Saman_88

خدانگهدار برای همیشه
تاریخ تولد
July 5
رشته
سایر رشته های مهندسی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا

پروردگار من ! مهربان من !
از دوزخ این بهشت رهایی ام بخش!
....................................................
بدرود عزیزان...
بالا