اخبار نساجی

*lemon*

کاربر فعال مهندسی نساجی
کلیات سازمان نطام مهندسی نساجی (4)

کلیات سازمان نطام مهندسی نساجی (4)

ماده بیست و شش وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی یا فوق العاده

1. انتخاب اعضای شورای استان با مقررات این قانون و آئین نامه اجرائی آن

2. استماع گزارش عملكرد سالانه شورای استان و اعلام نظر نسبت به آن و رسيدگي به مسائل مطرح شده.

3. بررسي و تصويب ترازنامه سالانه، برنامه بودجه و طرح هاي سالانه سازمان استان.

4. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه به عهده «سازمان استان» و در صلاحيت «مجمع عمومي» مي باشد.

5. انتخاب و تعيين بازرسين سازمان استان

6. تصویب سیاستها و خط مشی های شورای استان.

7. تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حسابها، ترازنامه ها و بیلان عملكرد سالانه سازمان.

8. پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مركزی
تبصره 1 جلسات مجمع عمومي استان به طور عادي سالي يكبار و به طور فوق العاده به تعداد دفعات لازم در صورت ضرورت تشكيل مي گردد.
تبصره 2 جلسات فوق العاده توسط سازمان استان يا به درخواست حداقل يك پنجم اعضاي مجمع يا به درخواست شوراي مركزي تشكيل مي شود.
تبصره 3 جلسات مجمع عمومي استان (عادي يا فوق العاده) با حضور «نصف به علاوه يك» از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت حاضرین معتبر است.
تبصره 4 جلسات مجمع عمومي عادي استان با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي يابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي، هيئت مديره موظف است به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاء داراي حق رأي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت.

تبصره 5 : ساير موارد مطابق وظايف مجامع عمومي عادي و فوق العاده سازمان " شوراي مركزي " خواهد بود .

بخش چهارم از فصل سوم شورای انتظامی
ماده بیست و نه

به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه مهندسي نساجي «شوراي انتظامي استاني» در استان ها و «شوراي انتظامي سازمان» در محل سازمان مركزي تشكيل مي گردد.

شورای انتظامی در این قانون به دو قسم است :

الف :شورای انتظامی مرکزی

ب : شورای انتظامی استانالف :شورای انتظامی مرکزی
ماده سي

شوراي انتظامي نظام مهندسي سازمان كه به اختصار «شوراي انتظامي مركزي» ناميده مي شود متشكل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زیر تشكیل می شود:
1- رییس سازمان.
2- یك نفر قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه .
3- یك نفر مهندس نساجی با تجربه به انتخاب و معرفی وزیر صنایع.
4- یك نفر از هیأت علمی دانشكده های نساجی به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فنّآوری.
5- سه نفر مهندس نساجی با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مركزی با حداقل 10 سال سابقه كار در بخش نساجی


ماده سي و يك

وظائف شوراي انتظامي سازمان عبارت است از:

1. نظارت بر كار شوراي انتظامي استان ها و ايجاد هماهنگي بين آنها.

2. رسيدگي به اعتراض ها و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از طرز كار شوراي انتظامي استان ها.

3. تجديدنظر در احكام صادر شده توسط شوراهاي انتظامي استان ها.

4. انحلال شوراي انتظامي استان ها در صورت تخلف همراه ارائه مستندات به شوراي مركزي .
تبصره 1 در صورتي كه شخص نسبت به رأي شوراي انتظامي سازمان معترض باشد مي‌تواند از مراجع قضايي تجديدنظر نمايد رأي مرجع قضايي قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره 2 آراء شوراي انتظامي سازمان با اكثريت چهار رأي موافق كه نظر قاضي جزء آن باشد قطعي و لازم الاجراست.
تبصره 3 آئين نامه اجرائي چگونگي تشكيل جلسات شوراي انتظامي «استاني» و «سازمان»، چگونگي رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام مربوط، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب شوراي مركزي توسط آن شورا تهيه و از طريق وزارت صنايع و معادن براي تصويب به هيئت وزيران تقديم مي گردد.
تبصره 4 هر گاه تخلف افراد موضوع اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد، شوراهاي انتظامي (استاني يا سازمان) مكلفند تصوير تأئيد شده پرونده مربوط را به مراجع ذي صلاح ارسال كنند.

رسيدگي در مراجع قضايي مانع رسيدگي شوراهاي انتظامي از حيث تخلف صنفي و حرفه اي مشمولان اين قانون نيست.ب : شورای انتظامی استان

ماده سی و دو

هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از رئيس سازمان صنايع و معادن استان، رئيس سازمان استان و يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس كل دادگستري استان به عنوان قاضي و دو نفر كارشناس كه از اعضاي سازمان استان مي باشند (به معرفي هيئت مديره سازمان استان و با حكم شوراي مركزي استان) كه به مدت چهار سال منصوب مي شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي حرفه هاي مهندسي نساجي به عهده شوراي انتظامي سازمان استان مي باشد.
تبصره 1 رسيدگي به شكايات از اعضاي هيئت مديره و شوراي انتظامي سازمان استان با شوراي مركزي سازمان مي باشد.
تبصره 2 دو نفر كارشناس معرفي شده از طرف هيئت مديره سازمان استان مي بايست حداقل 10 سال سابقه كار در بخش نساجي را داشته باشند.
تبصره 3 عزل دو نفر كارشناس مذكور، از طرف شوراي انتظامي سازمان و تأئيد رئيس سازمان صورت مي گيرد.
ماده سی و سه

وظايف شوراي انتظامي سازمان استان عبارت است از:

1. رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاي سازمان در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.

2. رسيدگي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي در ارتباط با حرف مهندسي نساجي از مشمولان اين قانون.
ماده سی و چهار

عدم رعايت موازين قانوني، مقرارت و نظامات دولتي، صنفي، حرفه اي، عدم رعايت شئون شغلي، سهل انگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلان حرف مهندسي نساجي تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:

1. تذكر و توبيخ شفاهي در حضور اعضاي سازمان استان در استان محل.

2. اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي نساجي.

3. توبيخ كتبي با درج در پرونده و الصاق رأي در تابلو اعلانات سازمان استان محل.

4. توبيخ كتبي با درج در پرونده و درج متن رأي در نشريه شورا.

5. محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف.

6. محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.

7. محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي از يك سال تا پنج سال در تمام كشور با تأئيد شوراي انتظامي سازمان.

8. محروميت دائم از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي در تمام كشور با تأئيد شوراي انتظامي سازمان.
تبصره 1: بندهاي 6، 7، 8 با صدور حكم قاضي عضو شوراي انتظامي استان قابل اجرا است.
تبصره 2: آراء شوراي انتظامي استان ظرف يك ماه از تاريخ رأي قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي استان است.

فصل چهارم ـ شرايط عضويت
ماده سی و پنج

كليه اتباع ايراني فارغ التحصيل دوره هاي مهندسي نساجي و رشته هاي مرتبط با احراز شرایط مندرج در آئین نامه حق عضويت در سازمان را دارا هستند.
تبصره: كليه اعضاء موظف به رعايت مفاد اين قانون هستند.
فصل پنجم ـ مقررات فني و نظارت
ماده سی و شش

وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي صنايع نساجي اعم از احداث، نوسازي، بازسازي و گسترش ، فقط آن دسته از طرح ها و گزارش هاي عمليات اجرائي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
ماده سی و هفت

در مواردي كه طرح هاي تسليمي به وزارت صنايع و معادن توسط اشخاص حقوقي امضا مي شود مسئوليت جهت طراحي و محاسبه به عهده مدير عامل يا رئيس سازمان مي باشد و البته امضاي ايشان رافع مسئوليت هاي طراح، محاسب و نظام نخواهد بود.
ماده سی و هشت

اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي شود و متخلفان توسط مراجع ذي صلاح قضايي تحت پيگرد و مجازات قرار مي گيرند.

الف ـ مداخله اشخاص حقيقي يا حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.

ب ـ اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.

ج ـ تاسيس هر گونه موسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.

د ـ ارائه خدمات مهندسي، طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود مسئوليت بررسي يا تأئيد طرح و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
ماده سی و نه

اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، راه اندازي و بهره برداري كارخانجات مختلف توليدي نساجي، بهره دهي مناسب فني و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت «صنايع و معادن» تدوين و ابلاغ مي شود. همچنين حوزه مشمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها بر حسب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مقررات فني مذكور به طور ادواري و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين قانون قابل تجديدنظر مي باشد. صاحبان حرفه هاي مهندسي نساجي و كارخانجات توليدي مكلفند مقررات موضوع اين ماده را رعايت كنند. عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب مي شود.
تبصره 1 مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول و قواعد اين ماده به عهده وزارت «صنايع و معادن» مي باشد.
تبصره 2 سازمان هاي استان متناسب با شرايط چهار سال يك بار مورد بازنگري قرار مي گيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر است.

تبصره 3 : تعيين توالي زمان باز آموزي فارغ التحصيلان در مراكز آموزشي محل تحصيل خود و درجه بندي آنها با ملحوظ نمودن سوابق كاري و تجربه و توانمنديهاي آنان براي طراحي تاسيس و بهره برداري كارخانجات در آيين نامه اجرايي نظام مهندسي متعاقباً اعلام خواهد شد .

فصل ششم ـ آموزش و ترويج
ماده چهل

وزارت صنايع و معادن با همكاري سازمان هاي استان ترتيبي خواهند داد كه در شهرهائي كه براي انجام خدمات فني مهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجرا، راه اندازي و برطرف كردن مشكلات خط توليد كارخانجات توليدي از طريق تهيه طرح هاي همسان (تيپ) و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده و يا نوارهاي آموزشي و ساير روش‌هاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار گيرد.
تبصره : هزينه هاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمك هاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزي مصوب 1349 به ترتيبي كه در آئين نامه معين مي شود، تأمين خواهد شد. آئين نامه ياد شده به وسيله وزارت «صنايع و معادن» و «كار» تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
فصل هفتم ـ متفرقه
ماده چهل و يك

هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت هاي پرداختي اعضاء ، كمك اعطائي دولت و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي از اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين مي شود.
ماده چهل و دو

وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي تاسيس و شروع به كار سازمان و سازمان هاي استان فراهم و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك مي كند، اقدام مي‌كند.
ماده چهل و سه

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مكلف است تا رسيدن به مرحله خودكفائي سازمان معادل سه درصد از درآمدهاي حاصل از ماليات تجميع كارخانجات نساجي كشور يا معادل آن از ساير منابع را براساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد ، در اختيار وزارت «صنايع و معادن» قرار دهد تا صرف كمك به سازمان براي انجام وظائف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به اركان سازمان بر اساس آئين نامه اجرائي اين قانون انجام مي گيرد.
ماده چهل و چهار

متخلفان از مواد (سي و هفت) و (سي و نه ) اين قانون توسط مراجع قضائي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم مي‌شوند، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمي باشد.

جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يكبار بار اساس شاخص تغيير قيمت ها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، تعديل مي گردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز مي گردد.
ماده چهل و پنج

استعلام نظر مشاوره، توسط بانك ها از مهندسين نساجي داراي پروانه اشتغال جهت تخصيص وام به طرح ها يا واحدهاي توليدي نساجي الزامي است.
تبصره : هزينه و نحوه كارشناسي مربوط به اين ماده در آئين نامه اجرايي اين قانون بيان مي گردد.
ماده چهل و شش

آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت «صنايع و معادن» ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده چهل و هفت

اين قانون مشتمل بر هفت فصل و چهل و هفت ماده و شصت و نه تبصره مي باشد.
 

*lemon*

کاربر فعال مهندسی نساجی
اولويت‌بندي دريافت يارانه‌ صنعتي اعلام شد: اول نساجي، آخر صنايع شيميايي

اولويت‌بندي دريافت يارانه‌ صنعتي اعلام شد: اول نساجي، آخر صنايع شيميايي

فارس- معاون حقوقي امور مجلس و استان‌هاي وزارت صنايع برنامه اين وزارتخانه براي حمايت از صنايع و ارتقاي بهره‌وري در اجراي هدفمندي يارانه‌ها را تشريح كرد.
«ايرج نديمي» با تاكيد بر اينكه اختصاص 30 درصد به توليد فقط به صورت يارانه نقدي نيست ، گفت: اولا برنامه جبراني كوتاه‌مدت و ثانيا برنامه ميان‌مدت و بلندمدت در راستاي ارتقاي بهره‌وري تدوين شده و اهداف تغيير تقاضا ، افزايش هزينه و تورم براي بنگاه‌هاي صنعتي در نظر گرفته مي‌شود.

وي تاكيد كرد: اولويت‌بندي حمايت از صنايع در هدفمندي يارانه‌ها با توجه به تغيير تقاضا و افزايش هزينه توليد به ترتيب شامل صنايع نساجي و ظروف شيشه‌اي، چيني، كاغذ و چوب، صنايع فولاد، مس، آلومينيوم، فروآلياژ، سرب، روي، ريخته‌گري، صنايع سيمان، كاشي، سراميك، شيشه تخت، چيني بهداشتي، آجر، گچ، آهك، سنگ، صنايع قند، شكر، روغن نباتي، لبنيات، صنايع شيميايي و پلاستيكي به ترتيب اولويت براي تغيير تقاضا در صورت حذف برخي از حامل‌هاي انرژي شناسايي شده‌اند.

معاون حقوقي امور مجلس و استان‌هاي وزارت صنايع در مورد برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت حمايت از صنايع گفت: در بهره‌وري نظام مالي توسعه صادرات، توزيع كالا و مديريت و منابع انساني و مصرف انرژي مد نظر قرار گرفته و صنايع آسيب‌پذير شامل صنعت سيمان، فولاد، آلومينيوم و صنعت نساجي شناخته شده‌اند.

وي افزود: 9 هزار و 500 واحد صنايع نساجي، ظروف شيشه‌اي، كاغذ و چوب و دو هزار و 300 واحد فولاد، مس، آلومينيوم، فرو‌آلياژ، روي و سرب، 2700 واحد صنايع سيمان، كاشي، شيشه، چيني، آجر، گچ، آهك و سنگ، 260 واحد توليد قند، شكر، روغن نباتي و 735 واحد توليد محصولات شيميايي براي حمايت شناسايي شده‌اند.

نديمي تاكيد كرد: وزارت صنايع حساسيت بر روي توليد دارد، اگر يك بنگاه آسيب ببيند به بقيه خواهد رسيد و در اين راستا 117 رشته صنعتي شامل 65 هزار بنگاه شناسايي شده‌اند كه از محل انرژي كمتر آسيب مي‌بيند و فرآيندهاي جايگزيني خطوط توليد و آموزش بهينه مديريت انرژي براي آنها تعريف شده است.
 

Setayesh

مدیر تالار کتابخانه الکترونیکی
مدیر تالار
نساجي جز صنايع اولويت دار در اجراي طرح هدفمندي يارانه هاست

نساجي جز صنايع اولويت دار در اجراي طرح هدفمندي يارانه هاست

۲۴ مرداد ۱۳۸۹ (۱۶:۴۶ب.ظ)
مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع:
نساجي جز صنايع اولويت دار در اجراي طرح هدفمندي يارانه هاست

خبرگزاري موج - در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، صنايع انرژي بر از جمله صنعت نساجي در اولويت حمايت قرار خواهد گرفت.

به گزارش موج، مهدي اسلام پناه مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن، با بيان اين مطلب گفت: در باز توزيع اعتبار تخصيص يافته به صنعت، آن دسته از شاخه هاي صنعتي كه ميزان تاثير هزينه انرژي در قيمت تمام شده آنها بالا بوده و در نتيجه تاثير بالايي از حذف يارانه انرژي مي پذيرد در اولويت حمايت قرار خواهد گرفت.
وي افزود: در اين خصوص صنايع نساجي و پوشاك كشور به عنوان يكي از صنايع انرژي بر كه نياز به حمايت هاي لازم براي جبران اثرات حذف يارانه انرژي دارد مد نظر گرفته شده است.
اسلام پناه همدلي و تغيير رفتارها و روش هاي مديريتي در تمام عرصه هاي توليد را براي رسيدن به افقي روشن تر و استفاده بهينه از دستاوردهاي هدفمند کردن يارانه ها امري اجتناب ناپذير دانست.
مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن در پاسخ به سوالي در مورد افزايش قيمت مواد اوليه در صنعت نساجي و بالا بودن تعرفه پنبه، با تاييد كمبود توليد داخل اين ماده اوليه و نياز واحدهاي ريسندگي به واردات آن به منظور تامين مواد اوليه بيان كرد: با مصوبه هيات وزيران مقرر شد در طول زمان برداشت محصول(از 15 شهريور تا 15 اسفند‌) و به منظور حمايت از توليد داخل، تعرفه اي برابر 10 درصد و در باقي سال به منظور تسهيل در امر واردات پنبه تعرفه گمركي حداقل چهار درصد به اين طيف اختصاص يابد.
 

Setayesh

مدیر تالار کتابخانه الکترونیکی
مدیر تالار
نظرتون چیه؟

نظرتون چیه؟

عسگراولادی خبرداد:
رشد 24درصدی صادرات محصولات نساجی
اکونیوز: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در دومین همایش تقدیر از صادرکنندگان نمونه نساجی و پوشاک، از رشد 24 درصدی صادرات پوشاک طی 5 ماهه سال جاری خبر داد.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، "اسداله عسگراولادی" با بیان این مطلب افزود: هم‌اکنون عمده مشکلات در این صنعت به موانعی که برسر تولید و صادرات قرار دارد خلاصه می‌شود که به نظر می‌رسد وزارت صنایع و سایر دستگاه‌ها باید برای حل آن از تجربه سه هزار ساله نساجان و همچنین تشکل‌های موجود در این صنعت استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه کشوری در همسایگی ایران با تجربه ناچیز 20 ساله در صنعت نساجی هم‌اکنون 50 میلیارد دلار صادرات نساجی دارد، گفت: ایران باید حداقل سالانه معادل 10 میلیارد دلار صادرات محصولات نساجی و پوشاک به کشورهای خارجی داشته باشد،اما مسایلی همچون تورم و تاثیر آن بر هزینه‌های تولید، ثبات نرخ ارز و بوروکراسی‌های رایج در مبادی گمرکی مانع رسیدن به این هدف شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین افزود: استقلال سیاسی و اقتصادی دولت‌ها در گرو صادرات است و اگر سیاست‌های صنعتی و تجاری در کشور به جای تصمیم‌گیری و نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی بصورت دیکته شده اتخاذ شود، مشکلات پیش‌روی صادرات کماکان ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: سالانه بین 3 تا 5 درصد افزایش قیمت تمام‌شده بخاطر تورم به کالاهای تولیدی تحمیل می‌شود اما تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند این افزایش هزینه را در بازارهای جهانی منتقل کنند، نتیجه آن می‌شود که قیمت تمام‌شده یک متر مربع پارچه ایرانی در مقایسه با پارچه تولید تایلند 40 درصد گرانتر می‌شود و در این حالت امکان صادارت سلب می‌شود.
عسگر اولادی همچنین گفت: دولت با مشورت و نظرخواهی از تشکل‌های نساجی و پوشاک قطعاً می‌توانند جلوی قاچاق پوشاک به کشور را بگیرد و به جای واردات 30 درصد نیاز کشور به پوشاک، همه نیازهای داخلی از طریق تولید داخلی تامین کند.

* پویایی به صنعت نساجی برگشته است
در ادامه مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه نساجی و پوشاک، گلنار نصرالهی مشاور معاون تولید وزارت صنایع در امور نساجی با ارایه جدیدترین آمارهای صادراتی از برگشت پویایی به صنعت نساجی و پوشاک خبر داد.
مدیر کل سابق دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنایع گفت: در سال 88 معادل 911 میلیون دلار انواع محصولات نساجی و پوشاک و کفش و چرم از کشور صادر شده است. در 4 ماهه اول سال جاری نیز این رقم 22 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
نصرالهی با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک 4 درصد ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده گفت: پوشاک 30 درصد از کل صادرات صنعت نساجی را به خود اختصاص داده که این نشان می‌دهد صنعت نساجی در فرآوری و ایجاد ارزش افزوده به لحاظ توسعه بخش پوشاک، گام‌های موفقی برداشته است.

* صادرکنندگان همچنان به دنبال طلبشان از دولت
رییس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران نیز در این همایش ضمن تشریح اقداماتی که اتحادیه اخیراً برای اعضای خود انجام داده به راه‌اندازی سایت جدید اتحادیه اشاره کرد و گفت: در این سایت آخرین اطلاعات آماری و مقررات جدید و همچنین بخشنامه ها و قوانین و آئین نامه های مرتبط قابل مشاهده است.
محمود نبوی افزود: براساس دستورالعمل های صادراتی سال های 75 و 76 مصوب دولت، وزارت صنایع و معادن ملزم به پرداخت 50 درصد ارزهای استفاده نشده به صادرکنندگان بوده است،بدین معنی که صادرکنندگان معادل نیمی از ارزش ریالی صادراتشان را با ارایه ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها، از آن طریق دریافت کنند و نیمی دیگر را بصورت ریالی از وزارت صنایع و معادن دریافت کنند، اما متاسفانه با گذشت 10 سال و علیرغم دستور صریح ریاست محترم جمهور مبنی بر پرداخت این دیون متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
سال گذشته جناب روغنی معاون امور صنایع وزارت صنایع و معادن قول مساعد دادند که تا پایان سال این بدهی ها تسویه شود و صادرکنندگان این بخش همچنان چشم انتظار تحقق وعده‌های این وزارتخانه هستند.
در این مراسم تعدادی از واحدهای نمونه صادراتی از جمله فرش ستاره کویر ، ظریف مصور ، ابهر ریس و طراحان گلچین حامد مورد تقدیر قرار گرفتند .

تاریخ خبر: 01/06/1389
 

Setayesh

مدیر تالار کتابخانه الکترونیکی
مدیر تالار
فاز نخست مركز تجاري پوشاك افتتاح شد

فاز نخست مركز تجاري پوشاك افتتاح شد

خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۰۸/۰۸/۸۹‬

تهران - فاز اول نخستين مركز تجاري و جشنواره دايمي پوشاك با حضور رييس مركز اصناف وامور بازرگانان و رييس اتحاديه كشوري پوشاك درمجتمع تجاري وليعصر، واقع در شهرك وليعصر تهران ، افتتاح شد.

به گزارش روز شنبه شبكه اطلاع رساني بازرگاني ايران (شابا )، مركز تجاري پوشاك مشتمل بر سه فاز و فاز نخست آن شامل ‪ ۳۰۰‬واحد صنفي است و مجموع واحدهاي صنفي درفاز سوم به ‪ ۷۰۰‬واحد مي‌رسد.

اين مركز با هدف تمركز واحدهاي صنفي پوشاك و ايجاد مكاني براي برگزاري فروش‌هاي فوق‌العاده راه اندازي شد.

براساس اين گزارش ، اتحاديه كشوري پوشاك قصد دارد در مراكز استان ها اماكن تجاري پوشاك را راه اندازي كند .

در تهران نيزسه مركز ديگر در مناطق شرق، غرب و شمال شهر راه اندازي مي شود تا ساكنان هر منطقه به راحتي و با كمترين هزينه به اين مراكز دسترسي داشته باشند.

توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، كاهش هزينه‌ها در قيمت تمام شده، توسعه برندسازي داخلي و حمايت از توليدكنندگان ايراني و ارائه كالاهاي با كيفيت در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان از هدف‌هاي راه اندازي اين مركز است .
 

Setayesh

مدیر تالار کتابخانه الکترونیکی
مدیر تالار
با گذر از بحران مديريتي/ فعاليت توليدي كارخانه سبلان پارچه بزودي آغاز مي‌شود

با گذر از بحران مديريتي/ فعاليت توليدي كارخانه سبلان پارچه بزودي آغاز مي‌شود

خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۱۲/۰۸/۸۹‬

تهران - واحد توليدي سبلان پارچه پس از گذر از بحران مديريتي بزودي راه اندازي مي‌شود و توليد مجدد خود را از سرخواهد گرفت.

مديرعامل اين واحد توليدي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: اين واحد پس از رفع اختلافات كه در دوره مديريت قبلي بوجود آمد ، طي هفته گذشته تحويل گرفته شد و پيش بيني مي‌شود تا دو ماه آينده فعاليت آن آغاز شود.

عباس رضاييانبا بيان اينكه ظرفيت توليد اين واحد توليدكننده پوشاك، حدود ‪ ۲۰۰‬ميليون قطعه لباس در سال است، افزود: چنانچه ميانگين لباس يك فرد را حدود ‪ ۲۵‬هزار تومان در نظر گرفته شود، اين واحد ساليانه حدود پنج ميليارد دلار پوشاك توليد خواهد كرد.

وي سپس تصريح كرد كه اين ظرفيت توليد را طي ‪ ۱۲‬ماه پس از شروع توليد، مطابق برنامه ريزي صورت گرفته بدست خواهد آمد ضمن اينكه تعداد كارگران آن نيز به حدود ‪ ۱۶‬هزار نفر مي‌رسد.

مديرعامل اين كارخانه توليد پوشاك در ادامه با قدرداني از استاندار، نماينده ولي فقيه و مسئولان امنيتي استان اردبيل به خاطر حمايت و كمك در جهت راه اندازي مجددا اين كارخانه بزرگ توليدكننده پوشاك، گفت: پيش بيني شده طي دو ماه آينده اين كارخانه توليد خود را شروع كند در اين مدت هم قصد داريم كارگراني كه پيش از اين در اين كارخانه مشغول به فعاليت بودند و سپس بازخريد شدند را مجددا استخدام كنيم.

رضاييان افزود: همچنين تا راه اندازي كامل كارخانه، فراخواني در اردبيل داده شده براي جذب پنج هزار دوزنده خانگي تا به اين وسيله توليد محصولات كوچك مثل دوخت تي شرت و ساير لباس‌هاي زير را به كارگران و پيمانكاران خانگي سپرده شود.

وي محصولات كارخانه سبلان پارچه را جين، كتان، انواع كشباف، لباسهاي كاموايي و تي شرت برشمرد و گفت: نزديك به ‪ ۸۵‬درصد پوشاك يك فرد به غير از لباس‌هاي لوكس در اين كارخانه توليد خواهد شد.

رضاييان روش توليد در اين كارخانه را چهار شيفته دانست و گفت: با اين روش كارخانه تحت هيچ عنواني تعطيلي نخواهد داشت ضمن اينكه قدرت رقابت به سبب افزايش شمارگان توليد ، بالا خواهد رفت.

وي سپس در مورد تاريخچه كارخانه سبلان پارچه اظهار داشت: اين كارخانه حدود ‪ ۳.۵‬سال پيش با سرمايه‌اي حدود ‪ ۲۵۰‬ميليارد تومان توسط محمود احمد ي نژاد رييس جمهور در اردبيل افتتاح شد اما به دليل مشكلات مديريتي موسس اين كارخانه و همچنين اختلافاتي كه وي با بانك تجارت بعنوان بانك عامل داشت، سبلان پارچه به زمين خورد و نتوانست حداقل به ‪ ۳۰‬درصد ظرفيت خود برسد.

رضاييان ادامه داد: اداره اين كارخانه در نهايت اوايل امسال توسط استاندار قبلي اردبيل به بانك تجارت محول شود اما اين بانك نيز از اداره كارخانه ياد شده باز ماند.

وي سپس اضافه كرد واحد سبلان پارچه در دهم مردادماه امسال توسط گروه صنعتي سماز خريداري و پس از رفع يكسري شبهات در خصوص مسايل حقوقي هفته گذشته اداره اين كارخانه به خريداران جديد واگذار شد.
 

*lemon*

کاربر فعال مهندسی نساجی
بهبود رنگ‌پذیری الیاف پلی استر با استفاده از نانو پلیمرها

بهبود رنگ‌پذیری الیاف پلی استر با استفاده از نانو پلیمرها

پژوهشگران کشور با استفاده از نوعی نانو پلیمر موفق به ارائه روشی برای بهبود رنگ‏پذیری الیاف پلی‏استر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه خطیب زاده- مجری طرح با بیان این خبر گفت: در سیستم های قدیمی رنگرزی، الیاف پلی استر به دلیل ساختار متراکم، کریستالی و همچنین عدم حضور مکانهای فعال جهت رنگ پذیری، جذب بسیار پایینی داشتند بنابراین در این تحقیق روش جدیدی برای بهبود فرایند رنگرزی در الیاف پلی استر شدیم.

وی با بیان اینکه با استفاده از پلیمرهای "دندریتیک" که تامین کننده مکانهای فعال موردنیاز برای رنگرزی است، اقدام به بهبود فرایند رنگرزی در الیاف پلی استر کردیم، اظهار داشت: پلیمرهای دندریتیک ماکرومولکولهای جدیدی هستند که با توجه به ویژگیهای خود در صنایع مختلف کاربرد پیداکرده اند.

مجری طرح با اشاره به نحوه اجرای این پروژه تحقیقاتی، خاطر نشان کرد: الیاف تهیه شده از این نوع جدید پلی استر به دلیل افزایش انعطاف پذیری آمیزه ها قابلیت رنگرزی بیشتری از خود نشان می دهند. این نتایج برای صنعت نساجی کاربردی بوده و کمک قابل توجهی در حفظ محیط زیست با توجه به حذف کریر به عنوان ماده کمکی می کند.
 

juliet

کاربر بیش فعال
[h=2]:w26:چهل و دومین نمایشگاه منسوجات خانگی آلمان / 21 دی 1390 / فرانکفورت:w38:[/h]

نمایشگاه Heimtextil فرانکفورت بی شک بزرگترین و قدرتمند ترین نمایشگاه منسوجات خانگی دنیاست که امسال هم در ماه ژانویه 2012 در شهر فرانکفورت برگزار می شود. این نمایشگاه از سال 1971 میلادی برگزار می شود و شامل بخش های زیر می باشد :
ملحفه و روتختی بالش و پتو و لحاف پارچه های رومبلی پرده و لوازم جانبی موکت و فرش ماشینی و دستباف انواع حوله انواع تشک نرم افزار و سیستم های مانتورینگ کاغذ دیواری انواع رومیزی دستمال سفره و ... در این نمایشگاه بیش از 2572 شرکت از 58 کشور جهان حضور دارند. فضای برگزاری این نمایشگاه بیش از 211 هزار متر مربع است و بالغ بر 72 هزار بازدید کننده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر و یا شرکت در این نمایشگاه با نماینده رسمی شرکت نمایشگاه های فرانکفورت در ایران شرکت دروازه تجارت فراسو تماس حاصل فرمائید. تلفن : 88062338

-------------------------------------------------------------------------------------------------
مرجع: www.kohanjournal.com (سایت صنعت کهن)
 

Carlina

عضو جدید
کاربر ممتاز
وقتي جنس پاكستاني از نمونه چيني ارزان‌تر مي‌شود!

وقتي جنس پاكستاني از نمونه چيني ارزان‌تر مي‌شود!

05/10/1390ایسنا
شلوارهاي جين كه آمار دقيقي از ميزان مصرف آنها در دست نيست، از جمله پوشاك پرمصرفي هستند كه به طور عمده وارداتي محسوب مي شوند و صنعت كشور از سود سرشار آنها بي بهره مانده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بنابر مشاهدات به نظر مي‌رسد بيش از 90 درصد شلوار‌هاي جين كه در بازار‌ها ارائه مي‌شوند، متعلق به كشور‌هاي ديگر بوده و در اين ميان سهم توليد داخلي بسيار اندك است. بنا به گفته‌ي فعالان اين بخش، اين روزها بيشتر نمونه‌هاي موجود در بازار مربوط به كشور‌هاي تركيه و چين هستند و گاه هم مي‌توان نمونه‌هاي پاكستاني را كه تنها چهار سايز دارند، در بازار پيدا كرد. نكته‌ي ديگر آنكه همان سهم ناچيز توليدات داخلي هم در موارد متعدد پارچه مورد استفاده متعلق به كشور‌هاي ديگري همچون چين است و كمتر پيش‌ مي‌آيد كه نمونه‌اي با پارچه و دوخت ايراني به بازار عرضه شود. وقتي پاكستان روي دست چين بلند مي شود اما در بازار شلوارهاي جين هم مانند همه جا نمونه‌هاي چيني از قيمتي به مراتب پايين‌تر از نمونه‌هاي ترك برخوردارند و به همين دليل عامه‌ي مردم اين گروه را ترجيح مي‌دهند. البته گاه هم ممكن است فروشنده‌اي نمونه‌هاي پاكستاني را عرضه كند كه اين نوع شلوارها به نسبت از اجناس چيني هم ارزان‌تر هستند و با قيمت‌هايي حدود 15 تا 20هزار تومان به فروش مي‌رسند. اين شلوار‌ها كه گفته مي‌شود گاه بد هم كار نمي‌كنند، تنها چهار سايز دارند و در موارد متعدد ممكن است براي فروشنده يا وارد‌كنندگانشان خيلي مقرون به صرفه هم نباشند، چرا كه در ميان آنها تعداد متعددي از نمونه هاي مشكل‌دار نيز وجود دارد. البته گاه هم پيش مي آيد كه برخي فروشندگان نمونه‌هاي پاكستاني را با مارك‌هاي تقلبي تزئين كرده و به قيمتي به مراتب بالاتر به فروش مي‌رسانند؛ اتفاقي كه در مورد شلوار‌هاي چيني هم كم و بيش رخ مي دهد. اما جالب اين‌كه به گفته‌ي فعالان اين عرصه، كشور چين در اين زمينه تنها براساس سفارش كار مي‌كند و پيش از آماده‌كردن كارها مدل آنها را از خريداران خود سفارش مي‌گيرد. حجم بالايي از شلوارهاي جين قاچاقي وارد مي‌شوند نكته‌ي ديگر آنكه، اين روزها بخش عمده‌اي از شلوار‌هاي جين، موجود در بازار به شيوه‌ي قاچاق وارد كشور مي‌شوند و به گفته‌ي فروشندگان اين نوع واردات كالا هزينه‌ي آن را براي مشتري و فروشنده به مراتب هم پايين‌تر آورده و موجبات رضايت هر دو طرف را فراهم مي‌كند. يكي از همين فروشندگان در اين باره مي‌گويد: مدتي است به بهانه‌هاي مختلفي چون بالا‌رفتن قيمت ارز و يا افزايش هزينه هاي باربر‌ي پس از هدفمندي يارانه‌ها، قيمت اجناس براي ما به مراتب بالاتر از قبل شده و قيمت شلواري كه مثلا 13 يا 14 هزار تومان مي‌خريديم، به 19 تا 20 هزار تومان رسيده است. تازه چند ماه ديگر و نزديك عيد بايد همين نمونه ها را با قيمتي به مراتب بالاتر و حدود 23 يا 24 هزار تومان بخريم و همين مساله موجب مي‌شود كه فروش ما كمتر شود؛ در حالي كه تجربه ثابت كرده است اگر قيمت كالا ارزان‌تر باشد، مشتريان نسبت به آن اقبال بيشتري نشان داده و مغازه‌داران هم بيشتر سود مي‌كنند. تشخيص جنس اصل براي خود فروشنده ها هم سخت است اين فروشنده درعين حال خاطر نشان مي‌كند: اگرچه اين روزها قيمت‌ها دائما در حال افزايش است، اما شرايط بازار به نوعي است كه حتي خود فروشندگان هم نمي‌توانند كالاي اصل را از جنس قاچاق تشخيص دهند. ايران و سه كارخانه توليد پارچه جين چندي پيش حسن صدرالغروي - عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجي، به ايسنا گفته بود كه هم‌اكنون سه كارخانه توليد پارچه جين در كشور وجود دارد و يك كارخانه ديگر نيز قابليت توليد اين محصول را دارد، اما در مجموع توليد داخل پارچه جين كفاف نياز بازار را نمي‌دهد و به همين دليل بخش زيادي از نياز بازار به اين پارچه از طريق واردات از كشورهايي مانند تركيه، پاكستان و چين تامين مي‌شود. اين فعال صنعتي نساجي درباره سهم واردات و توليد داخل در بازار پارچه جين كشور عنوان كرده بود كه در صورتي كه وضعيت تامين مواد اوليه توليدكنندگان داخلي به ويژه پنبه مناسب باشد محصولات توليد داخل مي‌توانند با كالاهاي وارداتي رقابت كنند. اين فعال صنعتي همچنين درباره ارتباط توليدكنندگان داخلي با توليدكنندگان خارجي و همچنين بازار جهاني پارچه جين اظهار كرده بود كه توليدكنندگان داخلي سعي مي‌كنند هم آخرين طرح‌هاي دوختي را از خارج وارد كشور كنند و هم بازار مد اين محصول را رصد كنند. به گزارش ايسنا، جين مبدا فرانسوي و هندي دارد و براي نخستين بار لباس ملوانان از اين جنس تهيه شد، اما در دهه 1950 استفاده از اين نوع شلوار ابتدا در ميان نوجوانان و سپس در ميان همه مردم شايع شد. آمار دقيقي از ارزش بازار پارچه جين و محصولات وابسته به آن مانند شلوار و پيراهن در ايران وجود ندارد، اما براساس آمار رسمي منتشر شده، مردم آمريكا در سال‌هاي 2004 و 2005 به ترتيب 14 و 15 ميليارد دلار صرف خريد جين كردند. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه ارزش بازار جهاني پارچه جين به راحتي به بيش از چند صد ميليارد دلار مي‌رسد. قطعا ايران نيز با توجه به قشر بزرگ جوان و نوجواني كه دارد، از جمله بزرگترين بازارهاي پارچه جين در منطقه خاورميانه محسوب مي‌شود. در حال حاضر آمريكا، تركيه و چين اصلي‌ترين بازيگران بازار جهاني جين محسوب مي‌شوند و گفته مي‌شود شركت آمريكايي VF نيز بزرگترين توليدكننده شلوار جين در جهان به شمار مي‌رود. اين شركت در سال 2010 ميلادي بالغ بر 47 هزار نفر نيروي كاري داشته و معادل 7.6 ميليارد دلار نيز درآمد كسب كرده است. شركت آمريكايي لوي استراوس نيز از بزرگترين توليدكننده جين در دنيا محسوب مي‌شود. اين شركت در سال 2008 ميلادي 4.3 ميليارد دلار درآمد و بيش از 11 هزار و 400 نفر نيز نيروي كاري داشته است.

 

Carlina

عضو جدید
کاربر ممتاز
صادرات هزار و 775 تن پنبه از سوي مصر

صادرات هزار و 775 تن پنبه از سوي مصر

ایسنا 05/10/1390
انجمن صادركنندگان پنبه اسكندريه از توافق مصر براي صادرات هزار و 775 تن پنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اين كشور 25 هزار و 204 تن پنبه به ارزش 87.3 ميليون دلار از سال بازاريابي كه از اول سپتامبر آغاز شد، صادر كرده است و از فروش يك هفته گذشته، 825 تن پنبه نوع گيزا 88 و 950 تن پنبه نوع گيزا 86 صادر خواهد كرد. مصر ظريف‌ترين الياف پنبه بلند جهان را توليد مي كند كه محكم‌تر و نرم‌تر از الياف پنبه كوتاه‌تر است و در لباس‌هاي باكيفيت استفاده مي شود. سوييس، بنگلادش و هند بزرگ‌ترين واردكنندگان پنبه مصري هستند.
 
آخرین ویرایش:

Carlina

عضو جدید
کاربر ممتاز
ناظر گمركات گيلان و مديركل گمرك انزلي گفت: بيشترين قاچاق كالا در استان گيلان مربوط به قاچاق پارچه است.

ناظر گمركات گيلان و مديركل گمرك انزلي گفت: بيشترين قاچاق كالا در استان گيلان مربوط به قاچاق پارچه است.

05/10/1390ایسنا


"محمدبهبود آهني" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه گيلان، اظهار كرد: از ابتداي سال تاكنون 378 فقره پرونده قاچاق به ارزش هفت ميليارد و 892 ميليون و 230 هزار و 836 تومان در گمركات گيلان (بندرانزلي و آستارا) تشكيل شده كه اين پرونده‌ها از نظر تعداد 78 درصد افزايش و از نظر ارزش 17 درصد كاهش داشته است. وي ادامه داد: 279 فقره از پرونده‌هاي متشكله فوق به ارزش كمتر از 10 ميليون ريال، 66 فقره به ارزش 10 تا 100 ميليون ريال، 27 فقره به ارزش 100 ميليون تا يك ميليارد ريال و شش پرونده به ارزش بيشتر از يك ميليارد ريال بوده است. ناظر گمركات گيلان و مديركل گمرك انزلي گفت: 304 پرونده متشكله به ارزش 16 ميليارد و 349 ميليون و 752 هزار و 217 ريال مربوط به گمرك آستارا و بقيه مربوط به گمرك انزلي است. آهني با بيان اينكه از اين ميزان 66 درصد كالاهاي كشف شده مربوط به پارچه است، ادامه داد: به ترتيب 19 درصد مربوط به البسه، 9 درصد مشروبات الكلي، چهار درصد خودرو و دو درصد باقي‌مانده مربوط به تخته، گوشي موبايل، روغن مايع، چاي، لامپ كم مصرف، لوازم آرايشي بهداشتي و شكلات بوده است. وي خاطرنشان كرد: گمركات گيلان به عنوان مرزبان اقتصادي همواره سعي كرده است با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود و استفاده بهينه از تجارب و تخصص كاركنان خود و بهره‌مندي از ابزارهاي نوين كنترلي و برقراري دوره‌هاي آموزشي در زمينه مبارزه با قاچاق و تخلفات گمركي به وظايف قانوني خود در پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي گمرك ايران عمل كند. ناظر گمركات گيلان و مديركل گمرك انزلي يادآور شد: بديهي است تقويت و استمرار اين امور نقش بسزايي در پيشبرد اهداف راهبردي تعيين شده و كاهش پديده قاچاق دارد.
 

Carlina

عضو جدید
کاربر ممتاز
معاون اتحاديه نساجي اصفهان: بيش از 40 درصد کارگاه‌هاي نساجي تعطيل شده‌اند

معاون اتحاديه نساجي اصفهان: بيش از 40 درصد کارگاه‌هاي نساجي تعطيل شده‌اند


30/09/1390ایسنا

صنعت نساجي اين روزها در کانون توجهات قرار گرفته است، نه از لحاظ بالا رفتن آمار توليد و کيفيت بي‌نظير و صادرات چشمگير، بلکه به خاطر مشکلات بسياري که دامن‌گير اين صنعت قديمي و پر سود در کشور شده است، اما اين مشکلات يک شبه و يک دفعه رخ نداده است و در طولاني مدت وضعيت اين صنعت به حالت خطر درآمده و فاجعه‌آميز شده است. دراين باره معاون اتحاديه نساجي استان اصفهان به خبرنگار ايسنا- منطقه اصفهان گفت: اصفهان همواره مورد توجه ايران و دنيا بوده است و پارچه‌هاي معروف با کيفيت مورد استفاده کشورهاي خارجي در ايران توليد مي‌شده است. مرتضي منصوري اظهار کرد: متاسفانه مشکلات بسياري از جمله گراني قيمت مواد اوليه، عدم دسترسي به بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي باعث رکود هرچه بيشتر صنعت نساجي در اصفهان و کشور شده است. وي تصريح کرد: پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و افزايش قيمت‌هاي حامل انرژي، افزايش دستمزدهاي کارگران، عدم حمايتهاي بيمه‌اي و...، ضربه‌هاي مهلکي به اين صنعت وارد شده و بيش از 40 درصد کارگاه‌هاي توليدي ريسندگي، بافندگي، چاپ و تکميل تعطيل شده‌اند و خسارات زيادي را به صاحبان اين صنايع و توليد کنندگان وارد آورده است. معاون اتحاديه نساجي استان اصفهان ادامه داد: پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده بايد30 درصد از بودجه آزاد شده از قبال اين قانون به بخش صنعت اختصاص مي‌يافت كه پس از مدتي اين ميزان به 20 درصد کاهش يافت، ولي در هر صورت هرگز هيچ اعتبار، بودجه و بسته حمايتي‌ به اين بخش مهم و حياتي به خصوص صنعت نساجي اختصاص داده نشد و از سود قانون هدفمندسازي يارانه‌ها منتفع نشد. اين کارشناس نساجي با اشاره به تجهيزات و ماشين آلات قديمي که در صنعت نساجي مورد استفاده است، گفت: براي نوسازي و بهسازي کارخانه‌ها و کارگاه‌هاي نساجي بايد بودجه‌اي در نظر گرفته شود و بانکها در اين زمينه به ياري بخش صنعت نساجي بيايند که متاسفانه اين چنين نمي‌شود و ما قدرت رقابت را با ساير کشورها از دست داده‌ايم. منصوري خاطر نشان کرد: واردات بي‌رويه و بدون حساب و کتاب منسوجات و پوشاک به کشور باعث تعطيلي توليد شده و توليدكنندگاني هم که هنوز سر پا هستند، متاسفانه اجناس بي‌کيفيت توليد مي‌کنند، زيرا قدرت خريد مواد اوليه مرغوب، به کارگيري تکنسين‌هاي مجرب و کار آزموده، رقابت با قيمتهاي ارزان توليدات وارد شده و ... را ندارند
 

Carlina

عضو جدید
کاربر ممتاز
ابداع پارچه‌هاي خود تميز شونده در آفتاب

ابداع پارچه‌هاي خود تميز شونده در آفتاب

26/09/1390ایسنا

محققان دانشگاه جيائو تانگ شانگهاي و دانشگاه هوبي موفق به توليد پارچه‌هاي نخي شده‌اند كه در برابر خورشيد از قابليت خود پاك‌كنندگي برخوردارند. به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دانشمندان براي رسيدن به اين هدف، لباس‌هاي نخي را با لايه دي‌اكسيد تيتانيوم پوشش داده‌اند. دي‌اكسيد تيتانيوم در محصولاتي مانند صفحات خورشيدي و ضدآفتاب‌ها براي جذب نور ماواري بنفش و در برخي محصولات پاك‌كننده براي اكسيده‌كردن مواد ارگانيك وجود دارد. ژ پيش از اين نيز از اين ماده در لباسها استفاده شده بود، اما در آن آزمايش‌ها لباس بايد در معرض نور ماوراي بنفش قرار مي‌گرفت در حالي كه ماده جديد تنها با قرار گرفتن در برابر نورخورشيد پاك مي‌شود. بدين منظور محققان مقداري دي‌اكسيد تيتانيوم را با نيتروژن تخدير كرده و به عنوان يك كاتاليزور فعال كننده نور به كار بردند. آنها با شيوه جديدي اين محلول نانوذره را به شكل مايع درآورده، پارچه نخي را براي يك دقيقه در آن غوطه‌ور كرده و سپس آنرا خشك كرده و دوباره شستند. آنها سپس مقداري نانوذرات يديد نقره كه حساسيت به نور پارچه را بالاتر مي‌برد به آن اضافه كردند. اين پوشش در برابر شست‌وشو مقاوم بوده و خاصيت پاك‌كنندگي خود را از دست نخواهد داد. نتايج اين پژوهش در مجله Applied Materials & Interfaces منتشر شده است. محققان دانشگاه جيائو تانگ شانگهاي و دانشگاه هوبي موفق به توليد پارچه‌هاي نخي شده‌اند كه در برابر خورشيد از قابليت خود پاك‌كنندگي برخوردارند. به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دانشمندان براي رسيدن به اين هدف، لباس‌هاي نخي را با لايه دي‌اكسيد تيتانيوم پوشش داده‌اند. دي‌اكسيد تيتانيوم در محصولاتي مانند صفحات خورشيدي و ضدآفتاب‌ها براي جذب نور ماواري بنفش و در برخي محصولات پاك‌كننده براي اكسيده‌كردن مواد ارگانيك وجود دارد. ژ پيش از اين نيز از اين ماده در لباسها استفاده شده بود، اما در آن آزمايش‌ها لباس بايد در معرض نور ماوراي بنفش قرار مي‌گرفت در حالي كه ماده جديد تنها با قرار گرفتن در برابر نورخورشيد پاك مي‌شود. بدين منظور محققان مقداري دي‌اكسيد تيتانيوم را با نيتروژن تخدير كرده و به عنوان يك كاتاليزور فعال كننده نور به كار بردند. آنها با شيوه جديدي اين محلول نانوذره را به شكل مايع درآورده، پارچه نخي را براي يك دقيقه در آن غوطه‌ور كرده و سپس آنرا خشك كرده و دوباره شستند. آنها سپس مقداري نانوذرات يديد نقره كه حساسيت به نور پارچه را بالاتر مي‌برد به آن اضافه كردند. اين پوشش در برابر شست‌وشو مقاوم بوده و خاصيت پاك‌كنندگي خود را از دست نخواهد داد. نتايج اين پژوهش در مجله Applied Materials & Interfaces منتشر شده است.
 

Carlina

عضو جدید
کاربر ممتاز
نساجي؛ سودآورترين صنعت كشور

نساجي؛ سودآورترين صنعت كشور

26/09/1390 ایسنا

دبير انجمن صنايع نساجي ايران گفت: براي ايجاد يک شغل در کشور 150 ميليون تومان در صنايع سنگين لازم است، اما ايجاد يک شغل در صنعت نساجي صرفا با هزينه 30 ميليون تومان امکان پذير است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اصفهان، عليرضا حائري در پنجمين نمايشگاه بين‌المللي و نهمين نمايشگاه تخصصي ماشين آلات، محصولات نساجي، چرم و صنايع وابسته اظهار کرد: هيچ صنعتي در کشور ما مانند نساجي سود دهي فزاينده مالي نداشته و نمي‌تواند در حلقه توليد ماده اوليه را به جنس مصرفي با قيمت 150 برابر افزايش دهد. وي با اشاره به بحثها وگفت‌وگوهاي اخير در مجلس در مورد بهبود فضاي کسب وکار درکشور افزود: متاسفانه تعدادي از نمايندگان تلاشهايي در جهت مسکوت گذاشتن اين طرح دارند که انجمن نساجان ايران به عنوان يک تشکل اقتصادي و صنعتي آمادگي خود را براي واگذاريهاي اصل 44 به بخش خصوصي اعلام مي‌کند. دبير انجمن نساجي ايران با بيان اين‌که صنعت نساجي پتانسيل بالايي در اشتغال کشور دارد، افزود: براي ايجاد يک شغل در کشور 150 ميليون تومان در صنايع سنگين لازم است، ولي ايجاد يک شغل در صنعت نساجي با هزينه 30ميليون تومان امکان پذير است. حائري با اشاره به اين‌که عمده واردات پنبه از کشور ازبکستان است، گفت: ازبکستان قيمت پنبه مصرفي در صنايع نساجي خود را شامل 20 درصد تخفيف كرده که با توجه به اين مسئله امروزه واردات نخ از اين کشور از توليد آن در ايران به صرفه‌تر شده و اگر ازبکستان به دنبال نخ ريسي، ديگر حلقه‌هاي توليد مانند پارچه پوشاک را نيز تکميل کند با توجه به هم مرز بودن دو کشور ديگر از نساجي ايران چيزي باقي نمي‌ماند. وي اضافه کرد: متاسفانه صنعت پتروشيمي نه تنها براي مواد اوليه مربوط به صنعت نساجي در کشور تخفيفي به توليدکنندگان نمي‌دهد، بلکه اعلام مي‌کند که قصد فروش اين محصولات را به قيمت بالاتر از پايه خليج فارس آن هم به توليدکنندگان داخلي دارد که علي‌رغم غني بودن کشور از لحاظ ثروت نفت و گاز اين عمل بي‌انصافي است. به گزارش ايسنا، پنجمين نمايشگاه بين‌المللي و نهمين نمايشگاه تخصصي ماشين آلات، محصولات نساجي، چرم و صنايع وابسته با حضور 80 شرکت داخلي و خارجي از کشورهاي اسپانيا، چين، کره، سنگاپور، هند و غيره در نمايشگاه بين‌المللي اصفهان داير است.
 

todaytextile

عضو جدید
تولید نخ بی سی اف با استفاده از چیپس پلی استر

تولید نخ بی سی اف با استفاده از چیپس پلی استر

سلام

;تولید نخ بی سی اف در کشور با استفاده از چیپس پلی استر (TG , BG) در نمره 1200 دیتکس با 144 فیلامنت محقق شد.

<br>گرم فورس : 5900

;strain : 20%
موارد مصرف : نخ چله ، لوپ ، کات پایل

پوشانندگی بهتر بدلیل پف بیشتر عمده تفاوت این نوع نخ با تولیدات قبلی میباشد.
 
آخرین ویرایش:

Carlina

عضو جدید
کاربر ممتاز
بهمن/۹۰
پوست های هوشمند الکترونیکی


محققین امریکایی، سنگاپوری و چینی طی یک تحقیق، موفق به تولید لایه نسجی الکترونیکی پیشرفته شدند. مدار های موجود بر روی این لایه ها قابلیت بهره گیری در علوم تشخیص پزشکی، ارتباطات، تولید نیرو و ارتباط اینترنتی را دارا می باشند.
پروفسور John A. Rogers به عنوان پژوهشگر دانشگاه ایلینویز و سرپرست تیم پژوهشی اظهار می نماید که این لایه ها توجه مصرف کننده را به خود جلب نمی کنند و انعطافی به اندازه انعطاف پوست دارند. این لایه ها برای اتصال با پوست نیازی به ژل یا رزین خاص نداشته و هیچگونه سیم یا نواری در ساختار آن استفاده نشده است.
از این لایه ها علاوه بر کاربرد های اعلام شده می توان جهت تتو های موقت نیز استفاده نمود. الیاف پلی استر در ابعاد میکرو با مدول پایین تشکیل دهنده لایه پیشرفته فوق می باشند.نتایج حاصل از این پژوهش در آگوست ۲۰۱۱ در مجله Science به چاپ رسیده است. وزن این لایه منسوجی ۰٫۰۹ گرم می باشد و بسیاری از تست ها و آزمایش های علمی را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
این لایه ها توسط نیروی واندروالس به پوست می چسبند و از آنجا که از پلی ونیل الکل(PVA) در ساختار آن استفاده شده است به کمک آب می توان به راحتی PVA را حل و لایه منسوجی را از پوست جدا نمود.
http://nasaji.ir/blog/wp-content/uploads/2012/01/The-circuits’-filamentary-serpentine-shape-allows-them-to-bend-twist-scrunch-and-stretch-while-maintaining-functionality.-Photo-courtesy-John-150x150.jpg


منبع: http://news.illinois.edu
 

Carlina

عضو جدید
کاربر ممتاز
برند بوجی میلانو وارد ایران شد

برند معروف بین المللی بوجی میلانو ارایه دهنده پوشاک شیک و مد روز دنیا وارد بازار ایران شد. ویوان نیوز: برند معروف بین المللی بوجی میلانو ارایه دهنده پوشاک شیک و مد روز دنیا وارد بازار ایران شد. برند مشهور بوجی میلانو Boggi Milanoکه یکی از شناخته ترین برند های مد مخصوص آقایان در ایتالیا و بیشتر کشورهای اروپایی به شمار می رود در ایران شعبه هایش را تاسیس خواهد کرد. این برند ایتالیایی در سال 1939 میلادی در میلان به ثبت رسید و فعالیت فروشگاهیش را ازسال 1964 میلادی آغاز نمود. این برند را بایستی آمیزه ای از هنرطراحی و دوخت ایتالیایی ها دانست، برندی که اغلب تجار رقبت زیادی به خرید ازمحصولاتش دارند، از سال 1939 میلادی تا کنون این برند روند رو به رشدی داشته و همواره با نو آوری های خود توانسته است مشتریان خود را راضی نگهدارد.بیش از هفتاد سال تلاش در ساختار بوجی موجب شده تا این برند به یک برند بین المللی مبدل گردد. اکنون بوجی در حال مدرن نمودن ساختار خود است و در کنار ساختار کلاسیک از دیگر مدل های روز جهان و شهر نشینی هم استفاده می کند. در صنعت ریتل Retail نیز بوجی اکنون در زمینه پوشاک مردانه یکی از برترین های ایتالیا به شمار می رود. در سالهای اخیر بوجی پیشرفت سریعی در توسعه فروشگاهیش داشته و شعب جدیدی در وین، دهلی نو، دوحه، رم و اکنون در ایران راه اندازی کرده است. اهداف اصلی توسعه بوجی را اکنون می توان مسکو، شانگهای، بمبئی، پاریس و هنگ کنگ دانست.در خاورمیانه نیز این برند در دوحه، کویت، بیروت، بحرین و دبی علاوه بر ایران شعب متعددی دارد. یکی از برنامه های هوشمندانه بوجی در توسعه فروشگاهیش ایجاد فروشگاههایی در فرودگاهها با مساحت هایی حدود 40 تا 100 متر است. این نوع فروشگاهها در میلان، دوبلین، آتن، دهلی نو، ونیز و تورینو بسیار محبوب و مشهور هستند. بوجی سه خط تولید محصول دارد بوجی فرمال Boggi Formalکه در اصل دریچه حضور بوجی در دنیای مد به شمار می رود ، فروشگاههای فرمال بوجی مساحت هایی در حدود 200 تا 300 متر دارند، نوع دیگری از خط تولیدات این برند Boggy Travel است و نهایتا Boggi Resort که فروشگاههایش حدود 80 تا 150 متر است.بوجی فرمال را از مسکو تا شانگهای ، زوریخ،رم و بسیاری از کشورهای جهان می توان مشاهده کرد. این برند در ایران در شهرهای تهران و مشهد به زودی راه اندازی خواهد شد.
ویوان نیوز
 

Carlina

عضو جدید
کاربر ممتاز
حوله با الیاف لنزینگ

حوله با الیاف لنزینگ

کمپانی لنزینگ تولیدکننده ی برتر الیاف سلولزی، حوله های گیاهی تولید شده با استفاده از تکنولوژی Edelweiss را در نمایشگاه Heimtextil فرانکفورت عرضه کرده است.با استفاده از الیاف Lenzing Modal می توان محصولات گیاهی تولید کرد. این الیاف از چوب راش تهیه می شوند و به دلیل طبیعی بودن آن ها می توان احساس گیاهی بودن را در پارچه های حوله ای ایجاد کرد. چوب راش با جوان سازی تکثیر می شود و نیازی به احیای جنگل و کشت آن ها نیست. بیش از نیمی از چوب مورد استفاده در کمپانی لنزینگ از اتریش و باقیمانده ی آن از کشورهای همسایه تامین می شود.الیاف Lenzing Modal دارای ریشه ی گیاهی هستند و در نتیجه پایایی مورد نیاز برای پارچه های حوله ای را فراهم می کنند که این مساله از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. البته زیست سازگار بودن این الیاف تنها مزیت آن نیست بلکه خواص عملکردی آن نظیر درخشان بودن رنگ، خواص جذب و نرمی، آن را به محصولی فوق العاده و جذاب برای مشتریان تبدیل می کند.در تحقیقی که اخیرا انجام شد، 89% مصرف کنندگان اظهار داشتند که حوله های تهیه شده از الیاف لنزینگ نسبت به حوله های 100% پنبه ای نرمی خود را بیشتر حفظ می کنند. به علاوه رنگ این حوله ها درخشان تر و شفاف تر است و همچنین مشکل رنگ پریدگی یا خاکستری شدن را نیز ندارند. سرانجام حوله های تهیه شده از الیاف Lenzing Modal به دلیل ساختار منحصر به فردشان دارای نرخ جذب بالاتری نسبت به حوله های 100% پنبه ای هستند.لنزینگ با عرضه ی تکنولوژی Edelweiss استانداردهای تکنولوژیکی و زیست محیطی جدیدی را در صنایع الیاف سلولزی تعیین کرده است. فرایند تولید الیاف Lenzing نسبت به فرایندهای متداول تولید دوستدار محیط زیست است.
مزایای زیست محیطی فرایند فوق استفاده از مواد اولیه ی طبیعی، دارا نبودن دی اکسید کربن و داشتن بیشترین بازده ی تولید می باشد. روش تولید الیافLenzing Modal Edelweiss با روش تولید الیاف Lenzing Modal متفاوت است اما خواص مشخص الیاف نظیر نرمی و درخشانی رنگ مشابه می باشد. الیاف در تمام مراحل زنجیره ی نساجی به طور مشابه مورد فرایند قرار می گیرند.
 

juliet

کاربر بیش فعال
تاریخ : چهارشنبه 24 اسفند ماه سال 1390حدود 60 میلیون یورو در صنعت نساجی مازندران سرمایه گذاری شد :w40:


به گزارش «نساجی نیوز» به نقل از ایرنا، سیدعلی اکبر طاهایی دوشنه شب در جلسه رسیدگی به مشکلات کارخانه نساجی مازندران، گفت: دولت متعهد شده است تا تمامی سعی و تلاش خود را معطوف به ادامه فعالیت این واحد تولیدی کند و برای تحقق این مهم از هیچ سعی و تلاششی دریغ نمی کند.وی حمایت از سرمایه گذاران را از جمله رویکردهای اصلی دولتمردان ذکر کرد و اظهار داشت: بخش خصوصی نیز برای اشتغالزایی در منطقه باید از مشاغل موجود حفاظت و صیانت کند.

نماینده عالی دولت در مازندران افزود: شرایط بازنشستگی بیش از 250 نفر از کارگران نساجی مازندران فراهم شده است و دولت سهم خود را در این بخش پرداخت کرده است.

طاهایی گفت: از سرمایه گذار کارخانه نساجی مازندران نیز انتظار است در خصوص نحوه پرداخت سهم کارفرما با سازمان تامین اجتماعی به توافق برسد.

وی با اشاره به نصب برخی تجهیزات و دستگاه های تولید منسوجات در این واحد تولیدی افزود: سرمایه گذار کارخانه نساجی باید به تمامی تعهدات و وعده های خود در خصوص راه اندازی تمامی بخش های کارخانه از جمله قسمت بافندگی و رنگرزی عمل کند.

استاندار مازندران گفت: با اقدامات صورت گرفته، بخش بافندگی و رنگرزی کارخانه نساجی مازندران در آینده ای نزدیک راه اندازی خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد تا محصولات تولیدی کارخانه نساجی مازندران با بالاترین کیفیت به بازار عرضه شود.:w38:
 

mrl590

عضو جدید
بولتن نیوز : دکتر علی‌اکبر مراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پروژه‌ای در حوزه نساجی، افزود: در این پروژه تحقیقاتی موفق به معطرسازی پارچه‌های فاستونی شدیم.

رئیس پژوهشکده مواد و فناوری‌های پیشرفته نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بیان نحوه معطر سازی این پارچه‌ها پرداخت و اظهار داشت: برای این منظور از میکرو کپسول‌ها استفاده شده است.
وی ادامه داد: ساختار این پارچه‌ها به گونه‌ای است که با وارد شدن نیرو به پارچه معطر می شوند و بوی دلخواه فرد از پارچه به مشام می‌رسد.
مراتی ادامه داد: لباس‌هایی که با این نوع پارچه‌ها تهیه می‌شود، با حرکت فرد و وارد شدن نیرو به آن، موجب رها شدن میکروکپسول‌ها و در نهایت موجب معطر شدن لباس می‎شود.
وی ماندگاری بوی این پارچه‌ها را از ویژگی‌های این نوع منسوجات ذکر کرد و ادامه داد: عطر این نوع پارچه‌ها تا 20 بار شستشو ماندگاری دارد.
به گفته رئیس پژوهشکده مواد و فناوری‌های پیشرفته نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر این پروژه با همکاری یکی از شرکت‌های تولید فاستونی و با حمایت از وزارت صنایع اجرایی شد.
 
بالا