اولین‌تصویر‌از‌مهندسان‌ ربوده‌شده‌ایرانی‌در‌سور یه

Alborz Rad

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اعتدال : برای اولین بار تصویری از مهندسان ایرانی ربوده شده در شهر حمص سوریه بدست گروهی مسلح موسوم به «گردان الفاروق» منتشر شد.


س1.jpg
 
بالا