محاسبه حجم سيالات مرزي و آزاد و تعيين نفوذپذيري مخازن هيدروکربني به روش تشديد مغناطيسي هسته اي

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان مقاله: محاسبه حجم سيالات مرزي و آزاد و تعيين نفوذپذيري مخازن هيدروکربني به روش تشديد مغناطيسي هسته اي

نویسندگان: مجرد حميده*, كارگر زهره

* بخش فيزيک، واحد بين الملل دانشگاه شيراز، شيراز، ايران

چکیده:
نمودارگيري به روش تشديد مغناطيسي هسته اي، روشي نوين براي دسترسي دقيق به پارامترهاي پتروفيزيکي مخازن هيدروکربني در صنعت نفت به شمار مي آيد. در اين تحقيق با استفاده از حضور هسته هيدروژن در سيالات مخزن و با بهره گيري از مزيت روش NMR در تعيين اندازه حفره ها، در ابتدا به دو شيوه حجم آب ناحيه مرزي و حجم سيال آزاد چاهي کربناته در جنوب غربي کشورمان تعيين شده و سپس نفوذپذيري NMR با استفاده از دو مدل SDR و Coates توسط نرم افزار ژئولاگ محاسبه گرديد. نتايج يکسان حاصل از دو شيوه NMR براي تعيين حجم سيالات مرزي، با ضريب همبستگي 0.9 نشان مي دهد که روش CBFV براي چاه مورد بررسي معتبر است. ضريب همبستگي 0.7 که از مقايسه نتايج NMR و مغزه براي پارامتر نفوذپذيري حاصل شد، بيانگر اين است که روش NMR مي تواند مقادير نفوذپذيري را به درستي پيش بيني نمايد. به همين دليل، اين روش مي تواند جايگزين روش هاي قديمي و پرهزينه گردد.

كليد واژه: تشديد مغناطيسي هسته اي، نفوذپذيري، حجم آب ناحيه مرزي، حجم سيال آزاد، حجم آب ناحيه رسي
 

پیوست ها

  • 45013937704.pdf
    1.2 مگایابت · بازدیدها: 1
بالا