تبسم!

محل سکونت
اهواز
رشته
مهندسی منابع طبیعی

امضا

ناممکن برای آنکس که ایمان دارد وجود ندارد!!!!!
" انجیل "
بالا