bitajan

امضا

' خـــــــــــدا '
اگر بندگانم بدانند که من چقدر به یاد آنها هستم ، از فرط شادی خواهند مرد.!
________________________

آی پسر و دختر مذهبی...!
بالا