وظایف مهندسی بهره برداری

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مهندسی بهره برداری با در نظر گرفتن دیدگاه فنی که دارد و نوع کاری که با آن مرتبط است لااقل می بایست مختصری از وظایف بعضی بخش های مربوطه دیگر یک کمپانی نفتی را بداند ، و در این صورت است که با نظر صائب تری مسائل مربوط به قسمت خود را حل نموده و بازدهی کارش چندین برابر خواهد بود .
به طور مثال یک مهندس بهره برداری خوب باید اطلاعاتی راجع به مخزن نفتی و بعضی محاسبات مربوط به آنها را بداند و یا اینکه قابلیت طراحی لوله ها وظروف مختلف را تا آن حدی که در تصمیم گیری هایش لازم دارد ، داشته باشد . و به طور قطع از نحوه عملیات بهره برداری و طرز کار وسایل مورد احتیاج بدین منظور اعم از ابزار دقیق ، پمپها ، توربینها ، شیرهای مختلف و غیره ، بایستی سررشته کافی داشته باشد . در رابطه با وظایف مهندسی بهره برداری مسئله بسیار مهمی که بد نیست بدان اشاره شود اینست که اقدام به هر کار بایستی پس از جمع آوری تمامی اطلاعات لازم و تجزیه و تحلیل آنها در حداقل وقت و کمترین خرج با حداکثر بازدهی صورت پذیرد . فاکتور قابل اهمیت در عمل کرد یک مهندس بهره برداری در نظر گرفتن ایمنی کار است که مسلماً و مستقیماً به نوع کار بستگی دارد . بدیهی است قسمتی از وظایف مهندسی بهره برداری جنبه نظارت بر عملکرد بعضی از گروههای دیگر دارد .
وظایف مهندسی بهره برداری را شاید بتوان از نظر نوع کار به چند بخش تقسیم نمود که طبیعتاً اکثر آنها در رابطه با یکدیگر هدف نهائی را برآورده می نمایند . تقسیم بندی کارهای مهندسی بهره برداری به قرار زیر است :
۱-​
عملیات مربوط به چاه که شامل وظایف ذیل می شود . (Well Perfor.) Jobs on well
الف-​
لایه آزمائی چاه با ساق مته (Drill stem test)
ب-​
به جریان انداختن چاه . این عمل به طریق مختلف صورت می گیرد . (Bring in)
ج-​
تمیزکردن چاه ، که این بدانمعنی است که مواد زائد تولیدی همراه گاز و نفت خروجی از چاه به حداقل ممکن و لازم رسانده شود . (Cleaning up)
د-​
مشبک کردن لایه تولیدی چاه (Perforation) که خود برنامه ریزی خاصی دارد .
هـ -​
اندازه گیری فشار داخلی و سرچاه چه زمانی که چاه در جریان است و چه وقتی که بسته می باشد . Bottom hole ” surface pressure survey
و-​
جمع آوری نمودارهای مختلف از وضع داخلی چاه به منظور بررسی موقعیت لایه تولیدی آن . در این حالت نمودارهای متفاوت با ابزار مختلف تهیه می گردند . Logging
ز-​
مسدود کردن‌ لایه‌ تولیدی‌ به‌ طور موقت‌ و یا دائم‌ به‌ منظور انجام‌ برنامه‌ ها ی‌ طرح‌ ریزی‌ شده‌ به‌ خصوص‌ plug setting
ح -​
اندازه‌گیری‌عمق‌نهائی‌چاه‌درهر مرحله تولیدی و از بین بردن موانع به وجود آمده در مسیر لوله تولیدی چاه Check and remove obstruction
ط-​
اسیدزدن به سنگ مخزن ، به منظورهای مختلف و همچنین ایجاد شکاف و ترکهای مصنوعی در لایه تولیدی برای بالا بردن قدرت تولید چاه . Acidization & fracturing
ی-​
بررسی قابلیت نفوذپذیری لایه تولیدی چاه . Injectivity test
ک -​
کشتن چاه که در حقیقت به صفررساندن (منظور صفر مطلق نیست) فشار سرچاه می باشد این عمل به‌علل‌مختلف وبه منظور انجام هدف های متفاوت صورت می پذیرد . Well Killing
ل -​
نمونه برداری از سیال تولید شده از چاه که ممکن است از سرچاه و یا از داخل چاه جمع آوری شود بدین ترتیب به کمک این نمونه ها در آزمایشگاه بسیاری از مجهولات راجع به سیال مزبور روشن خواهد شد . Bottom hole and surface sampling
م -​
بررسی وضع لوله های داخلی چاه از نظر فرسودگی و اندازه گیری قطر داخلی آن در موارد لازم ، که توسط وسایل مخصوصی انجام می گیرد . Caliper survey
ن -​
آزمایش کامل چاه همراه با نمودار برداری و به کمک تفکیک کننده سیار سرچاهی . Well Testing
ص -​
مواظبت از لوله های داخلی چاه و همچنین وسایل سرچاه از لحاظ خورندگی و فرسودگی سریع با استفاده از مواد بازدارنده مخصوص جهت اهداف مذکور . Inhibition
ع -​
به طور کلی شناخت وسایل و طرز عملکرد تمامی ابزار موجود سرچاه و به خصوص شیرهای ایمنی سرچاه و داخل چاه X – mas tree (Well head facilities)
ف -​
مشخص کردن سطح تماس گازونفت و آب در داخل چاه و مخزن نفتی
۲-​
وظایف مربوط به انجام کارهای محوله در واحد بهره برداری و در مسیر جریان نفت و یا گاز از چاه به قرار زیر است : Production facilities
الف-​
شناخت کامل دستگاهها و وسایل و ابزار دقیق موجود در یک واحد بهره برداری و همچنین نحوه عملکرد هر یک به طور نسبی اعم از پمپها ، توربینها ، کمپرسورها ، تفکیک کننده ها ، ابزار دقیق ، شیرها و غیره
ب -​
اندازه گیری ظرفیت تفکیک کننده ها Separator capacity
ج -​
محاسبه ظرفیت و همچنین اندازه گیری نسبت گاز به نفت تولیدی چاه Capacity & GOR test
د -​
بررسی‌وسایل‌موجوددرمسیرتولیدچاه‌وبرطرف‌کردن‌ موانع به منظور بازدهی بهتر چاه . De – bottlenecking
هـ-​
آزمایش از پمپها و کمپرسورها به منظور دریافت قدرت و ظرفیت آنها .Pump and Prim Mover Performance
و -​
شناخت کارخانه های نمک زدائی و نحوه استفاده از آنها Desalting Plants
3-​
وظایف‌ فنی‌ که‌ مربوط‌ به‌ طراحی‌ وسایل‌ و انجام‌ محاسبات‌ لازم‌ روی‌ اطلاعات‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ از چاه‌ از واحد بهره‌ برداری‌ است .
الف-​
محاسبات مربوط به مقدار نفت ویاگاز و میزان جریان آنها در لوله ها و ظروف متفاوت .
Oil & Gas Measurments​
ب -​
طراحی ومحاسبه اندازه کاهنده جریان سیالات . Orifice Siza Calculations
ج -​
طرح ریزی و محاسبات مربوط به اسیدزدن و یا ایجاد شکاف مصنوعی در سنگ مخزن . Acid Stimulation and fracture job desing
د -​
فن محاسبه و بررسی افزایش و یا افت فشار مخزن در اثر بستن و یا تولید از چاه به منظور مطالعه وضع آن و طرح اقدام لازم . Pressure Build up and Draw Down Analysis
هـ -​
محاسبات مربوط به جریان و روان بودن سیالات مختلف در حالتهای یک فازودوفاز One and Two Phase Flow Calculations
و -​
طراحی و طرز استفاده ار لوله ها اعم از اینکه هر نوع سیالی در آنها روان باشد . Process and Mechanical Design of Pipes
ز -​
طراحی واحد بهره برداری و چند راهه ها و مجموعه انشعابات در مصارف مربوطه .Design of Production Units and Manifolds .
ح -​
انتخاب صحیح طرز جریان سیالاتSelection of Proper Oil and Gas (One & Two Phase) Flow Profile .
ط -​
طرح و انتخاب مناسب انواع شیرهاSelection & Design of all Valves
ی -​
مطالعات مربوط به پمپها . محل احتیاج آنها و محاسبه ظرفیت آنها .Pump Requirement study and Configurations .
ک -​
مطالعه در رفع نواقص و بررسی بازدهی وسایل لازم برای بهره بردای De - Bottle Necking of Production Facilities
ل -​
محاسبات مربوط به انواع طرق بهره برداری از چاهها نظیر گازرانی و یا راه اندازی به وسیله گازوغیره .Calculations of Gas Lift , Gas Kick - off etc .
م -​
برنامه ریزی و انتخاب مواد زنگ زدائی کننده . Programming and Selection of Corrosion Inhibitors
ن -​
برنامه ریزی و محاسبات مربوط به آزمایش اولیه چاههای اکتشافی با کمک تفکیک کننده سیار سرچاهی Initial well testing on exploration gas and oil wells with the use of portable separator
ص-​
بررسی ها و محاسبات روی نمودارهای مختلف تهیه شده از چاهها .Logging (production , T.D.T,Y – ray , etc .)
ع -​
مطالعه بر روی پیشرفت مخروطی سیالات مخزن نفتی و انتخاب بهترین دبی تولیدی برای چاه .Coning theory and safe production rate calculations
ف -​
پیش بینی دبی تولیدی چاهها در سالهای آینده .Long range potential forcast
ص -​
رسم فنی Technical drawing
4-​
کاربرد ماشین های محاسبه الکترونیکی Computer applications
الف -​
جریانهای یک فاز و دو فاز در حرکتهای عمودی و افقیOne and two phase calculations , vertical and horizental
ب-​
کاربرد مدلهای مربوط به وسایل بهره برداری Production facilities model
ج -​
مدلهای مربوط به فشار کاهی Flash calculations
د -​
محاسبات مربوط به دستگاههای اندازه گیری و کاهنده های دبی گاز و نفتChoke and meter calculations for gas and crude .
هـ-​
تئوریهای مقدماتی روی مدلهای مختلف مخازن زیرزمینیFundamentals of reservoir simulation models .
5-​
گزارش نویسی فنی Technical reports
به طور کلی یک مهندس بهره برداری پس از اتمام و به نتیجه رساندن یک برنامه می بایست اعمال انجام شده و نتایج حاصله را بنحوی که مورد استفاده سایر بخش های مربوطه باشد ، گزارش کند . بدیهی است این گزارش در مرحله نخست مشخص کننده هدف و علت انجام آن پروژه خواهد بود . سپس حاوی کلیه اطلاعات موجود وجمع آوری شده می بایست . محاسبات انجام شده تا حد لازم در آن گنجانیده شده است . و در آخر حاصل نتایج و احیاناً پیشنهادات و دستور کار نیز ذکر گردیده است . علاوه بر گزارش مربوط به هر کار ، شمه ای از وظایف گزارش نویسی مهندسی بهره برداری به قرار زیر است :
الف-​
گزارش مربوط به احتیاج وسایل مورد لزوم در بهره برداری که هر سه ماه یکبار تهیه می گردد .Quarterly advice for flowline and material requirements
ب -​
درخواست کشیدن لوله ها و تعبیه وسایل مربوطهRequest for construction of flow lines .
ج -​
تهیه فرم مخصوص درخواست وسایل مورد احتیاج برای یک پروژه بخصوص .R , statement of requirements .
د -​
درخواست تعمیر چاهها Workover request
هـ-​
تهیه گزارش ماهیانه Monthly report
 

sherafat_mo

عضو جدید
آقا خیلی کارت درسته من هر چی جزوه درست حسابی از این سایت می گیریم برای شماست دمت گرم
 

ashkan_lan

عضو جدید
مهندسی بهره برداری با در نظر گرفتن دیدگاه فنی که دارد و نوع کاری که با آن مرتبط است لااقل می بایست مختصری از وظایف بعضی بخش های مربوطه دیگر یک کمپانی نفتی را بداند ، و در این صورت است که با نظر صائب تری مسائل مربوط به قسمت خود را حل نموده و بازدهی کارش چندین برابر خواهد بود .
به طور مثال یک مهندس بهره برداری خوب باید اطلاعاتی راجع به مخزن نفتی و بعضی محاسبات مربوط به آنها را بداند و یا اینکه قابلیت طراحی لوله ها وظروف مختلف را تا آن حدی که در تصمیم گیری هایش لازم دارد ، داشته باشد . و به طور قطع از نحوه عملیات بهره برداری و طرز کار وسایل مورد احتیاج بدین منظور اعم از ابزار دقیق ، پمپها ، توربینها ، شیرهای مختلف و غیره ، بایستی سررشته کافی داشته باشد . در رابطه با وظایف مهندسی بهره برداری مسئله بسیار مهمی که بد نیست بدان اشاره شود اینست که اقدام به هر کار بایستی پس از جمع آوری تمامی اطلاعات لازم و تجزیه و تحلیل آنها در حداقل وقت و کمترین خرج با حداکثر بازدهی صورت پذیرد . فاکتور قابل اهمیت در عمل کرد یک مهندس بهره برداری در نظر گرفتن ایمنی کار است که مسلماً و مستقیماً به نوع کار بستگی دارد . بدیهی است قسمتی از وظایف مهندسی بهره برداری جنبه نظارت بر عملکرد بعضی از گروههای دیگر دارد .
وظایف مهندسی بهره برداری را شاید بتوان از نظر نوع کار به چند بخش تقسیم نمود که طبیعتاً اکثر آنها در رابطه با یکدیگر هدف نهائی را برآورده می نمایند . تقسیم بندی کارهای مهندسی بهره برداری به قرار زیر است :
۱-​
عملیات مربوط به چاه که شامل وظایف ذیل می شود . (Well Perfor.) Jobs on well
الف-​
لایه آزمائی چاه با ساق مته (Drill stem test)
ب-​
به جریان انداختن چاه . این عمل به طریق مختلف صورت می گیرد . (Bring in)
ج-​
تمیزکردن چاه ، که این بدانمعنی است که مواد زائد تولیدی همراه گاز و نفت خروجی از چاه به حداقل ممکن و لازم رسانده شود . (Cleaning up)
د-​
مشبک کردن لایه تولیدی چاه (Perforation) که خود برنامه ریزی خاصی دارد .
هـ -​
اندازه گیری فشار داخلی و سرچاه چه زمانی که چاه در جریان است و چه وقتی که بسته می باشد . Bottom hole ” surface pressure survey
و-​
جمع آوری نمودارهای مختلف از وضع داخلی چاه به منظور بررسی موقعیت لایه تولیدی آن . در این حالت نمودارهای متفاوت با ابزار مختلف تهیه می گردند . Logging
ز-​
مسدود کردن‌ لایه‌ تولیدی‌ به‌ طور موقت‌ و یا دائم‌ به‌ منظور انجام‌ برنامه‌ ها ی‌ طرح‌ ریزی‌ شده‌ به‌ خصوص‌ plug setting
ح -​
اندازه‌گیری‌عمق‌نهائی‌چاه‌درهر مرحله تولیدی و از بین بردن موانع به وجود آمده در مسیر لوله تولیدی چاه Check and remove obstruction
ط-​
اسیدزدن به سنگ مخزن ، به منظورهای مختلف و همچنین ایجاد شکاف و ترکهای مصنوعی در لایه تولیدی برای بالا بردن قدرت تولید چاه . Acidization & fracturing
ی-​
بررسی قابلیت نفوذپذیری لایه تولیدی چاه . Injectivity test
ک -​
کشتن چاه که در حقیقت به صفررساندن (منظور صفر مطلق نیست) فشار سرچاه می باشد این عمل به‌علل‌مختلف وبه منظور انجام هدف های متفاوت صورت می پذیرد . Well Killing
ل -​
نمونه برداری از سیال تولید شده از چاه که ممکن است از سرچاه و یا از داخل چاه جمع آوری شود بدین ترتیب به کمک این نمونه ها در آزمایشگاه بسیاری از مجهولات راجع به سیال مزبور روشن خواهد شد . Bottom hole and surface sampling
م -​
بررسی وضع لوله های داخلی چاه از نظر فرسودگی و اندازه گیری قطر داخلی آن در موارد لازم ، که توسط وسایل مخصوصی انجام می گیرد . Caliper survey
ن -​
آزمایش کامل چاه همراه با نمودار برداری و به کمک تفکیک کننده سیار سرچاهی . Well Testing
ص -​
مواظبت از لوله های داخلی چاه و همچنین وسایل سرچاه از لحاظ خورندگی و فرسودگی سریع با استفاده از مواد بازدارنده مخصوص جهت اهداف مذکور . Inhibition
ع -​
به طور کلی شناخت وسایل و طرز عملکرد تمامی ابزار موجود سرچاه و به خصوص شیرهای ایمنی سرچاه و داخل چاه X – mas tree (Well head facilities)
ف -​
مشخص کردن سطح تماس گازونفت و آب در داخل چاه و مخزن نفتی
۲-​
وظایف مربوط به انجام کارهای محوله در واحد بهره برداری و در مسیر جریان نفت و یا گاز از چاه به قرار زیر است : Production facilities
الف-​
شناخت کامل دستگاهها و وسایل و ابزار دقیق موجود در یک واحد بهره برداری و همچنین نحوه عملکرد هر یک به طور نسبی اعم از پمپها ، توربینها ، کمپرسورها ، تفکیک کننده ها ، ابزار دقیق ، شیرها و غیره
ب -​
اندازه گیری ظرفیت تفکیک کننده ها Separator capacity
ج -​
محاسبه ظرفیت و همچنین اندازه گیری نسبت گاز به نفت تولیدی چاه Capacity & GOR test
د -​
بررسی‌وسایل‌موجوددرمسیرتولیدچاه‌وبرطرف‌کردن‌ موانع به منظور بازدهی بهتر چاه . De – bottlenecking
هـ-​
آزمایش از پمپها و کمپرسورها به منظور دریافت قدرت و ظرفیت آنها .Pump and Prim Mover Performance
و -​
شناخت کارخانه های نمک زدائی و نحوه استفاده از آنها Desalting Plants
3-​
وظایف‌ فنی‌ که‌ مربوط‌ به‌ طراحی‌ وسایل‌ و انجام‌ محاسبات‌ لازم‌ روی‌ اطلاعات‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ از چاه‌ از واحد بهره‌ برداری‌ است .
الف-​
محاسبات مربوط به مقدار نفت ویاگاز و میزان جریان آنها در لوله ها و ظروف متفاوت .
Oil & Gas Measurments​
ب -​
طراحی ومحاسبه اندازه کاهنده جریان سیالات . Orifice Siza Calculations
ج -​
طرح ریزی و محاسبات مربوط به اسیدزدن و یا ایجاد شکاف مصنوعی در سنگ مخزن . Acid Stimulation and fracture job desing
د -​
فن محاسبه و بررسی افزایش و یا افت فشار مخزن در اثر بستن و یا تولید از چاه به منظور مطالعه وضع آن و طرح اقدام لازم . Pressure Build up and Draw Down Analysis
هـ -​
محاسبات مربوط به جریان و روان بودن سیالات مختلف در حالتهای یک فازودوفاز One and Two Phase Flow Calculations
و -​
طراحی و طرز استفاده ار لوله ها اعم از اینکه هر نوع سیالی در آنها روان باشد . Process and Mechanical Design of Pipes
ز -​
طراحی واحد بهره برداری و چند راهه ها و مجموعه انشعابات در مصارف مربوطه .Design of Production Units and Manifolds .
ح -​
انتخاب صحیح طرز جریان سیالاتSelection of Proper Oil and Gas (One & Two Phase) Flow Profile .
ط -​
طرح و انتخاب مناسب انواع شیرهاSelection & Design of all Valves
ی -​
مطالعات مربوط به پمپها . محل احتیاج آنها و محاسبه ظرفیت آنها .Pump Requirement study and Configurations .
ک -​
مطالعه در رفع نواقص و بررسی بازدهی وسایل لازم برای بهره بردای De - Bottle Necking of Production Facilities
ل -​
محاسبات مربوط به انواع طرق بهره برداری از چاهها نظیر گازرانی و یا راه اندازی به وسیله گازوغیره .Calculations of Gas Lift , Gas Kick - off etc .
م -​
برنامه ریزی و انتخاب مواد زنگ زدائی کننده . Programming and Selection of Corrosion Inhibitors
ن -​
برنامه ریزی و محاسبات مربوط به آزمایش اولیه چاههای اکتشافی با کمک تفکیک کننده سیار سرچاهی Initial well testing on exploration gas and oil wells with the use of portable separator
ص-​
بررسی ها و محاسبات روی نمودارهای مختلف تهیه شده از چاهها .Logging (production , T.D.T,Y – ray , etc .)
ع -​
مطالعه بر روی پیشرفت مخروطی سیالات مخزن نفتی و انتخاب بهترین دبی تولیدی برای چاه .Coning theory and safe production rate calculations
ف -​
پیش بینی دبی تولیدی چاهها در سالهای آینده .Long range potential forcast
ص -​
رسم فنی Technical drawing
4-​
کاربرد ماشین های محاسبه الکترونیکی Computer applications
الف -​
جریانهای یک فاز و دو فاز در حرکتهای عمودی و افقیOne and two phase calculations , vertical and horizental
ب-​
کاربرد مدلهای مربوط به وسایل بهره برداری Production facilities model
ج -​
مدلهای مربوط به فشار کاهی Flash calculations
د -​
محاسبات مربوط به دستگاههای اندازه گیری و کاهنده های دبی گاز و نفتChoke and meter calculations for gas and crude .
هـ-​
تئوریهای مقدماتی روی مدلهای مختلف مخازن زیرزمینیFundamentals of reservoir simulation models .
5-​
گزارش نویسی فنی Technical reports
به طور کلی یک مهندس بهره برداری پس از اتمام و به نتیجه رساندن یک برنامه می بایست اعمال انجام شده و نتایج حاصله را بنحوی که مورد استفاده سایر بخش های مربوطه باشد ، گزارش کند . بدیهی است این گزارش در مرحله نخست مشخص کننده هدف و علت انجام آن پروژه خواهد بود . سپس حاوی کلیه اطلاعات موجود وجمع آوری شده می بایست . محاسبات انجام شده تا حد لازم در آن گنجانیده شده است . و در آخر حاصل نتایج و احیاناً پیشنهادات و دستور کار نیز ذکر گردیده است . علاوه بر گزارش مربوط به هر کار ، شمه ای از وظایف گزارش نویسی مهندسی بهره برداری به قرار زیر است :
الف-​
گزارش مربوط به احتیاج وسایل مورد لزوم در بهره برداری که هر سه ماه یکبار تهیه می گردد .Quarterly advice for flowline and material requirements
ب -​
درخواست کشیدن لوله ها و تعبیه وسایل مربوطهRequest for construction of flow lines .
ج -​
تهیه فرم مخصوص درخواست وسایل مورد احتیاج برای یک پروژه بخصوص .R , statement of requirements .
د -​
درخواست تعمیر چاهها Workover request
هـ-​
تهیه گزارش ماهیانه Monthly report

سلام
من میخام بدونم یه مهندس مکانیک که تو قسمت بهره برداری مشغول به کار هست چه وظایفی رو بر عهده داره؟منظورم واحد هره برداری رو دکل یا چاه نفتی نیست
ممنوم مشم که جواب بدین
 
بالا