علی بداغی

white angel

عضو جدید
"پنجِ وارونه چه معنی دارد؟"
خواهر کوچکم از من پرسید
من به او خندیدم
کمی آزرده و حیرت‌زده گفت:
"روی دیوار و درختان دیدم."
بازهم خندیدم...
گفت: "دیروز خودم دیدم مهران پسر همسایه
پنجِ وارونه به مینو می‌داد."
آن‌قدَر خنده برم داشت
که طفلک ترسید!
بغلش کردم و
بوسیدم و
با خود گفتم:
"بعدها
وقتی باریدنِ بی‌ وقفه‌ درد
سقفِ کوتاهِ دلت را خم کرد
بی‌گمان می‌فهمی
پنجِ وارونه چه معنی دارد."
رفت و سیبی آورد
نصف کردیم.
دمی خیره بر آن نیمه به نجوا می‌گفت:
"نکند یعنی ... یعنی ... همین نیمه‌ی سیب!؟"
تنِ آن نیمه، تبِ خواهش بود
گاز زد...
خنده‌ی لب‌های خدا را چیدم
خیره بر نیمه‌ی گندیده‌ی خود خندیدم...
 

Similar threads

بالا