معادله درجه دومی به زبان فرترن

asemo0n

عضو جدید
سلام یه برنامه به زبان فرترن میخواستم به مشخصات زیر ممنون میشم کسی از دوستان کامپیوتر جوابمو بده .;)
معادله درجه دومی به صورت زیر بنویسید که در ان اگر دلتای معادله بزرگتر از صفر بود مجموع ریشه های مهادله را حساب کند
مشخصات معادله:
ax^2+bx+c
a=1500-2n
b=1,n,1
c=5000\n
n=9283
دلتا=b^2-4ac
 

floe

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سلام
امیدوارم برنامه زیر کمکت کنه

Program main

implicit none

integer n
double precision sum

n=9283

call sumation (n, sum)

print*, sum

Pause

End

Subroutine sumation (n, sum)

implicit none

integer, intent(in) :: n
double precision, intent(out) :: sum
integer i
double precision a, b, c, delta

sum=0.

do i=1, n
a=1500.-2.*real(i)
b=real(i)
c=5000./real(i)
delta=b**2.-4.*a*c
if (delta >= 0.) then
if (i == 750) then
sum=sum-c/b
else
sum=sum-b/a
end if
else
continue
end if
end do

End


جواب میشه :

sum=5585.05928454
 

razipatala

عضو جدید
سلام من یه برنامه می خواستم nفاکتوریل m به توان n فاکتوریل m*n و m/n البته برای اعداد خیلی بزرگ مثلا 30 40 رقمی و بالاتر اگه اینا رو نبرم تو برنامه نویسی می افتم اگه کمکم کنید ممنون میشم.
 

samira19

عضو جدید
سلام
شما درباره ساختار درخت پارسه توی زبان فرترن چیزی میدونین؟
یه مثال واسه درخت پارسه میخوام ولی پیدا نمیکنم.
 

alihossainzadeh

عضو جدید
سلام
من به سابروتین حل سیستم های معادلات خطی به روش گاوس-سایدل احتیاج دارم
کسی می تونه به من کمک کنه؟
 

don_pedram

عضو جدید
PROGRAM Equation_Set_Solution_by_Gauss_Sidel_Method

!This program have been written by Pedram Niakan

IMPLICIT NONE

DOUBLE PRECISION :: er,sum

DOUBLE PRECISION,ALLOCATABLE :: a:),:),b:)),x:)),y:))
INTEGER :: i,j,k,n!Declaration of the matrix of factors

WRITE (*,*) "Please enter number of Equations & Variables:"
READ (*,*) n

ALLOCATE (a(1:n,1:n))
ALLOCATE (b(1:n))
ALLOCATE (x(1:n),y(1:n))


WRITE (*,*) "Please generat the matrix of factors:"

DO i=1,n
DO j=1,n
WRITE (*,*) "Please enter array (",i,",",j,") for matrix of factors"
READ (*,*) a(i,j)
END DO
WRITE (*,*) "Please enter array (",i,") for matrix of values"
READ (*,*) b(i)
END DO

WRITE (*,*) "The 3 required matrixes for these equations system have been generated successfully"
WRITE (*,*)""

WRITE (*,*) "Please enter",n," probable numbers:"
DO i=1,n,1
WRITE (*,*) "Please enter the probable root: x(",i,")="
READ (*,*) y(i)
x(i)=y(i)
END DO

k=1

10 DO i=1,n,1
sum=b(i)/a(i,i)
DO j=1,n,1
IF (j/=i) THEN
x(i)=(-a(i,j)*x(j))/a(i,i)+sum
sum=x(i)
END IF
END DO
END DO

er=0
DO i=1,n,1
er=DABS((x(i)-y(i))/y(i))+er
END DO

IF (er<=0.010000000) THEN !Accuracy
DO i=1,n,1
WRITE (*,*) "Accurate Root: X(",i,")=",x(i)
END DO
WRITE (*,*) "Number of retries:",k
ELSE
DO i=1,n,1
WRITE (*,*) "Approximate Root: X(",i,")=",x(i)
y(i)=x(i)
END DO
WRITE (*,*) "Try:",k
k=k+1
PAUSE
GO TO 10
END IF


PAUSE

END PROGRAM


من برنامش رو نوشتم لطفا خودت به سابروتین تبدیلش کن
 

artarya

عضو جدید
سلام
چطور میتونیم تو برنامه فرترن یه فایل دیتا رو به رشته تبدیل کنیم؟
 

Tarikh-S

عضو جدید
لطفا راهنمايي كنيد.
1- برنامه اي كه يك ماتريس n*n را در نظر گرفته و آنرا به توان 16 برساند
2- برنامه اي كه دترمينان يك ماتريس مربع n*n را حساب كند.
 

yazdipanah

عضو جدید
سلام برنامه ای در زبان فرترن می خواستم که کاربر دو نقطه A(x1,y1) و B(x2,y2) را وارد کند و برنامه معادله خط را به کاربر بدهد.لطفا کمکم کنید!
شیب خط: m=(y2-y1)/(x2-x1)

معادله خط= y-y1=m(x-x1)
 

ami92

عضو جدید
سلام من دستور حل معادله درجه 3 با برنامه فرترن رو میخام .لطفا کمکم کنین .ممنون
 

mehrz67

عضو جدید
با سلام
برای حل معادلتون باید همه جملات رو ببرین یه طرف بعد ریشه اونو با رروشها ی نصف کردن و نیوتون رافسون و .... بدست بیاری
معادلتو بگو شاید بتونم کمک کنم
 
بالا