archi_arch

مرا آن دل که بر دریا زنم نیست ..
محل سکونت
تهران
رشته
مهندسی معماری

امضا

آموختم که گاهی اوقات تمام آن چیزی که انسان نیاز دارد، دستی برای گرفتن و قلبی برای درک شدن است ...« برای کسی کار کن که بفهمد برایش چه می کنی »

"لویی پاستور"بالا