اگر زمین ما اندازه توپ تنیس بود، بقیه اجرام آسمانی اندازه چه بودند؟

اخبار

ربات
جهانی که در آن زندگی می کنیم جای خیلی بزرگی است. البته خیلی وقت نیست که از ابعاد بزرگ آن اطلاع پیدا کرده ایم. تا همین چند قرن پیش تصور می کردیم همه ی اجرام آسمانی شامل خورشید، ماه، سیاره ها و ستاره ها به دور زمین گردش می کنند و فاصله ی آن ها از ما خیلی دور نیست. جالب این جاست که تا دهه ی ۱۹۲۰، کسی نمی دانست خارج از کهکشان ما، کهکشان دیگری وجود دارد. از آن زمان، ابعاد عالمی که می شناسیم به یکباره افزایش یافت و اکنون می دانیم که زمین، سیاره ای کوچک در مدار یکی از ۲۰۰ میلیارد ستاره ی کهکشان راه شیری است. راه شیری نیز خود یکی از چند صد میلیارد کهکشان عالم قابل مشاهده است. بنابراین، زندگی ما بر روی ذره ی شنی کوچک در کف اقیانوس بسیار پهناور کیهان جریان دارد. ولی شاید اعدادی مثل چند صد میلیارد، ابعادی مثل تریلیون ها کیلومتر و فواصلی مثل چند صد سال نوری خیلی برای ما ملموس نباشد. بهتر است برای درک بهتر ابعاد و فواصل عالم، آن را در مقیاس زندگی خود کوچک کنیم. بنابراین، تصور کنید که کره ی زمین به اندازه ی یک توپ تنیس است.

بيشتر...
 

Similar threads

بالا