شتاب دهنده ها در صنایع لاستیک و آمیزه کاری

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
شتاب دهنده ها در صنایع لاستیک و آمیزه کاری

این مواد در ترکیب با عوامل ولکانش، باعث کاهش زمان ولکانش و افزایش سرعت آن می شوند همچنین در بسیاری موارد خواص فیزیکی محصول ارتقاء می یابد. همچنین می توان گفت دلیل اصلی استفاده از شتاب دهنده ها کمک به کنترل زمان و یا دمای مورد نیاز برای پخت و بنابراین بهبود خواص محصول ولکانیزه است. پر مصرف ترین شتاب دهنده ها،مشتقات تیازول ها هستند که 67% از کل مصرف شتاب دهنده ها را به خود اختصاص داده اند.

در جدول زیر شتاب دهنده ها از نظر شیمیایی طبقه بندی شده و کاربرد های آن ها آمده است:
نوعمثالکاربرد
آلدئید ـ آمینآلدئید ـ آمین
آمین هاهگزامتیلن تترامینعمل تأخیر دهنده بر NR
گوانیدین هادی فنیل گوانیدینشتاب دهنده ثانویه
تیواوره هااتیلن تیواوره هاپخت سریع CR
تیازول ها2 ـ مرکاپتو بنزو تیازولپخت سریع، استفاده عمومی، سرعت متوسط
تیازول هابنزو تیازول دی سولفیدایمنی فرآیند، استفاده عمومی، سرعت متوسط
تیورام هاتترا متیل تیورام دی سولفیدپخت سریع و ایمن
سولفونامید هاN ـ سیکلو هگزیل، 2 ـ بنزو تیازیل سولفنامیدایمنی فرآیند، عمل تأخیر دهنده
دی تیو کاربامات ها
روی دی متیل دی تیو کارباماتپخت سریع، دمای پخت پایین
زانتات هادی بوتیل زانتوژن دی سولفید
استفاده عمومی، دمای پخت پایین

 
بالا