برادرخوانده جدیدی برای زمین

اخبار

ربات
پی بردن به این‌که زمین یگانه گهواره شناخته شده حیات در کل هستی است، یا دنیاهای دیگری هم هست که انواعی از حیات در آنها مجال تکامل یافته باشد، از آن موضوع‌هایی است که قدمت پرداختن به آن به اندازه کل تاریخ تمدن بشری است.

بيشتر...
 

Similar threads

بالا