مارجين

زندگی آرام است، مثل آرامش یك خواب بلند

زندگی شیرین است، مثل شیرینی یك روز قشنگ.

زندگی رویایی است، مثل رویای ِیكی كودك ناز.

زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یك غنچه ی باز.

زندگی تك تك این ساعتهاست،

زندگی چرخش این عقربه هاست،

زندگی راز دل مادر من…..

زندگی پینه ی دستان پدر ،

زندگی مثل زمان در گذر است...
رشته
مهندسی کشاورزی

امضا


یکی باش برای یک نفر...

نه تصویری مبهم در خاطرات صد نفر....
بالا