تعمیرات نیمه اساسی زیردریایی طارق به پایان رسید

Ice Man

مدیر تالار مهندسی برق
مدیر تالار
به رغم کارشکنی روسیه به عنوان سازنده زیردریایی های کلاس کیلو*، تعمیرات نیمه اساسی زیردریایی طارق** به دست توانمند متخصصان نیروی دریایی اجا به پایان رسید.
این تعمیرات با 1.620.000 نفر - کار و تعمیر و تعویض 18.000 قطعه در کارخانجات نیروی دریایی اجا صورت گرفت.

* سه فروند زیر دریایی کلاس کیلو در بنیه نیروی دریایی اجا در حال خدمت هستند.

** طارق اولین زیر دریایی از این کلاس است که وارد ایران شد.


جمع آوری: Ice Man
 

Similar threads

بالا