اسیدهای چرب در روغن

n.shirazi

عضو جدید
اسید بوتریک
تترانوئیک اسید
8-
چربی‌شیر4-2٪
کاپروئیک اسید
هگزانوئیک اسید
4/3-
107
چربی شیر3-1٪
کاپرئیک اسید
اکتانوئیک اسید
7/16
135
روغن نارگین و پالم 10-3٪
کاپریک اسید
دکانوئیک اسید
6/31
159
چربی شیر
لوریک اسید
ُوِکانوئیک اسید
2/44
182
روغن نارگیل
میرستیک اسید
تتراکانوئیک اسید
4/54
202
کره کاکائو
25٪
پالمتیک اسید
(فراوانترین)
هگزادکانوئیک اسید
9/62
222
پالم 50-30
آراشیدیک اسید
ایکوز کانوئیک اسید
6/69
240
استئاریک اسید
اکتاد کانوئیک اسید
4/75
بهنیک اسید
دوکوزانوئیک اسید
80
:w10:
 

Similar threads

بالا