کشتارگاه

پیرجو

مدیر ارشد
مدیر کل سایت


زمانی که در کمین دشمن قرار می گیرید دیگر فرمان و دستور فرمانده هیچ گونه ارزشی ندارد فقط در موقعیت هجوم و آتش باید قرار بگیرید و در جستجوی سنگر باشید. به گفته دکتر چمران
"قرار گرفتن در کمین یعنی مرگ حتمی پس نه راه پس داریم نه راه پیش...یا بخت یا اقبال"

طبق بررسی ها و شبیه سازی هایی که در حین گرفتاری در کمین ها که صورت گرفته است به این نتیجه رسیدن که در صورتی که هر گروه به تواند میزان آتش هجوم بیشتری را به دست آورد پیروز میدان نبرد می باشد.

در این فیلم به شما آموزش می دهد که چگونه تیرانداری کرده و شانه خالی کنید چگونه موضع مناسب را انتخاب کنید. چگونه در خط آتش پیروز باشید.


http://www.filefactory.com/file/a0b9447/n/ITC_part01_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9442/n/ITC_part02_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9443/n/ITC_part03_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b944h/n/ITC_part04_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9440/n/ITC_part05_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9448/n/ITC_part06_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9445/n/ITC_part07_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b945f/n/ITC_part08_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9444/n/ITC_part09_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b945h/n/ITC_part10_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9451/n/ITC_part11_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9455/n/ITC_part12_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9453/n/ITC_part13_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9456/n/ITC_part14_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9458/n/ITC_part15_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b946c/n/ITC_part16_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b946a/n/ITC_part17_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9465/n/ITC_part18_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9464/n/ITC_part19_rar
http://www.filefactory.com/file/a0b9461/n/ITC_part20_rar
 
بالا