کشف موجود سارق که نیمی گیاه و نیمی حیوان است!

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
زیست شناسان برای اولین بار در جهان موجودی عجیب را شناسایی کرده اند که نیمی گیاه و نیمی حیوان بوده و توانایی تولید کلروفیل را دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این حلزون دریایی ژنهایی که توانایی تولید کلروفیل را در وی به وجود آورده است را از خزه هایی که به عنوان غذا مصرف می کند، دزدیده و با کمک این اموال دزدی می تواند فرایند فتوسنتز را انجام دهد، فرایندی که گیاهان از آن برای تبدیل نور به انرژی استفاده می کنند.

این جاندار به این شکل از مولکولهای حاوی انرژی برخوردار است که برای تامین انرژی آنها نیازی به خوردن مواد غذایی ندارد. به گفته دانشمندان در دانشگاه فلوریدای جنوبی این اولین باری است که حیوانی با توانایی تولید کلروفیل در جهان کشف شده است.فرزندان این حلزونهای سارق نیز توانایی تولید کلروفیل را به ارث می برند با این حال تا زمانی که خزه کافی برای ربودن ژنهای تولید کلروفیل مورد نیاز را نخورند، فرایند فتوسنتز را آغاز نخواهند کرد.
 

hajibehzad

کاربر برگزیده علوم گیاهی
Sea slug found to be half-plant, half-animal


By Douglas Stanglin, USA TODAY
Updated 2010-01-13 3:05 PM


A Florida biologist has discovered a sea slug that is essentially half-animal and half-plant, Science News reports.
The slug Elhysia chlorotica claims that distinction by stealing enough genes to make chlorophyll like a plant, Science Newsreports.
"They can make their energy-containing molecules without having to eat anything," said Sidney Pierce, a biologist at the University of South Florida in Tampa who has been studying the critter for 20 years, reports LiveScience.
Pierce reported his unusual findings at the annual meeting of the Society for Integrative and Comparative Biology.
Science News quotes invertebrate zoologist John Zardus of The Citadel in Charleston, S.C., as saying this apparent fusion of a plant and an animal is "just cool."

 

Similar threads

بالا