آدم مجازی

امضا

خوشبختی کنار بودن کسی است که تمام وجودش را برای تو میخواهد
خوشبختی کنار بودن کسی است که تمام وجودش را برای تو میخواهد
خوشبختی کنار بودن کسی است که تمام وجودش را برای تو میخواهد
:D
بالا