مشکل در خروجی اکسل یا csv در php

farzam-kh

عضو جدید
سلام.. من با این کد خروجی اکسل یا csv میگیرم و با زبان فارسی هم مشکلی ندارم منتها اطلاعات هر خط رو فقط داخل یه سلول ذخیره میکنه از \t یا t یا , استفاده کردم ولی همش این مشکلو دارم نمیدونم چیکار کنم برای خط بعدی از \n استفاده میکنم.
اینم کد منه :
PHP:
<?php
$xls_filename="t1";
mb_http_input("utf-8");
mb_http_output("utf-8");
 include_once('assets/includes/config.php');
header('Content-Description: File Transfer');
  header('Content-Type: application/octet-stream');
  header('Content-Disposition: attachment; filename=file.csv');
  header('Content-Transfer-Encoding: binary');
  header('Expires: 0');
  header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
  header('Pragma: public');
  echo "\xEF\xBB\xBF";

mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
mysql_query("SET NAMES utf8_persian_ci");
$q="select name,family,mail,username,tel from net_user";
$qq=mysql_query($q);
$name="نام";
$family="نام خانوادگی";
$mail="ایمیل";
$tel="تلفن";
$csvData = $name . "," . $family . "," . $mail . "," . $tel ."\n";
echo $csvData;
for($j=0; $j<mysql_num_rows($qq); $j++)
{
$row=mysql_fetch_assoc($qq);
echo $row['name'].",". $row['family'].",". $row['mail'].",". $row['username'].",". $row['tel']."\n";
}
?>
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
beginner2001 بافر کردن خروجی در PHP PHP 0
aref_fld افزونه جستجوگر اکسل PHP 0
mahsa66 نحوه کار با ckeditor یا tinymce PHP 2
K php بهتره یا asp.net PHP 14

Similar threads

بالا