حميد عسكري

امضا

بي دوست شبي نيست كه ديوانه نباشم مستم اگرش صاحب ميخانه نباشم اي دوست گر جان طلبي آن به تو بخشم از جان چه عزيز تر بگو آن به تو بخشم
بالا