[ مقالات مطالعات معماری ایران ] - الگوهاي پايدار معماري سنتي ايران در ساختمانهاي بلند مرتبه

lili1122

عضو جدید
الگوهاي پايدار معماري سنتي ايران در ساختمانهاي بلند مرتبه (مطالعه موردي: برج هاي مسكوني شهرك آپادانا)

نويسند‌گان: [ فرهنگ مظفر ] - دانشيار معماري، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنراصفهان
[ احمد امين پور ] - استاديار معماري، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنراصفهان
[ سعيد عظمتي ] - دانشجوي دكتري معماري، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنراصفهان

رشد شتابان و بي رويه جمعيت در شهرهاي بزرگ و به تبع، نياز به مسكن در سطحي وسيع از يك سو و نيز جلوگيري از گسترش افقي شهرها از سوي ديگر احداث ساختمانهاي بلند را به عنوان راه حلي در مقابله مسئله زمين ضروري ساخته است. ا مروزه اساس بسياري از طرح هاي شهري اين است كه با افزايش تراكم و احداث ساختمانهاي بلند تا آنجا كه ممكن است از سطح زيربناي همكف كاسته تا بتوان جمعيت بيشتري رااسكان داده و از زمين آياد، براي فضاي سبز عمومي و خدمات مورد نياز و نيز استفاده بهينه از تأسيسات زيربنايي شهري استفاده نمود. با اين هدف در حال حاضر در كلان شهرهايي چون تهران شاهد رشد و گسترش روزافزون ساختمانهاي بلند بر عرصه خود مي باشيم و اين در شرايطي است كه ضوابط و مقررات كنترل كننده اي در اين زمينه وجود ندارد. بررسي هاي انجام شده در مورد ساختمانهاي بلند ساخته شده در سطح شهر تهران حاكي از وجود مسائل و مشكلات عديده اي در تعداد قابل توجهي از آنهاست كه اين امر خود معلول عدم رعايت ضوابط و مقررات ساخت اين بناها و همچنين عدم توجه به معاري و فرهنگ مردم ساكن در آنهاست. لذا براي نيل دستيابي به اين هدف با استفاده از روش توصيفي- پيمايشي (پرسشنامه) و با نگرش به ميزان رضايتمندي ساكنين با توجه به اصول طراحي اين اسختمان ها و عدم توجه به معماري اسلامي- ايراني از 50 خانوار ساكن در اين ساختمانها بصورت نمونه گيي تصادفي پرسشنامه اي تهيه گرديد و در نهايت با تحليل آنا به چند فاكتور اصلي از عوامل مؤثر در الگوي معماري ايراني اسلامي دست يافتيم.

كلمات كليدي:

ساختمان هاي بلند، حريم، حجاب، درون گرائي، معماري ايراني
 

پیوست ها

  • GUPSD01_0750_2672823.pdf
    264.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا