آقا سید

عشق به اهل بیت ، ولایت ، شهادت
محل سکونت
تهران

امضا


حکمت وزیدن باد ، رقصاندن برگها نیست . " امتحان ریشه هاست "
در دنیایی که فتنه بیداد می کند ،
چگونه می شود ریشه را محکم کرد ؟
بصیرت ، آگاهی ، درک واقعیت ...

بالا