مخی گیان

هیچی
رشته
ادبیات

امضا

إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بارالها! بی گناه نیستم پس عذرخواهی مرابپذیروقدرتی هم ندارم
پس ازتویاری می جویم
وهیچ توان ونیرویی جزبه توان وتوفیق توکارسازنیست
بالا