عملیات های ریاضی در PHP

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
فهرست مطالب:

 1. عددها در PHP
 2. محاسبه باقیمانده یک تقسیم با تابع fmod در PHP
 3. محاسبه قدرمطلق (اندازه) یک عدد با تابع abs در PHP
 4. توابع مثلثاتی (Trigonometric functions) در PHP
 5. تعیین ماکزیمم بین دو عدد با تابع max در PHP
 6. تعیین مینیمم بین دو عدد با تابع min در PHP
 7. حذف قسمت اعشاری اعداد (گرد کردن اعداد) با توابع round ، ceil و floor در PHP
 8. به دست آوردن جذر (رادیکال 2) یک عدد، با تابع sqrt در PHP
 9. به توان رساندن یک عدد، با تابع pow در PHP
 10. تبدیل زاویه از رادیان (radian) به درجه (degree)، با تایع rad2deg در PHP
 11. تبدیل زاویه از درجه (degree) به رادیان (radian)، با تایع deg2rad در PHP
 12. تبدیل اعداد دهدهی (decimal) به اعداد دودویی (binary)، با تابع decbin در PHP
 13. تبدیل اعداد دودویی (binary) به اعداد دهدهی (decimal)، با تابع bindec در PHP


منبع: کلیدستان
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عددها در PHP

عددها در PHP

در PHP ، اعداد می توانند به صورت دسیمال، اکتال یا هگزادسیمال مشخص شوند.


اعداد دسیمال در PHP :

اعداد دسیمال در PHP به صورت معمولی و بدون هیچگونه علامت گذاری به کار می روند. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :


کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#CC66CC]965[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
نتیجه :Untitled.jpg


اعداد اکتال در PHP :

برای به کار بردن اعداد اکتال در PHP ، باید حتما قبل از عدد اکتال مورد نظر، عدد 0 را بنویسیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :


کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#208080]0456[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
نتیجه :

Untitled.jpg
اعداد هگزادسیمال در PHP :

برای به کار بردن اعداد هگزادسیمال در PHP ، باید حتما قبل از عدد هگزادسیمال مورد نظر، علامت های 0x را بنویسیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :


کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#208080]0xFF[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
نتیجه :
Untitled.jpg


تعریف اعداد منفی در PHP :

برای تعریف اعداد منفی در PHP ، تنها کافی است که قبل از عدد، علامت – را به کار ببریم.

تعریف اعداد اعشاری در PHP :

برای تعریف اعداد اعشاری در PHP ، از علامت گذاری های مختلفی می توان استفاده نمود. برای آشنایی با این علامت گذاری ها، به مثال زیر توجه کنید :

مثال :


کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#800080]0.01[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#800080]1e-3[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#339933]-[/COLOR][COLOR=#800080]3.2E10[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
نتیجه :
Untitled.jpg
دقت شود که کاراکترهای e و E به معنی ((توان)) بوده و برای به توان رساندن اعداد به کار می روند.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
محاسبه باقیمانده یک تقسیم با تابع fmod در PHP

محاسبه باقیمانده یک تقسیم با تابع fmod در PHP

با استفاده از تابع fmod در PHP ، می توانیم باقیمانده تقسیم یک عدد بر عددی دیگر را محاسبه کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]فرض کنید بخواهیم باقیمانده عدد 20 بر 6 را محاسبه کنیم. برای این منظور، کدهای PHP زیر را می نویسیم :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]fmod[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]20[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]6[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
محاسبه قدرمطلق (اندازه) یک عدد با تابع abs در PHP

محاسبه قدرمطلق (اندازه) یک عدد با تابع abs در PHP

تابع abs در PHP ، برای محاسبه قدرمطلق (اندازه) یک عدد به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]abs[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#339933]-[/COLOR][COLOR=#CC66CC]2[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
توابع مثلثاتی (Trigonometric functions) در PHP

توابع مثلثاتی (Trigonometric functions) در PHP

در PHP ، تعدادی از توابع به عنوان توابع مثلثاتی به کار می روند. منظور از توابع مثلثاتی، توابعی همچون سینوس (sin) ،کسینوس (cos) ، تانژانت (tan) و ... می باشد. در جدول زیر، تابعی که برای هر یک از این توابع مثلثاتی، در PHP در نظر گرفته شده است را شرح داده ایم :


تابع مثلثاتیتابع در نظر گرفته شده در PHP
سینوس (sin)sin
کسینوس (cos)cos
تانژانت (tan)tan
سینوس هیپربولیک (sinh)sinh
کسینوس هیپربولیک (cosh)cosh
تانژانت هیپربولیک (tanh)tanh


بهتر است در همینجا، نماد در نظر گرفته شده برای عدد π (عدد پی) در PHP را معرفی کنیم، زیرا هنگام استفاده از توابع مثلثاتی، زیاد با عدد π سر و کار داریم. نمادهای مربوط به عدد π در PHP را در جدول زیر نوشته ایم :


مقدارنماد در PHP
πM_PI
π/2M_PI_2
π/4M_PI_4
1/πM_1_PI
2/πM_2_PI


حرف M نوشته شده در ابتدای نمادها، از ابتدای کلمه Math گرفته شده است، زیرا این مقادیر، همگی جزء ثابت های ریاضی (math) می باشند.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]sin[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR]M_PI_2[COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تعیین ماکزیمم بین دو عدد با تابع max در PHP

تعیین ماکزیمم بین دو عدد با تابع max در PHP

با استفاده از تابع max در PHP ، می توانیم از بین دو یا چند عدد، هر کدام که ماکزیمم است را مشخص کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]max[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]4[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]6[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تعیین مینیمم بین دو عدد با تابع min در PHP

تعیین مینیمم بین دو عدد با تابع min در PHP

تابع min در PHP ، برای تعیین مینیمم از بین دو یا چند عدد به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]min[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]3[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]5[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
حذف قسمت اعشاری اعداد (گرد کردن اعداد) با توابع round ، ceil و floor در PHP

حذف قسمت اعشاری اعداد (گرد کردن اعداد) با توابع round ، ceil و floor در PHP

با استفاده از توابع round ، ceil و floor می توانیم بخش اعشاری اعداد را حذف کنیم (اعداد اعشاری را گرد کنیم). البته این توابع، هر کدام به گونه ای متفاوت، عمل می کنند. نحوه عملکرد این توابع را در جدول زیر شرح داده ایم :


تابععملکرد
roundگرد کردن به سمت نزدیکترین عدد صحیح
ceilگرد کردن به سمت مثبت بینهایت
floorگرد کردن به سمت منفی بینهایت


به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]round[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#800080]2.9[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]ceil[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#800080]2.9[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#000088]$C[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]floor[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#800080]2.9[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$C[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]مشاهده پیوست Untitled.jpg
[h=4]نکته :[/h]هنگام استفاده از تابع round ، می توانیم تعیین کنیم که عمل گرد کردن برای چند رقم اعشار به بعد باشد. مثلا تعیین کنیم که یک رقم اعشار از اعداد نگه داشته شود و سایر رقم های اعشاری گرد شوند. برای این منظور، باید تعداد ارقام اعشاری که می خواهیم نگه داشته شود را درون پرانتز تابع round بنویسیم. برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]round[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#800080]2.676[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]2[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
به دست آوردن جذر (رادیکال 2) یک عدد، با تابع sqrt در PHP

به دست آوردن جذر (رادیکال 2) یک عدد، با تابع sqrt در PHP

با استفاده از تابع sqrt در PHP ، می توانیم جذر (رادیکال 2) یک عدد را محاسبه کنیم.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]sqrt[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]4[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
به توان رساندن یک عدد، با تابع pow در PHP

به توان رساندن یک عدد، با تابع pow در PHP

تابع pow در PHP ، برای به توان رساندن اعداد به کار می رود.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]عدد 2 را به توان 3 می رسانیم :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]pow[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]2[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]3[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تبدیل زاویه از رادیان (radian) به درجه (degree)، با تایع rad2deg در PHP

تبدیل زاویه از رادیان (radian) به درجه (degree)، با تایع rad2deg در PHP

با استفاده از rad2deg در PHP ، می توانیم یک زاویه را از رادیان (radian) به درجه (degree) تبدیل کنیم.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]rad2deg[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR]M_PI_4[COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]rad2deg[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]2[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تبدیل زاویه از درجه (degree) به رادیان (radian)، با تایع deg2rad در PHP

تبدیل زاویه از درجه (degree) به رادیان (radian)، با تایع deg2rad در PHP

با استفاده از deg2rad در PHP ، می توانیم یک زاویه را از درجه (degree) به رادیان (radian) تبدیل کنیم.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]deg2rad[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]90[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]deg2rad[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]180[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تبدیل اعداد دهدهی (decimal) به اعداد دودویی (binary)، با تابع decbin در PHP

تبدیل اعداد دهدهی (decimal) به اعداد دودویی (binary)، با تابع decbin در PHP

تابع decbin در PHP ، برای تبدیل اعداد دهدهی (decimal) به اعداد دودویی (binary) به کار می رود.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]decbin[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]345[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تبدیل اعداد دودویی (binary) به اعداد دهدهی (decimal)، با تابع bindec در PHP

تبدیل اعداد دودویی (binary) به اعداد دهدهی (decimal)، با تابع bindec در PHP

تابع bindec در PHP ، برای تبدیل اعداد دودویی (binary) به اعداد دهدهی (decimal) به کار می رود.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]bindec[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]1110[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

Similar threads

بالا