یکی از بچه ها

♥روزهای رفته ی سال را ورق میزنم .......

چه خاطراتی که زنده نمیشوند.......

چه روزهاکه دلم میخواست تا ابد تمام نشوند

وچه روزهاکه هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد.......

چه فکرها که آرامم کرد

و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود.......

چه لبخندهاکه بی اختیار برلبانم نقش بست

و چه اشک هاکه بی اراده از چشمانم سرازیر شد......

چه آدم هاکه دلم راگرم کردند

و چه آدم ها که دلم را شکستند......

چه چیزهاکه فکرش را هم نمیکردم

وشد و چه چیزهاکه فکرم را پرکردو نشد.......

چه آدم هاکه شناختم

و چه آدم هاکه فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان.......وچه.......

و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر میشود.......

و کاش.........

فقط pes
محل سکونت
پیش بقیه بچه ها
رشته
مهندسی برق
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس

امضا

خَرُ به خیلی از انسان ها ترجیح میدهم
هر دو نفهم هستند
ولی خر بی ادعاست
جرج کارلین
​بدرود
بالا