تضمین های بانکی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
اسنادی هستند که بانک به استناد آن ها می تواند افراد بدهکار و ضامنین را ملزم به انجام تعهدات نموده و مطالبات و حقوق بانک را از فرد بدهکار و ضامن یا ضامنین وی مطالبه و وصول نماید.
تضمین ها عبارتند از : ضمانت نامه های بانکی ؛ سفته ؛ سهام و اوراق بهادار و اوراق مشارکت.

۱. ضمانت نامه بانکی :

سندی است که توسط بانک صادر میشود و طبق آن بانک تعهد می کند در صورتی که ضمانت خواه از انجام تعهدات خود در مقابل ذینفع کوتاهی و تخلف کند با اعلام ذینفع مبلغی را که در ضمانت نامه مندرج شده است؛ به وی پرداخت کند.

ضمانت نامه هایی که توسط بانک های داخلی و یا بانک های معتبر خارجی صادر می شود؛ در زمره اسنادی هستند که بانک در قبال آنها نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می کند. بانک در چارچوب ضوابط خود؛ ضمانت نامه بانک های مذکور را حداقل معادل ۱۳۰ درصد تسهیلات اعتباری مورد تقاضا یا ۱۳۰ درصد تعهدات مشتری ، قبول می کند.

۲. سفته :

سندی است که طبق آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی را در یک موعد معین و یا حتی عند المطالبه؛ در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص؛ کار سازی کرده و پرداخت کند. معمولا بانک ها؛ حداقل معادل ۱۲۰ درصد مبلغ تسهیلات یا تعهدات قبلی مشتری؛ سفته با تعهد یا تضمین شخص یا اشخاص معتبر و مورد قبول خود را می پذیرند.

۳. سهام و اوراق بهادار :

جزو تضمین هایی است که مورد قبول بانک قرار می گیرد مشروط به این که سهام؛ متعلق به شرکت های سهامی و کارخانجاتی باشد که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند.

۴. اوراق مشارکت :

نوعی اوراق بهادار با نام یا بی نام است که به قیمت اسمی مشخص و برای مدت معین؛ منتشر میشود و هدف از انتشار آن؛ تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی و انتفاعی دولت جهت ایجاد؛ تکمیل و توسعه طرح های سودآور تولیدی؛ ساختمانی و خدماتی است و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای این طرح ها را دارند واگذار میشود.

اغلب بانک ها؛ با قبول ۸۰ درصد اصل اوراق مشارکت بی نام که با مجوز بانک مرکزی منتشر شده و توسط دولت یا سیستم بانکی کشور هم تضمین شده باشد؛ نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضی یا به شرکت تعاونی اقدام می کنند.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
چک جزو تضمین نیست؟

سلام

از قرار معلوم برای ایجاد شغل و گرفتن وام برای کارآفرینی از نظر وزارت تعاون، نه جزو تضمین ها نیست
وگرنه در کارهای دیگه منم دیدم چک می گیرن
ولی سفته از همه راحت تره
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Persia1 وثایق و تضمین ها بانکداری 0
Persia1 عملیات بانکی بانکداری 0
Persia1 نرخ سود تسهیلات بانکی بانکداری 0

Similar threads

بالا