در خواست کمک کد طراحی یک cpu ساده با vhdl یا verilog

بالا