پرمامتر گلف

elahe.elahe2

عضو جدید
کاربر ممتاز
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک، یکی از خصوصیات بسیار مهم فیزیکی خاک است که کاربردهای وسیعی در علوم خاک و آب دارد.

در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک مشکل زمانی پیش می آید که سطح ایستابی در اعماق زیاد باشد؛ در این صورت یکی از روش های مناسب برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بالای سطح ایستابی، روش پرمامترگلف است.

این روش یک روش ساده بوده و با استفاده از آن می توان آزمایش را در مدت زمان کوتاهی، توسط یک نفر، انجام داد. با انجام آزمایش گلف با استفاده از آنالیز دو عمقی می توان ضرایبی نظیر هدایت هیدرولیکی اشباع
(Kƒs) و پارامتر مربوط به خصوصیات خاک غیراشباع (a*) را، بر اساس مبنای تئوریک آن، از حل دستگاه معادلات دو مجهولی بدست آورد.
از آنجا که تعدادی از جواب های آنالیز دو عمقی گلف به علت ناهمگن بودن دستگاه معادلات توام، غیرمنطقی می باشند، در این تحقیق از آنالیزهای تک عمقی لاپلاس (KL) با فرض کاپیلاریته صفر، تک عمقی ریچاردز با فرض a*=
۱۲و تک عمقی
رگرسیون پایه ای ریچاردز (KR) برای رفع جواب های غیرمنطقی دستگاه پرمامترگلف استفاده شد. در این تحقیق مشخص گردید که برای بدست آوردن جواب های صحیح می توان از آنالیز رگرسیون پایه ای ریچاردز، استفاده نمود. همچنین معین شد که به علت بالا بودن انحراف معیار مقادیر a* در آزمایش های گلف، بهتر است که مقدار آن را ثابت در نظر گرفت.


معادله مورد استفاده در این روش:

k = (0.0041) ( 35.22) R2 - (0.0054) (35.22) R1

این معادله در واقع 3 مجهول دارد که در طی ازمایش مقدار عددی برای R1 و R2 را بدست آورده و از روی ان مقدار هدایت هیدرولیکی را محاسبه میکنیم
 

elahe.elahe2

عضو جدید
کاربر ممتاز
این دستگاه دارای دو لوله داخلی و خارجی است که بسنه به کار ما در منطقه یکی از این لوله ها یا هر دو مورد استفاده قرار میگیرد.
طوری که در خاک های سنگین که حجم خروجی آب کم است برای قرائت بهتر و دقیق استفاده ار لوله داخلی پیشنهاد شده و در خاک های سبک استفاده از نوع مرکب مناسب تر می باشد.

 
بالا