ensan1

به دنبال آشنایی میگردم....

زنده بودن...
محل سکونت
امتداد زنده گی
رشته
مهندسی معماری

امضا

و کسی فکر نکرد که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست . . . و همه مردم ِ شهر ، بانگ برداشته اند که چرا سیمان نیست . . . و کسی فکر نکرد که چرا ایمان نیست . . . و زمانی شده است که بغیر از انسان ، هیچ چیز ارزان نیست . . . ( حمید مصدق )
بالا