همزیستی تنها راه به جا مانده

مخی گیان

عضو جدید
کاربر ممتاز
همزیستی تنها راه به جا مانده
ایران فقط تهران نیست بلوچستان امروز نیازمند دعای ماست
شاید نتوانیم کمک مادی برای بلوچستانیان عزیزمان جمع کنیم ولی کمک معنوی گاهی تنها چیزیست
که می تواند قلب رنجور مصیب زدگان را مرهم باشد
همه جای زمین سرای ماست مادامی که انسانیم و همخانه مهربان باشیم به دور از هر رنگ و زبان ونژادی
همدرد باشیم با قربانیان بمب های به جامانده در کوهستان های کوردستان .با کولبران بی گناه مرزنشین
با اسب های سیه بخت قربانی بی قانون . بامردمان گردنشین جنوب. با سیل زدگان بلوچ. با داغ دیدگان پلاسکو.
با اورگان سوری. با اسیران داعش. با تبتیان با گرسنگان افریقا. با تمام ستمدیدگان گیتی ...
شاید فردا نوبت ما باشد.
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند ادمی
 

Similar threads

بالا