شرح مختصری بر عملکرد واحد RS & GIS

eghlimy

عضو جدید


بسمــــه تعالی

شرح مختصری بر عملکرد واحد RS & GIS

مقـــــــدمه :

یکی از مهمترین فعالیت های جوامع بشری در قبال رشد روزافزون جمعیت جهان ، تلاش مستمر برای تهیه و تولید مواد غذایی مورد نیاز است. ذکر این نکته مهم است که تامین نیازهای غذایی انسان ، هـمواره به گونه ای باتوانایی و بازدهـی زمین رابطه دارد. صرف نـظر از دیگر عوامل ، تهیـــه و تولیـد مواد غذایی در جهـان امروز به عواملی نظـیرخاک مناسب ، انرژی کافی و ارزان و منابع آب سرشار بستگی دارد . در صورت دسترسی به این عوامل ، بشر باید در استفاده از آنها نهایت دقت و ظرافت را به کار گیرد تا در بهره برداری مستمر از زمین توفیق یابد.
موارد فوق نشان می دهد کسب اطلاعات و جمع آوری آمار و ارقـام از ویژگی های منابع زمینی ، هر روز بیشتر ازپیش ضرورت می یابد. به نظـــر می رسد در سطح فعلی دانش و تکنولوژی بشری ، دستیابی به یک بانک اطلاعات عظیم در زمینه فوق – بدون صرف هزینه های گزاف – تنها بـا بهره گیری از علـم وفن سنجش از دور امکـان پذیرخواهد بود.این واحد به منظور انتقال فناوری های سنجش از دور از مرکز به استان در قالب اجرای پروژه مشترک "برآورد سطح وتهیه نقشه پراکنش اراضی کشاورزی استانهای کشور با استفاده از تفسیر رقومی داده های ماهواره ای" درشهریور ماه سال 84 پس از برگزاری دوره های آموزشی در وزارتخانه تشکیل وفعالیت خود راتقریبا"همزمان با راه اندازی وتهیه نقشه ها و لوازم سخت افزاری و نرم افزاری ولوازم جانبی و ... شروع کرد و موارد ذیل اشاره ای مختصربه عملکرد این واحد تا کنون می باشد که بصورت فهرست وار و به شرح ذیل ارائه می گردد :
ذکر این نکته ضروری است که هر کدام از این موارد دارای زیربخشها و فعالیتهای خاصی می باشد که توضیحات بیشتر آن نیازمند آشنائی با نرم افزار و سخت افزارهای مربوطه به خود را دارد که در این خصوص می توان به دستگاه GPS و نقشه های توپوگرافی و ... اشاره نمود .تعاریف اصطلاحات :

RS « سنجش از دور- REMOTE SENSING»:عبارت است ازعلم و هنرکسب اطلاعات در مورد اجسام ،اراضی یا پدیده ای مختلف ،به کمک جمع آوری اطلاعات از آنها بدون تماس با آنها .


GIS « سیستم اطلاعات جغرافیائیGEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM »:


سيستمها يا سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي


(Geographic Information System)كه مختصراً GIS و در برگردان فارسي ساج ناميده مي شوند ، سامانه هاي رايانه اي هستند كه جهت ذخيره سازي و بكارگيري اطلاعات جغرافيايي از آنها استفاده مي شود.

در يك ديد كلي با يد گفت، سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جهت جمع آوري، ذخيره سازي، تجزيه و تحليل و ارائه داده هايي بكار مي روند كه موقعيت جغرافيايي آنها يك مشخصه اصلي و مهم محسوب مي شود.در اين سامانه براي هر پديده ي جغرافيايي (عارضه) سه نوع اطلاعات وجود دارد:


1- اطلاعات مكاني در خصوص موقعيت جغرافيايي و شكل و هندسه عوارض
2-اطلاعات توصيفي هر عارضه
3-اطلاعات از نحوه ارتباط بين عوارض( توپولوژي)


GPS « سیستم مکان یابی عمومی »
ازاین دستگاه در عملیات میدانی پروژه جهت کنترل نقاط و برداشت نقاط و یا به عبارتی جهت جمع آوری اطلاعات در داخل سگمنتهای تعیین شده در پروژه به منظور طبقه بندی نهایی از آن استفاده گردید .


· ارائه مقاله کاربرد در بخش کشاورزی به روابط عمومی وزارتخانه و چاپ در نشریه پیام جهاد کشاورزی به شماره 66 توسط کارشناس واحدسنجش از دور استان .


فهرست فعالیتهای انجام شده درواحد سنجش از دور در رابطه باپروژه مشترک


1- تهیه تصاویر ماهواره ای Spot(4,5) وETM2002 برداشت شده استان کردستان درتابستان سالها ی 82و84
2- قرائت داده های ماهواره ای با استفاده از نرم افزار GEOMATICA V9.2
3- تهیه نقشه های استان به مقیاس 50000/1 به تعداد 69شیت ومختصات دار کردن آنها با استفاده از نرم افزار GEOMATICA V9.2

4- بازدید زمینی اولیه جهت آشنایی با منطقه با استفاده از نقشه های مختصات دار شده
5-موزائیک تصاویر و استخراج محدوده استان و شهرستان ها از تصاویر موزائیک شده
6- طبقه بندی اولیه تصاویر بر اساس بازدید زمینی اولیه به تفکیک شهرستان به روش نظارت شده
- توضیح اینکه مراحل 5و 6 برای تصاویر ماهواره ای ETM2002,Spot(4.5) انجام شده است به دلیل اینکه در طول برنامه زمان بندی پروژه داده های ماهواره ای ETM2002 به Spot(4.5)تغییر پیدا کرد

7-تهیه گزارش پیشرفت کار و ارائه گزارش به دفتر محترم فناوری اطلاعات وزارتخانه
8-بازدید ونظارت کارشناسان محترم دفتر آماروفناوری اطلاعات وزارتخانه از پروژه در استان
9- تهیه شبکه قطعات منظم کل مناطق استان توسط ناظرین پروژه در مرکز با استفاده از نرم افزار
10- استخراج نمونه های زمینی(Segment ) از شبکه قطعات منظم بطور تصادفی در محل طبقه کشاورزی و غیر کشاورزی حاصل از طبقه بندی اولیه

11- چاپ رنگی نمونه ها با مقیاس بالا با استفاده از بازدید زمینی (جمع آوری اطلاعات)
12- بازدید زمینی و جمع آوری اطلاعات نمونه ها با استفاده ازGps وچاپ های رنگی نمونه
13- تهیه گزارش پیشرفت کار و ارائه به ناظرین محترم پروژه مشترک وزارتخانه
14- نظارت کارشناسان محترم دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه از مراحل اجرای کار و پیشرفت پروژه
15- انتخاب نمونه های تعلیمی
16- طبقه بندی تصاویر به روش نظارت شده
17- تهیه گزارش کار و ارائه به وزارتخانه


18- نظارت کارشناسان محترم دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه از مراحل نهایی پروژه
19- کنترل زمینی (Field Check)نقشه نهایی با استفاده از Gps
20- اعمال اصلاحات لازم بر روی نقشه (در صورت لزوم طبقه بندی مجدد)
21- عملیات بعد از طبقه بندی(Filter )
22- ارزیابی دقت نقشه نهایی(Kappa )
23- ارائه نتایج به دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه
24- نظارت وزارتخانه بر مراحل تهیه نقشه نهایی
25- تهیه گزارش نهایی
26- پایان تعهدات سازمان به وزارتخانه بر اساس موافقت نامه داخلی در ارتباط با پروژه مشترک
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
RS(سنجش از دور)

RS(سنجش از دور)

سنجش از دور
نرم افزار هایی که در سنجش از دور مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از ERDAS و Geomatica(PCI) و ER MAPPER ، که در بین اینها نرم افزار ERDAS برای کارهای سه بعدی بهتر است و کار کردن با آن نیز بسیار ساده است.در تمام گرایش های نقشه برداری هدف ما رفتن از فضای سه بعدی به دو بعدی است.فاکتور هایی که باعث پیشرفت یک علم می شود عبارتند از :1- دقت : کارها به سمت دقت بالا پیش می رود2- هزینه : کار ها به سمت هزینه کم پیش می رود3- زمان : کار ها باید در زمان کمتر انجام شودبا استفاده از فتوگرامتری و سنجش از دور نتوانستیم فاکتور دقت را برآورد کنیم ولی فاکتور هزینه و زمان به نحو چشم گیری برآورد شد.در نقشه برداری زمینی زمان بسیاری برای تهیه یک نقشه نیاز است در نتیجه چون زمان و هزینه با هم رابطه مستقیم دارند هزینه نیز افزایش میابد.فاکتور هزینه و زمان ما را به سوی فتوگرامتری سوق داد.دلیل دقت کم فتوگرامتری نسبت به نقشه برداری زمینی فاصله زیاد هواپیماها از سطح زمین است همچنین در RS چون فاصله از زمین بیش از روش فتوگرامتری است دقت باز هم کاهش میابد.

در فتوگرامتری ابزار کار عکس های هوایی است و در سنجش از دور ابزار کار تصویرهای ماهواره ایست.
سنجش از دوری که ما در اینجا مورد بحث قرار می دهیم در حیطه تجاری است ، در این روش ما می توانیم نقشه هایی در حد 1:3000 تهیه کنیم. موقعی که نیازی به نقشه های با دقت بالا نداشته باشیم روش سنجش از دور یک روش عالی است ، البته بوسیله ماهواره های نظامی آمریکا می توان به دقت های بسیار بالایی رسید که در محدوده سنجش از دور نظامی است.

معیارهای طبقه بندی ماهواره ها
توان تفکیک مکانیکوچکترین فاصله ای که ما می توانیم با استفاده از تصویرهای ماهواره ای تشخیص دهیم.توان تفکیک طیفیبه دو عامل وابسته است: الف) تعداد باند ب) پهنای باند هر ماهواره به یک قسمتی از طیف الکترو مغناطیس حساس است مثلاً 0.1 تا 1 میکرو متر ، که به آن پهنای باند می گویند ، هرچه پهنای باند کمتر باشد دقت بیشتر است.مشکلی که پهنای کم باند ایجاد می کند این است که بعضی از عوارض را نمی توانیم در تصویر ببینیم ، برای حل این مشکل تعداد باندها را افزایش می دهند ، یعنی مثلاً اگر پهنای باند یک ماهواره 0.4 تا 1 میکرو متر باشد این پهنا را به هفت باند مجزا تقسیم می کنند ، در نتیجه برای هر پیکسل تصویر هفت مقدار داریم ، هرچه تعداد باندها بیشتر باشد تعداد درجات خاکستری ما بیشتر شده و دقت افزایش می یابد.

توان تفکیک رادیومتریکیتعداد بیت تصویر را نشان می دهد ، یعنی مقادیر درجه خاکستری آن 2[SUP]n[/SUP] است که n تعداد بیت است یعنی یک تصویر یک بیتی دارای تعداد درجه خاکستری 2 است یعنی یا 0 یا 1 ، به عبارت دیگر سیاه و سفید.هرچه تعداد بیت بیشتر باشد دقت نیز بیشتر می شود ، به طور معمول هرچه توان تفکیک مکانی بیشتر باشد توان تفکیک رادیومتریکی کاهش میابد و بالعکس ، ماهواره آیکنوس از جمله ماهواره هایی است که هم توان تفکیک مکانی خوبی در حد 1[SUB]m[/SUB] دارد و هم توان تفکیک رادیومتریکی خوبی در حد 11 بیت دارد.

توان تفکیک زمانی
مدت زمانی که طول می کشد تا ماهواره دوباره از یک منطقه تصویربرداری کند.مثلاً این توان برای آیکنوس 2.9 روز است و برای ماهواره Spot 25 روز است ، هرچه توان تفکیک زمانی بهتر باشد کارایی های زیادی دارد از جمله پیشبینی بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل و به عنوان مثال تجربه نشان داده که قبل از وقوع زلزله در یک منطقه یک نوع ابر خاص با شکل خاص بالای منطقه قرار می گیرد که اگر تصاویر از یک منطقه با فاصله زمانی کم مهیا باشد می توان با تشخیص این ابرها ، زلزله را پیشبینی کرد.Georefrencingانتقال از سیستم مختصات دستگاهی ( کامپیوتر ) به سیستم مختصات زمین را ژئورفرنس کردن گویند.رفتن از سیستم دستگاهی به زمینی را Self Calibration گویند که از معادلات زیر در آن استفاده می کنیم :

1-Polynomial 2- Affine

X=a[SUB]0[/SUB]+a[SUB]1[/SUB]x+a[SUB]2[/SUB]y Y=b[SUB]0[/SUB]+b[SUB]1[/SUB]x+b[SUB]2[/SUB]y
برای محاسبه ضرایب چند جمله ای بالا حداقل به سه نقطه کنترل ( GCP ) نیاز داریم که هم مختصات دستگاهی و هم مختصات زمینی در آنها معلوم باشد ، برای بدست آوردن دقت نقاط نیز از نقاط چک ( CKP ) استفاده میکنیم که تفاوت این نقاط با نقاط GCP در این است که نقاط GCP در محاسبه ضرایب استفاده شده و نقاط کنترل CKP در برآورد دقت.

طبقه بندی
Classification
هدف ایجاد کلاس های مختلف با استفاده از عکس های ماهواره ای است به عبارت دیگر عوارض مختلف روی تصاویر را از هم جدا می کنند.طبقه بندی بر دو نوع است :1- طبقه بندی نظارت شده Supervised2- طبقه بندی نظارت نشده Unsupervisedبرای اینکه نرم افزار بتواند طبقه بندی را انجام بدهد باید به تعداد کلاس ها برای نرم افزار الگو تعریف کنیم ، مثلاً در جایی که آب وجود دارد با ایجاد یک پلیگون در این منطقه ، یک الگو ( درون پلیگون ) به نرم افزار معرفی می کنیم.در صورتی که از تصاویر شناخت نداشته باشیم ، خود نرم افزار شروع به جستجو می کند و Pixel های شبیه هم را درون یک کلاس قرار می دهد و ما باید بعد از طبقه بندی به هر کلاس Label بزنیم ، تهیه نقشه های کاربری اراضی Land Use/Land Cover نیز همین گونه است.

برای یک الگو با توجه به تعداد
Pixel ها یک میانگین گیری انجام می شود ، مثلاً برای یک تصویر که دو باند دارد برای هر الگو دو میانگین داریم چون در واقع برای هر الگو دو باند داریمL = کلاس اول
C = کلاس دوم M = کلاس سوم µ[SUB]m1 [/SUB]| µ[SUB]c1 [/SUB]| µ[SUB]L1[/SUB]µ[SUB]m2 [/SUB]| µ[SUB]c2 [/SUB]| µ[SUB]L2[/SUB]که به صورت زیر فاصله Pixel ها از میانگین هر کلاس اندازه گیری می شود و یک Pixel زمانی متعلق به یک کلاس می شود که کمترین فاصله طیفی را با الگوی ان کلاس داشته باشد به همین ترتیب تمام Pixel های کلاس طبقه بندی می شود.
D[SUB]i,j[/SUB] = ( ( DN[SUB]i,j,1[/SUB] - µ[SUB]L1 [/SUB])[SUP]2[/SUP] + ( DN[SUB]i,j,2[/SUB] - µ[SUB]L2[/SUB] )[SUP]2[/SUP] )[SUP]0.5 [/SUP]
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

sara2i2

عضو جدید
کمک rs

کمک rs

سلام کسی مطلبی الجع به بحث زیر داره
روشهاي تصحيح اتمسفري روي تصاوير ماهواره اي را نام برده براي 
باند هاي حرارتي و باندهای اپتیکی
 

Alireza-Msc

عضو جدید
سلام کسی مطلبی الجع به بحث زیر داره
روشهاي تصحيح اتمسفري روي تصاوير ماهواره اي را نام برده براي
باند هاي حرارتي و باندهای اپتیکی

نرم افزار ENVI
قسمت help
atmospheric correction رو سرچ کن
بعد روی About Atmospheric correction کلیک کن.
خیلی ساده و روون گفته
3 تا روش معروف ترن:
FLAASH و QUAC و Empirical line
همین 3 تارو بررسی کن.
 

mostafa0098

عضو جدید
rs یا gis?

rs یا gis?

سلام به همه دوستان...من برای ارشد در دو رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی قبول شدم. حالا هم موندم که کودومو برم. می خواستم نظر شما رو بدونم. بدجوری موندم که چی کار کنم:(
 

sahar_mohamadi

عضو جدید
اگه تو شهرهایی مثه تبریز و تهران و... میخواید در آینده کار کنید دوتاش هم به کارتون میا ولی تو شهرای کوچیک تر واسه جی آی اس هم کم کار پیدا میشه دیگه آر اس وضعیتش مشخصه دیگه....فقط تدریس.
ولی در کل حتما gis یه چیزی داره دیگه که 1 تا 10 کنکور 8 یا 9 نفرشون میرن gis.
موفق باشید
 

mostafa0098

عضو جدید
از هرکسی که میپرسم میگه gis اما نمیدونم چرا میترسم برم .... خودم rs رو بیشتر دوست دارم اما نمی خوام بعدش بیکار بمونم
 

Ehsan.Ha

متخصص نقشه برداری
کاربر ممتاز
GIS و شک هم نکن.
یه شرکت بزرگ تولید و پخش مواد غذایی تو مشهد می خواد تو نقشه محل فروشگاه هاشو دقیق مارک کنه که کار GIS انجام بده.
میگه باید نفراتت با جی پی اس بیان دره کارخونه تا سوار کامیونهای حمل بشن تا وقتی میرسه به محل تحویل مختصات اونجا رو برداشت کنین.
با این روش حداقل1 10 نفر می خواد و یه ماه طول میکشه.
راهی که به نظرم رسیده اینه که از روی شماره تلفن فروشگاه ها یا موبایل فروشنده آیا میشه راحت تر مختصات ها رو در آورد؟ آیا تو شرکت مخابرات همچین اطلاعاتی هست؟
 

mostafa0098

عضو جدید
با تشکر از همه دوستان .... پس میرم gis فردوسی:smile: @ehsan.ha نمیدونم که آیا میشه همچین اطلاعاتیو از رو شماره داشت یا نه .... فکر کنم فقط میشه منطقه کلی رو فهمید
 

ar1100

عضو جدید
سلام . ولی به نظر من RS علمی تر و تخصصی تره .در کنار اون اگه یه دوره GIS مقدماتی و پیشرفته هم ببینی می تونی به قول دوستمون تو شرکت هایی که می خوان کار GIS انجام بدن هم مشغول کار بشی . موفق باشی
 

علیرضا 71

عضو جدید
[h=1]کاربرد بازاریابی سیستم اطلاعات مکانی[/h]کیفیت جغرافیایی (ژئو) یک راه حل نوآورانه ایست که می تواند از مدیریت و بهینه سازی فرآیند پایگاه داده های مشتریان حمایت و پشتیبانی نماید. کارشناسان ژئومارکتینگ با استانداردسازی و مختصات جغرافیایی آدرس ها در داخل و در خارج کشور کار را آغاز می کنند و برای هر نام و نشانی، اطلاعات غنی سازی شده آموزنده ای را به دست می آورند.
کارشناسان ژئومارکتینگ تنها در چند ساعت، می توانند میلیون ها آدرس را پردازش، تکرار زدایی، و سند سازی نمایند. هم آدرس ها را اصلاح می نمایند و هم با اطلاعات لازم برای پست دقیق ادغام می کنند به طوری که وجود واقعی آن ها تأیید شود. خریدارن بواسطه شماره ساختمان و منطقه سرشماری شده، بر روی نقشه ها قرار می گیرند به طوری با اطلاعات آماری مربوط به مناطق سرشماری شده ای که در آن زندگی می کنند، تقویت می شوند.

منبع : گروه کلید (www.ksykg.com)

[h=1]سیستم اطلاعات جغرافیایی[/h]
 
بالا