نقش سازه اي مخازن نفت در جلوگيري از انتشار آلودگي هاي هيدروكربوري

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نقش سازه اي مخازن نفت در جلوگيري از انتشار آلودگي هاي هيدروكربوري


نويسنده(گان):
عبدالرضا كرباسي، غلامرضا نبي بيدهندي، فرامرز معطر، الميرا مهين عبداله زاده،


چکيده:
تبخير مواد نفتي و فرآورده هاي آن از مخازن روزميني در سالهاي اخير مورد توجه واقع شده است. در تحقيق حاضر روش هاي متداول محاسبه انتشار از مخازن مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. به دنبال آن با استفاده از نرم افزار Tank- 4 نسبت به محاسبه مواد نفتي از انبارهاي شمال غرب تهران اقدام شد. كليه مشخصه هاي تاثيرگذار بر تبخير مواد نفتي همراه با شرايط مخازن انبارهاي شمال غرب وارد نرم افزار شد. محاسبات نشان مي دهد كه به صورت سالانه حدود 7/8، 3/33 و 2 تن در سال نفت گاز، بنزين و نفت سفيد از مخازن شمال غرب تهران تبخير مي شود. اين ميزان تبخير مي تواند بر آلودگي هوا در محيط اطراف انبارهاي شمال غرب تهران تاثير داشته باشد. از نظر اقتصادي ميزان تلفات پيش گفته با قيمت هاي داخلي و بين المللي به ترتيب براي نفت گاز، بنزين و نفت سفيد معادل، 7/1، 45 و 4/0 ميليون ريال و 43، 174 و 10 ميليون ريال است. با اقدامات ساده بهينه سازي نظير تغيير رنگ، شرايط داخلي پوسته و نوع درزگيرهاي اوليه و ثانويه ميزان تبخير نفت گاز، بنزين و نفت سفيد از 44 تن در سال به 4/16 تن در سال كاهش خواهد يافت. بنابراين سرجمع تلفات معادل 47 و 227 ميليون ريال بر اساس قيمت هاي داخلي و جهاني خواهد بود كه پس از انجام اقدامات بهينه سازي به ترتيب به 14 و 84 ميليون ريال كاهش خواهد يافت. با استفاده از نتايج به دست آمده از انبار شمال غرب تهران به صورت تقريبي ميزان تلفات سالانه ازكليه مخازن كشور براي سه ماده سابق الذكر بر اساس قيمت جهاني 9100 ميليون ريال به دست آمده است كه اين مقدار پس از انجام اقدامات بهينه سازي به 3500 ميليون ريال كاهش خواهد يافت. با توجه به اين كه ميزان تلفات مواد نفتي در گنبدهاي نمكي كمتر از مخازن انسان ساخت است، بنابراين پيشنهاد مي شود كه در مكان هايي از كشور كه وجود گنبدهاي نمكي محرز است از آنها براي ذخيره سازي استفاده شود. با توجه به خروجي نرم افزار و يافته هاي اين تحقيق سعي مي شود كه در مخازن با سقف ثابت از سقف مخروطي استفاده شود و در مخازن با سقف شناور علاوه بر درزگير اوليه از درزگير ثانويه نيز استفاده شود و سطح داخلي مخازن داراي خوردگي كم باشد و در كليه مخازن از رنگ سفيد براي پوسته و سقف به كار رود.
 

پیوست ها

  • 1953-48373012-96X.pdf
    331.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا