طبقه بندی مهندسی سنگ بر اساس RQD

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
شاخص کیفیت سنگ (RQD)


در سال ۱۹۶۷ دیر(Deere)و همکارانش شاخص کیفیت سنگ(Rock Quality Designation)را برای ارائه یک تخمین کمی از کیفیت توده سنگ که از مغزه های حفاری حاصل می شود پیشنهاد کردند.RQD به عنوان درصد قطعات مغزه سالم بلندتر از صد میلیمتر(چهار اینچ)،نسبت به طول کل مغزه ی بدست آمده تعریف می شود.حداقل قطر مغزه باید به اندازهNX(قطر ۵۴.۷میلیمتر)بوده و توسط مغزه گیر دوجداره حفاری شده باشد.

c00836f990040864033aede114fa5faa.png

در سال ۱۹۸۲ پالمستروم(Palmstrom)پیشنهاد کرد هنگامی که هیچ مغزه ای در دسترس نیست ولی اثر ناپیوستگی ها در سطح زمین و یا در تونلهای اکتشافی قابل رؤیت هستند،RQDرا می توان از تعداد ناپیوستگی ها در واحد حجم تخمین زد.
رابطه پیشنهادی پالمستروم برای سنگهای عاری از رس عبارت است از: RQD=115-3.3j که j مجموع تعداد درزه ها در واحد حجم توده سنگ است که به عنوان درزه های حجمی حساب می شوند.


RQD پارامتری است که مستقیماً به جهت حفاری بستگی دارد و مقدار آن می تواند به طور قابل ملاحظه ای با توجه به جهت گمانه تغییر کند.استفاده از تعداد درزه های حجمی وابستگی به جهت حفاری را کاهش می دهد.
RQD معمولاً کیفیت توده سنگ را در محل نشان می دهد.در هنگام استفاده از مغزه گیر الماسی باید دقت شود تا شکستگی هایی که در نتیجه حفاری یا حمل ایجاد شده،شناسایی شوند تا در تعیین مقدار RQD منظور نشوند.وقتی از رابطه پالمستروم برای ارائه نقشه برداشت درزه ها استفاده می شود،ترکهای ایجاد شده در اثر انفجار را نباید در تعیین مقدار j لحاظ کرد.
 

Similar threads

بالا