معماری با مصالحی از جنس دل

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
سـنـگـבل تریـטּ آבم روﮯ زمیـטּ هم ڪﮧ باشـﮯ
یـڪ لـפـظــﮧ یـڪ آטּ

یاב ڪـسـﮯ روﮯ قفســﮧ سینـﮧ ات سنگینـﮯ میـڪنـב

اونوقت

بـﮧ طور ڪـاملا غریزﮯ نفس عمیقـﮯ می ڪـشـﮯ

تا سنـڪوب نـڪـنــﮯ

ڪـاملا غریزﮯ
 

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
عشق رقصیدن به ساز کسی نیست
یک رقص دو نفره است
گاهی گامی به عقب
گاهی گامی به جلو....
 

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛

دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛

اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!!

وَ حآل هــَم کِه . . .؛

گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛

زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛

وَ گوشه ای اَز گوشه ترین گوشه ای کِه می شنآسی . . .

بــِنـِشینی وَ فــَقــَط نــِگآه کــُنی . . .!!!

گآهی دِلگــیری . . . ؛

شآیــَد اَز خودَت . . .؛

شآیــَد . . .!
 

hassan2010

عضو جدید
کاربر ممتاز
اگه به یــــــه نفر قول دادے باهــــــاش بمونے ...


دیگه حق ندارے چراغ امیــــــد دلشو خــــــاموش کنے ...


رو حرفــــــت باش و عاشقش بــــــاش...


مطمــــــئن باش دنیــــــاشو به پات میــــــریزه...
 

hassan2010

عضو جدید
کاربر ممتاز
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
√دِلـتَـنـگـی............. حـاضِــــــــــــــــــــــــر√

√غَـم.................. حـاضِــــــــــــــــــــــــر√

√دَرد.................... حـاضِـــــــــــــــــــــــــر√

√دوری.................. حـاضِــــــــــــــــــــــــــر√

√عـشـق............ . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟√

بُـلَـنـدتَـر مـیـخـوانَـم عـشـق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بـاز هَـم نَـیـامَـده ..غِـیـبَـتـهـایش از حَـد مُـجـاز چَنــدیست کـه گُـذَشـتـه..اخـراجش مـیـکُـنم

بـا ایـنـکـه نـمـیـشَـوَد امـا زِنـدگـی را ادامـه مـیـدَهَـم

مَـشـق هَـر شَـبـتـان هَـمـیـن بـاشَــــــــد
[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]
جـای عِـشـق بَـرای هَـمـیـشـه خـالـی اسـت
[/FONT]
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دست به صورتم نزن !

می ترسم بیفتد ...

نقاب خندانی که به چهره گذاشته ام ...

و بعد سیل اشک هایم تو را باخود ببرد ...

باز من بمانم و تنهایی ... !!!
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مے گویند[SUP]پرخاشگر[/SUP] شده ام! [/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]نه ،[/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]فقط هرڪس ڪ ِ لحظه اے [SUP]یاد تـ[/SUP]را از ذهنم بگیرد[/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]گیرم با یڪ [SUP]عطسه[/SUP] ے معمولے[/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]نمے توانم سر بـ ِ تنش بگذارم![/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]می گویند [SUP]خواب[/SUP] ندارم[/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]نه!فقط [SUP]منتظر تـُ ام[/SUP][/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]مے ترسم چشم روے هم بگذارم و بیایے![/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]چیزیم نیســت ... ![/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]دَر عوض ،[/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][SUP]موسیقے آرام[/SUP] گوش مے دهم![/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif][SUP]قُرص[/SUP] هایم را دوبرابر مے خورم![/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]و رگ خوابت را [SUP]نَوازش[/SUP]مے کنم![/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]اصلا ً اتفاق عجیبے نیفتاده![/FONT]​
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]فقط انگار سرم [SUP]بلایے[/SUP][/FONT]
[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, Serif]دارد مے آید .[/FONT]
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
عجبــــ وفـــایـــی دآرد این دلتنگــــی...!
تنهـــــاش که میـــذآریـــی میــری تو جمـــع و کلّی میگـــی و میخنــــدی...
بعد کـــه از همه جـــدآ شدی از کـُنـــج تآریکـــی میآد بیرون
می ایستـــه بغـــل دستــتــــ ... دســتـــ گرمشـــو میذاره رو شونتــــ
بر میگـــرده در گوشــتـــ میگـــه:
خـــوبــی رفیـــق؟؟!!بـــآزم خودمـــم و خـــودتــــ ...
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
عشق یعنی خاطرات بی غبار
دفتری از شعر و از عطر بهار
عشق یعنی یك تمنا , یك نیاز
زمزمه از عاشقی با سوز و ساز
عشق یعنی چشم خیس مست او
زیر باران دست تو در دست او
عشق یعنی ماتهب از یك نگاه
غرق در گلبوسه تا وقت پگاه
عشق یعنی عطر خجلت ....شور عشق
گرمی دست تو در آغوش عشق
عشق یعنی "بی تو هرگز ...پس بمان"
تا سحر از عاشقی با او بخوان
عشق یعنی هر چه داری نیم كن
از برایش قلب خود تقدیم كن
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
بـهـتـریـن لـذتـی کـه تـوی دنـیـا هـسـت ایـنـه کـه . . .
صـبـح بـیـدار بـشـی و بـا یـه اس مـتـوجـه بـشـی
یـه نـفـر خـیـلـی دوسِـت داره . . .
بـرای یـه نـفـر مـهـمـی . . .
یـه نـفـر هـسـت کـه هـمـیـشـه نـگـرانـته . . .
اونـوقـت ِ کـه زنـدگـی مـعـنـا پـیـدا مـیـکُـنه . .
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
می روم ...
بغض خواهی‌ کرد .


اشک‌ها خواهی‌ ریخت


غصه‌ها خواهی‌ خورد


نفرینم خواهی‌ کرد !


دوست ترم خواهی‌ داشت


یک شب فراموشم میکنی‌


فردایش به یادت خواهم آمد


عاشق تر خواهی‌ شد


امید خواهی‌ داشت


... چشم به راه خواهی‌ بود


و یک روز


یک روزِ خیلی‌ بد


رفتنم را ، برایِ همیشه ، باور خواهی‌ کرد .


ناامید خواهی شد


و من برایت چیزی خواهم شد


مثلِ یک خاطر ه ی دور


تلخ و شیرین ولی‌ دور ... خیلی‌ دور


و من در تمام این مدت


غصه‌ها خواهم خورد


اشک‌ها خواهم ریخت


خودم را نفرین خواهم کرد !


تمام لحظه‌ها به یادت خواهم بود


و امید خواهم داشت به پایداریِ عشق


و رفتن را چیزی جز عاشق ماندن نخواهم دانست


نخواهی فهمید


درکم نخواهی کرد


صحبت از عاشق بودن نیست ... صحبت از عاشق ماندن است !
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
می‌گویند یک روزی هست ..
که چرتکـه دست می‌گیرند
و حساب و کتاب می‌کنند ...
و آن روز تـــو باید تــــاوان آن ‌چه ‌با من کردی را بدهی!
فقط نمی‌دانم ..
تاوان دادن آن موقع تـــو ، به چه درد من می‌خورد!؟!
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
حواستــ بــِہ دلـتــْ باشـد

آטּ را هَر جایــے نگذار ...

ایـטּ روزهـا دلـ را مـیدزدنـد

بعد کہ بہ دردشاטּ نخوردے

جاے صنـدوق پسـتــ آטּ را

در سطل آشـغالـ مـے انـداَزنـد

و تو خوبــ میدانــے دلــے کہ الـمثنــے شد


دیگر دلـ نمــے شود
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
همــه ی مـــا
فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک
اتفــــاق ســـاده ایـــم
کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت ،
یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم … !
 

mohammad azizi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کدام راه است
که پای خسته را نشناسد

کدام کوچه
خالی از خاطره است

و کدام دل
هرگز نتپیده
به شوق دیدار

بیا...
تا برایت بگویم
از سختی انتظار
که چگونه
در دیده های بارانی
رنگ هذیان به خود می گیرد

 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که،
تو را فرو بریزند…!
تا تو را انکار کنند…!
تا از رویـــت رد شـــوند
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
من بلد نیستم دوستت نداشته باشم
بلد نیستم حرف دلم را نگویم
حتی بلد نیستم نگویم می خواهمت وقتی می خواهمت
بلد نیستم نخندم وقتی باتوم
حتی اخم کنم وقتی ناراحتم
من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو


 

mohammad azizi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
امـشبـ هـیچـی نـمے خـوآهـم !

نـه آغـوشـتـ رآ

نـه نـوازش عـآشقـآنـه اتـ رآ

نـه بـوسـه هـآے شـیریـنتـ...

فقـطـ بـیـآ

مےخـوآهـم تـآ سحـر بـه چشـمـآن زیبــــایتـ خیـره بـمــآنـم

هـمیـن کـآفـی استـ

بـرآے آرامـش قلبـــ بــی قـرآرم

تـو فقـط بـیــآ . .
.

 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دلم تنگ میشود...

انقدر که هیچ کس نمیتواند مرا شاد کند بجز حضور خودت...


اگه آفتاب میسوزونه
بی خیال آخه تو سایه بونی
اگه آدم ها وفا ندارند
بی خیال آخه تو مهربونی
اگه من واست میمیرم
بی خیال آخه تو لایق تر از اونی که میدونی


 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
مهربانـــم !
شرمنــده ام
کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم
امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را “پست” کردم
… و غریبه هــا “لایک” زدند …
… کــاش می توانستم
صدای تــو را بنویسم
 

mohammad azizi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز


به پیش روی من , تا چشم یاری می کند , دریاست
چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست
درین ساحل که من افتاده ام خاموش
غمم دریا , دلم تنهاست

 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کـــاش اورژانـس “بــغـــــــل” داشــتـیـم!
زنـگــ مـی زدیم اونی که میخواستیم میومد،
خـودمــون رو مـینـداخـتـیـم تـوی بـغـــلـش …
بـدون فـکـــر یه نـمـوره آروم مـی شــدیـم …


 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اَگــــَر میدآنی دَر دُنیـآ کــَسی هست که بـآ دیدَنــَش
رَنگ رُخســآرَت تغیـــیر میکنــَد،
و صــِدای قــَلبـَت اَبرویــَت را به تــآراج میبــَرد،..
مــهـم نیــست که او مـآل تــو بــآشــَد…
مــهــِم این استــ که فـــَقــَط بــــآشـَد،
زِندگیـــ کــُند ، لــِذَت ببرَد و نــَفــَس بـــکشــَد …
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
مـــــــن عاشقـــانـــــه هایـــــــم را

روی همیـــــــــن دیـــــــــوار مجـــازی می نویســــــــم !


از لــج تــــــــو . . .از لـــج خــــــــودم . . .


که حاضـــــــر نبــودیــــــــم یک بار


ایـــــــن هــــا را واقعـــــــی بــه هـــم بگوییــــــــم. . . !
 

mohammad azizi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
آن که برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت…

به همه عالمش از من

نتوانند خرید…!

*
سعدی*
 
بالا