معرفی روش تحقیق کیفی

tmrg

عضو جدید
[h=1]معرفی روش تحقیق کیفی[/h]معرفی روش تحقیق کیفی | گروه تحقیقاتی طلوع
شما به عنوان یک محقق می‌توانید گستره‌ای متنوع از روش‌های خاصی را به‌کار گیرید که هر یک پیش‌فرض‌های و هدف های متفاوتی دارند. یکی از این روش‌ها پژوهش کیفی است.

شما به عنوان یک محقق می‌توانید گستره‌ای متنوع از روش‌های خاصی را به‌کار گیرید که هر یک پیش‌فرض‌های و هدف های متفاوتی دارند. یکی از این روش‌ها پژوهش کیفی است. پژوهش کیفی پژوهشی است که کیفیت روابط، فعالیت ها، موقعیت ها یا موارد را بررسی می شود، که غالبا تحت عنوان تحقیق کیفی قرار دارند. این نوع پژوهش ها تاکید بیشتری بر توصیف جامع می کنند. منظور از توصیف جامع، به تفصیل توصیف کردن تمام آن چیزهایی است که در خلال یک فعالیت یا موقعیت معین می‌گذرد. روش پژوهش کیفی، اغلب به رو ش‌هایی گفته می‌شود که به منظور به دست آوردن داد ه‌های ذهنی به‌کار می‌رود. در مجموع پژوهش کیفی به سوی درک دنیای طبیعی گرایش پیدا می‌کند و ماهیت آن کاملاً تفسیری است. واژه Research در لغت به‌معنای پژوهش، تحقیق، کندوکاو، تجسس و کاوش است و Qualitative به‌معنای کیفی و چونی است. این دو واژه مجموعاً به‌معنای تحقیق و پژوهش کیفی است.پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه و … استفاده می‌کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می‌شود. در این روش برای دیدگاه‌های پایان نامه افراد، مورد تحقیق ارزش قایل می‌شوند، محقق و تحقیق‌شونده با یکدیگر در رابطه متقابل در نظر گرفته می‌شوند، هم به توصیف می‌پردازد و هم تبیین و برای گردآوری داده به گفته‌ها و رفتارهای قابل مشاهده افراد تکیه می‌کند. در اینگونه پژوهش‌ها، هدف پژوهشگر بررسی «کیفیت پدیده» مورد مطالعه است نه کمیّت. بنابراین، پژوهش‌های کیفی به‌معانی، مفاهیم، تعاریف، علامات، استعارات، توضیحات و ویژگی‌های چیزها و موضوع‌های مورد مطالعه، می‌پردازند. پژوهشگران کیفی بر نوعی تفسیر کل‌نگر تأکید می‌کنند. آنان واقعیت‌ها و ارزش‌ها را به‌صورتی غیرقابل تفکیک و آمیخته با یکدیگر در نظر می‌گیرند.پژوهش‌های کیفی از نظر اهمیت و ساختار علمی روش تحقیق، اصالتا ًدر سطح نازل‌تری از پژوهش‌های کمّی قرار ندارند.انتخاب بین یک روش پژوهش کیفی یا کمّی بستگی به عوامل متعددی دارد. مهم‌ترین علت تعیین‌کننده، ماهیت موضوع، مشکل مورد مطالعه، و تجربة پژوهشگر است.پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه و ... استفاده می‌کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می‌شود. در این روش برای دیدگاه‌های افراد مورد تحقیق ارزش قایل می‌شوند، محقق و تحقیق‌شونده با یکدیگر در رابطه متقابل در نظر گرفته می‌شوند، هم به توصیف می‌پردازد و هم تبیین و برای گردآوری داده به گفته‌ها و رفتارهای قابل مشاهده افراد تکیه می‌کند.پاره‌ای از انواع روش‌های پژوهش کیفی (به‌عنوان نمونه پژوهش موردی و زمینه‌ای) می‌توانند اطلاعات عمیق و دقیقی را در خصوص پدیده‌ها، رفتارها و سازمان‌های پیچیده ارائه کنند. کسب اینگونه اطلاعات از راه پژوهش‌های کمّی به‌هیچ عنوان میسر نیست.مراحل کدگذاری مورد استفاده در پژوهش‌های کیفی شامل کدگذاری باز بر مبنای مقولات استخراج شده از مطالعه مقدماتی مبانی نظری تحقیق، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی می باشد. انواع تحقیق کیفیدسته‌بندی تحقیقات کیفی آسان و مورد انجام پایان نامه توافق همه نیست. آنسلم، استراس و جولیت کوربین، شیوه‌های تحقیق کیفی را شامل موارد ذیل می‌دانند:
 1. نظریه مبنایی
 2. مردم‌نگاری یا قوم‌نگاری
 3. پدیدارشناختی
 4. وقایع زندگی یا تحقیق زندگی‌نامه‌ای
 5. تحلیل مکالمات یا گفتمان
 6. تأویل‌شناسی یا هرمنوتیک
 7. کردارشناسی
 8. نشانه‌شناسی
 9. جامعه‌سنجی


[h=1]معرفی روش تحقیق کیفی[/h]معرفی روش تحقیق کیفی | گروه تحقیقاتی طلوع
شما به عنوان یک محقق می‌توانید گستره‌ای متنوع از روش‌های خاصی را به‌کار گیرید که هر یک پیش‌فرض‌های و هدف های متفاوتی دارند. یکی از این روش‌ها پژوهش کیفی است.

شما به عنوان یک محقق می‌توانید گستره‌ای متنوع از روش‌های خاصی را به‌کار گیرید که هر یک پیش‌فرض‌های و هدف های متفاوتی دارند. یکی از این روش‌ها پژوهش کیفی است. پژوهش کیفی پژوهشی است که کیفیت روابط، فعالیت ها، موقعیت ها یا موارد را بررسی می شود، که غالبا تحت عنوان تحقیق کیفی قرار دارند. این نوع پژوهش ها تاکید بیشتری بر توصیف جامع می کنند. منظور از توصیف جامع، به تفصیل توصیف کردن تمام آن چیزهایی است که در خلال یک فعالیت یا موقعیت معین می‌گذرد. روش پژوهش کیفی، اغلب به رو ش‌هایی گفته می‌شود که به منظور به دست آوردن داد ه‌های ذهنی به‌کار می‌رود. در مجموع پژوهش کیفی به سوی درک دنیای طبیعی گرایش پیدا می‌کند و ماهیت آن کاملاً تفسیری است. واژه Research در لغت به‌معنای پژوهش، تحقیق، کندوکاو، تجسس و کاوش است و Qualitative به‌معنای کیفی و چونی است. این دو واژه مجموعاً به‌معنای تحقیق و پژوهش کیفی است.پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه و … استفاده می‌کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می‌شود. در این روش برای دیدگاه‌های پایان نامه افراد، مورد تحقیق ارزش قایل می‌شوند، محقق و تحقیق‌شونده با یکدیگر در رابطه متقابل در نظر گرفته می‌شوند، هم به توصیف می‌پردازد و هم تبیین و برای گردآوری داده به گفته‌ها و رفتارهای قابل مشاهده افراد تکیه می‌کند. در اینگونه پژوهش‌ها، هدف پژوهشگر بررسی «کیفیت پدیده» مورد مطالعه است نه کمیّت. بنابراین، پژوهش‌های کیفی به‌معانی، مفاهیم، تعاریف، علامات، استعارات، توضیحات و ویژگی‌های چیزها و موضوع‌های مورد مطالعه، می‌پردازند. پژوهشگران کیفی بر نوعی تفسیر کل‌نگر تأکید می‌کنند. آنان واقعیت‌ها و ارزش‌ها را به‌صورتی غیرقابل تفکیک و آمیخته با یکدیگر در نظر می‌گیرند.پژوهش‌های کیفی از نظر اهمیت و ساختار علمی روش تحقیق، اصالتا ًدر سطح نازل‌تری از پژوهش‌های کمّی قرار ندارند.انتخاب بین یک روش پژوهش کیفی یا کمّی بستگی به عوامل متعددی دارد. مهم‌ترین علت تعیین‌کننده، ماهیت موضوع، مشکل مورد مطالعه، و تجربة پژوهشگر است.پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه و ... استفاده می‌کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می‌شود. در این روش برای دیدگاه‌های افراد مورد تحقیق ارزش قایل می‌شوند، محقق و تحقیق‌شونده با یکدیگر در رابطه متقابل در نظر گرفته می‌شوند، هم به توصیف می‌پردازد و هم تبیین و برای گردآوری داده به گفته‌ها و رفتارهای قابل مشاهده افراد تکیه می‌کند.پاره‌ای از انواع روش‌های پژوهش کیفی (به‌عنوان نمونه پژوهش موردی و زمینه‌ای) می‌توانند اطلاعات عمیق و دقیقی را در خصوص پدیده‌ها، رفتارها و سازمان‌های پیچیده ارائه کنند. کسب اینگونه اطلاعات از راه پژوهش‌های کمّی به‌هیچ عنوان میسر نیست.مراحل کدگذاری مورد استفاده در پژوهش‌های کیفی شامل کدگذاری باز بر مبنای مقولات استخراج شده از مطالعه مقدماتی مبانی نظری تحقیق، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی می باشد. انواع تحقیق کیفیدسته‌بندی تحقیقات کیفی آسان و مورد انجام پایان نامه توافق همه نیست. آنسلم، استراس و جولیت کوربین، شیوه‌های تحقیق کیفی را شامل موارد ذیل می‌دانند:
 1. نظریه مبنایی
 2. مردم‌نگاری یا قوم‌نگاری
 3. پدیدارشناختی
 4. وقایع زندگی یا تحقیق زندگی‌نامه‌ای
 5. تحلیل مکالمات یا گفتمان
 6. تأویل‌شناسی یا هرمنوتیک
 7. کردارشناسی
 8. نشانه‌شناسی
 9. جامعه‌سنجی
 

Similar threads

بالا