ترجمه اسناد و مدارک

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سلام

در این تاپیک سعی میکنم ترجمه ی انگلیسی اسناد و مدارک رو قرار بدم

امیدوارم مفید باشه

موفق باشید;)
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی تولد


نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the islamic republic of iran
وزارت کشور
Ministry of the interior
سازمان ثبت احوال کشور
State registration of personal status/Personal status registry
گواهی پزشک و ماما درباره ولادت
Doctor's / midwife's certificate of (live) birth
تاریخ:... شماره:... no:... date:...
برای گواهی وجهی دریافت نمی شود
No fees apply to this certificate
طبق ماده 19 قانون ثبت احوال و با اطلاع از مقررات کیفری اظهارات خلاف واقع اینجانب پزشک/ماما ساکن شهر/بخش ...
In accordance with article 19 of the personal status act, and with complete knowledge/awareness of penalty for false information, i ..., physician/midwife residing in the city/district of ...,
... خیابان ... کوچه ... پلاک ... در زمان ولادت حضور داشته و تصدیق می نمایم که در ساعت ... روز سه شنبه مورخ ...
At no. ..., ... Alley, ... Street, hereby declare that i was present at the timd of the birth, and certify that at ... on this tuesday...
فرزند پسر/دختر از زوجین آقای ... و خانم ... در بیمارستان/مرکز بهداشت/منزل ... واقع در استان ... شهرستان ...
...‎, a son/daughter was born to this father Mr. ... and this mother, Ms. (maiden name) ... at this hospital/health clinic/home of ... in the province of ... city of ...,
دهستان ... بخش ... به دنیا آمده است
suburb of ... district of ... .
مهر و امضای تصدیق کننده:
Signature and seal of the certifier:
تذکر:
Remarks:
الف. مهلت قانونی اعلام ولادت 15 روز از تاریخ تولد بوده و عدم ثبت به موقع موجب مسئولیت قانونی است
A. Deadline for the report of any birth is within 15 days from the date of birth, after which delays shall be subject to legal prosecution.
ب. هر گونه خط خوردگی موجب بی اعتباری این گواهی خواهد بود
B. Any alteration or damage to this certificate shall render it/null and void/invalid.
نسخه متقاضی
Copy of the applicant/applicant's copy
 

m@ys@m

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام مرسی کار خوبیه !
میشه بگین لطفا منبعتون چیه؟
 

m@ys@m

عضو جدید
کاربر ممتاز
تا یه حدی کمک می کنه اما به درد بخور نیست
مثلا
a son/daughter was born to this father Mr
یعنی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یعنی باباش بچه رو زائیده ؟
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
تا یه حدی کمک می کنه اما به درد بخور نیست
مثلا
a son/daughter was born to this father Mr
یعنی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یعنی باباش بچه رو زائیده ؟
ادامشم هست
a son/daughter was born to this father Mr. ... and this mother, Ms. (maiden name)
یعنی این بچه از این پدر و ماره
میخواد مالکیت رو برسونه

اگه شما کتاب بهتری میشناسید که میتونه کمک کنه خوشحال میشم تو این تاپیک اونارو قرار بدید;) تا هم من از اونا استفاده کنم و هم دیگران:gol:

موفق باشید
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
شناسنامه

شناسنامه


Page 1
نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the islamic republic of iran
وزارت کشور
Ministry of the interior
سازمان ثبت احوال کشور
State civil status registry/department of personal status/state organization for census and personal status
چند تذکر به دارنده شناسنامه
Remarks to the owner
* شناسنامه سند هویت شماست. برای حفظ حقوق خود از آن به دقت نگهداری کنید
‎*‎ this national ID card bears your identity. You are to preserve it carefully for the protection of your own rights.
* صدور شناسنامه المثنی محدودیت قانونی دارد
‎*‎ issuance of a duplicate national ID card is subject to legal restrictions.
‏*‏ مشخصات سجلی خود را به خاطر بسپارید تا در هنگام ضرورت دسترسی به سوابق شما آسان تر باشد
‎*‎ memorizing your particulars as started in national ID card can facilitate access to your civil status records upon necessity.
‏*‏ هر نوع تغییر و تحریف و سو استفاده از شناسنامه جرم است و مجرم تحت تعقیب قرار می گیرد
‎*‎ any alteration or manipulation to this national ID card or its abuse thereof is an offense/offence subject to legal prosecution.
تذکر: اگر شناسنامه ای را یافتید آنرا به ثبت احوال محل و یا یکی از واحدهای انتظامی تحویل دهید و یا در صندوق پست بیندازید
Note/remarks: the finder of this national ID card is requested to drop it in a mailbox or hand it over to the nearest civil status registry or police station.
اثر انگشت نشانه دست راست
Right forefinger print
کلاسه اثر انگشتان
Fingerprint class
Page 2
نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the islamic republic of iran
محل الصاق عکس و مهر آن
Holder's photo is affixed and sealed.
شماره شناسنامه: ... نام: آقای/خانم ... نام خانوادگی ...
National ID card no.: ... Name: mr./ms ... Family/sur/last name ...
تاریخ تولد: روز ... ماه ... سال ... شمسی/قمری
Birth date: day ... month ... year ...
محل تولد: شهرستان ... بخش ...
Birthplace: city ... district ...
دهستان ... شهر - روستا ...
Suburb ... town/village ...تاریخ تنظیم سند: روز ... ماه ... سال ...
Date of issue: day... month... year...
محل تنظیم سند: حوزه: ... شهرستان: ... بخش: ... دهستان: ... شهر: ...
Place of issue: district: ... city: ... division: ... suburb: ... town: ...
نام و نام خانوادگی کارمند:
Issuer/issued by/(name and family name):
امضا و مهر
Signed & sealed/SGD & SED
Page 3-4
مشخصات همسر
Spouse's parpiculars
نام و نام خانوادگی
Name and family name
شماره شناسنامه
National ID card no.
تاریخ تولد
Birth date
روز/ماه/سال
Day/month/year
صادره از حوزه
Issuing division
ازدواج
Marriage
تاریخ عقد
Espousing date/date of marriage
روز/ماه/سال
Day/month/year
شماره ثبت
Registration no.
شماره و محل دفتر خانه
Notary no. & place
امضا و مهر
SGD & SED
¤ طلاق یا مرگ ¤
Death or Divorce
تاریخ ثبت
Registration date
روز/ماه/سال
Day/month/year
شماره ثبت
Registration no.
محل ثبت
Registration place
امضا و مهر
SGD & SED
نام فرزند
Children's names
شماره شناسنامه
National ID card no.
تاریخ تولد
Birth date
روز/ماه/سال
Day/month/year
محل تنظیم سند
Place of issue
شهرستان/حوزه
City/division
امضا و مهر
SGD & SED
Page 5
ملاحظات:
Remarks:
تغییر نام:
Changing name:
در اجرای بند شماره ... قانون ... و برابر دستور نامه شماره ... مورخ ... نام خانوادگی دارنده از ... به ...تغییر یافت
In execution of article no. ... Of the law and according to order no. ... dated ..., the last name of the holder was changed from ... to ...
دفتر ثبت احوال شماره ...
Civil status registry no. ...
مهر و امضا
SGD & SED
ناخوانایی شناسنامه
Illegibility of/damage to/the national ID card:
نوشته های این شناسنامه پاک شده و خوانده نمی شود
The contents of this national ID card are worn out and illegible.
مشخصات اصلی شناسنامه اینگونه می باشد:
The original content is as follows: ...
¤ مرگ ¤
Death
تاریخ:روز...ماه...سال
Date: day ... month ... year ...
محل مرگ:
شهرستان/دهستان/بخش/روستا
Place of death: city/suburb/district/town,village
شماره ثبت ... تاریخ ثبت:روز/ماه/سال
Registration no.:... Registration date: day/month/year
محل ثبت: حوزه...
شهرستان/بخش/دهستان/شهر-روستا
Registration place:
City/division/suburb/village
نام و نام خانوادگی کارمند:... امضا و مهر
Official's identity: first & last name ... SGD & SED
Page 6
برگه ویژه زدن مهرهای اضطراری
Crucial stamps
پشت برگه
Overleaf
1. در نگهداری این کارت دقت فرمایید
1. Handle this card carefully.
2. صدور المثنی محدودیت قانونی دارد
2. Issuance of a duplicate is subject to legal restrictions.
3. ضرب مهر منوط به اخذ مجوز رسمی از نخست وزیری و یا وزارت بازرگانی می باشد
3. Sealing is is conditional on official documentation from the prime minister's office or the ministry of commerce.
انتخابات
Elections


 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کارت ملی

کارت ملی

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI
کارت شناسایی ملی
National ID card
شماره ملی
National code
نام
Name
نام خانوادگی
Family name/last name/surname
تاریخ تولد
Birth date
شماره شناسنامه
‎(booklet) ID card no
نام پدر
Father's name
پشت کارت
Overleaf/Reverse
نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI
سازمان ثبت احوال کشور
State registration of personal state
کد پستی
Zip code/postal code
این کارت تا تاریخ...اعتبار دارد
This card is valid until (the date of)...
تغییر نشانی را سریعا به اداره ثبت احوال محل اقامت اطلاع دهید
Inform the nearest civil status registry (office) of any change in your domicile/home address.

 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کارت پایان خدمت

کارت پایان خدمت

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
Armed forces of the islamic republic of iran
کارت پایان خدمت دوره ضرورت
Active service completion certificate
وظیفه
Conscript
کادر
Staff
عکس مهر شده دارنده
Sealed photo of the holder
نام/نام خانوادگی/نام پدر/شماره شناسنامه و محل صدور/متولد...در
Name/family name/father's name/national ID card no.: ... Issued in,at/born in the year...in
یگان فرستنده/یگان آموزشی
Dispatching/training unit
شماره دفتر اساس
Enlistment entry
شماره دفتر تفضیلی
Enlistment detailed entry
یگان ترخیص کننده:...فرمانده یگان ترخیص کننده_نام و نام خانوادگی
Discharging unit:...commander_discharging unit(name and family name)
تاریخ صدور
Date of issue
پشت برگه
Overleaf
رنگ چشم/گروه خونی/قد/درجه/رسته/کد ویژه
Eye color/blood group/height/rank/section/specialism,specialty
تحصیلات/شماره پرسنلی/مدت خدمت انجام شده از...تا...
Education/personnel no/term,lenght of active duty from...to
سرپرست صدور برگه/نام/نام خانوادگی/درجه
Issuing division/issuing officer(name and family name_rank)...,...(SGD & SED)
سرپرست آجودانی؛کارگزینی_یگان ترخیص کننده/نام/نام خانوادگی/درجه
Chief adjutant;personnel department_discharging unit(name and family name_rank)...,...(SGD & SED)
تذکر:
Remarks:
جعل و هر گونه سوء استفاده از این کارت پیگرد قانونی دارد
1. Any forgery or abuse of this card shall be subject to legal prosecution.
2_ از یابنده درخواست میشود آن را به صندوق پست بیندازد
2. The finder is requested to drop this card in a mailbox/postbox.

 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کارت معافیت از سربازی

کارت معافیت از سربازی

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI
عکس مهر شده دارنده
Sealed photo of the holder
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
IRI disciplinary forces
حوزه رسیدگی کننده/کد پرونده/تاریخ صدور
Processing division/case no/date of issue
نام/نام خانوادگی/نام پدر/شماره شناسنامه/محل صدور/تاریخ تولد/میزان تحصیل
Name/family name/father's name/national ID card no/place of issue/birth date/education
بنا به بند/ماده/قانون خدمت وظیفه عمومی از انجام خدمت زیر پرچم معاف می گردد
By virtue of note/article/of the conscription act for the year, the holder is exempted from/active duty/serving under the flag.
معاونت وظیفه عمومی ناجا
Deputy-conscription department of IRI disciplinary forces.
درجه/نام/نام خانوادگی/مهر و امضا
Rank/name/family name/SGD & SED
اعتبار این کارت تنها برای زمان صلح می باشد
The card is only valid at the time of peace
تذکر:
Remarks
1_ در صورت مفقود شدن مراتب را به نزدیکترین واحد نیروی انتظامی حوزه استحفاظی اطلاع دهید
1. Please report the loss of this card to the nearest disciplinary forces station in the appropriate jurisdiction.
2_ از یابنده کارت تقاضا می شود آن را به نزدیکترین واحد انتظامی محل تحویل و یا در صندوق پست بیندازد
2. The finder is requested to deliver this instrument to the nearest police office or drop the same in a mailbox.
کسانی که با کلاهبرداری زمینه معافیت خود را فراهم سازند برابر قوانین جزایی کشور با آنها رفتار خواهد شد
False claims for exemption/fabrication of an exemption status/false exemption status/shall be subjected to legal prosecution.


 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهینامه رانندگی

گواهینامه رانندگی

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
Disciplinary forces of the islamic republic of iran
منطقه انتظامی
Jurisdiction of
گواهینامه رانندگی پایه دو
Driver's license type B
مدت اعتبار
Validity period
تمبر باطل شده
Stamp is annulled
شماره سری
Serial no
عکس مهر شده دارنده
Sealed photo of the holder
تاریخ صدور
Date of issue
آقا_خانم/نام پدر/تاریخ تولد/شماره شناسنامه
Mr.-Ms/father's name/birth date/national ID card no
سرپرست سازمان راهنمایی و رانندگی/شهرستان
Chief-traffic police administration/city of
پشت برگه
Overleaf
به تذکرات زیر توجه کنید
Remarks
1_ از یابنده این گواهینامه خواهشمند است آنرا به صندوق پست بیندازد
The finder is requested to drop this card into a mailbox.
2_ گواهینامه پایه دو برای رانندگی با خودروهای سواری؛ استیشن؛ وانت؛ کامیونت تا گنجایش 3500 کیلوگرم اعتبار دارد
This class B driver's license is valid for driving cars, station wagons, pick-ups, and mini-trucks up to the capacity of 3500 kg.
3_ دارنده این گواهینامه هنگامی می تواند به رانندگی با خودروهای نقلیه عمومی با گنجایش 3500 کیلو گرم و اتومبیل های عمومی و استیشن و مینی بوس و آمبولانس بپردازد که سن وی از 23 سال تمام کمتر نبوده و یکسال تمام از گواهینامه او گذشته باشد
The owner is only allowed/shall only be allowed to drive public vehicles and ambulances if he is at least 23 years old and has obtained his driver's license a year earlier.
4_ رانندگی با هر گونه تاکسی علاوه بر گواهینامه نیازمند داشتن کارت ویژه رانندگی تاکسی است
Driving any type of taxi requires/shall require, in addition to the driver's license, a special authorization card.
سرپرست بخش/شاخه صدور گواهینامه
Chief-issuing bureau/branch
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کارت دانش آموزی

کارت دانش آموزی

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI

عکس مهر شده دارنده
Sealed photo of the holder

دانشگاه/کد گروه/کد دانشکده
University of/department code/faculty code

نام/نام خانوادگی/نام پدر/شماره شناسنامه/گروه/رشته/روزانه؛شبانه
Name/family name/father's name/national ID card no/department of/major/day,evening student

 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کارت شناسایی اشتغال

کارت شناسایی اشتغال

نام/نام خانوادگی/محل تولد/تاریخ تولد
Name/surname/place of birth/date of birth
کارمند/سرپرست/کارگر بخش
Employee/manager/worker from...section
تاریخ آغاز به کار/تاریخ پایان کار
Start of contract/end of contract
وضعیت استخدام
Employment status
پیمانی/رسمی آزمایشی/رسمی قطعی
Contract-based/provisional/tenure
صادره در بخش کارگزینی/امضا و مهر
Issued by personnel department/SGD & SED
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کارت شناسایی جانبازان

کارت شناسایی جانبازان

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI
کارت شناسایی جانبازان
Identity card for war disabled people
استان
Province of
این کارت برای...اعتبار دارد
This card is valid for a period of...years.
شماره
No
تاریخ صدور
Date of issue
نام خانوادگی
Last name
نام
First name
نام پدر/شماره شناسنامه
Father's name/national ID card no
درصد جانبازی
Percentage of disability
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی پایان دوره کودکستان

گواهی پایان دوره کودکستان

گواهینامه پایان دوره کودکستان...(نام کودکستان)
Certificate of completion of...(name of place)kindergarten program

بدین وسیله گواهی می شود آقای/خانم...دوره...ساله سرگرمی/آموزشی این کودکستان را با کامیابی به پایان رسانیده و رفتار وی نیز بسیار شایسته بوده است
This is to certify that Mr./Miss...has passed the...year program of ' fun and learning ' at this school with decent conduct

این گواهینامه بنا به درخواست خانواده این کودک داده شده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد
This certificate is issued upon the request of the child's parents and bears no other value whatsoever. 
آخرین ویرایش:

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی پایان دوره ابتدایی

گواهی پایان دوره ابتدایی

بسمه تعالی
In the name of the Highest
ز گهواره تا گور دانش بجوی
Thou shall seek knowledge from birth to death
تمبر باطل شده
Annulled stamp
عکس مهر شده دارنده
Sealed photo of the holder
نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI
وزارت آموزش و پرورش
Ministry of education
سازمان کل آموزش و پرورش استان...شهرستان...
Province of...city of...
کارنامه آموزشی پایان دوره ابتدایی
Transcript of elementry school completion
پایه
Grade
دبستان
School name
مشخصات دانش آموز
Student's particulars
نام/نام خانوادگی/نام پدر/شماره شناسنامه و محل صدور آن
Name/faily name/father's name/national ID card no. & place of issue
تاریخ تولد: روز/ماه/سال
Birth date: day/month/year
دانش آموز پایه/دبستان/در سال آموزشی
Student of grade...of...elementry school of the educational year
مدت ایستادن در این پایه/سال/نام دبستان و پایه سال پیشین(اگر با بالا یکسان نیست)...
Length of stay in the grade/name of school in the previous grade if different from above...

 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کارنامه دبستان

کارنامه دبستان

کارنامه آموزشی آقای_خانم/دانش آموز پایه/دبستان/سال آموزشی Transcript of mr._ms/student of grade/elementary school/educational year
دارنده این کارنامه در درس های...افتاده است و در آزمون های دوباره شرکت کرده/نکرده و پذیرفته شده/نشده است
The holder failed in...subjects and did/did not retake the exam(s) and accordingly passed/failed the grade.
این دانش آموز شایستگی پایه بالاتر دارد/ندارد
He/she is, thus, entitled/not entitled to pass to a higher level.
امضا و مهر رئیس دبستان
Verified by the school principal(SGD & SED)
نوشته ها؛ مهر و امضای رئیس پذیرفته است
The contents, seal, and principal's signature are all certified.
رئیس کل اداره استان
Director general-provincial office (SGD & SED)
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کارنامه آموزشی دوره راهنمایی

کارنامه آموزشی دوره راهنمایی

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI
ز گهواره تا گور دانش بجوی
Thou shall seek knowledge from birth to death
عکس مهر شده دارنده
Holder's sealed photo
وزارت آموزش و پرورش
Ministry of education
سازمان آموزش و پرورش استان/شهرستان
Province of/city of
سرپرستی آموزش و پرورش بخش
District of
کارنامه آموزشی دوره سه ساله راهنمایی
Transcript of the three-year middle school program/period
مدرسه راهنمایی/روستا/بخش/شهرستان
School name/located in the village of/district of/city of
مشخصات دانش آموز
Student's particulars
نام/نام خانوادگی/نام پدر/شماره شناسنامه
Name/family name/father's name/national ID card no.
محل صدور شناسنامه
Place of issue for the national ID card
مشخصات دانش آموز از روی اصل شناسنامه نوشته شده و مورد پذیرش است
The student's particulars were/entered from/verified against/his/her genuine national ID card and are certified.
نام/نام خانوادگی/رئیس مدرسه راهنمایی
Middle school principal's name/surname
تمبر باطل شده است
Annulled stamps
مهر و امضا
SGD & SED
این گواهینامه در چهار صفحه نوشته شده است
This certificate is issued in 4 pages.
کارنامه آموزشی آقای؛خانم/صفحه/از دفتر آزمون های سال
Transcript of records of Mr./Ms/page/of the examination book of the year
آقای؛دوشیزه/در آزمون های/ماه/پایه/سال شرکت کرده و پذیرفته شده؛نشده است و شایستگی رفتن به پایه بالاتر را دارد؛ندارد.
Mr./Ms./has participated in the final examinations in the month of/of the educational year/and has passed/failed the grade, and is therefore allowed/not allowed to pursue his/her education in high school.
مندرجات فوق با دفتر آزمون ها مطابقت دارد
The foregoing corresponds to the examination book.
نام و نام خانوادگی کارمند دفتری
Official documentation secretary's name and surname
درستی و امضا و مهر مدرسه تائید می شود
True signature and seal of the school is certified.
سرپرست آموزش و پرورش شهرستان/مهر و امضا
Director general-department of education of/city./SGD & SED

 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه

گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه

به نام خدا
In the name of God
ز گهواره تا گور دانش بجوی
Thou shall seek knowledge from birth to death
عکس مهر شده دارنده
Sealed photo of the holder
نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI
وزارت آموزش و پرورش
Ministry of education
جای تمبر
Annulled stamp
گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه/رشته
Completion certificate of secondary studies, field of
بر اساس آئین نامه آزمون های آموزش متوسطه؛ تصویب شده در چهار صد و هشتاد و نهمین جلسه مورخ1368/5/9شورای عالی آموزش و پرورش و پذیرش گروه آزمون از آنجائیکه:
By virtue of the examination by-laws of secondary education ratified in the 489th session of the supreme council of education on july 30th, 1989 and in accordance with the attestation/verification of the board of examiners, whereas:
خانم؛آقای/فرزند/دارای شماره شناسنامه/صادره از/متولد/در/دانش آموز دبیرستان؛هنرستان/داوطلب آزاد شهرستان/منطقه/بخش/استان/در آزمون های پایانی خرداد؛شهریور؛آذر ماه سال/شرکت نموده
Mr.;Ms./son;daughter of/holder of national ID card no./issued at;in/born in the year/in/student at/high school/technico-vocational school/free applicant from the city of/district of/division of/province of/has participated in the final examinations of secondary studies in may;august;november of the year
و با میانگین کتبی به عدد و/به حروف/و میانگین کل به عدد/و به حروف/و میانگین رفتار به عدد/و به حروف/پذیرفته شده است؛ این گواهینامه به وی داده می شود
And has passed with a written tests average of(in digits)/(in words)/and the overall average of(in digits)/(in words)/and a conduct;discipline;score of(in digits)/(in words)/(all grades on a 20-point scale), this certificate is conferred upon him;her.
شماره ثبت/تاریخ ثبت
Registration no/registration date
نام و نام خانوادگی سرپرست دبیرستان؛امضا و مهر
1. Name & family name of high school principal(SGD & SED)
2_ نام و نام خانوادگی سرپرست گروه آزمون؛امضا
2. Name & family name of director-board of examiners(SGD)
3_ نام و نام خانوادگی سرپرست سازمان آموزش و پرورش شهرستان
3. Name & family name of director-department of education, city of/(SGD & SED)
4_ نام و نام خانوادگی مدیر کل آموزش و پرورش استان/امضا و مهر
4. Name & family name of director general-department of education, province of/(SGD & SED)
این گواهینامه یک نسخه است و از آن کپی و المثنی داده نمی شود
This high school diploma is issued in one copy for which no duplicate shall be reissued.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهینامه فنی و حرفه ای

گواهینامه فنی و حرفه ای

وزارت کار و امور اجتماعی
Ministry of labor and social affairs
گواهینامه فنی و حرفه ای
Technico-vocational skills certificate
آزمون استاندارد رشته زر سازی
Goldsmithing standard test
سرپرست/رئیس کل/شماره بازگشت استاندارد
Principal/director general/standard reference no
از آنجایی که آقای؛خانم/دوره آموزشی و آزمون پایانی استاندارد رشته زرسازی را با موفقیت به پایان رسانیده است؛ این گواهینامه به وی داده می شود
Whereas mr. ; ms./has successfully completed the goldsmithing practicum and passed the related final standard test in this course, this certificate is conferred upon him;her.
گروه آزمون آرزوی موفقیت و کامیابی را برای نامبرده در بدست آوردن رضای خداوند و کمک به مردم آرزومند است
The examination board wishes the alumna/alumnus all the best in seeking God's blessing and serving mankind.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی موقت دوره کاردانی

گواهی موقت دوره کاردانی

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI
عکس مهر شده دارنده
Sealed photo of the holder​


وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
Ministry of science, research and technology
دانشگاه تربیت معلم
University of teacher education
گواهی موقت تحصیلات کاردانی
Completion certificate of/post diploma/associate degree/post secondary degree/undergraduate studies
بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ/و پذیرش هیئت وزیران چون آقای؛خانم فرزند/شماره شناسنامه/محل صدور/متولد سال/در تاریخ/دوره کاردانی/این دانشگاه را با موفقیت به پایان رسانیده؛ این دانشنامه با درجه کاردانی در رشته/به نامبرده داده می شود
By virtue of the enactment of the supreme council of education approved on/and the approval of the cabinet, whereas mr. ; ms./son;daughter of/holder of the national ID card no./issued in/born on/has successfully completed the junior course in/at this university, this(junior) degree in the field of/is;conferred upon; granted to; awarded to him, her.
نامبرده می بایست برای/سال در یکی از مراکزی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می کند تدریس کند. بدیهی است که پس از مدت خدمت مورد نیاز و پرداخت بدهی های مربوطه؛ اصل مدرک به نامبرده اعطا می شود.
The aforesaid must serve as a teacher at one of the[educational] centers as determined by/at the discretion of the ministry of education for a period of...years. The original degree will certainly be awarded to the forenamed once due service term has been passed and related arrearages have been reimbursed.
رئیس دانشگاه/نام و نام خانوادگی/مهر و امضا
Chancellor-university of/name & last name:/SGD & SED
در نگهداری این دانشنامه دقت فرمائید چرا که از آن رونوشت و یا المثنی صادر نمی شود
You are to preserve this document as no copy or duplicate shall be issued.
به شماره/در دفتر عمومی دانشنامه های دانشگاه تربیت معلم ثبت گردید
Registred under the entry no./in the public book of degrees of the registrar's office at the university of teacher education​
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی پایان دوره کارشناسی(دانشگاه سراسری)

گواهی پایان دوره کارشناسی(دانشگاه سراسری)

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI
چهره مهر شده دارنده
Sealed photo of the holder
خداوند جایگاه کسانی را که ایمان آورده اند و دانا هستند بالا می برد
God shall elevate the pious and the knowledgeable
وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری
Ministry of science, research and technology
دانشگاه
University of
دانشنامه پایان دوره کارشناسی
Certificate of completion of bachelor's/undergraduate studies
بر اساس قانون تاسیس دانشگاه های شهرستان ها مصوب در/چون آقای؛خانم فرزند/شماره شناسنامه/محل صدور/متولد سال/در تاریخ/دوره دانشجویی کارشناسی/دانشکده/را با موفقیت به پایان رسانیده؛ این دانشنامه با پایه کارشناسی در رشته/به نامبرده اهدا می شود
By virtue of the provincial universities establishment act approved in/whereas mr.;ms./son,daughter of/holder of national ID card no./issued in/born in the year/has successfully completed the undergraduate course at the faculty of/this bachelor's degree in the field of/is, conferred upon, awarded to, him, her.
موافقت مشارالیه را در توأم کردن علم و عمل؛ خشیت؛ تقوی و کسب رضای خداوند و سعی در خدمت به خلق آرزومند است
The faculty members wish the above-said alumnus/alumna all the best in applying knowledge to practice, virtue and fear of God and in seeking God's blessing and serving people.
این دانشنامه تنها یک نسخه است و از آن رونوشت و یا المثنی داده نمی شود
This degree is issued in one copy, for which no duplicate or counterpart shall be reissued.
رئیس امور دانشجویی دانشگاه/نام/نام خانوادگی/مهر و امضا
Director general-bureau of students affairs; name/last name/SGD & SED
رئیس دانشکده/نام/نام خانوادگی/مهر و امضا
Dean-faculty of/name/last name/SGD & SED
رئیس دانشگاه/نام/نام خانوادگی/مهر و امضا
Chancellor-university of/name/last name/SGD & SED
زیر شماره/در دفتر دانشنامه ها بخش آموزش دانشکده/ثبت گردید
Registred under entry no./in the book of degrees of the registrar's office.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی ( دانشگاه آزاد )

گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی ( دانشگاه آزاد )

نشانه دانشگاه
Emblem of the university
عکس مهر شده دارنده
Sealed photo of the holder
دانشگاه آزاد اسلامی
Islamic azad university
دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی
Certificate of completion of bachelor's program/undergraduate studies
بر پایه اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب/شورای عالی انقلاب فرهنگی و تک ماده مصوب در مجلس شورای اسلامی؛ از آنجایی که آقای؛خانم/فرزند/دارای شماره شناسنامه/صادره از/متولد/دوره دانشجویی کارشناسی را در رشته/با گذراندن/واحد و با میانگین/در تاریخ/در دانشگاه آزاد اسلامی شاخه/به پایان رسانیده است؛ این دانشنامه به ایشان داده می شود
By virtue of articles of association of islamic azad university enacted on/by the supreme council of cultural revolution as well as the single article approved in the islamic parliament, whereas mr. , ms./son,daughter of/national ID card no./issued in/born in the year/has successfully finished the undergraduate program of studies at/this degree is conferred upon/awarded to him,her.
سرپرست واحد دانشگاهی
Dean-faculty of/branch
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
Chancellor-islamic azad university of
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی پایان دوره کارشناسی ارشد

گواهی پایان دوره کارشناسی ارشد

وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری
Ministry of science, research and technology
دانشگاه
University of
عکس دارنده با مهر برجسته
Embossed seal of the holder's photo
دانشنامه پایان تحصیلات
Completion certificate of/master's program/graduate studies
بر اساس مصوبه تاریخ/شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ایجاد دانشگاه/از آنجاییکه آقای؛خانم/فرزند/دارنده شماره شناسنامه/صادره از/متولد سال/در تاریخ/ماه/سال/دوره آموزشی دو ساله کارشناسی ارشد دانشکده/را با موفقیت به پایان رسانیده است؛ این دانشنامه با درجه کارشناسی ارشد در رشته/به نامبرده داده می شود
By virtue of the enactment of the supreme council of cultural revolution in respect of the establishment of/university dated/whereas mr. ; ms./son ; daughter of/holder of national ID card no./issued in/born in the year/has successfully completed the two year program of graduate studies at the faculty of/this master's degree in the field of/is awarded to him ; her.
موفقیت مشارالیه را در توأم کردن علم و عمل و خشیت؛ تقوی و کسب رضای خداوند و سعی در خدمت به خلق آرزومند است
The faculty members wish the above name success in applying knowledge to practice, virtue and fear of God and in seeking God's blessing and serving people.
رئیس دانشکده/نام و امضا
Dean-faculty of/name & signature
رئیس دانشگاه/نام ؛ امضا و مهر برجسته
Chancellor-university of/name, signature & embossed seal
پشت برگه
Overleaf
مهر و امضای روسای دانشگاه تائید می شود
Seals and signatures of the university/regrents/government board/are certified.
رئیس کل امور دانشجویان داخل
Director general-bureau of internal students
جای تمبر
Stamp
 

Raana joon

عضو جدید
عزیزم تاپیک خیلی خوبیه خیل کمکم کرد و به معلوماتم اضافه شد موفق باشی رویا جون
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
دانشنامه تخصصی پزشکی

دانشنامه تخصصی پزشکی

نشانه جمهوری اسلامی ایران
Emblem of the IRI
دانشنامه تخصصی پزشکی
Certificate of medical specialty/specialism/specialization
وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی
Ministry of health, treatment, and medical education
گواهی پایان تحصیلات پزشکی تخصصی
Certificate of completion of specialist degree in/medicine/medical specialty
بدین وسیله گواهی می شود که آقای؛خانم/فرزند/متولد/دارای شناسنامه شماره/صادره از/تحصیلات خود را با موفقیت در مقطع دکترای تخصصی چشم به پایان رسانیده است و با نمره/و درجه/از دانشکده/دانشگاه/دانش آموخته شده است
This is to certify that mr. ; ms./son,daughter of/born on/holder of the national ID card no/issued to him;her at;in/has successfully finished his;her studies in an MD in Ophthalmology and has graduated with a GPA of/and an alphabetical grade of/at the faculty of/university of
شایان گفتن است که این دانشنامه مجوزی برای افتتاح مطب پزشک نمی باشد.چنین مدرکی می بایست پس از پرداخت بدهی ها و طی کردن موانع قانونی به تایید نظام پزشکی رسیده و صادر شود
It is to be mentioned/emphasized that this specialist degree shall not authorize establishment of a private medical practice office. The latter privilege is to be approved and granted only after the requisite debts have been paid and the legal restrictions (have been) met.
رئیس دانشکده پزشکی/امضا و مهر
Dean-medical faculty of/SGD & SED
رئیس دانشگاه پزشکی/امضا و مهر
Chancellor-meical university/SGD & SED
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی موقت پایان دوره تحصیلات تکمیلی

گواهی موقت پایان دوره تحصیلات تکمیلی

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the IRI

آرم دانشگاه

Emblem of.....university​


گواهی موقت پایان دوره تحصیلات تکمیلی

Temporary certificate of completion of/phd/graduate studies

آقای/خانم.....دارنده عکس بالا فرزند.....دارای شناسنامه شماره.....صادره از.....متولد سال.....در تاریخ.....در مقطع دکتری رشته.....دانشکده.....با میانگین کل(به عدد).....(به حروف).....دانش آموخته گردیده است

Mr./ms. .....(the above photo) son/daughter of.....holder of the national ID card no. .....issued at/in.....born on.....has graduated from a phd program in.....at the faculty of.....with a gpa of.....(in digits) and.....(in words).

نامبرده در زمان تحصیل روی هم برای .....سال از آموزش رایگان.....بهره مند بوده و برای.....سال تعهد خدمت در ایران را دارد

The above-named has/enjoyed/benefited from/a scholarship/an educational grant/for a period of.....years and is accordingly obliged/committed to serve in iran for.....years.

ایشان همچنان مبلغ (به عدد).....(به حروف).....از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده که می بایست ماهانه بر اساس اوراق دفترچه اقساط بدست خود دانش آموخته و یا در هنگام خدمت بدست سازمان او از حقوق وی تا پاک شدن همه بدهی اش برداشت و به دفترچه شماره.....بانک.....شعبه.....به نام صندوق رفاه دانشجویان واریز و رسید آن به این سازمان فرستاده شود

Also, the forenamed has been granted, from the students loan fund, a loan in the amount of.....rls.(in digits).....(in words), which he/she must fully/repay/reimburse/by installments either in person or through the employer by deduction from the pay/salary(if he/she is employed), using the slips of the loan book, to the account no. .....of.....bank,.....branch to the order of students' loan fund until such time as the debt is cleared, and then he/she must send the receipt to the fund.

این گواهی برای بهره مندی از مزایای آن در ایران صادر شده و ارزش ترجمه ندارد.اصل مدارک تحصیلی پس از انجام تعهد خدمت و پایان یافتن وامهای دریافتی تحویل خواهد شد

This certificate is issued to entitle the holder to privileges contained therein in iran, and shall bear no value if/when translated. The original degree and attachments appertaining thereto shall be awarded to the forenamed once the service period is fulfilled and debts are cleared.

مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه:.....امضا و مهر

Director general-bureau of graduate studies:.....SGD & SED​
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بیمه

بیمه

بخش اورژانس بیمارستان
Er(emergency room)......hospital

سند پرداخت
Proof of payment

شماره:......؛تاریخ:......؛پیوست:دو برگ ریز هزینه ها
No.:......,date:......,attachment:fees in 2 pages

به آگاهی می رساند که آقای/خانم ...... در تاریخ ...... با وضعیت اورژانسی/معمولی به این کلینیک مراجعه کرده و برای عمل جراحی /یک سری درمان به دلیل ...... برای(زمان) ...... بستری گردیده است
This is to certify that mr./ms. ...... Came to this clinic on/an emergency basis/a regular basis/on this date of ...... And was hospitalized for a due operation/a series of medical treatments for the cause of ...... For a period of ......

ایشان سپس با اجازه دکتر در تاریخ ...... مرخص شد
He/she was then released from the hospital on ...... As per the physician's permission.

همه هزینه بیمارستان مبلغ ...... شد که طی چک شماره ...... بانک ...... پرداخت شد
The total cost of hospitalization amounted to ...... Iranian rials, which was then paid by ...... Bank check no. ...... .

این رسید به درخواست بیمار برای ارائه به شرکت بیمه ...... نوشته شده و ارزش دیگری ندارد
This certificate is issued under the patient's request to be presented to ...... And bears no other value.

ریز پرداخت ها به پیوست می باشد
Attached is a receipt detailing the payments made.

رئیس کلینیک ...... مهر و امضا: ......
Principal-clinic of ...... SGD & SED: ......

ریز پرداخت های بیمار آقای/خانم ......
Proof/statement of payment for patient mr./ms. ......

پرونده اورژانس خانم/آقای ...... بیمار بخش اورژانس از تاریخ ...... تا تاریخ ......
Emergency file for mr./ms. ......, patient of the emergency ward between the dates of ...... And ......

سن: ......؛ علت مراجعه به بیمارستان: ......
Age: ......, patient's (initial) complaint: ......

درمان انجام شده و بهای آن به ریال: ......
Treatments (given) and the costs (in iranian rials): ......

ویزیت آقای دکتر ...... ریال
Visit by doctor ...... Rls.

تزریقات و سرم: ...... ریال
Injections and serum: ...... Rls.

دارو: ...... ریال
Medicine: ...... Rls.

هزینه تخت: ......
Hospitalization:

هزینه همراه: ......
Extra bed/guest bed: ......

هزینه ترابری بیمار: ......
Transportation: ......


 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گواهی عدم سوء پیشینه/سوء پیشینه

گواهی عدم سوء پیشینه/سوء پیشینه

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ اداره تشخیص هویت
Bureau of identification, iri disiplinary forces

اداره تشخیص هویت.....به آگاهی می رساند که بنا به پرونده های موجود در این سازمان؛ تا این زمان آقا/خانم.....هیچگونه پیشینه بزهکاری ندارد.
The bureau of identification at.....herewith certifies that, according to the available records heretofore, mr./ms. .....has no criminal/records/priors.

این گواهی بنا به درخواست سازمان.....از نامبرده داده شده و ارزش دیگری ندارد
This certificate is issued upon the request of.....company from the aforesaid/forenamed and bears no other value.
..................................................
با کمال تاسف به آگاهی می رساند که بنا به پرونده های موجود در این سازمان؛ تا این زمان آقا/خانم.....یک دوره سه ساله زندان با اعمال شاقه را به جرم آتش زدن کارخانه در زندان.....گذرانده است
We regret to inform you that, according to the available records here at the bureau of identification, the above-named has served a 3-year prison term of penal servitude at...../prison/correction facility/for the crime of arson attack on.....factory.
..................................................
نامبرده یکبار به جرم جیب زنی؛ دزدی از فروشگاه ها؛ شرکت در دزدی خودرو و باج گیری از مردم بازداشت شده ولی از آنجاییکه مدارک علیه ایشان محکم نبوده و یا میزان دزدی بسیار ناچیز بوده آزاد شده است
The above-named person has once been arrested for the crimes of pick pocketing, shoplifting, involvement/assisting in carjacking and aggressive panhandling, yet as the evidence against him has only been circumstantial or as the acts of stealing have been considered petty theft instances only, he has ultimately been released.

رفتار ایشان در مدت زمان زندانس پسندیده بوده و از این رو یک ماه زودتر آزاد گردیده است
His behavior at the prison/correction center/has been satisfactory and as a result has been released a month earlier.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
مجوز کسب

مجوز کسب

پروانه کار
Trade permit

بنا به پذیرش کمیسیون عالی بررسی فنون و مفاد قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوطه؛ بدین وسیله به آقای/خانم....اجازه داده می شود تا در نشانی....در رشته....آغاز بکار نماید
By virtue of the approval of the supreme board of supervisory commission and as per the provisions of the trade infrastructure act and the related by laws, herewith confers upon mr./ms. ....a trade permit to establish a business of....at....

سرپرست صنف ابزار فروشان تهران:....امضا و مهر
Director-tehran hardware trades guild:....SGD & SED

 

Similar threads

بالا