛ براي پنبه: 12/11/77 به مدت 3 سال، تمديد لغايت 86
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: اختلال هورمونی درلاروشده ودرنهایت مانع رشد لارو و تبديل آن به شفیره و حشره كامل مي‌شود.
موارد مصرف در ايران:
شپشك قهوه‌اي مركبات 50 تا 75 ميلي ليتر در هكتار(1)، سفید بالک(عسلك) پنبه750 ميلي ليتر در هكتار (1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
بهداشت عمومي، آفات بهداشتي مثل مگس‌ها، سوسک‌ها، پشه‌ها دامداري‌ها و باتلاق‌ها ، سفيدبالک‌ها و تريپس
راهنماي مصرف:
•براي مركبات 50 تا 75 ميلي ليتر در هكتار (به نسبت 5/0 تا 75/0 در هزار) توصيه مي‌شود.
•براي پنبه 750 ميلي ليتر در هكتار عليه سفید بالک (عسلک) پنبه توصيه مي‌شود.
•تركيب هورموني و تنظيم كننده رشد حشرات مي‌باشد .
•با توجه به خطر اين تركيب براي آبزيان مي بايست احتياطات لازم صورت پذيرد
•از كاربرد اين سم در جوار درختان توت و مناطق نوغان خيز خودداري شود .
•در مناطق نوغان داري يا مناطق پرورش کرم ابريشم از مصرف آن خودداري گردد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 2000میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 325/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 4/0 میلی‌گرم بر لیتر
pyriproxyfen
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پيريدابن

پيريدابن

پيريدابن
كنه‌كش غير سيستميك با اثر ضربتي و دوام طولاني از گروه پيريدازينون
فرمولاسيون:
سانميت (Sanmite) w/v %20 WP
تاریخ ثبت: 18/8/77 ثبت موقت اوليه – تمديد لغايت 86
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: كنه‌كش غير سيستميك با اثر ضربتي و باقيماندگي طولاني -مؤثر روی تمام مراحل رشدی به ويژه مرحله نابالغ
موارد مصرف در ايران:
كنه زنگار در مركبات [40 تا 50 گرم در 100 ليتر آب]
راهنماي مصرف:
•برای کنترل کنه در مرکبات به میزان 40 تا 50 گرم در 100 ليتر آب (به نسبت 4/0 تا 5/0 در هزار) به کار می‌رود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50): LD50 براي پستانداران 820 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 2250 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 10/1 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 5/0 میلی‌گرم بر لیتر
pyridaben
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پيريدات

پيريدات

پيريدات
علف‌كش تماسي، انتخابي از گروه فنيل پيريدازين
فرمولاسیون:
1.لنتاگرانLentagran w/v %45 WP
2.لنتاگران Lentagran w/v %60 EC
تاریخ ثبت: سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم 2 فرآيند فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگياه: عمدتاً از طريق برگ جذب مي‌شود.
علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها ظرف 4 تا 7 روز
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): كمتر از 3 روز
موارد مصرف در ايران:
كنترل علف‌هاي هرز پهن‌برگ نخود
موارد مصرف در ساير كشورها:
علف‌هاي هرز مزارع ذرت، ذرت شيرين، كلزا، غلات، برنج، بادام زميني، سبزيجات
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 2 ليتر(كيلوگرم) در هكتار به صورت پس رويشي.
•به منظور افزايش دامنه تأثير اين علف‌كش مي‌توان آنرا با علف‌كشهاي خانواده تريازين بكار برد.
•كنترل علف‌هاي هرز توسط اين علف‌كش در شرايط خشك كاهش مي‌يابد.
•وقوع بارندگي ظرف 1 تا 2 ساعت بعد از سم‌پاشي درجه تأثير علف‌كش را كاهش مي دهد.
احتیاط‌های لازم:
•اين علف‌كش را بيش از يكبار در سال بكار نبريد.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):2000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران. حركت اين علف‌كش در خاك محدود است.
•نبايد تا 45 روز بعد از برداشت، علوفه مزرعه تيمار شده با اين علف‌كش به مصرف دام يا انسان برسد.
•سميت خوراكي اين علف‌كش براي پستانداران پايين است.
pyridate
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پيريميفوس متيل

پيريميفوس متيل

پيريميفوس متيل
حشره‌کش، کنه‌کش تماسي و تدخيني از گروه ارگانوفسفره‌ها
فرمولاسيون:
اکتليک Actellic %50 EC تاریخ ثبت: 20/1/57 و 11/12/54
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، مهارکننده آنزیم کلین استراز در سیستم عصبی، سريع الاثر بوده اما در سطح گياه دوام کمتري داشته ولي در سطح مواد جامد دوامش طولاني است.
موارد مصرف در ايران:
کنه و کرم ميوه‌خوار در خرما 2 ليتر در هكتار(1)، حشرات خانگي
موارد مصرف در ساير كشورها:
مورچه‌ها در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، شته‌ها در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، کاپسيده، گوشخيزک‌ها در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، سوسک آرد و غلات در انبار غله، آفات انباري در انبار غلات، مگس مينوز برگ در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، زنبورهاي اره‌اي در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، تريپس در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، سفيدبالک گلخانه در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات، شب پره در انبارها و انبار غلات، کنه‌ها در گلخانه‌های زينتي و سبزيجات،
راهنماي مصرف:
•به صورت آئروسل در حشره‌کش‌های خانگي و يا اسپري مورد مصرف قرار مي گيرد.
•بهترين نتيجه زماني حاصل مي‌شود که انبار قبلاً تميز شده و روي بذور تيمارهاي لازم صورت گرفته باشد.
•در ضدعفوني غلات انباري زماني بهترين نتيجه حاصل مي‌شود که رطوبت 15% يا کمتر باشد وبهتر است بذور يا غلات به حالت خشک و سرد به انبار منتقل شده و سريعاً تيمار گردد.
•مخلوط کردن سطحي حشره‌کش در انبار مي‌تواند براي کوتاه مدت مؤثر باشد اما نمي‌تواند براي بلند مدت مؤثر باشد مگر اينکه عمل اختلاط به صورت عميق انجام گيرد.
•براي کنترل سفيدبالک و ديگر آفات گلخانه از اين حشره‌کش به صورت دود استفاده کنيد يا از دستگاه fogger استفاده شود.
•در جايي که مقاومت به پريمفوس متيل گزارش شده است ممکن است کنترل قابل قبولي نتوانيم بگيريم.
•اين ترکيب از مهارکننده‌های آنزيم کولين استراز خون مي‌باشد، درصورت وجود توصيه پزشکي مبني بر ممنوعيت کار با اين مواد، از استفاده آن خودداري شود.
•حداکثر دو بار تيمار به ازاي هر انبار غله، يک بار به ازاي هر محموله غله توصيه مي‌شود.
احتیاط‌های لازم:
•نبايد با مواد گندزدا مخلوط شود زيرا ممکن است بين آنها اثر متقابل داشته باشد.
•بذور را در هواي آزاد ضدعفوني نکنيد.
•زماني که شاخ و برگ مرطوب و ريشه خشک است و نورخورشيد مي تابد گلخانه را تدخين نکنيد.
•گل‌های باز را با دود تيمار نکنيد.
•قارچ خوراکي را با دود تيمار نکنيد، ممکن است رطوبت سبب ایجاد لکه‌های سفيد شود.
•آخرين سم‌پاشي قبل از انبار کردن غله مي‌باشد.
•دوره کارنس براي محصولات خوراکي صفر است.
•گندزدايي انبارها بوسيله سم‌پاشي سطوح انبار يا گازدهي (تدخين) انجام مي‌شود و تيمار غله از طريق اختلاط سطحي و عميق غله انجام مي گيرد، تيمار انبارقبل از برداشت محصول در اواخر بهار يا اوايل تابستان و تکرار تيمار شش هفته بعد اگر آلودگي وجود داشته باشد.
•حجم سم‌پاشي به سطوح ساختمان انبار و حجم خلل و فرج بستگي دارد.
•سطوحي از انبار که قابل دسترسي نيست با دود تيمار گردد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران1414-1180 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 1695-40 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 4/1-64/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 21/0-08/0 میکروگرم بر لیتر
•اشتعال زا مي‌باشد.
•قبل از ورود به انبار بايد تهويه صورت گرفته باشد.
•حداقل بعد از پنج روز از آخرين سم‌پاشي، نبايد از محصولات انبارشده آن براي مصرف حيوانات و انسان استفاده کرد.
•به شدت براي زنبور عسل خطرناک است، در موقع گلدهي محصول و علف هرز و زماني که فعاليت زنبور زياد است نبايد استفاده کرد.
•به شدت براي ماهي‌ها و موجودات آبزي خطرناک است، از آلودگي آب‌هاي سطحي خودداري کرد.
•موجودات وحشي در موقع ضدعفوني ساختمان بايد خارج شوند.
•درصورت ضدعفونی سطحي غلات در انبار مي‌توان از آن براي تغذيه انسان و حيوانات استفاده کرد.
pirimiphos methyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پيکلورام

پيکلورام

پيکلورام
علف‌کش پايدار، انتخابي و نفوذي از گروه پيريدين کربوکسيليک اسيد
فرمولاسیون:
توردن 22 کا Tordon 22 K %6/21 SL
تاریخ ثبت: سال 1353
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: اكسين مصنوعي، رشد غير طبيعي در گياه
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط ريشه و برگ‌ها ،قابل انتقال در گياه از مسيرهاي سيمپلاست و آپوپلاست و تجمع در اندام‌هاي جوان گياه.
علائم تأثير در گياه: خمودگي، فنجاني شدن و درهم ريختگي بافت‌هاي گياه
ماندگاري درخاك(نيمه عمر علف‌كش): اين علف‌كش به سرعت توسط نور تجزيه مي‌شود اما در خاک تا 2 سال(در مواردي بيشتر از 2 سال) پايدار است.
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ يكساله و دائمي در اراضي غيرمزروعي و تأسيسات صنعتي ] 10 تا 15 لیتر در هکتار[
موارد مصرف در ساير کشورها:
كنترل علف‌هاي هرز پهن‌برگ يکساله ، سرخس، پهن‌برگ‌های دائمي در مناطق غيرزراعي، فرودگاهها، حاشيه جاده‌ها، ريلهاي آهن، خطوط فشار قوي برق و مسيرهاي لوله‌های انتقال مواد سوختي. اين علف‌كش در برخي كشورها در محصولاتي همچون برنج، نيشكر، غلات و كلزا نيز كاربرد دارد.
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 10 تا 15 ليتر در هکتار كه به صورت پس رويش مورد استفاده قرار مي گيرد.
•در هر زماني از سال استفاده مي‌شود. سم‌پاشي در اواخر زمستان تا اوايل بهار در روي شاخ و برگ بهترين نتيجه را مي دهد.
•بهترين زمان استفاده براي کنترل سرخس 2 تا 4 هفته قبل از پيدايش برگ در اين گياه است.
•شبدر به اين علف‌كش خيلي حساس بوده و حتي در دوز پائين نيزکاملاً از بين مي رود.
• بين محل سم‌پاشي شده تا منابع آب مورد استفاده دام‌ها 10 تا 20 متر فاصله منظور شود.
•وجود رطوبت در زمين بعد از سم‌پاشي ضروري است. روي گرامينه‌ها مؤثر نمي‌باشد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي در سال 1 بار مي‌باشد.
•در اطراف درخت‌ها و بوته‌هایي که احتمـال جذب مواد شيميـايي توسط ريشـه وجود دارد توصيـه نمي‌شود.
•نبايد در سرازيري‌هایي که امکان شسته شدن مواد شيميايي و دريافت آن توسط گياهان زرا عي پايين دست وجود دارد استفاده شود.
•در صورت مسموميت با اين علف‌كش از مواد تهوع آور استفاده شود.
احتیاط‌های لازم:
•اين علف‌كش براي تمامي گونه‌هاي زراعي پهن‌برگ( بجز گونه‌هاي خانواده شب بو) خسارت زا است.
•در مراتعي كه گونه‌هاي باريك برگ در آن مستقر شده اند قابل توصيه است ولي در شرايطي كه هنوز اين گياهان در مرحله گياهچه قرار دارند، ممكن است موجب بروز خسارت شود.
•دوام علف‌كش در خاك امكان آلودگي مناطق تيمار نشده را زياد كرده و از اين جهت كاشت گونه‌هاي حساس در تناوب توصيه نمي‌شود.
•تحرك اين علف‌كش در خاك زياد است. بنابر اين در مناطقي كه خطر آب‌شويي و انتقال آن به منطقه ريشه گياهان حساس و يا مخازن آب وجود دارد نبايد مورد استفاده قرار گيرد.
•پودر محلول پيكلورام در فضا موجب بروز خسارت در گياهان حساس مي‌شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•براي ماهي‌ها و ساير موجودات آبزي خطرناک است. نبايد آب‌هاي سطحي و نهرها آلوده به مواد شيميايي شوند.
•ميزان سميت( LD50،LC50 ،EC50):8200 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 5000 تا 6000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 3/19 تا 3/55 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
• ظرف 6 هفته بعد از سم‌پاشي مزرعه تيمار شده مورد چراي دام قرار نگيرد.
picloram
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پينوكسادن

پينوكسادن

پينوكسادن
علف‌كش باريك برگ كش از گروه فنيل پيرازولين
فرمولاسیون:
آكسيال Axial w/v %10 EC
تاریخ ثبت: سال 1386
ویژگی‌های خاص:
ميزان سميت(LD50): 3129 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
نحوه اثر: بازدارنده Accase و جلوگيري كننده از سنتز اسيدهاي چرب در غشاء سلولي
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريك برگ مزارع گندم و جو
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 450 ميلي ليتر در هكتار بصورت پس رويشي و در تناوب با ساير علف‌كش‌ها به همراه سيتوگيت و يا ساير مويآن‌هاي مجاز
•بهترين زمان مصرف آكسيال در زمان پنجه‌زني محصول است.
•استفاده مكرر از علف‌كش و ساير علف‌كشهايي كه نحوه تأثير يكسان دارند ممكن است منجر به مقاومت پاره اي از علف‌هاي هرز گردد .
•از مصرف اين علف‌كش براي استفاده بر عليه علف‌هاي هرز جو دو سر خودداري شود. اين علف‌كش را مي‌توان در اختلاط با علف‌كش‌هاي سولفونيل اوره مصرف نمود .
احتیاط لازم:
•مصرف اين علف‌كش محدوديتي براي كشت بعدي ايجاد نمي نمايد . اما توجه شود كه از چراي دام تا 60 روز پس از مصرف علف‌كش اجتناب شود .
ملاحظات زيست محيطي:
•اين علف‌كش براي آبزيان خطرناك است.
•ميزان سميت( LD50،LC50،EC50):8200 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 5000 تا 6000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 3/19 تا 3/55 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
pinoxaden
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تبوتيورون

تبوتيورون

تبوتيورون
علف‌كش خاك مصرف، با قابليت انتخابي پايين، از گروه اوره
فرمولاسیون:
تبوسان Tebusan w/v %50 SC
تاریخ ثبت: سال 1380
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم 2 فرآيند فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگياه: عمدتاً از طريق ريشه با قابليت انتقال در گياه
علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن برگ‌ها از حاشيه‌ها، خشك شدن برگ‌ها
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): ماندگاري علف‌كش در خاك‌هايي با رطوبت كم و مواد آلي زياد افزايش مي‌يابد.
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريك برگ و پهن‌برگ در مزارع نيشكر
موارد مصرف در ساير كشورها:
علف‌هاي هرز در اراضي غير زراعي و مزارع نيشكر
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف در زراعت نيشكر 3 تا 4 ليتر در هكتار همراه با آب اول
احتیاط‌های لازم:
•اين علف‌كش نبايد در نزديكي درختان و يا گونه‌هاي زراعي حساس استفاده شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):644 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
tebuthiuron
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تبوكونازول

تبوكونازول

تبوكونازول
قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي، معالج و ريشه‌كن كننده از گروه تري‌آزول‌ها
فرمولاسيون:
1. راكسيلRaxil % 2 DS
2. راكسيلRaxil % 6 FS
3. فوليكور Folicur % 25 EW
تاریخ ثبت: 27/1/75 به مدت 3 سال تمديد لغايت 86 (3)، 12/11/77 به مدت 3 سال و 20/12/80 به مدت سه سال تمديد لغايت 86 (2)؛ عليه سياهك آشكار گندم 1/7/81 به مدت سه سال بطور موقت ثبت شد (2)، 14/4/78 به مدت 3 سال – تمديد لغايت 86 (1).
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ايران:
سیاهک پنهان گندم، سیاهک آشکار گندم و جو، سیاهک هندی گندم و زنگ‌های غلات
موارد مصرف در ساير كشورها:
تبوكونازول از طريق ضدعفوني بذر براي كنترل انواع سياهك‌هاي غلات شامل Tilletia spp.، Ustilago spp. و Urocystis spp. و نيز Septoria nodorum (بذرزاد) و در ذرت براي كنترل Sphacelotheca reiliana مؤثر است. همچنين از طريق محلول‌پاشي عوامل بيماريزاي متعددي را در محصولات مختلف از جمله موارد زير كنترل مي‌كند:
زنگ‌هاي غلات(Puccinia spp.)، سفيدك پودري غلات(Blumeria graminis)، كچلي جو (Rhynchosporium secalis)، سپتوريوز (Septoria spp.)، لكه‌برگي‌هاي ناشي از Pyrenophora spp. و Cochliobolus sativus و فوزاريوم سنبله گندم(Fusarium spp.)، لكه‌برگي (Mycosphaerella spp.) و زنگ برگي (Puccinia arachidis) و Sclerotium rolfsii در بادام زميني، Mycosphaerella fijiensis در موز، پوسيدگي ساقه (Sclerotinia sclerotiorum)، Alternaria spp. و شانكر ساقه (Leptosphaeria maculans) در كلزا، برگ‌ تاولي (Exobasidium vexans) در چاي، لكه سياه (Venturia spp.)، سفيدك پودري (Podosphaera leucotricha) و پوسيدگي ميوه (Botryosphaeria dothidea) در درختان ميوه دانه دار، سفيدك پودري و پوسيدگي قهوه‌اي ميوه (Monilinia spp.) در درختان ميوه هسته‌دار، سفيدك پودري(Uncinula necator) در انگور، پوسيدگي سفيد(Sclerotium cepivorum) در پياز، سير، موسير. لكه برگي (Alternaria porri) در پياز، لكه‌موجي (Alternaria solani) در گوجه‌فرنگي و سيب‌زميني، سفیدک پودری در سنبل، گل حنا، ریحان، ماگنولیا، گاوزبان، بابونه، زیره سیاه، رازیانه، شنبلیله، گل مینا، زوفا، شاه‌پسند، شاهی، کتان، مرزنگوش، نعناع، پونه کوهی، جعفری، هویج وحشی، رزماری، اسپند، مریم گلی، ترخون، آویشن، کلم بروکلی، کلم، جو بهاره، یولاف بهاره، گندم بهاره، شلغم. لكه برگي آلترناريايي در انواع كلم، هويج، ترب و غيره.
راهنماي مصرف:
•زنگ زرد: محلول‌پاشي به نسبت يك ليتر در هكتار (3)
•سياهك پنهان و سياهك آشكار گندم: ضدعفوني بذر با استفاده از 50 ميلي‌ليتر (2) براي يك‌صد كيلوگرم بذر (معادل 5/0 در هزار) يا 15 گرم معادل 5/1 در هزار (1)
•سياهك هندي گندم: محلول‌پاشي به نسبت يك ليتر در هكتار (3)
•برای حصول بهترین نتیجه كاربرد سم بايد در مراحل اولیه توسعه بیماری انجام شود.
•از مصرف سم روي گندم دوروم اجتناب شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 4000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 4438 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 4/4 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 2/4 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 83 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•براي ماهي‌ها و ساير آبزيان خطرناك است، لذا بايد از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب گردد.
tebuconazole
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تترامترين

تترامترين

تترامترين
حشره كامل تماسي با اثر ضربه اي قوي از گروه پايروتروئيدها
فرمولاسيون:
نئوپي نامين Neo pynamin Tc
تاریخ ثبت: 1/10/47 و 2/2/50
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌كش تماسي با اثر ضربتي قوي كه روي سيستم اعصاب اثر گذار بوده باعث اختلال در غشای اکسونی نرون‌ها مي‌شود .
موارد مصرف در ايران:
حشرات خانگي و بهداشتی
موارد مصرف در ساير كشورها:
مگس‌ها در طويله دام‌ها، خانه‌های کشاورزان
راهنماي مصرف:
•برحسب محل مصرف، ابتدا رقيق شده سپس فضا يا سطح مورد نظر سم‌پاشي مي گردد.
•روي چارپايان و مواد غذايي سم‌پاشي نشود.
•شير، ظرف محتوي شير و ماشين شيردوشي بايد از آلودگي با حشره‌کش حفظ گردد.
•در مکان‌هايي که قبلاً با پيرترين يا پايروتروئيدها تيمار شده است براي جلوگيري از رشد مقاومت نبايد بيش از يک بار در هفته با اين حشره‌کش سم‌پاشي گردد، از روش‌های ديگر و حشره‌کش‌های ديگر استفاده شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 2250 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها7/3 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 11/0 میلی‌گرم بر لیتر
•براي ماهي‌ها و موجودات آبزي خطرناک است.
tetramethrin
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
ترالكوكسيديم

ترالكوكسيديم

ترالكوكسيديم
علف‌كش انتخابي، سيستميک، از گروه سيكلوهگزان‌ديون اكسيم
فرمولاسیون:
گراسپ Grasp %25 SC
تاریخ ثبت: سال 1377
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسيدهاي چرب و تقسيم سلول
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق برگ‌ها و قابل انتقال به نقاط رشد گياه
علائم تأثير در گياه: جلوگيري از تشكيل بافت‌هاي جديد، زردي برگ‌هاي جوان و سپس مرگ برگ‌هاي مسن تر و در نهايت مرگ گياه.
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 3 تا 5 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريك برگ در مزارع گندم ] 1 تا 2/1 لیتر در هکتار مخلوط با روغن ولک %5/0[
موارد مصرف در ساير كشورها:
علف هرز خوني واش در جو بهاره و گندم بهاره؛ دم روباهي و چمن معمولي، يولاف وحشي در گندم دوروم، جو بهاره، گندم بهاره و زمستانه، چاودار، جو زمستانه، چچم زمستانه، جو بهاره، گندم بهاره
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 1 تا 2/1 ليتر در هکتار مخلوط با روغن ولک 5/0 درصد
•بهترين زمان مصرف علف‌كش 3 برگي تا اواسط پنجه‌زني محصول مي‌باشد.
•بهتراست اين علف‌کش در مزارع جو و گندم بهاره کم مصرف شود. با اين حال بهترين زمان مصرف در غلات بهاره، از پايان مرحله پنجه‌زني تا مرحله اي كه غلاف برگ پرچم گسترده شود مي‌باشد.
•بهترين نتيجه تحت شرايط گرم و مرطوب زماني حاصل مي‌شود كه رطوبت خاك كافي باشد.
•فعاليت اين علف‌كش به نوع خاك بستگي ندارد، علف‌هاي هرزي كه بعد از مصرف سم جوانه بزنند، كنترل نخواهد شد.
•بهترين زمان كنترل يولاف وحشي از مرحله 2 برگي تا ظهور اولين گره و براي دم روباهي تا ظهور سومين پنجه مي‌باشد.
•اين علف‌كش فالاريس را بخوبي كنترل مي‌كند. ( كاربرد در مرحله 2 تا 4 برگي)
•كارآيي اين علف‌كش در اختلاط با علف‌كشهاي هورموني كاهش مي‌يابد.
•حداكثر تعداد تيمار 1 يا 2 بار در هر محصول مي‌باشد. به برچسب سم توجه شود.
•درصورت خيس بودن شاخ و برگ و يا پوشيده از برف و يخ و در شرايط تنش(چرا، حمله آفات، كمبود مواد معدني يا كمي حاصلخيزي) از اين علف‌كش استفاده نشود.
•درصورتي كه احتمال طولاني بودن هواي سرد بالاست، از سم‌پاشي خودداري كنيد.
•در طول يك هفته پس از سم‌پاشي، از انجام عمليات غلطك و چنگك اجتناب كنيد.
احتیاط لازم:
•كاربرد اين علف‌كش در اختلاط با علف‌كش‌هاي فنوكسي، هورموني يا علف‌كشهاي سولفونيل اوره توصيه نمي‌شود. اين علف‌كشها را در 15 روز قبل و 5 روز بعد از تيمار با گراسب مصرف كنيد. در هر حال اين علف‌كش را مي‌توان با بسياري از علف‌كشهاي مناسب براي كنترل علف‌هاي هرز پهن‌برگ مخلوط نمود. در اين خصوص به برچسب سم توجه شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•براي موجودات آبزي مضر بوده ممكن است اثرات بد طولاني در محيط آبي داشته باشد.
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):934 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 3020 تا 7400 > ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 1/6 تا 2/8 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
tralkoxydim
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
ترباسيل

ترباسيل

ترباسيل
علف‌کش انتخابي، سيستميک و پايدار، از گروه اوراسيل
فرمولاسیون:
سينبار Sinbar %80 WP
تاریخ ثبت: سال 1352
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگياه: گاهي جذب از طريق شاخ و برگ ولي بيشتر از طريق ريشه جذب مي‌شود. اين علف‌كش در آپوپلاست گياه قابل انتقال است.
علائم تأثير در گياه: كلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 5 تا 7 ماه
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز در مزارع نيشکر و باغات ميوه ] 8/0 تا 2/3 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار [
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز دو لپه اي و تک لپه اي يکساله در سبزيجاتي همچون ريحان، برگ بو، گل گاوزبان، بابونه، زيره سياه، گردمنه، پيازکوهي، گشنيز، شويد، رازيانه، شنبليله، کيک واش، کاشم، مرزنگوش، نعناع، جعفري، علف‌هاي حفاظت شده، رزماري، گل مريم، مرزه، ترشک، ترخون، آويشن
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 1 تا 4 كيلوگرم در هكتار و بسته به نوع علف هرز، به صورت پيش رويشي و يا بعد از رويش علف هرز توصيه مي‌شود.
•بارندگي کافي براي نفوذ به منطقه ريشه علف‌هاي هرز ضروري مي‌باشد.
•مصرف سم در ابتداي بهار بهترين نتيجه را دارد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي يک بار در سال مي‌باشد.
•روي خاک‌های شني، شني لومي و خاک‌هایي که کمتر از 1 درصد مواد آلي دارند مصرف نکنيد.
•روي هر محصول يا گياه مصرف نشود و بايد براساس ليست گياهان توصيه شده مصرف گردد.
•آخرين نوبت سم‌پاشي در بهار و قبل از رويش علف‌هاي هرز مي‌باشد.
احتیاط‌های لازم:
•خاصيت انتخابي ترباسيل در گياهان زراعي محدود است.
•امكان آسيب رسيدن به گياهان زراعي از بقاياي علف‌كش وجود دارد.
•بعضي واريته‌های نيشكر به ترباسيل حساس مي باشند.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):5000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 31450 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 86 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
terbacil
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تربوترين + تري سولفورون

تربوترين + تري سولفورون

تربوترين + تري سولفورون
علف‌كش انتخابي، سيستميك، از گروه تريازين+ سولفونيل اوره
فرمولاسیون:
لوگران اكسترا Logran extra w/v %)4+60( 64 WG
تاریخ ثبت: سال 1380
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:تربوترين از انتقال الكترون در فتوسيستم 2 فتوسنتز ممانعت مي‌كند.
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و مقداري نيز از برگ‌ها، قابل انتقال در گياه و تجمع در نقاط رشد
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز در مزارع گندم
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 200 تا 250 گرم در هكتار بسته به شرايط آب و هوايي قبل از كاشت تا اواسط پنجه‌زني گندم
•زمان مصرف از اواسط پنجه‌زني گندم تا مرحله 2 تا 4 برگي علف هرز
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): 2000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران.
terbutryn + triasulfuron
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تري آلات

تري آلات

تري آلات
علف‌کش انتخابي، از گروه تيوکاربامات
فرمولاسیون:
1. آوادکس بي دبليو Avadex BW %46 EC
2. آوادکس بي دبليو Avadex BW %10 G
تاریخ ثبت: سال 1352
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده سنتز اسيد‌های چرب داراي زنجيره بلند، ممانعت از تقسيم سلول و طويل شدن آن
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب توسط كولئوپتيل با انتقال بسيار كند در گياه.
علائم تأثير در گياه: علف‌هاي هرز حساس پيش از آنكه برويند كنترل مي شوند.
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 8 تا 11 هفته
موارد مصرف در ايران:
علف هرز يولاف و بعضي کشيده برگ‌های يکساله در مزارع گندم ] 1تا 5/1 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار [
موارد مصرف در ساير كشورها:
يولاف وحشي و برخي باريك برگ‌هاي يكساله در گندم، جو، چاودار، لوبيا، نخود، عدس، چغندر، كلزا، ذرت، يونجه، شبدر، گلرنگ، آفتابگردان و سبزيجات
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف 1 تا 5/3 کيلوگرم در هکتار
•علف‌کشي است که به صورت قبل از کشت يا بلافاصله بعد از کشت مصرف مي‌شود اما بايد قبل از رويش با خاک مخلوط شود، چنانچه با خاک مخلوط نشود تبخير شده و اثري ندارد.
•قرار گرفتن اين علف‌كش در عمق مناسبي از خاك در كنترل انتخابي آن حائز اهميت است.
•جذب كلوئيدي تري آلات در خاك بالاست.
احتیاط‌های لازم:
•حلاليت اين علف‌كش در آب زياد نيست اما در اكثر حلالهاي آلي محلول است.
•اين علف‌كش هيچ تأثيري بر علف‌هاي هرز پهن‌برگ ندارد.
ملاحظات زيست محيطي:
•سميت اين علف‌كش براي پستانداران كم است.
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50): 1100 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران.
tri - allate
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تري بنورون متيل

تري بنورون متيل

تري بنورون متيل
علف‌کش انتخابي، تماسي، از گروه سولفونيل اوره
فرمولاسیون:
1 . گرانستار Granstar %75 DF
2. اکسپرس Express %75 DF
تاریخ ثبت: سال 1369
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده استولاكتات سينتاز(ALS) يا استوهيدروكسي اسيد سينتاز(AHAS) و متعاقب آن بازدارنده تقسيم سلول و رشد.
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق اندام‌هاي هوايي با فعاليت ناچيز و يا فاقد فعاليت در خاك
علائم تأثير در گياه: توقف رشد و شروع زردي در بوته‌های آلوده به علف‌كش و نكروزه شدن اندام‌هاي سم خورده و در نهايت مرگ گياه پس از 10 تا 25 روز.
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ در مزارع گندم ] 10 تا 20 گرم در هکتار[ و جو
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز دولپه اي، خردل صحرايي و بابونه در جو، يولاف بهاره و پائيزه، گندم بهاره و زمستانه، تريتيکاله، چاودار، چچم زمستانه
راهنماي مصرف:
•مقدار مصرف10 تا 20 گرم در هکتار در ابتدا تا انتهاي پنجه‌زني گندم
•بهتر است سم‌پاشي در زماني انجام شود كه علف‌هاي هرز کوچک و در زمان رشد سريع مي باشند.
•به طور کلي زمان مناسب سم‌پاشي از اول تا پايان پنجه زدن گندم و يا در زمان 2 تا 4 برگي علف‌هاي هرز مي‌باشد.
•اين علف‌کش روي شاخ و برگ و ريشه علف‌هاي هرز غلات مؤثر است.
•سم‌پاشي بروي علف‌هاي بزرگ که اغلب کمتر حساسند بايد کامل انجام گيرد.
•در شرايط خشک ممکن است کنترل علف هرز کاهش پيدا کند.
•مرگ علف هرز ممکن است 20-1 روز به طول انجامد. دوزهاي بالاتر اين علف‌كش براي علف‌هاي هرز نيمه حساس( مانند شاه تره، هفت بند) توصيه مي‌شود. تأثير گرانستار روي کنگر وحشي، پنيرک، گل گندم، سيزاب و پيچک صحرائي ضعيف يا ناچيز است. ممکن است نياز به افزودن مويان و يا اختلاط با توفوردي وجود داشته باشد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي 1 بار در سال براي هر محصول مي‌باشد.
•تا 7 روز بعد از غلطک زدن سم‌پاشي نکنيد.
•آخرين نوبت سم‌پاشي زمان مشاهده ليگول برگ پرچم(GS 41) مي‌باشد.
احتیاط‌های لازم:
•روي محصولاتي که تحت استرس از هر جهت مي باشند و يا رشد فعالي ندارند توصيه نمي‌شود.
•به صورت مخلوط با ديگر سموم گروه سولفونيل اوره استفاده نشود و يا به طور متوالي با علف‌کش‌هايي که حاوي ترکيبات سولفونيل اوره هستند مصرف نشود مگر اينکه در روي برچسب نوشته شده باشد.
ملاحظات زيست محيطي:
•براي ماهي‌ها و ساير موجودات آبزي بسيار خطرناک مي‌باشد و نبايد آب‌هاي سطحي و نهرها را با اين علف‌كش و سمپاش‌های آغشته به آن آلوده نمائيد.
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): 5000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 2250 تا 5620 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 1000 > ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
•از پراکندگي محلول سم‌پاشي روي مزارع پهن‌برگ مجاور خودداري شود.
•از فرار سم بر روي سطح آب‌ها و نهرها جلوگيري نمائيد. وسايل سم‌پاشي نبايد در روي زمينهاي کاشته شده و يا زمينهايي که درخت‌ها و ساير محصولات به جزء غلات کاشته مي شوند تخليه شوند.
tribenuron methyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تري بوتيل فسفروتري تيوآت

تري بوتيل فسفروتري تيوآت

تري بوتيل فسفروتري تيوآت
كنترل كننده رشد گياه
فرمولاسيون:
1. دف Def w/v %72 L
تاریخ ثبت: 27/9/50
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: سبب ریزش برگ
موارد مصرف در ايران:
برگ ريز پنبه [2 تا 3 ليتر درهكتار]
راهنماي مصرف:
•مخلوط با دف به نسبت دو ليتر دف و 200 گرم دراپ درهكتار محلول پاشي شود
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 500 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 1643-142 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 5/1- 7/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 12/0 میلی‌گرم بر لیتر
tributyl phosphorotrithiate
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تري فلورالين

تري فلورالين

تري فلورالين
علف‌کش انتخابي از گروه دي نيترو آنيلين
فرمولاسیون:
ترفلان Terflan w/v %48 EC
تاریخ ثبت: سال 1348
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده تقسيم سلول و رشد ريشه
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق هيپوكوتيل و بدون انتقال در گياه
علائم تأثير در گياه: افزايش قطر ريشه، ايجاد تورم در ناحيه مريستمي نوك ريشه، جلوگيري از توليد ريشه‌هاي جانبي
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): 57 تا 126 روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پنبه] 2 تا 3 لیتر در هکتار[، چغندرقند]2 تا 5/2 لیتر در هکتار[، آفتابگردان، سويا]5/1 تا 5/2 لیتر در هکتار[
موارد مصرف در ساير كشورها:
علف‌هاي هرز باريك برگ و پهن‌برگ يكساله در پنبه، چغندرقند، آفتابگردان، سويا ، سيب زميني، بادام زميني، گلرنگ، نيشكر، گوجه فرنگي، يونجه مستقر شده، تاكستانها، نعناء، سنبل ختايي، ريحان، گل گاوزبان، بابونه، گردونه، پياز كوهي، گشنيز، شويد، رازيانه، شنبليله، زوفا، اسطوخدوس، كتان، مرزنگوش، نعناع، خزانه درختان ميوه و گونه‌هاي بوته اي، گونه‌هاي زينتي، جعفري، علف ساعت، گل مريم، مرزه، آفتابگردان، ترخون، آويشن، باقلا، كلم بروكلي، كلم بروكسل، كلم، هويج، گل كلم، لوبيا فرانسوي، كرفس، زردك، تمشك، توت فرنگي، شلغم، جو شيرين، گندم زمستانه، لوبيا سفيد، كتان، گوش فيل، كلزاي زمستانه و بهاره، جعفري، چغندرقند، باقلا مازندراني زمستانه، كتان بهاره و زمستانه،
راهنماي مصرف:
•كاربرد ترفلان در بيشتر گياهان به صورت پيش كاشت يا پيش رويش آميخته با خاك است. در برخي گياهان مثل چغندرقند، سيب زميني، گوجه فرنگي، طالبي، خيار و هندوانه، كاربرد پيش كاشت ترفلان موجب بروز خسارت به محصول نيز خواهد شد. در اين گياهان بايد ترفلان در مراحل بعد از رويش گياه و يا بعد از نشاء استفاده شود.
•در مزارع پنبه ، آفتابگردان و سويا قبل از کاشت و در اختلاط با خاک ( در عمق 8 تا 10 سانتي متر) و در مزارع چغندرقند مخلوط با 4 تا 5 ليتر کلريدازون و بعد از انجام عمليات تنک چغندرقند به کار مي رود.
•بر روي علف‌هاي هرز در حال جوانه‌‌زني به كار مي رود و بايد پس از مصرف و تا 30 دقيقه بعد از سم‌پاشي تا عمق 5 سانتيمتر خاك مخلوط شود. براي اطلاعات بيشتر به برچسب علف‌كش توجه شود.
•علف‌كش را در طول 2 هفته قبل از كاشت بكار برده و آنرا با خاك مخلوط كنيد.
•بهترين نتيجه در روي سطح بستري كه بخوبي تهيه شده باشد و داراي دانه بندي محكم باشد و همچنين در شرايط عدم وجود سرما، باقيمانده محصولات قبل و علف‌هاي هرز پايدار بدست مي‌آيد.
•براي افزايش طيف كنترل در غلات زمستانه، ترفلان را به صورت تيمار سطحي و بدون اينكه با ساير علف‌كش‌ها مخلوط شود به كار ببريد.
•حداكثر دفعات سم‌پاشي 1 بار در سال در هر محصول مي‌باشد.
•فاصله بين مصرف علف‌كش و كاشت بعدي مي‌تواند تا 12 ماه باشد. در اين ارتباط به برچسب علف‌كش توجه شود.
•روي خاك‌های شني، باتلاقي و يا خاك‌هایي كه بيشتر از 10 درصد ماده معدني دارند، مصرف نكنيد.
•آخرين نوبت سم‌پاشي در محصولات مختلف متفاوت مي‌باشد. جهت اطلاعات بيشتر به برچسب سم توجه شود. معمولاً اين تاريخ در غلات (GS 13) قبل از مرحله 4 برگي، در چغندرقند تا مرحله 6 يا 8 يا 10 برگي و در ساير محصولات قبل از كاشت مي‌باشد.
•پس از مصرف علف‌كش در چغندرقند، بايد زمين چنگك بخورد.
•اين علف‌كش جذب ذرات خاك شده و كمتر به سطوح پايين شسته مي‌شود. حركت جانبي اين علف‌كش در خاك ناچيز است.
احتیاط‌های لازم:
•كاربرد ترفلان در زراعت چغندرقند همراه با محدوديت است. در صورت كاربرد زود هنگام اين علف‌كش، به چغندرقند نيز آسيب وارد مي آيد.
•باقيمانده اين علف‌كش در شرايط سرد يا خشك براي برخي گونه‌هاي زراعي بعدي خطر آفرين است.
ملاحظات زيست محيطي:
•ترفلان قابل اشتعال مي‌باشد.
•مضر براي ماهي و موجودات آبزي بوده از آلوده شدن آب‌هاي سطحي و نهرها بايد خودداري كرد.
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): 5000> ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 2000 تا 5000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 01/0 تا 09/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
trifluralin
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تري فلوسولفورون متيل

تري فلوسولفورون متيل

تري فلوسولفورون متيل
علف‌كش انتخابي ، از گروه سولفونيل اوره
فرمولاسیون:
سافاري Safari w/v %60 DF
تاریخ ثبت: سال 1380
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده ALS و AHAS، بازدارنده سنتز آمينواسيد و متعاقب آن ممانعت از تقسيم سلول و رشد گياه
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق ريشه و برگ و قابل انتقال در گياه از طريق آوند چوب و آبكش
علائم تأثير در گياه: علائم تأثير ابتدا در بافت‌هاي مريستمي گياه مشاهده مي‌شود. خيلي سريع رشد علف‌هاي هرز را متوقف مي کند و علائم آن را مي‌توان 5 تا 10 روز بعد ديد.
ماندگاري در خاك(نيمه عمر): سريعاً توسط عوامل بيوشيميايي و شيميايي خاك تجزيه مي‌شود
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ يكساله و بسياري از چند ساله‌ها در چغندر قند ] 30 گرم تری سولفورمتیل،2 لیتر فن مدیفان و 200 سی سی مویان تکرار سمپاشی یک هفته[
راهنماي مصرف:
•30 گرم سافاري + 2 ليتر فن مديفام + cc 20 مويان درهكتار در مرحله كوتيلدوني چغندر و تكرار سم‌پاشي بعد از يك هفته
•كاربرد اين علف‌كش در اختلاط با بتانال، بتانال آام و بتانال پراگرس آام نتايج بسيار خوبي به دنبال دارد.
•اين علف‌كش سازگاري خوبي با ساير علف‌كشهاي انتخابي چغندرقند دارد.
•بهترين نتيجه از پخش کامل و خوب در زمان رشد کم علف‌هاي هرز بدست مي آيد.
•بهترين نتايج پس از 4 مرحله سم پاشي بدست مي آيد. مرحله اول زماني که اولين علف‌هاي هرز ظاهر شدند و مراحل بعدي هر 5 تا 14 روز و زماني که علف‌هاي هرز تازه روئيده در مرحله كوتيلدوني باشند .
•طيف وسيعي از علف‌هاي هرز پهن‌برگ را مي‌تواند بوسيله ترکيب با ديگر علف‌کشها از بين برد.
•سافاري براي محصولاتي که در شرايط تنش خشکي، کمبود آب، کاهش دما، حمله آفات و بيماري‌ها، عناصر غذايي مواجه هستند به کار برده نمي‌شود.
•سافاري را مي‌توان در تمام واريته‌های چغندرقند و تا نزديک مرحله برداشت اين محصول نيز بكار برد. كاربرد اين علف‌كش در مراحل انتهايي رشد چغندرقند مي‌تواند به منظور حذف علف‌هاي هرز بين رديفهاي كاشت باشد.
•در صورت وقوع بارندگي تا 6 ساعت پس از سم‌پاشي، اين عمليات بايد تكرار شود.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): 5000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران
•در صورت تماس با پوست بدن كاربر ممکن است موجب حساسيت شود.
•براي ماهي‌ها و ساير موجودات آبزي خطرناك است، آب‌هاي سطحي يا نهرها را با مواد شيميايي و يا ظرف استفاده شده آلوده نكنيد.
•تري فلوسولفور- متيل خيلي فعال است.
•براي جلوگيري از بادبردگي و فرار علف‌كش بر روي گياهان مجاور بايد مراقبت‌های لازم در نظر گرفته شود.
triflusulfuron – methyl
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تري فلوكسي استروبين

تري فلوكسي استروبين

تري فلوكسي استروبين
قارچ‌كش حفاظتي از گروه استروبيلورين‌ها
فرمولاسيون
فلينت Flint % 50 WG
تاریخ ثبت: 11/8/83 ثبت موقت براي مدت 3 سال ( كنترل لكه سياه سيب )؛ 9/4/82 ثبت موقت براي مدت 3 سال ( عليه سفيدك سطحي سيب )
نحوه اثر: ممانعت از تنفس سلولی، از طریق جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس III (bc1 complex).
موارد مصرف در ايران:
سفيدك سطحي و لكه سياه سيب
موارد مصرف در ساير كشورها:
كنترل زنگ قهوه‌اي، لكه‌توري جو، اسكالد جو، سپتوريوز و سفيدك پودري غلات
راهنماي مصرف:
•محلول‌پاشي به نسبت 2/0 درهزار
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 5000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 015/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 016/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از 200 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
• برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است. آب‌هاي سطحي و انهار را با اين ماده شيميايي يا ظرف سم آلوده نکنید.
trifloxystrobin
 

Similar threads

بالا