ختم قرآن در روزهای ماه مبارک رمضان

sadaf jooon

عضو جدید
رسول خدا (ص) فرمودند : وقتی کسی قرآن را ختم کند ، درآن هنگام هزار فرشته بر او درود می فرستند.
ازاین به بعد هرروز تاآخرماه رمضان روزی یک بار قرآن رو ختم میکنیم البته با کمک شما دوستان من شماره حزب هارو ازاول تا آخر قرآن نوشتم هرکس دوست داشت هرچندتا حزب که دوست داره میتونه برداره هرحزب 5 صفحه است .

تونستید هرروز بیاید تا انشالله ازثوابشم بهرمند بشین شکل کلی رو میزارم الان فقط هرروز میام و تایپیک جدید واسه ثبت نام میزارم
لطفا هرکس هرچندتا حزب که برداشت باقیمانده رو درج کنه تا بقیه کاربران متوجه بشن مرسی لطفا این مطلب رو منتشر کنید

ختم روز هفدهم ماه مبارک رو هدیه می کنیم به امام حسن مجتبی :
حزب. ............. شروع .................. پایان ....................اول آیه1.................. حمد ........................ 43بقره ........................ بسم الله الرحمن الرحیم
2.................. 44بقره ....................... 74 بقره........................ اتامرون الناس
3.................. 75 بقره ....................... 105 بقره ........................ اقتطمئون
4................. 106بقره ........................ 141 بقره....................... ما ننسخ
5................. 142 بقره ........................ 176 بقره ...................... سیقول
6................. 177بقره ........................ 202 بقره...................... لیس البر
7................. 203 بقره ........................ 232 بقره ..................... والذکروا ا...
8................. 233 بقره ........................ 252 بقره ..................... و الوالدت یرضعن
9................. 253 بقره ........................ 271 بقره ..................... تلک الرسل
10................ 272 بقره ........................ 14 آل عمران ..................... لیس علیک
11................ 15 آل عمران .................. 51 آل عمران ....................... قل اونبئکم
12................ 52 آل عمران .................. 92 آل عمران ....................... فلما احس
13................93 آل عمران .................. 132 آل عمران ....................... کل الطعام
14................ 133 آل عمران .................. 170 آل عمران ..................... وسارعوا
15................171 آل عمران .................. آخر سوره ..................... یستبشرون
16................1 نساء ....................... 23 نساء........................ بسم الله الرحمن الرحیم
17................24 نساء ....................... 57 نساء...................... و المحصنت
18................58 نساء ....................... 87 نساء...................... ان الله
19...............88 نساء ............... 113 نساء...................... فما لکم
20................114 نساء ....................... 147 نساء ..................... لا خیر
21................148 نساء ....................... آخر سوره ..................... لا یحب الله
22................ 1 مائده ....................... 26 مائده ........................ بسم الله الرحمن الرحیم
23................ 27 مائده ...................... 50 مائده ........................ واتل علیهم
24................51 مائده ...................... 81 مائده ........................ یا ایها الذین
25................82 مائده ...................... 108 مائده........................ لتجدن
26................ 109 مائده ...................... 35 انعام ....................... یوم یجمع
27................36 انعام ...................... 73 انعام ......................... انما یستجیب
28................74 انعام ...................... 110 انعام ......................... و اذ قال
29................111 انعام ...................... 140 انعام ....................... و لو اننا
30................141 انعام ...................... آخر سوره ....................... و هو الذی
31................1 اعراف .................... 46 اعراف .......................... بسم الله الرحمن الرحیم
32................47 اعراف .................... 87 اعراف ......................... و اذا صرفت
33................88 اعراف .................... 141 اعراف ......................... قال الملا
34................142 اعراف .................... 170 اعراف ....................... و وعدنا
35................171 اعراف .................... آخر سوره ....................... و اذ نتقنا
36................1 انفال ...................... 40 انفال .......................... بسم الله الرحمن الرحیم
37................41 انفال ...................... آخر سوره ......................... و اعلموا
38................1 توبه ....................... 33 توبه .......................... برآعه
39................34 توبه ....................... 59 توبه ......................... یا ایها الذین
40................60 توبه ....................... 92 توبه ......................... انما الصدقت
41................93 توبه ....................... 121 توبه ......................... انما السبیل
42................122 توبه ....................... 25 یونس........................ و ما کان المومنون
43................26 یونس..................... 70 یونس.......................... للذین احسنوا
44................71 یونس..................... 5 هود .......................... و اتل علیهم
45................6 هود....................... 40 هود ........................... و ما من دابه
46................41 هود....................... 83 هود.......................... و قال ارکبوا
47................84 هود....................... 6 یوسف .......................... و الی مدین
48................7 یوسف.....................52 یوسف ............................ لقد کان
49................53 یوسف.................... 100 یوسف ........................... و ما
50................101 یوسف.................... 18 رعد ......................... رب قد
51................19 رعد....................... 9 ابراهیم .......................... افمن یعلم
52................10 ابراهیم................... آخر سوره .......................... قالت رسلهم
53................1 حجر....................... آخر سوره ........................... بسم الله الرحمن الرحیم
54................1 نحل....................... 50 نحل ............................ بسم الله الرحمن الرحیم
55................51 نحل....................... 89 نحل .......................... و قال الله
56................90 نحل....................... آخر سوره .......................... ان الله یامر
57...............1 اسراء..................... 49 اسراء ............................. بسم الله الرحمن الرحیم
58...............50 اسراء..................... 98 اسراء ............................ قل کونوا
59...............99 اسراء..................... 31 کهف ............................ اولم
60...............32 کهف ..................... 74 کهف ............................ و اضرب
61...............75 کهف ..................... 21 مریم ............................ قال الم
62...............22 مریم..................... آخر سوره ............................. فحملته
63...............1 طه ....................... 82 طه ............................. بسم الله الرحمن الرحیم
64...............83 طه ....................... آخر سوره ............................ وما اعجلک
65...............1 انبیا....................... 50 انبیا.............................. بسم الله الرحمن الرحیم
66...............51 انبیا....................... آخر سوره ............................ ولقد اتینا ابراهیم
67...............1 حج ....................... 37 حج ............................. بسم الله الرحمن الرحیم
68...............38 حج ....................... آخر سوره ............................ ان الله
69...............1 مومنون .................. 74 مومنون ............................... بسم الله الرحمن الرحیم
70...............75 مومنون .................. 20 نور ............................. و لورحمناهم
71...............21 نور........................ 52 نور.............................. یا ایها الذین
72...............53 نور........................ 20 فرقان ............................. و اقسموا باالله
73...............21 فرقان..................... آخر سوره ............................. و قال الذین
74...............1 شعرا...................... 110 شعرا ............................... بسم الله الرحمن الرحیم
75...............111 شعرا...................... آخر شعرا ............................ قالوا
76...............1 نمل........................ 55 نمل ............................... بسم الله الرحمن الرحیم
77...............56 نمل........................ 11 قصص .............................. فما کان جواب
78...............12 قصص...................... 50 قصص .............................. و حرمنا
79...............51 قصص...................... آخر سوره .............................. و لقد وصلنا
80...............1 عنکبوت.................... 45 عنکبوت ................................ بسم الله الرحمن الرحیم
81...............46 عنکبوت.................... 30 روم .............................. و لا تجادلوا
82...............31 روم........................ 21 لقمان .............................. منیبین
83...............22 لقمان...................... آخر سوره ی سجده .............................. و من یسلم
84...............1 احزاب...................... 30 احزاب ................................ بسم الله الرحمن الرحیم
85...............31 احزاب...................... 59 احزاب .............................. و من ینقت
86...............60 احزاب...................... 23 سبا ............................... لئن لم
87...............24 سبا ........................ 14 فاطر .............................. قل من
88...............15 فاطر ....................... 27 یس .............................. یا ایها الناس
89...............28 یس ....................... 21 صافات ............................... و ما انزلنا
90...............22 صافات .................... 144 صافات ............................... احشروا الذین
91...............145 صافات..................... 51 ص ............................. فنبذناه
92................52 ص.. ...................... 31 زمر .............................. و عندهم
93...............32 زمر ........................ آخر سوره ............................... فمن اظلم
94...............1 غافر ....................... 40 غافر ................................ بسم الله الرحمن الرحیم
95...............41 غافر ....................... 8 فصلت ............................... و یقوم
96...............9 فصلت ..................... 46 فصلت ................................ قل ائنکم
97...............47 فصلت ..................... 26 شوری ................................ الیه یرد
98...............27 شوری ..................... 23 زخرف ............................... و لو بسط
99...............24 زخرف...................... 13 دخان ................................ قل اولو
100...............14 دخان ..................... آخر سوره ی جاثیه ................................ و لقد فتنا
101...............1 احقاف.................... 9 محمد ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
102...............10 محمد .................... 17 فتح ................................ افلم یسیروا
103...............18 فتح ...................... 13 حجرات ................................ لقد رضی الله
104...............14 حجرات................... 30 ذاریات ................................ قالت الاعراب
105...............31 ذاریات.................... 25 نجم ................................ قال فما خطبکم
106...............26 نجم ..................... آخر سوره ی قمر ................................. و کم من ملک
107...............1 رحمن .................... 74 واقعه ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
108...............75 واقعه .................... آخر سوره ی حدید................................ فلا اقسم
109...............1 مجادله ................... 10 حشر ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
110...............11 حشر .................... آخر سوره صف ................................ الم تری
111...............1 جمعه .................... آخر سوره ی تغابن ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
112...............1 طلاق .................... آخره سوره ی تحریم ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
113...............1 ملک ..................... آخر سوره قلم ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
114............... 1 حاقه ..................... آخر سوره ی نوح ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
115...............1 جن ...................... آخر سوره ی مدثر ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
116...............1 قیامت ................... آخر سوره ی مرسلات ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
117...............1 نبا ....................... آخر سوره ی تکویر ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
118...............1 انفطار ................... آخر سوره ی طارق ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
119...............1 اعلی .................... آخر سوره ی ضحی ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
120...............1 شرح .................... آخر قران ................................. بسم الله الرحمن الرحیم

 

sadaf jooon

عضو جدید
من خودم
1.................. حمد ........................ 43بقره ........................ بسم الله الرحمن الرحیم
2.................. 44بقره ....................... 74 بقره........................ اتامرون الناس

باقیمانده

3.................. 75 بقره ....................... 105 بقره ........................ اقتطمئون
4................. 106بقره ........................ 141 بقره....................... ما ننسخ
5................. 142 بقره ........................ 176 بقره ...................... سیقول
6................. 177بقره ........................ 202 بقره...................... لیس البر
7................. 203 بقره ........................ 232 بقره ..................... والذکروا ا...
8................. 233 بقره ........................ 252 بقره ..................... و الوالدت یرضعن
9................. 253 بقره ........................ 271 بقره ..................... تلک الرسل
10................ 272 بقره ........................ 14 آل عمران ..................... لیس علیک
11................ 15 آل عمران .................. 51 آل عمران ....................... قل اونبئکم
12................ 52 آل عمران .................. 92 آل عمران ....................... فلما احس
13................93 آل عمران .................. 132 آل عمران ....................... کل الطعام
14................ 133 آل عمران .................. 170 آل عمران ..................... وسارعوا
15................171 آل عمران .................. آخر سوره ..................... یستبشرون
16................1 نساء ....................... 23 نساء........................ بسم الله الرحمن الرحیم
17................24 نساء ....................... 57 نساء...................... و المحصنت
18................58 نساء ....................... 87 نساء...................... ان الله
19...............88 نساء ............... 113 نساء...................... فما لکم
20................114 نساء ....................... 147 نساء ..................... لا خیر
21................148 نساء ....................... آخر سوره ..................... لا یحب الله
22................ 1 مائده ....................... 26 مائده ........................ بسم الله الرحمن الرحیم
23................ 27 مائده ...................... 50 مائده ........................ واتل علیهم
24................51 مائده ...................... 81 مائده ........................ یا ایها الذین
25................82 مائده ...................... 108 مائده........................ لتجدن
26................ 109 مائده ...................... 35 انعام ....................... یوم یجمع
27................36 انعام ...................... 73 انعام ......................... انما یستجیب
28................74 انعام ...................... 110 انعام ......................... و اذ قال
29................111 انعام ...................... 140 انعام ....................... و لو اننا
30................141 انعام ...................... آخر سوره ....................... و هو الذی
31................1 اعراف .................... 46 اعراف .......................... بسم الله الرحمن الرحیم
32................47 اعراف .................... 87 اعراف ......................... و اذا صرفت
33................88 اعراف .................... 141 اعراف ......................... قال الملا
34................142 اعراف .................... 170 اعراف ....................... و وعدنا
35................171 اعراف .................... آخر سوره ....................... و اذ نتقنا
36................1 انفال ...................... 40 انفال .......................... بسم الله الرحمن الرحیم
37................41 انفال ...................... آخر سوره ......................... و اعلموا
38................1 توبه ....................... 33 توبه .......................... برآعه
39................34 توبه ....................... 59 توبه ......................... یا ایها الذین
40................60 توبه ....................... 92 توبه ......................... انما الصدقت
41................93 توبه ....................... 121 توبه ......................... انما السبیل
42................122 توبه ....................... 25 یونس........................ و ما کان المومنون
43................26 یونس..................... 70 یونس.......................... للذین احسنوا
44................71 یونس..................... 5 هود .......................... و اتل علیهم
45................6 هود....................... 40 هود ........................... و ما من دابه
46................41 هود....................... 83 هود.......................... و قال ارکبوا
47................84 هود....................... 6 یوسف .......................... و الی مدین
48................7 یوسف.....................52 یوسف ............................ لقد کان
49................53 یوسف.................... 100 یوسف ........................... و ما
50................101 یوسف.................... 18 رعد ......................... رب قد
51................19 رعد....................... 9 ابراهیم .......................... افمن یعلم
52................10 ابراهیم................... آخر سوره .......................... قالت رسلهم
53................1 حجر....................... آخر سوره ........................... بسم الله الرحمن الرحیم
54................1 نحل....................... 50 نحل ............................ بسم الله الرحمن الرحیم
55................51 نحل....................... 89 نحل .......................... و قال الله
56................90 نحل....................... آخر سوره .......................... ان الله یامر
57...............1 اسراء..................... 49 اسراء ............................. بسم الله الرحمن الرحیم
58...............50 اسراء..................... 98 اسراء ............................ قل کونوا
59...............99 اسراء..................... 31 کهف ............................ اولم
60...............32 کهف ..................... 74 کهف ............................ و اضرب
61...............75 کهف ..................... 21 مریم ............................ قال الم
62...............22 مریم..................... آخر سوره ............................. فحملته
63...............1 طه ....................... 82 طه ............................. بسم الله الرحمن الرحیم
64...............83 طه ....................... آخر سوره ............................ وما اعجلک
65...............1 انبیا....................... 50 انبیا.............................. بسم الله الرحمن الرحیم
66...............51 انبیا....................... آخر سوره ............................ ولقد اتینا ابراهیم
67...............1 حج ....................... 37 حج ............................. بسم الله الرحمن الرحیم
68...............38 حج ....................... آخر سوره ............................ ان الله
69...............1 مومنون .................. 74 مومنون ............................... بسم الله الرحمن الرحیم
70...............75 مومنون .................. 20 نور ............................. و لورحمناهم
71...............21 نور........................ 52 نور.............................. یا ایها الذین
72...............53 نور........................ 20 فرقان ............................. و اقسموا باالله
73...............21 فرقان..................... آخر سوره ............................. و قال الذین
74...............1 شعرا...................... 110 شعرا ............................... بسم الله الرحمن الرحیم
75...............111 شعرا...................... آخر شعرا ............................ قالوا
76...............1 نمل........................ 55 نمل ............................... بسم الله الرحمن الرحیم
77...............56 نمل........................ 11 قصص .............................. فما کان جواب
78...............12 قصص...................... 50 قصص .............................. و حرمنا
79...............51 قصص...................... آخر سوره .............................. و لقد وصلنا
80...............1 عنکبوت.................... 45 عنکبوت ................................ بسم الله الرحمن الرحیم
81...............46 عنکبوت.................... 30 روم .............................. و لا تجادلوا
82...............31 روم........................ 21 لقمان .............................. منیبین
83...............22 لقمان...................... آخر سوره ی سجده .............................. و من یسلم
84...............1 احزاب...................... 30 احزاب ................................ بسم الله الرحمن الرحیم
85...............31 احزاب...................... 59 احزاب .............................. و من ینقت
86...............60 احزاب...................... 23 سبا ............................... لئن لم
87...............24 سبا ........................ 14 فاطر .............................. قل من
88...............15 فاطر ....................... 27 یس .............................. یا ایها الناس
89...............28 یس ....................... 21 صافات ............................... و ما انزلنا
90...............22 صافات .................... 144 صافات ............................... احشروا الذین
91...............145 صافات..................... 51 ص ............................. فنبذناه
92................52 ص.. ...................... 31 زمر .............................. و عندهم
93...............32 زمر ........................ آخر سوره ............................... فمن اظلم
94...............1 غافر ....................... 40 غافر ................................ بسم الله الرحمن الرحیم
95...............41 غافر ....................... 8 فصلت ............................... و یقوم
96...............9 فصلت ..................... 46 فصلت ................................ قل ائنکم
97...............47 فصلت ..................... 26 شوری ................................ الیه یرد
98...............27 شوری ..................... 23 زخرف ............................... و لو بسط
99...............24 زخرف...................... 13 دخان ................................ قل اولو
100...............14 دخان ..................... آخر سوره ی جاثیه ................................ و لقد فتنا
101...............1 احقاف.................... 9 محمد ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
102...............10 محمد .................... 17 فتح ................................ افلم یسیروا
103...............18 فتح ...................... 13 حجرات ................................ لقد رضی الله
104...............14 حجرات................... 30 ذاریات ................................ قالت الاعراب
105...............31 ذاریات.................... 25 نجم ................................ قال فما خطبکم
106...............26 نجم ..................... آخر سوره ی قمر ................................. و کم من ملک
107...............1 رحمن .................... 74 واقعه ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
108...............75 واقعه .................... آخر سوره ی حدید................................ فلا اقسم
109...............1 مجادله ................... 10 حشر ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
110...............11 حشر .................... آخر سوره صف ................................ الم تری
111...............1 جمعه .................... آخر سوره ی تغابن ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
112...............1 طلاق .................... آخره سوره ی تحریم ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
113...............1 ملک ..................... آخر سوره قلم ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
114............... 1 حاقه ..................... آخر سوره ی نوح ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
115...............1 جن ...................... آخر سوره ی مدثر ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
116...............1 قیامت ................... آخر سوره ی مرسلات ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
117...............1 نبا ....................... آخر سوره ی تکویر ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
118...............1 انفطار ................... آخر سوره ی طارق ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
119...............1 اعلی .................... آخر سوره ی ضحی ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
120...............1 شرح .................... آخر قران ................................. بسم الله الرحمن الرحیم
 

sabahat

عضو جدید
کاربر ممتاز
واقعا که یه حذب 5 صفحست اینو نزاشتم یه نگاه بندازینو برین


سلام برشما....
دوست عزیز ختم های قرآن در تالار اسلام و قرآن تشکیل میشه... لینک ختم ماه مبارک توی امضای من هست، ممنون میشم سربزنید...

سپاس
 

Similar threads

بالا