استخراج روغن ( اکسترکشن )

میلیشیا

عضو جدید
کاربر ممتاز
اكستركشن:

منظور از اکستراکشن استخراج روغن به روش شیمیا ئی می باشد که در ان حلال (هگزان) طی ان روغن های موجود در کنجاله را جمع می کند و کنجا له ها به سمت ا نبار کنجا له و حلال حاوی روغن ( فول میسلا) وارد فرا یند می شود. دا نه های مصرفی اغلب سو یا و ا فتا بگردان و کلزا و گلرنگ می باشد .سویا به واحد استر کشن برده می شود و ا فتا بگردان و کلزا و گلر نگ در قسمت پری پرس(60-65%)روغن گیری شده و باقی ما نده روغن موجود در کنجاله به اکستراکشن (روش شیمیائی )برده میشود .کنجاله قا بل روغن گیری به وسیله ردلر عمودی و بعد به وسیله ردلر افقی از با لای اکستراکتور وارد اکستراکتور می شود .اکستراکتور دارای 12 بسکت می باشد .کنجاله وارد بسکتها شده ویکی پس از دیگری بار گیری می شود .در زمان بارگیری عبور از فلومتر وارد اوپراتور اول می شود .در اوپراتور حدود 75% از حلال در فول میسلا باز یافت می شود و باقی ما نده وارد اوپراتور دوم می شود که 20% ان باز یافت می شود بعد از اوپراتور وارد اویل استر یپر می شود گه در ان 5% باقی ما نده هگزان باز یافت می شود .روغن به سمت مخازن ذخیره برده می شود و گاز های هگزان ایجاد شده وارد سیستم بازیافت می شود کنجاله نیز وارد طبقات توستر می شود که دارای 6 طبقه که دو نوع بخار در ان جریان دارد ( بخار مستقیم و غیر مستقیم )در طبقات توستر علاوه بر حلال زدا ئی میزان رطوبت کنجاله تنظیم می شود .پس از تنظیم رطو بت کنجاله به حد معمول (10-12%) کنجاله به سمت انبار کنجاله منتقل می شود.


تجهیزات موجود در روغن کشی و استرکشن:

استرکتور:

دستگا هی است که در ان روغنگیری از دا نه فلیک شده سو یا و کلزا و . . . پس از گذشتن از پری پرس روغن کشی توسط حلال که روغن را در خود حل می کند .سیستم این روغن گیر روتوشل است یعنی بسکت ها در ثابتند و ما نی فیلد (سر لوله چند را هه )در بالای بسکت و سکشن در زیر ان حرکت می کند .کا نال های بالای استراکتور ما نی فیلد از زیر به ا نها وصل است و سکشن که در زیر بسکت قرار دارد به وسیله یک موتور-یک کا هنده سرعت (گیر بکس ) و یک مکا نیسم دور متغیر (فیدر) به حرکت در می اید به وسیله فیدر که گردش استراکتور را تنظیم می کند . چهار کا نال مر بو ط به جمع اوری ما یع در بالای بسکت قرار دارد که دوار است و ما نی فیلد ها به ا ن وصلمی باشد .ما یع بعد عبور از بسکت ها وارد ا ن می شود .فرق میا ن کا نال های بالا و پا ئین در این است که کا نال های بالا حرکت می کند و پا ئین ثا بت است ودر کا نال پا ئین حلال خالص فول میسلا قرار دارد.بسکت ها ثا بتندکه تعداد ا نها 12 عدد است که محل جمع اوری دا نه های روغنی جهت روغنگیری تو سط حلال می باشد در هنگام کار یکی از بسکتها در حال بار گیری و یکی دیگر در حال خالی کردن بار. یک بسکت خالی و یک بسکت دیگر نیز در ان در حال بسته شدن می باشد. 8 بسکت دیگر مشغول روغنگیری توسط حلال هستند در ته هر بسکت یک در فولادی پر سوراخ وجود دارد که بر روی ان توری مناسب نصب شده است.برای دا نه سویا سوراخ شماره 60 که دارای سوراخ های بزرگتری می باشد و برای ا فتابگردان و کلزا از سوراخ های 100 یعنی از توری با سوراخ های کوچکتر ا ستفاده می شود ریلی که در زیر در ها قرار دارد و می چرخد در محل تخلیه بسکت به پایا ن می رسد.
برای اینکه در ا ن نقطه در ها به درستی باز و بسته شود در سمت بیرونی هر در یک بازوی چرخ دار است که چرخ در ها با ریل شیب دار درگیر می کند و ان را به وضعی می رسا ند که کاملا بسته شود برای جلوگیری ا ز جرقه زدن به هنگام ا فتادن با یک سطح برنجی بر خورد نما ید این سطح بر نجی یک ضربه گیر است که با دو پیچ و مهره به بد نه داخلی ا کستراکتور در زیر در قرار دارد که باعث می شود جرقه نزند در واقع ضر به گیر باید چو بی و یا یک جسم نر متر باشد تا هم از جرقه زدن جلوگیری کند و هم از شدت سقوط در کم کند و ما نع از ا سیب دیدن در ها شود این ضربه گیر نرمه هایی که به در بسکت توری ها چسبیده از ان جدا می شود .سکشن در زیر بسکت ها دور می زند و محل جمع شدن میسلا می باشد و لوله ها یی که در زیر سکشن قرار دارند مایع هر قسمت سکشن را به کا نال های مربوطه خود منتقل می شوند .


آژیتاتور:

وسیله ای که با بهم زدن بار را متحرک نگه دارد تا از ته نشین شدن وپل زدن بار جلو گیری میکند این دستگاه با دور ارام درون هاپر می چرخد (پل زدن همان چسبیدن بار است طوری که حرکت بار متوقف میشود در اکستراکشن پل زدن پدیده ای نا مطلوب است و مشکلاتی به همراه دارد )


سالوانتراپ (آبگیر):

مخزنی است که حلال قبل از ورود اکستراکتور از سپراتور جداگر وارد ان شده و اگر ابی به همراه حلال خالص وارد ان شود در قسمت کف ان ته نشین میشود و از قسمت زیرین مخزن به وسیله یک لوله به داخل قسمت اب وحلال سپراتور وارد میگردد این لوله در هنگام کار باید باز باشد تا ا بی که بدلیل وزن حجمی زیاد در زیر ان جمع میشود در ان نما ند و تخلیه شود .لوله دیگری نیز وصل میشود که در هنگام توقف جهت تخلیه کردن حلال به سپراتور مورد استفاده قرار میگیرد. حلال خالص نیز از بالای سالوانتراپ وارد کا نال بالای اکستراکتور میشود سالوانتراپ 1000 لیتری است ورودی و خروجی حلال هردو از بالای سالوانتراپ به ان متصل می باشدو علتش اطمینان از جدا شدن حلال وخروج اب از زیر سالوانتراپ میشود .

توستر(ماشین حلال گیر برشته گر):

دستگاهی است استوانه ای شکل که حلال موجود در کنجاله ها را به وسیله تماس با سینی های داغ به طور کامل جدا میکند سینی های ان به وسیله ی بخار اب داغ گرم میشود وکنجاله ها را برشته کمی کند و ان را به رنگ قهوه ای روشن در می اورد هر سینی دو جداره با فضای حلال گیر بالایی خود با یه اتاقک ضما ئم مربوط به یک طبقه ی توستر می باشد و دارای شش طبقه است .سه طبقه اول توستر کارش حلال زدایی می باشد طبقه اول به دلیل اینکه حجم گاز جدا شده زیاد است از طبقات دیگر بزرگتر است.سه طبقه پا یینی ان کار توست کردن وتنظیم رطوبت و رنگ کنجاله ها را به عهده دارد .شامل یک شفت دو تکه می باشد که از طبقه سوم دو تکه میشود .طبقه یک ودو هر کدام دارای شمشیرک هستند که به کانال ویپر وصل هستند ولی شمشیرک ها ی طبقه های دیگر به شفت وصل هستند .


چگونگی تشکیل فول میسلا و میسلا در استرکتور:

بعد از پر شدن مخزن روغن ها از طریق شوت وارد بسکت می شود و حلال خالص از طریق ما نیفیلد با درجه حرارت 53-57 روی ان ریخته شده و بعد از عبور از ا ن مقداری از روغن را جمع می کند بعد از عبور از سکشن وارد کا نال می شود و تشکیل میسلای مر حله اول سپس پمپ ما یع را گرفته و در قسمت بالای اکسترکتور داخل کا نال می ریزد مایع از از کانال بالا به وسیله مانیفیلد وارد بسکت دیگری میشود و دوباره حلال روی ان ریخته می شود و دو باره روغن گیری می شود و تشکیل فول میسلا دوم می د هد و وارد کا نال بعدی می شود و ان را به داخل اکستراکتور هدایت می کند در انجا بوسیله ی دو عدد ما نیفیلد میسلای مرحله دوم روی همان بسکتی که میسلای مرحله دوم روی ان ریخته بود می ریزد بعد از عبور از لابلای بار عبور کرده و مقدار دیگری روغن تولید میشود وارد سکشن میشود و وارد کا نال دیگر میشود و تشکیل میسلای مرحله سوم مید هد و سپس توسط پمپ مایع را گرفته و ان را به طرف بالای اکستراکتور هدایت میکند و این روند همین طور ادامه دارد تا اینکه حجم مایع جمع شده در دو کا نال درزیر حوضچه جمع شده ولی مایع دو کا نال با هم مخلوط نمی شوند. بدلیل نیروی گریز از مرکز که ایجاد می شود ذرات ریز کنجاله و املاح سنگین دیگر به همراه مقدار کمی فول میسلا به طرف پا ئین سا یکلون هدایت می شود . بقیه ی فول میسلا با فشار پمپ به طرف فلو متر حرکت کرده و به طرف اوپراتور اول جهت حلال زدائی از روغن هدایت می شود .


سپراتور تانک (جداگر ):

دستگاهی است که مواد مختلف را از هم جدا می کند کار این جدا گر ها بر اساس خواص فیزیکی می باشد که به همین دلیل جداگر ها ا نواع مختلفی دارند که در اینجا کار این مخزن جدا کردن اب و حلال از هم می باشد .به شکل استوا نه است ساختما ن داخلی ان به وسیله ورقه ای به دو قسمت تقسیم شده که یک طرف مربوط به حلال و طرف دیگر ا ن مربوط به اب است هم در مواقع حلال گیری و هم در موقع برگشت حلال ابتدا وارد قسمت اب و حلال می باشد که اب سنگین تر ا ست در پائین جمع شود و حلال که سبک تر است در بالا که با رسید ن به قسمت بالای ورقه وارد قسمت حلال می شود اب اضا فه هم تو سط دو لوله به قسمت وست واتر برده می شود . اگر در اب دوباره مقداری حلال وجود داشته با شد به وسیله حرارت وست واتر به گاز تبدیل شده و اگر در قسمت حلال هم اب وجود داشته باشد از زیر قسمت حلال به وسیله پمپ سیر کوله وارد قسمت اب حلال سپرا تور شده و اب و حلال از هم جدا می شوند هیچ وقت در حلال اب با قی نمی ما ند .
وست واتر:

استوا نه ای شکل است که در بالای ان اژکتور خلا نصب شده است که خلا مرد نیاز دستگاه را تا مین می کند.که اب های اضا فه سیستم وارد این دستگاه می شود که اب و حلال بعد از ورود به ان با حرارت اب وست واتر تبخیر شده و دارای یک قسمت است که مربوط به بخار است تا در مواقعی که حرارت ان افت می کند گرمای دستگاه تا مین شود .

اولین مرحله کندانس ( پرایمری کندانس):

دستگاهی است استوا نه ای که حدود 800 لوله در ان قرار دارد که دو سر ان باز می باشد جنس لوله ها استیلی یا مسی است که در انجا استیل بکار رفته است . اب از قسمت پائین دستگاه وارد شده و بعد از دور زدن از 5 مرحله از قسمت بالا به بیرون می رود .طرز کار این دستگاه به این صورت است که گاز و بخارهایی که وارد ان می شود چون تمایل به محیط سرد دار ند با برخورد به لوله هایی که اب سرد جریان دارد پس از برخورد به آب تبدیل شده واز قسمت کف پرایمری وارد سپراتور تا نک می شود. گازهایی که وارد پرایمری می شود :1-توستر، اوپرا تور اول، وکیوم کندا نس و وست واتر.

اوپراتور اول:

به شکل استوا نه ای به قطر کم و ارتفاع بلند است.تعداد 60 لوله استیل در ان قرار دارد که در مقابل خوردگی و حرارت مقاوم است.دو سر ان از بالا و پا ئین باز است و بخار در پشت این لوله ها جریان دارد و باعث گرم شدن لوله ها می شود در داخل این لوله ها فول میسلا با فشار 18 جریا ن دارد و بر اثر گرمای لوله ها حلال از روغن تبخیر می شود و گاز ان وارد پرایمری شده و با درصدی از حلال وارد اوپراتور دوم می شود.


اوپراتور دوم:

ساختمان ان شبیه به اوپراتور اول است فرق ان در این است که تعداد لوله ها در ان 15 عدد است که 20 % حلال در این مرحله جدا می شود. در اینجا مایع توسط خلا از پائین برج به طرف بالا برده می شود و به سایکلون بالای اویل استریپر وارد می شود در اینجا روغن چون سنگین است به طرف پا ئین و داخل اویل استریپر می ریزد و گاز ها و بخار توسط مکش خلا به طرف وکیوم کندا نس می رود و در ا نجا تبدیل به مایع می شود و توسط پمپ وکیوم وارد قسمت سپرا تور ا ب و حلال می شود.


وکیوم کندانس:

ساختمان ان شبیه پرایمری ونت است هر دو کا سه بالا ئی و پا ئینی ان به دو دسته تقسیم می شوند که در خلاف جهت هم کار گذاشته شده اند .اب در ان از 3 مرحله عبور میکند اب از پا ئینن وارد شده و از بالا خارج می شود . در قسمت داخلی وکیوم در جا ئی که گاز ها تبخیر می شوند در پشت لو له های اب گرم خلا نسبی وجود دارد گاز ها ئی که از اویل استریپر و اواپراتور دوم جدا می شوند . گاز ها توسط پمپ وکیوم به طرف قسمت اب و حلال سپراتور هدایت می شوند مقدار کمی گاز وجود دارد که از بالای وکیوم وارد وست واتر می شود و توسط حرارت ان تبدیل به گاز شده.سوربوسل ( سیستم باز گیری حلال ):

در این سیستم یک روغن معدنی خوراکی (پارا فین)را برای جذب حلال استفاده می شود .و علت مصرف این نوع روغن این است که مقدار کمی از ان به همراه حلال سمت کندا نسور می رود و چون حلال بعد از جدا شدن به طرف اکستراکتور می رود و با روغن مخلوط می شود و روغن تولید شده هم خوراکی است و نبا ید خطری برای مصرف کننده داشته با شد.سوربوسل ابزرور(باز گیری دفعی ):

به صورت برجی است که مقداری قطعات کوچک سرامیک به شکل مخصوص نیمه حلقوی است.روغن جذ بی که پارافین ما یع باشد در ان از لابه لای سرامیک به طرف پا ئین جریا ن دارد و در همین حین گاز هگزان به همراه با هوا و بخار اب در خلاف جهت از پا ئین به بالا در حرکت است حلال مو جود در بخارات جذب روغن جذ بی یا پارافین شده و بقیه گازها که کم هستند از فلیم ارستر به هوای بیرون را نده می شود.

فیلم ارستر یک شعله گیر است که می توان گفت که این دستگاه به وسیله ان نفس می کشد و گاز ها را بیرون هدایت می کند و ما نع از فشار سیستم می شود.سپس پارا فین که همراه خود هگزان دارد به وسیله پمپ ابزرور از درون مبدل حرارتی سوربوسل عبور می کند و توسط بخار اب داغ گرم می شود و به دمای مناسب می رسد سپس پارافین حلال دار از بالا به پائین از درون استریپر در خلاف جهت بخار اب داغ جریان می یابد گاز هگزان جدا شده همراه با بخار اب به طرف کندا نسور می رود پارافین که از هگزان جدا شده در ته استر یپر جمع می شود و به وسیله پمپ به طرف خشک کن سوربوسل می رود و پس از عبور از دمای 40 درجه به دمای مناسب جذب کردن می رسد.
شستشو در قسمت اکسترکشن فقط شامل اوپراتور اول و دور و وکیوم می باشد که به وسیله سود پرک است که پرک را در اب گرم می ریزند و از محلول ان استفاده می کنند. فاضلاب این قسمت حالت رفت و برگشت دارد و تصفیه می شود.خنثی سازی :

روغن از مخازن اصلی روغن خام وارد مخازن 1و2 ذخیره می شود. سپس از طریق پمپ ها روغن وارد خط می شود .هر خط خنثی سازی شامل 1 دستگاه سپراتور خنثی و 2 دستگاه راتور واش یا وست فالیا و 4 دستگاه میکسر و 4 وستگاه انتقال رووغن و 1 دستگاه پمپ سود و 1 دستگاه پمپ اب و 2 دستگاه مبدل صفحه ای و دستگاه خشک کن تخت خلا (وکیوم درایر )می باشد.در ضمن 1 سیستم تزریق اسید فسفریک که شامل 4 پمپ دوزینگ که هر کدام مربوط به 1 خط خنثی سازی می شود.روغن خام از طریق عبور از پمپ 1 و پس از عبور از مبل صفحه ای در اثر تماس غیر مستقیم با بخار گرم می شود به طوری که دمای روغن تخم پنبه 65-75 و برای سایر روغن ها 80- 95 باید باشد .به وسیله پمپ شماره 1 وارد میکسر اسید فسفریک می شود و اسید با مخلوط شدن با روغن باعث می شود فسفا تید ها و فلزات سنگین می شود .بعد از این روغن وارد میکسر سود می شود و بر طبق فلو ( دبی : مقدار روغنی که از واحد سظح می گذرد) و نوع و اسیدیته روغن تعیین می شود . سپس روغن خنثی شده وارد سپرا تور 1 شده و در این سپرا تور صابون که در اثر واکنش سود با اسید های چرب ازاد در روغن واکنش می دهد و به وسیله سپرا تور جدا می شود و خمیر صا بون به واحد صا بون سازی فرستاده می شودو روغن خنثی شده جهت شستشو با اب گرم از طریق پمپ شماره 2 وارد میکسر می شود و در این میکسر با اب گرم با دمای 80 -90 درجه با نسبت حجمی (10-15 درصد حجم روغن ) که در اینجا 10 درصد است به روغن افزوده می شود و مقدار صابون با قی ما نده در روغن در اب حل می شود سپس جهت جدا سازی وارد سپرا تور واش 1 می شود .در این سپراتور مخلوط اب و صا بون که پساب نا میده می شود جدا و وارد مخزن پساب می شود .در این مر حله صا بون خروجی ا ز سپرا تور به مقدار کمی می رسد و وارد خشک کن تحت خلا (وکیوم درایر) می شود تا رطوبت ان به حداقل برسد .ابتدا با باز کردن بخار اب چرب خلا دستگاه تامین می شود .
 

میلیشیا

عضو جدید
کاربر ممتاز
دانه ها یی که از کشاورزان خریداری شده را در چاه تخلیه که در زمین وجود دارد خالی کرده ودا نه ها از طریق حطوط ا نتقال از سیلو های مر بوط به وسیله سیستم مار پیچ وارد شبکه بوجاری و اشغالگیر شده تا خاک و خاشاک را داخل دا نه جداسازی کند که تقریبا تمیز می شود و از طریق الواتور به برج که 5 طبقه دارد برده می شود .
کار برج رطوبت گیری دا نه ها است تا به رطوبت دلخواه دا نه مورد نظر برسیم. رطوبت دا نه ها را از 20 -25 % به 10- 15 % می رسا ند که ان هم بستگی به دا نه دارد.این سیستم به وسیله مشعل که به صورت حرارت غیر مستقیم دا نه ها را خشک می کند.برج از 5 طبقه که دارای شبکه های مشبک است تشکیل شده که به صورت افقی و داخلی که دا نه ها از لا به لای ا نها عبور می کند .فضای بین دا نه ها باز شده و حرارت به دیواره درونی برج بر خورد کرده و ان را گرم می کند و به این ترتیب دا نه ها خشک می شود که به صورت سرکوله می باشد.اگر دا نه خوب رطوبت گیری نشده باشد مسیر مارپیچی را بسته و دوباره وارد ا لواتور می شود تا خشک شود دا نه های خشک شده نیز دوباره وارد بوجاری می شود که در این روش دا نه ها با برخورد به توری به داخل ریخته و اشغال به خارج و داخل سبد جمع می شود و خاک هم توسط دستگاه مکش که در بالای ان قرار دارد به دستگاه خاک گیری منتقل می شود و دانه ها مسیر سیلو را طی می کند.


سیلو ها:

سیلو ها 3 نوع ا ند . سیلو های حلبی اهنی ماسکوکی که جنس انها بستگی به نوع دا نه دارد .اگر دا نه ها از نظر ازمایشگاه خشک باشد و نیازی به خشک کن نباشد از سیلو های ماسکوکی استفاده می شود (بیشتر برای تخم پنبه از این سیلو ها استفاده می شود) .مساحت تقریبی سیلو در حدود 2000 متر و با ظرفیت 18000 تن می با شد.دارای دو فن در ورودی و خروجی در سمت شمال شرقی و در جنوب غربی می باشد .گردش هوا و مکش هوا از طریق فن صورت می گیرد واین مکش هوا را به سمت بیرون هدایت می کند در این مسیر دو دریچه تهویه هوا وجود دارد که ا نشعا بات ان در دو قسمت سیلو ایجاد دریچه هایی کرده که حدود 45 دریچه در سمت چپ و 45دریچه در سمت راست. بهداشت این کارخا نه با سم پاشی دارو امکان راه یا بی جا نوران را به سیلو کنترل می کند.سقف این سیلو حلبی و پیچ و مهره شده تا در مواقع ضروری قا بل تعویض باشد .دمای دا نه ها باید 7 درجه کمتر از هوای محیط باشد.
سیلو های حلبی : کف سیلو ها را با میله گرد و سپس تخته و روی تخته را با توری پو شا نده ا ند تا امکان راه یا بی هوا راحت تر با شد.هوا را از پایین گرفته و به بیرون هدایت وی کند .ظرفیت ان 4000 تن است که ممکن است دا نه ها سال ها و یا ماه ها در ان با قی بما نند و روغن کشی شود.


سیلو های آهنی :


6000 تن ظرفیت دارد و ارتفاع ان 15 ورق 1متری و مساحت هر کدام در حدود 1500 متر می با شد و در انتقال هوا بر عکس سیلو کرکره ای است.دارای دریچه اضطراری هم می باشد تا در مواقعی که دا نه دا نه خراب شد و یا اب به درون ان راه یافت ( اب باعث می شود که دانه ها دچار خود سوزی و در نتیجه اتش سوزی شود) تخلیه شود.دور تا دور سیلو لوله کشی اب گرم است تا دا نه ها را در مواقع ضروری مایع نگهدارد.

دانه ها توسط سیستم ا نتقال وارد هالر می شود در دستگاه هالر دا نه شکسته و پو سته از مغزه جدا می گرددو در دستگاه بیتر کلیه پو سته ها از روی روی تور های هالر از طریق سیستم مکنده مکش می شود .در اثر مکش هوا در صدی از ذرات ریز مغز ودا نه ها به همراه پوسته وارد توری استوا نه ای می شود و مغز های دا نهای ریز دا نه جدا شده و وارد اسیاب می شود و پو سته از طریق سیستم بلو ئر به بیرون ودر کیسه ها جمع اوری می شود. دانه ها پس از بوجاری وارد دستگاه شن گیر می شود اگر شن گیری به طور درست انجام نشده باشد شن و مواد سنگین باعث اسیب زدن به غلطک های کراکر و . . . شده ، این دستگاه شامل فیدر خوراک دهنده که هر طبقه از دو غلطک که خلاف جهت هم می چرخند (دانه ها لپه می شوند ). پس از عملیات کواکر وارد کوکر می شوند دمای کوکر 75 درجه و رطوبت خروجی دا نه باید 8-10 % باشد پس از ان وارد فلیکر می شوند تا به ضخامت 3/0 -25/0 برسد این غلطک ها هم خلاف هم کار می کنند .فاصله بین فلیک کم و زیاد می شود و پس از ان دا نه ها با ضخا مت مشخص اماده برای اکسترکشن می باشد.
 

میلیشیا

عضو جدید
کاربر ممتاز
بي رنگ کننده مداوم (بلیچر):

روغن پس از خنثی سازی برای بیرنگ شدن وارد بلیچر می شود .این واحد شامل سه سیستم بلیچر می با شد که هر سیستم از یک دستگاه بلیچر تحت خلا ، یک مبدل حرارتی روغن با بخار ، یک سیستم خلا ، دو فیلتر صفحه ای، دو پمپ تحت خلا ، یک مخزن سوسپانسیون (تا نک ا سلوری )، دو مبدل سرد کن و تا نک پری کوت تشکیل شده است که پری کوت در سه بلیچر مشترک است.
روغن از قسمت خنثی وارد این مرحله شده که یک سوم از این روغن برای مخلوط شدن با خاک رنگبر (تنسیل) وارد تا نک ا سلوری شده و مقدار خاک رنگبر از طریق کا نوایری که دور آن بر حسب نوع و رنگ روغن قا بل تنظیم می با شد . در بعضی مواقع برای روغن ها مثل کلزا از اسید سیتریک و کربن اکتیو استفاده می شود (در صورت نیاز برای سویا هم استفاده می شود).علت استفاده این است که در روغن های نارس چون کلرفیل ان بالاست، ودر کلزا چون به راحتی رنگ زدایی نمی شود .ما بقی روغن جهت گرم شدن واردمبدل می شود و دمای ان 80-110 درجه است سپس روغن گرم شده وارد بلیچر می شود این دستگاه که تحت خلا عمل می کند رطوبت روغن را خارج می کند در این مدت روغن ، در بلیچر به وسیله خاک رنگبر موادی همچون رنگ، صمغ ها ،صا بون ، فلزات سنگین و محصولات اکسیداسیون روغن جذب خاک رنگبر شده (برای هر فیلتر 3-4 کیسه).بعد از بلیچر روغن وارد فیلترها که قبلا به وسیله خاک کمک صا فی اماده شده ا ند می گردد.در طی این مرحله روغن پس از عبور از فیلتر صاف شده و مواد اضا فی شده پشت صفحات فیلتر باقی می ما ند.


فیلتراسیون :

کار این دستگاه ها جدا سا زی مواد معلق است و برای جذب خوب مواد معلق از خاک کمک صا فی استفاده می شود (برای افزایش سطح فیلتراسیون ) که اماده سازی ان در تا نک پری کوت است.
هیدروژناسیون:

یک واکنش شیمیا یی است که از طریق ان هیدروژن به محل پیوند های غیراشباع که به طور طبیعی یک کاتالیست دارد در هیدروژناسیون از کاتالیست نیکل استفاده می شود. هیدروژناسیون بر خلاف سا یر فرا وری چربی ها و روغن های خوراکی که به منظور خالص سازی انجام می شود.در هیدروژناسیون ما روغن مایع را به جامد تبدیل می کنیم.در هنگام هیدروژناسیون ذرات نیکل به صورت ذرات معلق در روغن مانده و در اخر کار به وسیله فیلتر جدا می شودو به این ترتیب کاتالیست می تواند چندین بار استفاده شود ولی فعالیت کاتا لیست در اثر استفاده کاهش می یابد .در فعلیت هیدروژناسیون سه عامل گاز هیدروژن ، روغن مایع ، کاتالیست جامد نقش دارد که باید با هم تماس پیدا کنند.هیدروژناسیون معمولا در یم راکتور تحت فشار به طریق بچ ا نجام می شود (یک همزن مکانیکی هیدروژن را در روغن حل کرده و ذرات کاتالیست را به حالت معلق در روغن نگه می دارد .توسط عمل همزن مولکول های جدید را به طور مداوم بر روی سطح فعال کاتالیست قرار گرفته و هیدروژن به محل پیوند های غیر اشباع در مولکول تری گلسیرید اضافه می شود . حلال یت هیدروژن با ا فزایش درجه حرارت و فشار ا فزایش می یابد.سرعت هیدروژناسیون به سرعت قرار گرفتن مولکول های غیر اشباع بر سطح کاتالیست بستگی دارد .


مکانیسم هیدروژناسیون معادله شیمیایی ان به صورت زیر است :—CH=CH— +H2→CH2—CH2


واکنش وقتی انجام می شود که روغن مایع غیر اشباع ، کاتالیست جامد و هیدروژن با هم تماس پیدا می کنند این عمل در یک راکتور که مجهز به سیستم گرمایی و همزن است انجام میشود.

روش کار:

ابتدا کنورتور را از روغن پر می کنیم که در این واحد 8 کنورتور وجود دارد که کنورتور های 1و2 با ظر فیت 14500لیتر و کنورتورهای 3و4 با ظرفیت 15500لیتر و کنورتور های 5الی 8 با ظرفیت 28000 لیتر می باشد .بعد از این مرحله خلا گذاری را انجام می دهیم شیر خلا را باز می کنیم و در ضمن دور راکتور لوله های کوئیل وجود دارد که از داخل ان بخار می گذارد زما نی که روغن به اندازه های کافی گرم شد شیر خلا را باز می کنیم و نیکل را وارد می کنیم و پس از ان ورود گاز هیدروژن است که وارد روغن می کنیم که هیدروژن پس از ورود با روغن واکنش داده و ایجاد گرما می کند و دمای ان بالا میرود در این زمان است که با ا ندازه گیری رفراکت (ضریب شکست) به وسیله رفراکتومتر که وقتی به ضریب شکست مورد نظر برسد گاز هیدروژن را قطع کرده (باید توجه شود که نقطه ذوب ان توسط ازمایشگاه گرفته و گزارش داده شود)پایان گاز دادن زمانی است که به رفراکت و نقطه ذوب مورد نظر برسیم.سپس اب سرد را در درون کوئیل جریان داده تا روغن تقریبا خنک شود بعد از ان روغن را از فیلتر عبور داده در اینجا هم برای ا فزایش سطح تماس از خاک کمک صافی استفاده می شود با عبور از فیلتر املاح و نیکل از ان جدا می شود .سپس روغن را وارد قسمت پست بلیچ میکنند.

پست بلیچ:

واحد پست بلیچ یا بیرنگ کننده دوم واحدی است که در ادامه کار هیدروژناسیون نقش جدا کردن نیکل و فلزات سنگین را به طور کامل دارد.روغن در این قسمت پس از اضافه کردن مواد افزودنی (در بعضی مواقع با اضافه کردن خاک رنگبر) به روغن، و تحت شرایط خلا و عمل فیلتراسیون به تانک واسطه ارسال می شود و پس از عبور از فیلتر پرس به واحد دیگر ارسال می شود.واحد پست بلیچ دارای 6 دستگاه پست بلیچ که 4 دستگاه با ظرفیت 14 تن و 2 دستگاه با ظرفیت 28 تن می باشد در ضمن دارای 4 دستگاه فیلتر صفحه ای ( دو دستگاه مربوط به پست بلیچ های 14 تنی و 2 دستگاه مربوط به پست بلیچ های 28 تنی می باشد)که جهت صاف کردن روغن های این قسمت استفاده می شود.
پس از هماهنگی با واحد هیدروژنا سیون روغن وارد این قسمت می شود پس از روغن گیری خلا گذاری انجام می شود و همزن را روشن می کنیم .با اضا فه کردن خاک رنگبر و اسید سیتریک به مدت 20-30 دقیقه وتحت شرایط خلا مواد رنگی و تیره نیکل جذب ان شده .جهت اماده سازی اسید سیتریک مقدار 2 کیلوگرم اسید را در 5/1 کیلوگرم اب حل کرده و سپس استفاده می کنیم.بعد از این مرحله از فیلتر رد کرده تا باقی مانده مواد رنگی و نیکل جذب فیلتر شده و روغن زلال و شفاف از بیرون اید و روغن پس از عبور از فیلتر پرس وارد مرحله دیگر شده.

بی بو:

محلول ا نتی اکسیدا نت از اسید سیتریک (10%)،ا نتی اکسیدا نت (20%)و پروپلین گلیکول خوراکی (70%) توسط ازمایشگاه تهیه شده است.میزان تزریق ا نتی اکسیدا نت بر اساس فلوی روغن در بی بو ها میزان تزریق را محاسبه می کنند و توسط دوزینگ پمپ به روغن اضافه می شود

روغن جهت بی بو سازی توسط پمپ تغذیه از تانک مخزن روغنگیر به هیت اکستنجر پمپاژ می شود که این هیت اکستنجر توسط روغن خروجی گرم می شود .روغن جهت هواگیری وارد مخزن درایر که تحت خلا کار می کند وارد می شود ، بعد از مبدل نها یی وارد ستون بی بو می شود که با ابعاد و تعداد سینی طراحی شده .هر کدام از این سینی ها برای بدست اوردن تماس بین روغن ها و بخار مستقیم چند پمپ دارند بخار پخش شده و کویل ها گرم می شوندو روغن از قسمت تحتانی بی بو استخراج نموده و که نهایتا به فیلتر های حفاظتی پمپاژ می شوند .قسمتی از اسید های چرب به صورت بخار توسط مکش خلا درایر و اسکرابر می شود و مقدار کمی (اسید چرب سنگین)در
اثر تماس با دیواره فرفول در قسمت پا یین جمع می شود .
در کل عمل تقطیر با بخار در درجه حرارت بالاو تحت خلا است که هدف ان :
1-خارج کردن نا خالصی های فرار معطر از روغن و تولید یک محصول بدون طعم وبو
2-اسید های چرب ازاد و مواد حاصل از اکسیداسیون چربی ها و روغن ها تبخیر و خارج شده و عمر نگه داری روغن افزایش می یابد.
3در درجه حرارت بالا رنگدا نه ها ی کارتنوئیدی نیز تجزیه و در نتیجه روغن کم می شود .
4-بوی خاص به وجود امده در چربی ها و روغن های هیدروژنه را از بین می برد.
5-خارج کردن بقایای اندک هگزان حلال مورد استفاده در روغن کشی ، حشره کش ها و علف کش ها در روغن.
اساس بی بو کردن اختلاف زیاد موجود بین فراریت روغن تری گلیسرید ها و نا خالصی ها ی فرار معطر در روغن.ترکیباتی که توسط بی بو کردن از روغن جدا می شود : الدئید ها ، الکل ها، استر ها، هیدروکربن ها.توکوفرول یک ماده ضد اکسیداسیون بوده که به طور طبیعی در روغن وجود دارد.تاسیس بی بو بچ به سال 1920 بر می گردد.
 

میلیشیا

عضو جدید
کاربر ممتاز
طریقه محاسبه سود مصرفی بر اساس فلو و اسیدیته روغن خام:( F ×( f f a + 0/025 f f a + c×7/33
100 × Μ × Ν


F *: فلوي روغن خام
C *: در صد اسید فسفریک تزریقی
N *: نرماليته
* Μ: جرم مولوکولی اسید اولئیک
برای مثال:روغن خام فلوی 14000 لیتر بر ساعت با اسید یته 2/1% و سود با بومه 16وطبق رابطه بالا بدست می آید.

نرمالیته: بومه سود
6/2 14
057/3 16
6/3 18
175/4 20
7/4 22
3/5 24

برای محاسبه حجم اسید مورد نیاز از فرمول زیر استفاده می کنیم:


А× В×1000


60× d×100

А : فلوي روغن بر حسب كيلو گرم
В : در صد اسید فسفریک اسید
D: دانسیته اسید فسفریک وزن حجمی
 

Similar threads

بالا