70نکته موثر روانشناسی

1- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش.
2- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.
3- برای فردایت برنامه ریزی کن.
4- از عبارت «متشکرم» زیاد استفاده کن.
5- به دیگران لبخند بزن.
6- زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان.
7- احمقانه رفتار مکن.
8- برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.
9- اجناسی که بچه ها میفروشند را بخر.
10- همیشه در حال آموختن باش.
11- آنچه میدانی به دیگران بیاموز.
12- روز تولدت یک درخت بکار.
13- دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر.
14- از مکانهای مختلف عکس بگیر.
15- راز دار باش.
16- فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن.
17- به دیگران متکی نباش.
18- هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن.
19- اشتباه هایت را بپذیر.
20- بدان که تمام اخباری که میشنوی درست نیست.
21- بعد از تنبیه بچه هایت، آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن.
22- گاهی برای خودت سوت بزن.
23- شجاع باش، حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی، هیچکس نمیتواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد.
24- هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.
25- به کسی کنایه نزن.
26- از بین کتاب هایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد.
27- به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند.
28- سحر خیز باش.
29- سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی، شانس گاهی اوقات خیلی آرام در میزند.
30- همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش.
31- کسی را که امیدوار است، هیچگاه نا امید نکن شاید امید تنها دارایی او باشد.
32- وقتی با بچه ها بازی میکنی سعی کن آنها برنده شوند.
33- هیچگاه در دستگاه پیغام گیر تلفن پیام بی معنی و نامفهوم نگذار.
34- وقت شناس باش.
35- از افراد ناشایست دوری کن.
36- در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش.
37- اصالت داشته باش.
38- هیچ وقت به رقیبت اعتماد نکن.
39- از حدی که لازم است مهربانتر نباش.
40- وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن.
41- بهترین دوست همسرت باش.
42- تا وقتی شغل بهتری پیدا نکرده ایی شغل فعلیت را از دست مده.
43- سعی کن مفیدترین و با احساس ترین آدم روی زمین باشی.
44- از کسی کینه به دل نگیر.
45- برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شو.
46- شکست را به راحتی بپذیر.
47- وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن.
48- خودت را درگیر مسائل بی اهمیت نکن.
49- هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر می آید.
50- همیشه به قولت وفادار باش.
51- تا میتوانی جدایی ها را به وصل تبدیل کن.
52- عادت کن که همیشه حتی زمانی که ناراحت هستی خودت را سرحال نشان دهی.
53- زندگی را سخت نگیر.
54- هیچ وقت قمار بازی نکن.
55- وقتی با کار سختی روبرو شدی به خودت تلقین کن که شکست غیر ممکن است.
56- از وسایلت به خوبی محافظت کن.
57- انتظار نداشته باش که پول برایت خوشبختی بیاورد.
58- برای تغییر دادن دیگران بیش از این تلاش نکن.
59- همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باش.
60- پل‌ها را از بین نبر شاید مجبور شوی بار دیگر از رودخانه عبور کنی.
61- خودت را دست کم نگیر.
62- متواضع و فروتن باش.
63- در ماشینت را همیشه قفل کن.
64- قدرت بخشندگی را از یاد مبر.
65- نسبت به مردمی که به تو میگویند خیلی صادق و بی ریا هستی محتاط باش.
66- دوستی های قدیم را دوباره تازه کن.
67- سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد.
68- کتاب مورد علاقه ات را برای بار دوم بخوان.
69- بدان در چه وقت باید سکوت کنی.
70- طوری زندگی کن که روی سنگ قبرت بنویسند: شخصی که از هیچ چیز در ز‌ندگیش پشیمان نبود

 

Similar threads

بالا