احسان اسدی

روانسناسی-رمان-علوم اجتماعی-ساخت و تولید
محل سکونت
شهر یار
رشته
مدیریت
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس
بالا