توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتي و گازي

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتي و گازي


نويسنده(گان):
سيدنادعلي قدمي، عليرضا بهبهاني نيا، منوچهر حقيقي،


چکيده:
تجزيه و تحليل عملکرد مخزن با استفاده از معادلات موازنه مواد يکي از روشهاي مرسوم جهت تعيين ميزان هيدروکربور در جاي اوليه مخازن مي باشد. روشهاي مختلف موازنه مواد در مخازن نفتي و گازي، مکانيزمهاي توليد و مدلهاي آبده شرح داده شده است. در اين مطالعه يک نرم افزار توسعه داده شده که در آن براي محاسبه رانش آب بي بعد در مدل آبده ون اوردينگن و هرست به جاي جستجوي جدولي از يک سري چندجمله اي استفاده شده است. در صورت وجود رفتار فشار غير نرمال از روشهاي مناسب استفاده شده است. به کمک رگرسيون غير خطي و خطي ميزان هيدروکربور اوليه و پارامترهاي آبده محاسبه شده و مکانيزم هاي توليد مخزن نيز به کمک شاخص هاي رانش تعيين گرديد. اين محاسبات براي يک مخزن نفتي و يک مخزن گازي در ايران انجام شده است. نتايج بدست آمده داراي همخواني قابل قبولي با نرم افزارهاي تجاري موجود مي باشد.
 

پیوست ها

  • 3546-101158554-YVO.pdf
    149.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا