[آثار نقاشی] - آثار نقاشی ادوارد مونک

V A N D A

عضو جدید
کاربر ممتاز[URL="http://aplud.com/dy2ah"][IMG]http://aplud.com/dy2ah.jpg[/URL][/IMG]

.
.
[URL="http://aplud.com/ci2ec"][IMG]http://aplud.com/ci2ec.jpg[/URL][/IMG]
.مونک هنرمندی بود به شدت شخصی که حال و هوای او در آثارش در دوره های مختلفمتجلی شده اند. خود- نگاره های او در دوره های گوناگون، احوال روحی اش را کهغالباً ملتهب بوده، ثبت می کنند. گالری اول نمایشگاه به خود- نگاره های او طی حدودپنجاه سال اختصاص یافته است. در یکی از واپسین خود- نگاره های او که بین سال های1940 تا 1943 خلق شده اند، او خیلی ساده رو به ماست و خطوط روی سینه اش،اسکلت اشرا به یاد می آورد و در دیگری، در کنار تختخوابش، شاید به انتظار مرگ نشسته است.(عکس خود- نگاره ای از مونک زمان بستری شدن در بیمارستان)

[URL="http://aplud.com/mb8nb"][IMG]http://aplud.com/mb8nb.jpg[/URL][/IMG]

.
.
.
.
مونک عاشقسینما بود. او در سال 1927 در دیدار از پاریس یک دوربین خرید و چهار فیلم کوتاهغیرحرفه ای ساخت. موضوعات فیلم های او صحنه های خیابانی، ترافیک، مناظر، دوستان وخودش بودند. این فیلم ها ارزش محتوایی و هنری ندارند، اما مونک در یک نوآوری سعی کردکه با دوربین اش سوژه هایش را تعقیب کند و در واقع دوربین را از شکل ثابت معمول آندوران به حرکت درآورد.
.


[URL="http://aplud.com/fz2pn"][IMG]http://aplud.com/fz2pn.jpg[/URL][/IMG]


بسیاری ازآثار مونک با موضوع یک زن و مرد شکل گرفته اند، اما تصویری که مونک از رابطه ارائهمی دهد، توام با ترس و تردید است. اساساً ترس و هراس از زن و زیستن را در غالبآثار مونک می توان ردیابی کرد. در یکی از این تابلوها زن و مردی در درگاه در حالبوسیدن یکدیگر هستند، در حالی که دیگری (شاید نقاش) با چهره ای مضطرب در داخل اتاقدر حال نگاه کردن به ماست. در این تصویر نقاشی "خون آشام در جنگل" را میبینید که در آن زن شکل خون آشام به خود گرفته است.


[URL="http://aplud.com/in5au"][IMG]http://aplud.com/in5au.jpg[/URL][/IMG]


دوران کودکیتوام با فشار و بیماری، بر او تاثیر زیادی گذاشت و شاید یکی از دلایل اصلی تلخیجهان او را باید در این دوره پرمشقت زندگی اش جست و جو کرد. بسیاری از تابلوهای اوبر محور درد و بیماری شکل گرفته اند. این تابلو با نام "بچه بیمار"، یکیاز معروف ترین آثار اوست، که در غیاب تابلوی "فریاد" در این نمایشگاه،شاید ستایش شده ترین اثر مونک در این نمایشگاه است.

[URL="http://aplud.com/vq8qe"][IMG]http://aplud.com/vq8qe.jpg[/URL][/IMG]

مونک اوقاتزیادی را در پاریس و برلین زندگی کرد، اما در سال 1908 در پی یک حمله عصبی، بهنروژ بازگشت و در آنجا به زندگی ادامه داد. در همین زمان بود که به عنوان یک نقاشمهم مورد توجه واقع شد.
[URL="http://aplud.com/fq4np"][IMG]http://aplud.com/fq4np.jpg[/URL][/IMG]


مونک سال 1863 در کریستیانا (پایتخت نروژ که بعدها به اسلو تغییر نام داد) بهدنیا آمد. کودکی ای توام با بیماری و تراژدی داشت و مادر و خواهرش را در آن دوراناز دست داد. در دهه سوم زندگی اش به دایره هنرمندانی پیوست که شکل ها و ارزش هایسنتی را در آثار و همچنین شکل و شیوه زندگی خودشان، رد می کردند.

.
.
[URL="http://aplud.com/nd4mz"][IMG]http://aplud.com/nd4mz.jpg[/URL][/IMG]

.
.
.
نمایشگاهتازه ای از آثار ادوارد مونک، نقاش برجسته نروژی در گالری تیت مدرن لندن افتتاحشده است. این نمایشگاه که"ادوارد مونک: چشم مدرن" غالبا آثار مدرن مونکرا گرد آورده است. غالب آثار خلق شده او در واپسین دهه های قرن نوزدهم، مورد توجهو ستایش واقع شده اند، اما بیشتر آثار مونک در قرن بیستم خلق شده اند و تصویرتثبیت شده او را به عنوان نقاشی سمبیلک و پیش- اکسپرسیونیست به هم می زنند.


[URL="http://aplud.com/ji5cs"][IMG]http://aplud.com/ji5cs.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/sj3rx"][IMG]http://aplud.com/sj3rx.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/wm3tu"][IMG]http://aplud.com/wm3tu.jpg[/URL][/IMG]
.
.
ادامه دارد ...
 

V A N D A

عضو جدید
کاربر ممتاز
[URL="http://aplud.com/tw4yd"][IMG]http://aplud.com/tw4yd.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/te8mn"][IMG]http://aplud.com/te8mn.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/yf8be"][IMG]http://aplud.com/yf8be.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/kh7je"][IMG]http://aplud.com/kh7je.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/id2bq"][IMG]http://aplud.com/id2bq.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/md3yn"][IMG]http://aplud.com/md3yn.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/fx3bu"][IMG]http://aplud.com/fx3bu.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/tj6dn"][IMG]http://aplud.com/tj6dn.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/mv6uf"][IMG]http://aplud.com/mv6uf.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/un9me"][IMG]http://aplud.com/un9me.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/hx2bk"][IMG]http://aplud.com/hx2bk.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/jb2mw"][IMG]http://aplud.com/jb2mw.jpg[/URL][/IMG]


ادامه دارد
.
.
.
 

V A N D A

عضو جدید
کاربر ممتاز
[URL="http://aplud.com/jz8an"][IMG]http://aplud.com/jz8an.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/pz9fs"][IMG]http://aplud.com/pz9fs.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/gc5rv"][IMG]http://aplud.com/gc5rv.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/ga7um"][IMG]http://aplud.com/ga7um.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/sm2eg"][IMG]http://aplud.com/sm2eg.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/zp4nj"][IMG]http://aplud.com/zp4nj.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/ir7mr"][IMG]http://aplud.com/ir7mr.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/hy3pc"][IMG]http://aplud.com/hy3pc.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/tc8jb"][IMG]http://aplud.com/tc8jb.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/pk5ch"][IMG]http://aplud.com/pk5ch.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/xe2qr"][IMG]http://aplud.com/xe2qr.jpg[/URL][/IMG]


[URL="http://aplud.com/yf9xq"][IMG]http://aplud.com/yf9xq.jpg[/URL][/IMG]


عکس از گالری تیت مدرن
متن از محمد عبدی ، منتقد هنری
 

Similar threads

بالا