شرح فرآيند پتروشيمي ها

REZA.F

کاربر بیش فعال
دوستان عزيز تو اين تاپيك شرح فرآِيند بعضي از پتروشيمي ها رو قرار ميدم
 
آخرین ویرایش:

REZA.F

کاربر بیش فعال
پتروشيمي اميركبير (1)

پتروشيمي اميركبير (1)

واحد پلی اتیلن سبک خطی

-1- تهيه خوراك واحد
1-1-1- تصفيه اتيلن
تركيبات مورد نياز از طريق مرز واحد دريافت مي شود ولي براي تبديل اتيلن به B.P هر يك از مواد تشكيل دهنده بايد داراي خصوصياتي باشند كه به آنها اشاره مي شود:
اكسيژن
آب
دي اكسيد كربن و منوكسيد كربن

1-1-2- حذف اكسيژن و منوكسيد كربن
براي حذف اكسيژن از طريق واكنش زير عمل مي كنيم.
Cu + ½ O2CuO
CuO+ CO Cu+CO2
اتيلن تأمين شده از خارج از واحد ابتدا در دو مرحله در مبدلهاي 30-E-101 تا دماي 40 درجه سانتيگراد و تا دماي 100 درجه سانتيگراد در مبدل 30-E-102 پيش گرم مي شود. در ظرف 30-D-101 A/B اكسيژن توسط واكنش اكسيداسيون مس جدا مي شود. CuO / Cu2O كه اكسيد شده اند مي توانند با مقدار كمي از CO كاهش پيدا كنند و بنابراين CO ورودي به سيستم تا ميزان 0.1 ppm حجمي كاهش مي يابد. هر بستر براي شرايط كارگردي معادل يك دوره سه ماهه با حداكثر ظرفيت 31900 تا 38800 كيلوگرم بر ساعت تعبيه شده است. تصفيه كننده در حالت نرمال بصورت سري كار مي كنند ولي هر تصفيه گر قادر است با كاهش ظرفيت تصفيه جريان اتيلن، بازتوليد ماده ديگري را انجام دهد.
احياء كاتاليست با استفاده از نيتروژن و هيدروژن داغ با نرخ جريان 1.2 تا 5 درصد حجمي صورت مي گيرد و اين عمل تا پايان مراحل كاتاليستي صورت مي گيرد.
1-1-3-حذف آب ودی اکسید کربن و تركيبات اكساينده
پس از حذف اکسیژن و منواکسید کربن ، حرارت درمبدل 30-E-101 از اتیلن داغ خارج از 30- D-101 A/B به منظور پیش حرارت دادن اتیلن خارج از سایت بازيابي مي شود.اتیلن داغ بعدا در مبدل 30-E-103 آب خنک تا 40 درجه خنک می شود.جريانهاي پايين دستي هر دو خشك كن در 30 –D-102 A/B به هم مي پيوندند .
هر خشک کننده با سه لایه کاتالیزور متفاوت پر شده است .
· اولین لایه در بالا : نوع 3A مدل غربال مولكولي به منظورحذف آب تا کمتر از 0.1PPMv(SILIPORITE NK 30) .
· دومین لایه در وسط : جاذب ACTIGUARD 600 PC برای حذف CO وCOS به مقدار کمتر از 0.1PPMv به کار می رود .
· سومین لایه در پایین : جذب کننده ACTIGUARD S PC که برای تفکیک اجزای اکسید شده و متانول به مقدار کمتر از 0.5PPMv بکار می رود.
هربستردریک چرخه زمانی اعتباری تصفیه کننده با یک بهره وری 31900 تا 38800 Kg/h اندازه گیری می شود.
خشک کننده ها معمولا به صورت گروهی کار می کنند اما هر خشک کننده دارای ظرفیت کامل تصفیه جریان اتیلن را دارا می باشد ،بقیه خشک کننده ها احیا کننده هستند.
عمل احیا با استفاده ازنیتروژن داغ انجام می شود.اتیلن تصفیه شده سپس به وسیله دو کمپرسور30-C-101 A/B با حرکت رفت و برگشتي برای رسیدن به فشار مورد نیاز فشرده می شوند.سطح فشار در کمپرسور کنترل می شود.اتیلن سپس تا دمای 45 درجه در 30-E-104 سرد می شود و نهایتا به واحد پلیمریزاسیون فرستاده می شود.

1-1-4-تصفیه هیدروژن
هیدروژن مورد نيازبا خصوصیات مورد نیاز درموردBP از خارج از واحد تامين مي شود. فقط یک خشک کننده محافظ با غربالهای مولکولی ،30-D-103 A/B پیش بینی شده است .هر خشک کننده با یک لایه نوع 3A با غربالهای مولکولی به منظورحذف آب تا حد کمتر از 0.1PPMv پر شده است.(SILIPORITE NK 30)عمل احیا با استفاده ازنیتروژن داغ انجام می شود.
هیدروژن تصفیه شده خشک شده ،سپس به واحد پلیمریزاسیون فرستاده می شود و برای یک قسمت کوچک آن به منظور احیا 30-D-101 A/B و 30-D-570 A/B به فرستاده می شود.

1-1-5-خشک کردن بوتن1:
خشک کردن جریان خوراک بوتن یک توسط خشک کننده بوتن 30-D-104 A/B پیش بینی می شود.هربستردریک چرخه زمانی یک ماهه اعتباری با راندمان 40 تا 2865 Kg/h (ماکزیمم 550Kg/h ) اندازه گیری می شود.خشک کننده ها به طور نرمال به صورت گروهی کار می کنند ولی هر خشک کننده ظرفیت کامل تصفیه جریان بوتن یک را داراست و سایر خشک کننده ها احیا کننده هستند. هر خشک کننده از دو لایه متفاوت جذب کننده پر شده است.
· اولین لایه در پایین:غربالهای مولکولی نوع 3A به منظورحذف آب تا کمتر از0.2 PPMv(SILIPORITE NK 30).
· دومین لایه در بالا : جاذب ACTIGUARD 600 PC به عنوان یک بستر محافظ به منظور جلوگیری از آلودگی اجزا اکسید شده ، جهت تامين خصوصيات مورد نياز BP.
پس از خشک کردن ، بوتن ، بافر بوتن یک تحت کنترل در سیلندر 30-D-105 را تغذیه می کند و سپس آن به وسیله پمپ تزریق بوتن 30-P-101 A/B در داخل فرایند پمپ می شود.در هنگامي كه هشدار سطح پايين جريان به صدا در مي آيد يك جريان حد اقل باعث توقف پمپ مي شود.
فشاردر 30-D-105در یک دامنه کنترلی توسط نیتروژن با فشار متوسط و شعله ور شدن به منظور شعله ور کردن گازهاي خارج شده در طی پرشدن کنترل می شود.
1-1-6- خشک کردن پنتان
پنتان از ظروف همگن توسط پمپ 30-P-104 بارگیری می شود.خشک کردن در یک فرایند گروهی در خشک کننده پنتان 30-D-106 با یک سرعت جریان 10m3/h رخ می دهد.
بستردر یک چرخه یک ماهه تصفیه کننده برای یک سرویس رفت و برگشتي با یک مصرف متوسط m3210 پنتان اندازه گیری می شود.خشک کننده از دو لایه جاذب رفت و برگشتي پر شده است :
· اولین لایه در پایین : غربالهای مولکولی نوع 3A به منظور حذف آب تا کمتر از 0.2 PPMv(NK 30)
· دومین لایه در بالا: ACTIGUARD 600 PC به عنوان بستر محافظ در جلوگیری از آلودگی اجزا اکسید شده به منظور تامين خصوصيات مورد نياز BP .
عمل احیا بالعکس جریان با نیتروژن داغ جهت شعله ور شدن انجام می گیرد.
پس از خشک کردن، پنتان، بافر پنتان خشک شده در استوانه 30-D-107 را تغذیه می کند.فشار در
30-D-107 توسط یک دامنه تقسیم شده کنترلي توسط نیتروژن کم فشار و شعله ور کردن به منظور شعله ور شدن گازهاي خارج شده در طی فرایند پرشدن کنترل می شود. سپس پنتان توسط پمپ تزریق پنتان
30-P-102 A/B در داخل فرایند پمپ می شود.یک پنتان خنک تر 30-E-106 در پايين ترین خط جریان پمپ نصب می شود.در مورد سطح خیلی پایین 30-D-107 یک سوئیچ هشدار سطح پايين جريان پمپ را متوقف خواهد کرد.
محتویات آب در پنتان به طور مداوم در پمپ مکش اندازه گیری می شود(AE1070113) .
یک شير تخليه روی خط مکش 30-P-102 به منظور تخلیه کردن30-D-107 با استفاده از 30-P-104 داخل یک ظرف دارای استاندارد بین المللی پنتان نصب می شود ( یک ارتباط موقت بایستی بین تخلیه
30-P-104 ویک یک ظرف همگن پنتان ایجاد شود.)
1-2- تزریق کاتالیزور
واحد تزریق کاتالیزور شامل موارد زیر می باشد:
· کاتالیزور Zigler SDx مخزن جمع کننده مواد اولیه(توسط تامین کننده کاتالیزور).
· بسته تزریق کاتالیزور30-pk-375 . این بسته شامل موارد زیر می باشد :
- چهار والو اندازه گیری دقیق:UV-30201 A/B/C/D
- چهار چرخه تامين كاتاليست: 30-D-380 A/B/C/D
· هر مجموعه دقیق به طور مجزا ( والو اندازه گیری دقیق+ چهار چرخه تامين كاتاليست)شامل یک خط تزریق می باشد.
· استوانه 30-D-390 افزایش دهنده تزریق کاتالیزور
- انتقال پودر کاتالیزور در بسته تزریق:
پودر کاتالیزور در یک مخزن جمع آوری کننده تامین وذخیره می شود. مخزن جمع آوری کننده به یک سطح بالاتر برده می شودو با استفاده از یک بالابر روی یک سکوی وزنی قرار می گیرد.
مخزن جمع آوری کننده با یک لوله کشی دائم توسط شير تخليه (PNL.CV) مرتبط می شود.قبل از نصب شيرهاي تخليه به طور دستی با نیتروژن پاکسازی می شوند به منظور اطمینان از اینکه ازورود اب وهوا به سیستم تزریق کاتالیزور و سمی کردن آن جلوگیری شود.قبل از انتقال کاتالیزور ،فشار داخل مخزن جمع آوری کننده توسط نیتروژن خالص تنظیم می شود تا برای تخلیه داخل خطوط موجودی کاتالیزور آماده باشد.
 
آخرین ویرایش:

REZA.F

کاربر بیش فعال
پتروشيمي اميركبير (2)

پتروشيمي اميركبير (2)

ادامه واحد پلي اتيلن سبك خطي...

1-2-1-مرحله 34(جمع آوری کردن):
انتقال کاتالیزور از مخزن جمع آوری کننده به خط لوله داراي کاتالیزور پایش و کنترل می شود.
این عمل توسط اپراتور تقریبا هر دوسه روز یکبار بسته به درجه پلیمر تولید شده اجرا می شود.
خط لوله انبار از سه بخش مجزا ساخته شده است :
بخش بالایی : بین مخزن جمع آوری کننده و 30102A .
حجم نگهدارنده : بین UV-30102B و UV-30106A .
بخش پایینی : بین UV-30106B و والوهای اندازه گیری دقیق کاتالیزور .
این بخش پایینی بعدا به 4 خط انبار به منظور حمل کاتالیزور به والوهای اندازه گیری دقیق منشعب
می شود. وقتی که کاتالیزور از مخزن جمع آوری کننده
(LAL-30101ACTIVE) منتقل می شود ، مراحل بعدی به ترتیب اجرا می شود.

· حجم نگهدارنده به وسیله بستن UV-30102 A/B ، UV-30103 A/B ، UV-30104 A/B و UV-30106 A/B مجزا می شود و سپس فشار ان در محل های لوله اصلی کاربری کاتالیزور از طریق UV-30105 A/B تنظیم می شود.
· اپراتور وارد یک تعدادی از کاتالیزورها و مخازن جمع آوری کننده را می كند که آنها بر عکس موارد استفاده های قبلی بررسی می شوند.
· در این زمان اپراتور یک مخزن جمع اوری کننده را به بخش بالاتر خط لوله انبار ارتباط می دهد و حجم متوسطی را پاکسازی می کند .در اين مورد مهم است که این حجم عاری از ناخالصی های قبل از شروع انتقال کاتالیزور می باشد.
· وقتی که اپراتور تایید می کند که پاکسازی کامل شد و جهت گیری والو مخزن جمع آوری صحیح می باشد مرحله بعدی شروع می شود.
· این مرحله والوهای UV-30102A و UV30102B را بین بخش بالاتر و حجم نگهدارنده باز می کند و اجازه می دهد تا پودر کاتالیزور به وسیله نيروي جاذبه از مخزن جمع آوری به حجم نگهدارنده ریزش کند.
· این مرحله منتظر تایید اپراتور می ماند که تاييد كند انتقال کاتالیزور قبل ازشروع مرحله بعدی کامل است.
· حجم نگهدارنده به وسیله بستن UV-30102 A/B و تنظیم فشار مخزن جمع آوری گازهاي خارج شده در محل فعالیت کاتالیزور از طریق UV-30101 مجزا می شود.در آن نقطه بايستي ارتباط مخزن جمع آوری قطع شده باشد.
· حجم نگهدارنده سپس با نیتروژن HP با خلوص بالا توسط بازکردن UV-30103 تنظیم فشار می شود.
· فشار در حجم نگهدارنده افزایش می یابد و در نقطه مطلوب توسط PIC-30113 کنترل
می شود.

· وقتی که فشار به حد مطلوب رسید اپراتور می تواند مرحله نهائی این پروسه را آغاز کند.
· UV-30106A و UV-30106B می توانند باز شوند تا به کاتالیزور اجازه دهند که از بخش حجم نگهدارنده به بخش پایین ترریزش کند.( جریان پودر کاتالیزور می تواند به دمیدن نیتروژن داخل پایه حجم نگهدارنده از طریق UV-30104 A/B کمک کند.)
این وضعیت قرارگیری والو در طی عملیات نرمال به جا می باشد.حجم نگهدارنده و بخش پایین تر لوله انبار در یک فشار باهم مرتبط هستند .بخش بالاتر لوله انبار داراي فشار پایین است و مخزن جمع آوری کننده با خط لوله انبار مرتبط نیست.
1- انتقال کاتالیزور از خط لوله انبار به منظور پلیمریزاسیون راکتور 30-R-400 .
مرحله33 ، تزریق پودر کاتالیزور رابه داخل 30-R-400 کنترل می کند.
هر چرخه تامين كاتاليست 30-D-380 A/B/C/D با کاتالیزور خط لوله انبار به وسیله یک والو اندازه گیری دقیق دستی اختصاصی UV-30201 A/B/C/D تغذیه می شود.در عملیات نرمال ،سه عدد والو کار می کنند و چهارمی در حال آماده باش می باشد.
در طی چرخش هر والو، والو با پودر کاتالیزور از خط لوله انبار پر می شود ، می چرخد و کاتالیزور را به داخل 30-D-3801A/B/C و یا D خالی می کند .توالی چرخش والوها و تعداد والوهای در حال کار طبق نیازمندیهای تولید از طریق RGPC تنظیم می شود.
تزریق ها به طور رفت و برگشتي و با فاصله هستند ، همزمانی بین خطوط توسط مرحله تزریق ماهرانه کنترل می شود. هر خط بایستی توانایی رسیدن به چرخه زمانی 15 ثانیه در هر تزریق را توسط طراحی سرعتهای تولید ، مطابق با یک سرعت تزریق 240 تزریق/خط/ساعت دارا باشد.
والوهای اندازه گیری دقیق UV-30201 A/B/C/D جفت جفت ( B/C وA/D ) تنظیم می شوند هر جفت در ارتباط با استوانه افزاینده تزریق کاتالیزور 30-D-390 در ارتباط می باشد که نیتروژن با فشار بالا را برای رساندن پودر کاتالیزور ازA/B/C/D 30-D-380 به 30-R-400 فراهم می سازد.
هریک از چهار خطوط تزریق می توانند در یکی از سه حالت اجرا باشند :توقف ، شستن با جریان سریع و تزریق .
· در حالت توقف ، خط تزریق از 30-R-400 توسط والوهای UV-30202 A/B/C/D مجزا
می شود.

· در طی مرحله شستن با جریان سریع ، كل فعالیت فقط با استفاده از نیتروژن انجام می شود، والو اندازه گیری دقیق متوقف می شود.این به طور نرمال برای تعداد ثابتی از چرخه هادر بین حالتهای توقف و تزریق به منظور اطمینان از اين که خط تزریق عاری از کاتالیزوراست انجام مي شود .
· حالت تزریق ( تزریق کاتالیزور به داخل راکتور ) همانند حالت شستن با جریان سریع می باشد ولی با والو اندازه گیری دقیق در اجرا.
· مرحله مراقبت و نگهداری جهت مراقبت و آزمایشات خارج از خط، برای خطوط مجزا بدون اثر روی دیگر خطوط استفاده می شود.1-2-2- مرحله اجرائی خط:
اندازه گيري جريان جرمي نشان داده شده روی PID(FI 30201 A/B/C/D) در دسترس نمی باشد ونصب نمی شود.در این مرحله اندازه گیری واقعی جریان کاتالیزور توسط مجموعه عملیات والوهای اندازه گیری دقیق UV30201A/B/C/D اجرا می شود.وقتی که آنها نصب می شوند در مقایسه با مشخصات جریان جرمي امکان پذیر خواهد بود و انتخاب در دسترس می باشد.
مرحله اجرای هر یک از خطوط روی گامهای بعدی پایه گذاری شده است .چرخه های خط در سراسر مراحل به ترتیب زیر می باشد.
· افزايش فشار (زمان ثابت برای این عمل)
· پرکردن محفظه ثانویه خوراک دستگاه (زمان ثابت برای این عمل)
· نگهداري (زمان متغير)
· کاهش دادن فشار(زمان ثابت برای این عمل)
1-2-2-1-افزايش فشار
خطوط تزریق و حجم های بافر فشار را تا هفت ستون بالای راکتور در حال اجرا بطور مستقیم از استوانه افزاینده تزریق کاتالیزور 30-D-390 افزایش می دهد.
این فشار بین جریان بالا دست خارج از منطقه اجرای والو در دهانه ورودی هر خط UV30204 A/B/C/D و جریان رو به پایین خارج از منطقه اجرای والو UV30202 A/B/C/D در دهانه ورودی راکتور نگهداري
می شود.مینی سیکلون یا سیکلونهای تغذیه کاتالیزور
30-D-380 A/B/C/D تحت فشار و خالی هستند.
1-2-2-2- پرکردن چرخه های تغذیه کاتالیزور
وقتی که والوهاي اندازه گيري کاتالیزور والوها UV30201 A/B/C/D در حالت تزريق مي باشندیک حجم ثابت کاتالیزور ، از خط لوله انبار کاتالیزور تا سر تا سر خطوط انبار کاتالیزور اختصاص داده شده به چرخه هاي مصرف منتقل مي شود.
کاتالیزور فورا داخل راکتور تزریق نمی شود. مرحله نگهداری زمانی را که کاتالیزور در مینی سیکلون باقي
مي ماند را مشخص می کند.
 

REZA.F

کاربر بیش فعال
پتروشيمي اميركبير 3

پتروشيمي اميركبير 3

ادامه پلي اتيلن سبك خطي...

1-2-2-3-نگهداری
خط تزریق در این مرحله نگهداری باقی می ماند تا وقتی که مرحله متعاقب چرخه در وضعیت پاييني واقع شود. این وضعيت پايين فقط وقتی که شرایط بعدی محدودیتها ایجاد شود ظاهر می شود.
· خط تزریقش را کامل کرده باشد
· خط، رد شده است و خط بعدی مجددا راه اندازی شده است
1-2-2-4- کاهش فشار
UV30204 A/B/C/D بسته می شود و UV 30202 A/B/C/D بطور موفقیت آمیزی در جهت کاهش فشار حجم بافر داخل راکتور باز می شود زمانی که تایید می شود والو اندازه گیری دقیق در موقعیت بالا قرار گیرد.
وقتی که خط در حالت شستن با جریان سریع است تنظیم فشار اطمینان می دهد که خط عاری از کاتالیزور باشد.
وقتی که در حالت تزریق کاتالیزور در چرخه مصرف داخل راکتور توسط این کاهش فشار حمل می شود این کاهش فشار تحت محدودیتهای زیر قرار می گیرد:
کاهش فشار در یک حجم کافی نیتروژن برای پخش موثر و نفوذ جت کاتالیزور داخل بستر سیال فراهم
می آورد. یک دهانه منحصر به فرد
(FO30203 A/B/C/D) همچنین به منظور كنترل سرعت کاهش فشار فراهم شده است .این اطمینان می دهد که خط داخل راکتور حتی در انتهای تزریق توسط یک شبکه مراقبت جریان از خط تزریق به داخل راکتورحركت مي كند.

همانگونه که فشار درداخل خط تزریق سقوط می کند یک سوئیچ کم فشار PSL30204 A/B/C/D در دو ستون بالای راکتورجهت ایجاد فشار فعال می شود.دهانه منحصر به فرد به طور اعتباری اندازه گیری
می شود.همانند آنکه این
PSL در 2-3 ثانیه والو در حال فعاليت در دهانه ورودی راکتور را باز می کند.وقتی که این سوئیچ کم فشار فعال می شود والوهای دهانه ورودی راکتور ، UV30202 A/B/C/D به محض اینکه امکان آن به وجود آید بایستی شروع به بسته شدن بکنند.
این احتیاجات مجبور می کند که سوئیچ کم فشار محلی به طور مستقیم به والوهای راکتور با سیمسخت متصل شود .اگر راه حل اتصال با سيم سخت انتخاب شد سپس مرحله بعدی بایستی با سرعت کافی به منظور جلوگیری از شکست نقطه ترکیب دیجیتالی DCS مرتبط با والو ( به طور مثال PCS والوUV30202 A/B/C/D را می بندد ضمن اینکه SP باز باقی می ماند که منجر به شکست والو می شود. ) انجام شود
یک مخزن مواد زائد در مخزن جمع آوری كننده كاتاليزور روی یک مقیاس وزنی پیش بینی می شود که کاتالیزور را در سرتاسر شيرهاي تخليه روی والوهای دستی بدون حذف چرخه هاي تغذیه بازیابی کند.
1-3- واحد پلیمریزاسیون
در واحد پلمریزاسیون اتیلن و هم- منومرها در یک بستر سیال راکتور به منظور تولید پودر پلیمریزه می شوند که سپس آنها جهت غیر فعال کردن کاتالیزورهای باقیمانده و برای حذف منومرها و هیدروکربن قبل از اینکه مستقیما وارد واحد دانه سازی و افزایشی شوند آماده می شود.
1-3-1- چرخه واكنش پلیمریزاسیون
واکنش پلیمریزاسیون در بستر سیال راکتور 30-R-400 پلیمریزاسیون اتفاق می افتد.رشد اجزا پلیمر موجود در راکتور در شرایط سیال شدن توسط گاز سیال شده نگهداری و مراقبت می شود که شامل اتیلن، هم منومر ، (بوتن-1 ) ،هیدروژن ، پنتان ، و مواد خنثی (اکثرا متان ، اتان و نیتروژن ) می باشد.
گاز روان شده به وسیله کمپرسور 30-C-400 حلقه اصلی گاز جمع اوری شده و توسط ورودی پرده توربین راهنما کنترل می شود . یک سرعت بالا جهت تهیه یک مخلوط خوب درون راکتور و اطمینان از یک هم منومر با افت حرارت خوب مورد نیاز است.
سرعت گاز روان شده در بالای گاز خارج شده 30-R-400 برای محدود کردن انتقال ذرات پودر کاهش یافته است.
گاز در بالای راکتور باقی می ماند و ذرات کشیده شده از گاز درون سیکلونهای گاز راکتور 30-CY-400 A/B جدا می شوند. آنها توسط ذرات بازیافت شده تزریق کننده های 30 –J-400 A/B به داخل راکتور برگردانده می شوند که در فرایند گاز از تخلیه افزایشی کمپرسور 30-C-401 به عنوان محرک سیال استفاده می شود.با شروع تخلیه خنک کننده 30-C-401 و 30-E-403 درجه حرارت تزریق کننده محرک گاز را زیر درجه حرارت واکنش به منظور جلوگیری از نرم شدن پلیمر نگه می دارد. درجه حرارت در پایه چرخه ها به وسیله T1-40205/40206 به منظور شناسایی انسداد کننده ها پایش می شود ( مخصوصا برای چرخه A و B ).
گاز ناشی از چرخه های گاز راکتور 30-CY-400 A/B در حلقه اصلی گاز خنک كننده 30- E- 400 خنک می شود.محصول میعان حاصل و مخلوط گاز باهم توسط تزریق پنتان و بوتن1 قبل از جدا شدن در حلقه اصلی جدا کننده 30-D-40g مخلوط می شوند.گاز به پایین راکتور از طریق کمپرسور حلقه اصلی گاز 30-C-400 برگردانده می شود.این ماشین به وسیله یک قرقره که صفحه غربال مکش را به سمت بالا می برد به منظور جلوگیری از ورود نخاله های زیاد به داخل کمپرسور محافظت می شود.
مایع توسط 6 عدد نازل اختصاص داده شده 30-J-409 A/B/C/D/E/F در نزدیکی پایین راکتور تزریق
می شوددر بالای شبکه سیال کننده جاییکه مایع در تماس با بستر جذب مي باشدبا یک مقدار زیادی حرارت تبدیل به بخار می شود.

نازل های تزریق به وسیله پمپ های تزریق مایع 30-P-409 A/B تغذیه می شود که آنها با یک حداقل سیستم جریان مطابقت پیدا کردند. قبل از بازیافت شدن در 30-D-409 ، مایع در 30-P-409 توسط خنک کننده بازیابی 30-E-409 خنک می شود.
واکنشگر مایع N2 که توسط واکنشگر 20 پمپ تزریق 30-P-455 A/B تامین می شود می تواند در داخل جریان 30-P-409 A/B مخلوط شود تمامی این جریان سپس به طور متعادل در درون راکتور در سراسر 6 نازل 30-J-409 A/B/C/D/E/F تزریق می شود.
 

REZA.F

کاربر بیش فعال
پتروشيمي اميركبير (4)

پتروشيمي اميركبير (4)

ادامه پلي ايلن سبك خطي...

1-3-2-پلیمریزاسیون راکتور30- R-400
اجزا طراحی شده راکتور شامل یک توری سیال کننده افقی و یک لوله جریان پایین دست از مرکز توری ، جهت تخلیه کردن راکتور در طی تعطیل شدن فرایند استفاده می شود.همچنین تجهیزات برای زهکشی هر پودری که در سرتا سر توری می ریزد وجود دارد.گازسیال شده که درزیر توری سیال کننده راکتور تزریق
می شود به سمت پایین به منظور رسیدن به یک توزیع مناسب در عرض توری هدایت می شود.

ارتباطات نیتروژن با فشار بالا یا متوسط در زیر توری سیال کننده به منظور پاکسازی و کاهش فشار راکتور قبل از شروع فراهم می شود.
گازتهی شده شاید همچنین در زیر توری در میان یک لوله پاشش در مرحله توقف معرفی می شود.بنابراین پلیمر باقیمانده می تواند قبل از اینکه راکتور برای مراقبت و نگهداری باز شود گاززدائی و غیر فعال شود.
خروج گاز از يك دريچه دستي به اتمسفر از طریق یک متوقف کننده ، به منظور پاکسازی راکتور قبل از شروع استفاده می شود .این گاز خارج شده به وسیله یک درپوش در طی عملیات نرمال مجزا می شود وقتی که کاهش فشار در داخل راکتور از طریق UV-40203 انجام می شود. این در روی شاخه ای از حلقه عکس العمل جریان پایین دست CY-400 A/B واقع شده است.
1-3-3-خنک کننده اولیه گاز30-E-400
30-E-400 یک صفحه لوله ای افقی ثابت مبدل حرارت است که حرارت را از واکنش پلیمریزاسیون به منظور کنترل دمای بالای راکتور در درجه مطلوب کنترل می کند.آن توسط تغییر درجه حرارت آّب خنک کننده در حال جريان قابل دسترسی است و همچنین درجه حرارت گاز مجددا در داخل راکتور جریان می یابد.
1-3-4- جداکننده حلقه اصلی 30-D- 409
این جداكننده بخار ازمایع با قطرات استخراج کننده به منظور جداسازی مایع تغلیظ شده از گاز بازیابی شده مطابقت مي كند. این مایع از پایه جداکننده از جاییکه پمپهای تزریق مایع 30-P- 409 A/Bآن را بازیابی
می کنند به داخل نازلهای تزریق مایع
30-J-409 A/B/C/D/E/F عبور می کند. یک سطح کنترل کننده سطح مایع را در پایه 30-D-409 مراقبت ونگهداری می کند.

1-3-5-کمپرسور گاز حلقه اصلی 30-C-400
این کمپرسور یک ماشین مجزای گریز از مرکز می باشد.پرده توربین راهنمای ورودی سرعت جریان را از طریق HIC-40401 کنترل می کند و کل گازسیال شده توسط اندازه گیر جریان F1-40202 که یک شکلی از لوله ونتوری می باشد اندازه گیری می شود.آب بندی ماشین اتیلن را به عنوان یک گاز بافر با تقدم نیتروژن NH به عنوان پشتیبان استفاده می کند.
 

REZA.F

کاربر بیش فعال
پتروشيمي اميركبير (5)

پتروشيمي اميركبير (5)

ادامه پلي اتيلن سبك خطي...

-3- 6-بالا برنده 30-J-400 کمپرسور30-C-401
این فشار حلقهگاز را در خروج 30-C-400افزایش می دهد به منظور راندمان اجراي تزریق کنندگان ذرات بازیابی شده30-J-400 A/B.خنک کننده تخلیه 30-C-401 ، 30-E-403 گاز را از 30-C-401 در طی

شکل 2-2 کپرسور C 440 واحد پلی اتیلن سبک خطی

شروع فاز حرارت دهی خنک می کند.خطوط همچنین از جریان پایین دست30-C-401به منظور کمک رسانی در پاکسازی جریان بالادست و پایین دست سیستم انصرافی اگر نیاز باشد و برای پاکسازی مایع نازلهای تزریق 30-J-409 A/B/C/D/E/F در شروع استفاده می شود.
1-3-7- کنترل واکنش
این بخش جنبه های اصلی کنترل واکنش را مورد مطالعه قرار می دهد.
الف – درجه حرارت
حرارت پلیمریزاسیون توسط گاز از بین می رود که این گاز توسط تبخیرمحصول میعان تزریق شده در نازلهایHP روی بستر سیال شده جریان می یابد.


شکل 2-3 کمپرسور C 100 واحد پلی اتیلن سبک خطی

درجه حرارت در خروجی 30-R-400 به وسیله TIC-40111 کنترل می شود که با درجه حرارت آب ورودی 30-E-400 از طریقRGPC تنظیم می شود. RGPC آخرین امتیاز را برای
FIC-41301جهت کنترل مقدار آب جبرانی خنک کننده در جریان آب در 30-E-400 فراهم می آورد. این جریان آب به وسیله30-E-400 پمپ های خنک کننده آب 30-P-405 A/B فراهم می شود.سرعت جریان آب به وسیله FIC-41304 کنترل می شود.
خنک کردن اضطراری واکنش حلقه گاز با استفاده از HS-41301 به دست می آید.این سوئیچ کاملا FV41301 A/B وFV41304 را به منظور افزايش دادن جریان آب خنک باز می کند.
بخار به داخل حلقه گاز تزریق کننده حرارت 30-J-405 واقع شده به موازات 30-E-400 به منظور حرارت دادن گاز در حلقه واکنش در ضمن شروع تزریق می شود.FIC-41303 كه به وسیله حلقه ودرجه حرارت آب خنک مجددا راه اندازی می شود و سرعت اضافی بخار را کنترل می کند.
 
آخرین ویرایش:

REZA.F

کاربر بیش فعال
پتروشيمي اميركبير 6

پتروشيمي اميركبير 6

ادامه پلي ايلن سبك خطي...
ب – فشار
فشار راکتور به وسیله PIC-40108 در دانهاب راکتور داده می شود. ضربه فشار واقع شده در راکتور پلیمریزاسیون30-R-400 ا طلاعات را درارتفاع بسترو دررفتار سیال کننده فراهم می آورد.
PDI-40103 افت فشار دریچه شبکه را اندازه گیری می کند. PDI-40109 و PDI-40102
می تواند فشار دریچه را در هر متر بستر ارزیابی کند که به عنوان مرجع دریچه های فشار استفاده
می شود.
PDI-40101A و PDI40101 B می تواند کل فشار دریچه بستر را مشخص کند.
PDI-40406 که کل فشار دریچه را در حلقه سیال اندازه گیری می کند و PDI-40103 می تواند خطاهای سرعت جریان را مشخص کند. ضربه های فشار توسط پاکسازی به وسیله نیتروژنHP به وضوح ادامه می یابند
ج- ارتفاع بستر
ارتفاع بستر به وسیله RGPC از اندازه گیریهای متفاوت فشار محاسبه می شود و به وسیله ترکیب اندازه گیریهای متفاوت بستر فشار PDI-40101 وPDI-40101Bفراهم می شود با رجوع به اندازه گیریهای دقیق فشار ازPDI-40109وPDI -40102.
این ارتفاع به وسیله تغییر فرکانس عمل پلیمر در سیستم های انصرافی جانبی به منظور افزایش و یا کاهش سرعت که بدان وسیله پلیمر در راکتور باقی می ماند تغییر می یابد.
د - سرعت تولید
سرعت تولید از کل جریان اتیلن اندازه گیری شده به وسیله FQIC-40406 ویک هم منومر شناخته شده نسبت را برای درجه داده شده محاسبه مي شود. به وسیله تغییر سرعت کاتالیزور اضافی آن کنترل می شود.اگرچه سرعت پلیمریزاسیون همچنین توسط ترکیب فاز گازی تحت تاثیر واقع می شود و مخصوصا توسط فشار جزئی منومرها که می بایستی طبق سرعت تولید و اجزا پلیمر موردنیاز تنظیم شود.تنظیم فشار جزئی تحت کنترل کروماتوگرافهای گاز AI-40203 وAI-40204 در سراسر RGPC انجام می شود.
ذ – دانسیته
دانسیته پلیمر به وسیله تغییر نسبت فشار جزیی هم-منومر به اتیلن کنترل می شود. دانسیته به عنوان نسبت افزایش کاهش می یابددانسیته همچنین تحت تاثیر قرار می گیرد به وسیله شاخص ذوب محصول اگرچه این اثر در مقایسه با غلظت هم-منومر ضعیف است .نسبت فشار جزئی هم-منومر به اتیلن اجزا کنترل متغیر برای دانسیته را تشکیل می دهد.
ر- شاخص ذوب
پارامتر کلیدی در کنترل شاخص ذوب نسبت فشار جزئی هیدروژن به اتیلن است شاخص ذوب به عنوان نسبت افزایش هیدروژن به اتیلن افزایش می یابد. حضورهم- منومر شاخص ذوب را به طور جزئی افزایش می دهد در حالیکه نسبت فشارهای جزئی هم منومر به اتیلن يكسان مي باشد.
ز- کنترل فشار کلی راکتور
فشار کلی راکتور بطور مستقیم کنترل نمی شود.اپراتور وارد یک فشار کلی می شود که برای مشخص کردن ورودیهای جزئی فشار و لغو کردن فشار کم استفاده می شود. اگر فشار راکتور در زیر 3/0 سقوط کند فشار کم کنترل کننده لغو شده و نیتروژن از طریق FIC-40402افزایش می یابد.اگر فشار راکتور در بالای ارزش مورد نظر قرار گیرد سپس فشار توسط پاکسازی کنترل می شود. همه اطلاعات مرتبط با حلقه واکنش ، درRGPC رله می شود که فعالیتهای کنترلی لازم برای مقررات فاز گازرا مشخص می کند. RGPC به وسیله فشار جزئي از ترکیب كل و فشار محاسبه مي شود.
والوهای هیدروژن، اتیلن، هم- منومر و خنثی ها در فاز گازی به وسیله آنالیز کنندگان AI-40203 و -40204AI اندازه گیری می شود که به عنوان یک جفت افزونه برای کنترل هسته عمل می کند.این آنالیز کنندگان در جریان بالا دستی 30-E-400 واقع شده اند.
ف- هیدروژن
هیدروژن اضافی حلقه به وسیله FQIC-40403 کنترل می شود.
ق- اتیلن
اتیلن اضافی حلقه توسط FQIC-40406 کنترل می شود.
ک-بوتن -1
هم منومر اضافی حلقه به وسیله FQIC-40301 AوB کنترل می شود.
گ- پنتان
پنتان یک جز خنثی در حلقه پلیمریزاسیون است ولی در عمل پلیمریزاسیون نقشی ندارد.اگرچه آن بطور غیر وابسته ای کنترل کننده فشار جزئی خنثی هاست.پنتان در حلقه اصلی به منظور بهبود توان حرارت زدائی تزریق می شود. سرعت فعالیت به عنوان یک عمل آنالیزی داده شده به وسیله AI-40203 و AI-40204 و سرعت جریان داده شده توسط FQIC-40302 A/B تغییر و اصلاح می شود.
ل-خنثی ها
خنثی ها تفاوت بین مجموع فشار مواد خام و فشار کل مورد نیاز راکتور را فراهم می آورد.خنثی ها شامل نیتروژن، متان، بوتن، الیگومرها و اتان هستنداتان از وقتی که به وسیله واکنش هیدروژن و اتیلن به محض ورود در خوراک اتیلن تشکیل می شود کاملا یک خنثی نیست.غلظت خنثی ها در فاز گازی توسط AI-40203 وAI-40204 اندازه گیری می شود.


م-آب
سطح آب در فاز گازی به وسیله آنالیز کننده های AI-40201 اندازه گیری می شود.نمونه ارتباطی در حلقه اصلی گاز در حلقه اصلی جریان خنک کننده گاز بالا دست30-E-400 واقع شده است. سطح اکسیژن در فاز گازی توسط انالیز کننده های A1-40401 اندازه گیری می شود. نمونه در جریان پایین دست حلقه اصلی گاز کمپرسور 30-C-400 واقع شده است.
ن- سرعت جریان گاز سیال شده
سرعت گاز در حال جریان در حلقه به وسیله F1-40202 واقع شده در جریان پایین دست چرخه های گاز راکتور 30-CY-400 A/B اندازه گیری می شود.خواندن F1-40202 به خوبی اندازه گیریهای درجه حرارت T1-40202 و فشارP1-40202 گرفته شده در یک نقطه به وسیله DCS باهمديگر با اطلاعات فاز گازی داده شده توسط آنالیز کننده های AI-40203 وAI-40204 به منظور محاسبه سرعت جریان توده گاز سیال شده و متعاقبا سرعت سیال کرد ن راکتور استفاده می شود.
و – ذرات
مقدار ذرات حلقه فاز گازي به وسیله AI-40205 اندازه گیری می شود.نمونه در جریان پایین دست چرخه گاز راکتور 30-CY-400 A/B واقع شده است .


 

پیرجو

مدیر ارشد
مدیر کل سایت
مدیر ارشد
واقعا عالی بود... رضا جان خوبی؟ احوالت؟ این ترمت خوب بود؟
 

REZA.F

کاربر بیش فعال
مرسي عزيزم. بهتاشك جان لطفت هميشه شامل حال من بوده. درسا هم ميگذرن. ترم آخرم.
 
سلام احمد جان
واقعا این حرکتت یه جورایی ذوق زدم کرد
واقعا دمت گرم

برای فرستادن این پستی که میگی :

http://www.www.iran-eng.ir/images/buttons/reply.gif رو بزن در اونجا اگر علاقه داشتی متنی در توضیحش قرار بده
اما قسمت مهم کار ، برو پایین تر و مدیریت ضمیمه ها رو انتخاب کن;)
اونجا فایلی رو که میخوای browse کن و اپلود کن
بعد هم که اپلود کامل شد بستن پنجره رو بزن و پستت رو بفرست دوستم

باز هم ممنون
 

MAHSA 2012

عضو جدید
سلام.متشکرم،بسیار عالی بود.لطفاً منابعی که این اطلاعات رو کسب کردین،پایان مطلبتون قید کنید.
 

ali.112

عضو جدید
دستت درد نکنه مفید بود .آیا کسی شرح فرایند واحد MTBE رو داره؟خیلی خیلی ضروریه
 

mohammad.alizade

عضو جدید
سلام
من به تازگی پژوهشی را در زمینه HSE در فرآیند پلیمریزاسیون بوتا دی ان آغاز کرده ام. از همه به خصوص آنهایی که در پتروشیمی (به خصوص پتروشیمی های اراک و تبریز و گلپایگان) شاغل هستن خواهش می کنم اگر فایلی یا دستورالعملی HSE برای این فرایند دارند در این تاپیک به اشتراک بگذارند...به شدت بهش نیاز مندم. بسیار ممنون

لطفا اگر کسی رو هم می شناسید که بتواند کمک کند بهش اطلاع بدید...
 
آخرین ویرایش:
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
A6M4D شرح آزمایشات تجربی شما..... مهندسی پلیمر 1

Similar threads

بالا